بررسی عوامل روانشناختی موثر بر تمایل به کسب و کارهای کوچک و متوسط در بخش کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، گروه مدیریت، قزوین، ایران

2 استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

چکیده

زمینه: کارآفرینی کشاورزی یک فرد یا گروهی با حق استفاده یا بهره‌برداری از زمین یا سایر عناصر مرتبطِ مورد احتیاج برای انجام فعالیت کشاورزی می‌باشد.
هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل روانشناختی موثر بر تمایل به کسب وکارهای کوچک و متوسط در بخش کشاورزی می باشد.
روش: پژوهش حاضر یک تحقیق توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف، کاربردی می باشد، ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بوده است. جامعه آماری این پژوهش، 248 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت را شامل می‌شود. برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای متناسب استفاده شده است. روایی پرسش نامه توسط تنی چند از اساتید روش تحقیق و مدیریت مورد تایید قرار گرفت. به منظور تعیین پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده و مقدار آلفای به دست آمده برای کل سوالات تحقیق معادل 88 درصد می باشد که این مقدار نشان دهنده پایایی پرسشنامه است. به منظور تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق از روش مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شده است.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که عوامل روانشناختی (انگیزش، مهارتهای فردی ، نگرش، هنجارهای ذهنی، حمایت محیطی ادراک شده، پویایی محیطی ادراک شده وکنترل رفتاری ادراک شده) از عوامل موثر بر تمایل به کارآفرینی در میان دانشجویان می باشند.

کلیدواژه‌ها