بررسی تأثیر عوامل اثرگذار سازمانی بر عملکرد کارکنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه شهید باهنر

2 دانشجوی ارشد مدیریت دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

زمینه: در هر سازمان، عوامل گوناگونی بر عملکرد کارکنان اثر می گذارند که این عوامل بسته به ماهیت و اهداف سازمان متفاوت می‌باشند. لذا مدیران سازمان بایستی با توجه به آن ها به اهداف اساسی سازمان دست یابند.
هدف : شناسایی میزان تأثیر عوامل اثرگذار سازمانی بر عملکرد کارکنان می‌باشد.
روش: این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه‌ی آماری این پژوهش را کلیه‌ی کارکنان عملیاتی ( آتش نشانان) سازمان آتش نشانی شهر کرمان تشکیل می‌دهند. برای جمع آوری داده ها، از پرسشنامه‌ های محقق ساخته عملکرد با پایایی 799/ 0و عوامل اثرگذار سازمانی با پایایی 889/ . استفاده شد .جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای آماری SPSS24 و Smart PLS 2 استفاده شده است.
یافته ها: نتایج آزمون نشان داد که به طور کلی عوامل اثرگذار سازمانی بر عملکرد کارکنان تأثیر مثبت دارند.
نتیجه گیری: متغیرهای سازگاری، رهبری و رسالت سازمان بر عملکرد کارکنان تأثیر مثبت داشته اما عامل ارتباط با ذینفعان بر عملکرد کارکنان تأثیری ندارد.

کلیدواژه‌ها