بررسی رابطه بین اعتماد و پذیرش بانکداری الکترونیک از سوی مشتریان شعب بانک سپه استان گلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت،واحد علی آباد کتول،دانشگاه آزاد اسلامی ،علی آباد کتول،ایران

2 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان،واحد علی آباد کتول،دانشگاه آزاد اسلامی،علی آبادکتول،ایران

چکیده

زمینه و هدف: نتایج پزوهش های متعدد نشان داده است که بانکداری الکترونیک یکی از روش های مفید در جذب و حفظ مشتریان درخدمات بانکداری می باشد.این روش که با استفاده از فناوری پیشرفته شبکه های مخابرات برای انتقال منابع به صورت الکترونیکی در سیستم بانکداری است باعث شده که مشتری بدون نیاز به حضور فیزیکی در بانک، بتواند به خدمات بانکی دسترسی پیدا کند. سریع بودن و قابلیت دسترسی لحظه ای باعث شده است در بسیاری موارد مشتریان از این خدمات استفاده کنند.لذا هدف از این مطالعه بررسی بررسی رابطه بین اعتماد و پذیرش بانکداری الکترونیک از سوی مشتریان شعب بانک سپه استان گلستان می باشد.
روش شناسی: روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی است . جامعه‌ی آماری آن،کلیه مشتریان بانک سپه استان گلستان به تعداد 289024 نفر می باشد و تعداد نمونه نیز بر اساس روش نمونه‌گیری در دسترس و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان،384نفر بوده است . ابزار گرداوری داده‌ها در این پژوهش پرسشنامه است که از پرسشنامه استاندارد سو و هان که شامل 26 سوال می باشد، استفاده شده است که ضریب آلفای کرونباخ همه آن ها بالای 7/0 بوده است. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها ازنرم افزار SPSS.21استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها