تاثیر الزام دوجانبه، اعتماد و حفظ وجهه بر دستاوردهای ادراک شده فردی و گروهی مدیریت دانش با نقش میانجی تسهیم دانش(مورد مطالعه: شرکت مخابرات استان اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

زمینه:این پژوهش با محوریت مدیریت دانش و درزمینه عوامل مؤثر بردستاوردهای فردی وگروهی مدیریت دانش در شرکت مخابرات است.
هدف:پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر الزام دوجانبه،اعتماد وحفظ وجهه بردستاوردهای ادراک شده فردی وگروهی مدیریت دانش بانقش میانجی تسهیم دانش صورت پذیرفته است.
روش:براساس هدف،کاربردی و از نوع توصیفی-همبستگی می باشد.جامعه کارکنان مخابرات استان اصفهان درسال1396به تعداد3100نفر بود و با استفاده از فرمول کوکران،حداقل تعداد342نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب وتعداد351پرسشنامه براساس یک فرآیند نمونه گیری دردسترس، توزیع و داده ها جمع آوری گردید. گردآوری اطلاعات به روش میدانی صورت پذیرفت و ابزارگردآوری، پرسشنامه بومی سازی شده بود.
یافته ها:درتجزیه وتحلیل داده ها ازنرم افزار SPSSبرای آمارتوصیفی وSmartPLS برای آمار استنباطی استفاده گردید.ازمدل سازی معادلات ساختاری برای آزمون فرضیه ها ومدل مفهومی پژوهش استفاده گردید.یافته ها نشان دادکه الزام دوجانبه(5/4,t=55/0=β)،اعتماد(3/2,t=61/0=β)،حفظ وجهه (8/1,t=18/0=β )وتسهیم دانش(8/3,t=45/0=β )بردستاوردهای ادراک شده فردی وگروهی مدیریت دانش تاثیر مثبت ومعناداری دارند.همچنین گویای تاثیر مثبت ومعنادار الزام دوجانبه (3/5, t=52/0=β ) واعتماد(9/4, t=64/0=β )برتسهیم دانش بود،اما نشان داد حفظ وجهه برتسهیم دانش تاثیرمعناداری ندارد(31/0, t=04/0=β ).
نتیجه گیری:الزام دوجانبه، اعتماد و حفظ وجهه بردستاوردهای فردی وگروهی مدیریت دانش تاثیر دارد ولی تسهیم دانش نقش میانجی دراین روابط بازی نمی کند.

کلیدواژه‌ها