وضعیت مسئله یابی رسمی و میزان اجرای خط مشی های عمومی (مورد مطالعه: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران، مسئول مکاتبات

چکیده

زمینه: مسائل عمومی، ورودی فرآیند خط­مشی عمومی هستند که می­توانند عملکرد سازمان­ها را به گونه­ای متأثر سازند و یکی از مراحل عمده فرآیند خط­مشی گذاری، مرحله اجرا می باشد.
هدف: بررسی وضعیت مسئله­یابی رسمی و میزان اجرای خط­مشی­های عمومی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
روش­ها: جامعه آماری، کلیه پرسنل وزارتخانه مربوطه که نمونه­گیری در مرحله اول به صورت خوشه­ای و سپس به روش تصادفی ساده و با استفاده از فرمول کوکران، پانصدو ده نفر انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه­ و تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS و Amos انجام شد.
یافته­ها: یافته­های پژوهش نشان داد که وضعیت هر دو رویه مسئله­یابی رسمی  در این وزارتخانه، بیش از سطح میانگین و میزان اجرای خط مشی­های عمومی، پایین تر از سطح میانگین و در سطح غیر رضایت­بخش می­باشد. همچنین در مسئله­یابی مستقیم، مسئله­یابی ازطریق پیشی گرفتن سایر کشورها و در مسئله­یابی غیرمستقیم، مسئله­یابی از طریق کارکنان بالاترین رتبه را داشته است.
نتیجه گیری: نتایج، بیانگر آنست که مسائل در این حوزه زیاد بوده و بسیاری از خط­مشی­های این وزارتخانه بطور ناقص اجرا گردیده­اند که این موضوع، معضلات عمده­ای را در پی خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


Abbasi, Abbas and Motazidian, Rasoul and Mirzaii, Mohammad Qasem (2016), Reviewing the Barriers to Implementing Public Policies in Government Organizations, Journal of Resource Management Researches, Vol. 6, No. 2.
Alvani, Mehdi. (1992). Public Problems Management. Tehran. Journal of Management Studies. No2
Alvani, Mehdi. (2007). Decision Making and Goverrment Policy Determination. Tehran. Samt Publisher. 12th
Brugman. Gerard M. (1991) PROBLEM FINDING: DISCOVERING AND FORMULATING PROBLEMS, European Journal of  High Ability, 2:2, 212-227.
Danaiifard, H, Saghafi, E, Moshabbaki esfahani, A. (2010). Implementation of Public Policy: Review Role of Rationality in Codification Policy. Journal of Researches of Management in Iran. Vol 14.  No4
Daneshfard, K. (2014). The barriers of Implementation of Public Policy in Non- Governmental Organizations (Police+10 Services Sector and Government Counter Officess. Journal of  Resources of Management in Police. Vol 2.  No2
Daneshfard, K. (2014). The Process of Public Policy. Tehran. Safar Publisher.  Edition 1
Donald J. Calista, (1995). Policy Implementation. Mrist College. New York, p.117.
Gholipour, Rahmatollah and Danaee Fard, Hassan and Zarei Matin, Hassan and Jandaghi, Gholamreza and Fallah, Mohammad Reza (2011), Providing A Model for Implementing Industrial Policies "A Case Study in Qom Province, Journal of Organizational Culture, Vol. 9, No. 2, Pages 103-130
Givarian, H and Rabiimanajin, M (2012). ). Decision Making and Goverrment Policy Determination. Tehran. Yekan Publisher.
Hajipour, A, and [et al]. (2015). Design Model of Pathology Implementation of Public Policy in Iran. . Journal of Military Management,Vol 15.  No58
Hemmatifar, M, Rouzbehnia, A, Teimouri, M (2015). Skills of Finding Problems and Making Decision. Sako Publisher. Edition 1
Hoover. Steven M. (1994) Scientific problem finding in gifted fifth‐grade students, Roeper Review, 16:3, 156-159, http://dx.doi.org/10.1080/02783199409553563
Jones, Charles, (2010). An Introduction to the study of public policy  (Monterey, CA: Brooks/cole,
Lee. Hyejoo & Cho. Younsoon. (2007) Factors Affecting Problem Finding Depending on Degree of Structure of problem Situation, The Journal of Educational Research, 101:2, 113-123,  http://dx.doi.org/10.3200/JOER.101.2.113-125
Memarzade, GH, Shokri, N (2006). Presentation Model  Dinamic For Implementation of Public Policis. Journal of  Management. Vol 3.  No8/3
Memarzadetehran, GH, Mirsepasi, GH and Jalili, S (2011). Presentation Model Assessment  Effective Implementation of Public Policies of Islamic Republic of Iran. Journal of  The Mission of Public Management. Vol 2.  No4
Pourkiani, M, salajeghe, S and Zarepour nasirabadi, f. (2014). Explain the barriers of implementation of the policy by using focus group: (Case study, Law on Civil Service Management). Journal of Government Organizations Management. No9
Rezaian, A. (2007). Finding Problem and Solving Problem in Management. Journal of  Management  knowledge. Vol 4.  No0
Rezaian, A. (2007). Principles of  Management. Samt Publisher. Edition 19
Runco. Mark A. & Nemiro. Jill. (1994) Problem finding, creativity, and giftedness, Roeper Review, 16:4, 235-241,  http://dx.doi.org/10.1080/02783199409553588
Schoennauer, Alfred W W. (1981). Problem Finding and Problem Solving” Nelson-Hall Chicago Publisher,
Stillman, Richard J. (2006). Public Aministration (Concept and Cases), Houghton Mifflin. Sixth Edition,  P.380.
William F.Pounds, (1968). The process of problem finding, Industrial, no.1.pp.1-19