تاثیر یادگیری سازمانی بر نیاز به کسب موفقیت با میانجی گری خودباوری و مهارت فردی (مورد مطالعه: سازمان تأمین اجتماعی استان خراسان جنوبی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار مدیر گروه مدیریت دولتی دانشگاه ازاد اسلامی واحد رفسنجان

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف تاثیر یادگیری سازمانی بر نیاز به کسب موفقیت با میانجی گری خودباوری و مهارت فردی انجام شد.
روش‌ها: جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان رسمی شاغل در سازمان تأمین اجتماعی استان خراسان جنوبی تشکیل می‌دهند که تعداد آنها 350 نفر بودند که از این میان 184 نفر با استفاده از فرمول کوکران به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. این پژوهش از نوع پژوهش‌های همبستگی با استفاده از روش‌های الگویابی معادلات ساختاری بود. جمع آوری اطلاعات از طریق چهار پرسشنامه نیاز به کسب موفقیت، یادگیری سازمانی، خودباوری و مهارت فردی صورت گرفت.
نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که یادگیری سازمانی بر نیاز به کسب موفقیت تأثیر مستقیم، مثبت و معناداری دارد. همچنین یادگیری سازمانی بر نیاز به کسب موفقیت از طریق متغیر میانجی خودباوری تأثیر غیر مستقیم دارد و یادگیری سازمانی بر نیاز به کسب موفقیت از طریق متغیر میانجی مهارت فردی تأثیر غیر مستقیم ندارد. همچنین مهارت فردی بر نیاز به کسب موفقیت کارکنان از طریق متغیر میانجی خود باوری تأثیر غیر مستقیم دارد.

کلیدواژه‌ها