بررسی رابطه بین معنویت سازمانی و جلوگیری از شایعه در سازمان(مورد مطالعه کارکنان ادارات تربیت بدنی استان تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری

2 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه عالی دفاع ملی

3 کارشناسی ارشد

چکیده

زمینه: سازمان ها در خلاء فعالیت نمى‌کنند، بلکه دائماً تحت تأثیر عوامل و فشارهایى هستند که از داخل و بیرون سازمان، بر آنها تحمیل مى شود. بنابراین معنویت و شایعه متغیرهایی هستند که در عملکرد کارکنان و سازمان تاثیر گذاری قابل توجهی دارند.
هدف: پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین معنویت سازمانی و جلوگیری از ایجاد شایعه در سازمان می‌پردازد.
روش: جامعه آماری حاضر، کارکنان ادارات تربیت بدنی استان تهران است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 220 نفر تعیین شد. همچنین برای جمع آوری داده ها دو پرسشنامه معنویت سازمانی میلیمن و شایعه محقق ساخته بین 220 نفر توزیع گردید. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار پی ال اس و اس پی اس اس تجزیه و تحلیل شد.
نتیجه گیری: براساس یافته های پژوهش می توان نتیجه‌گیری کرد که معنویت و ابعاد آن یعنی(کار با معنا، همسویی کارکنان با اهداف سازمان، احساس همبستگی، فردی) بر شایعه در ادارات تربیت بدنی استان تهران دارای تاثیر معناداری هستند.

کلیدواژه‌ها