تحلیل تأثیر سبک‌های رهبری بر مدیریت جانشین‌پروری (مورد مطالعه: شرکت پالایش گاز فجر جــم)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 عضو هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه اصفهان

چکیده

زمینه و هدف: سبک رهبری مدیران عاملی موثر در شکل دهی به وضعیت سرمایه های انسانی در آینده سازمان است. هدف از این پژوهش "تحلیل تأثیر سبک‌های رهبری بر مدیریت جانشین‌پروری" است.
روش: جامعه آماری شامل کارمندان، کارشناسان و مدیران شرکت پالایش گاز فجر جم می‌باشند که تعداد آن‌ها 2452 نفر در سال 1395 با سابقه‌های شغلی مختلف است که از 205 نمونه در این پژوهش بهره گرفته شده است. این پژوهش به لحاظ هدف جزو پژوهش‌های کاربردی و از نظر ماهیت و روش جزو پژوهش‌های ‏توصیفی‌پیمایشی از نوع میدانی ‏می‌باشد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار spss و آمار توصیفی و استنباطی نیز به‌وسیله نرم‌افزار amos انجام گرفته است.
یافته ها: طبق نتایج مشاهده شد که سبک‌های رهبری بر مدیریت جانشین‌پروری تأثیر دارند و ضریب تأثیر آن 84/0 می‌باشد همچنین در بین سبک‌های بررسی شده، سبک رهبری مشارکتی دارای تأثیر بیشتری نسبت به سایر سبک‌ها بر مدیریت جانشین‌پروری است (66/0). سبک رهبری دستوری 32/0، سبک رهبری حمایتی 38/0 و سبک رهبری تفویضی نیز دارای ضریب تأثیر 36/0 بر مدیریت جانشین‌پروری است.
نتیجه گیری: مدیران شرکت پالایش گاز فجرجم می‌توانند در صورت مهم شمردن مدیریت و برنامه‌های جانشین‌پروری، با توجه به امکانات و مهیا بودن شرایط، از سبک رهبری مشارکتی استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها