بررسی نقش میانجی توانمندسازی در رابطه بین رهبری تحول‌ آفرین و حکمرانی خوب (مورد مطالعه: معاونت راهبردی قوه قضائیه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 معاونت راهبردی قوه قضائیه

2 واحد رودهن

چکیده

مندسازی در معاونت راهبردی قوه قضائیه می باشد.
روش: جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان معاونت راهبردی قوه قضائیه در سال 1394 به تعداد 200 نفر تشکیل می دهند که با توجه به جدول مورگان حجم نمونه برابر با ۱۲۷ نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شد. به منظور جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استاندارد استفاده شد که روایی آن به روش صوری و پایایی آن توسط آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل اطلاعات در دو بخش آمار توصیفی شامل نمودارهای فراوانی و آمار استنباطی شامل آزمون کلموگروف اسمیرنوف و مدل معادلات ساختاری در نرم افزار AMOS انجام شد.
نتایج: نتایج نشان داد توانمندسازی در رابطه بین رهبری تحول آفرین و حکمرانی خوب نقش میانجی دارد. همچنین نتایج نشان داد رهبری تحول آفرین بر حکمرانی خوب تاثیرگذار است و توانمندسازی بر حکمرانی خوب نیز تاثیرگذار می باشد. از طرفی تاثیرپذیری توانمندسازی کارکنان از رهبری تحول آفرین نیز مورد تایید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها