ارزیابی تاثیر زیرساخت فناوری در پیاده سازی مولفه های مدیریت دانش ( مورد مطالعه: شهرداری ارومیه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب

2 ضو هییت علمی, دانشکده علوم انسانی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب، بناب،ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی بناب

چکیده

زمینه: مدیریت دانش یکی از مهم ترین عوامل موفقیت سازمان ها در شرایط رقابتی و عصر اطلاعات است و فناوری اطلاعات با تامین ابزارهایی موثر و کارآمد برای مدیریت دانش از عوامل زیربنایی مهم جهت موفقیت آن به حساب می‌آید.
هدف: ارزیابی تاثیر زیرساخت فناوری به منظور پیاده‌سازی مولفه های مدیریت دانش
روش: روش تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی بوده و حجم نمونه بر اساس جدول مورگان تعداد 140 نفر تعیین شده است. از پرسشنامه محقق ساخته فناوری و پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش استفاده که روایی آن به صورت محتوایی و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برآورد گردید. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون های کولموگروف-اسمرینف، همبستگی، رگرسیون چندگانه و فریدمن استفاده شد.
یافته ها: همه مولفه های مدیریت دانش به استثنای تشخیص دانش با زیر ساخت فنآوری رابطه معنادار دارند.
نتیجه گیری: فناوری یکی از عوامل موثر در پیاده‌سازی موفقیت آمیز مدیریت دانش در سازمان است و نبود زیرساخت های آن مانند اینترنت، امکانات سخت افزاری و نرم افزاری این روند را کند و پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان را ناموفق میگرداند.

کلیدواژه‌ها