طراحی مدل سه بعدی اجرای حاکمیتی خط‌مشی‌های عمومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی(گرایش منابع انسانی)، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، ایران،mahtab_mohamadi59@yahoo.com

2 استاد تمام و عضو هیات علمی و ریاست دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، ایران، (مسئول مکاتبات) research.m@qiau.ac.ir

3 دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین تهران، ایران، gmemar@gmail.com

4 دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی تهران، Ansari.ghasem@gmail.com

چکیده

زمینه: اجرای ایده آل خط‌مشی‌ها حاصل وجود هماهنگی و تناسب بین شکل حاکمیت دولت و خط‌مشی است. اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری نیاز به ایجاد بستر و اصلاحات ساختاری هر بخش دارد.در نتیجه شکل حاکمیت دولتی در کنار شیوه اجرای خط‌مشی در هر یک از بخشهای قانون باید کاملا روشن و واضح مشخص و تعریف شود، تا بتوانیم بهترین اجرا را از قانون مدیریت خدمات کشوری داشته باشیم.
هدف: ارائه مدلی جامع که بتواند شکل اجرای قانون خدمات کشوری را سامان دهد، تا از این طریق بتوان قانون مدیریت خدمات کشوری را به شکل موثر‌تری اجرا نمود.
روش‌ها: در این پژوهش در سه سطح به بررسی و آنالیز داده‌ها پرداخته شده، در سطح اول تحلیل توصیفی داده‌ها صورت گرفته است. در سطح دوم نیز به بررسی تحلیل استنباطی داده‌ها اقدام گردید و در نهایت به منظور ارائه مدل اصلی با بهره گیری از منطق فازی مدل نهایی و سه بعدی شکل گرفته است.
یافته‌ها: در این پژوهش یک مدل ارائه گردیده است که به تعیین مناسب‌ترین نوع حاکمیت در هر سه حوزه (جذب و استخدام، نگهداری و آموزش) خط‌مشی قانون خدمات کشوری پرداخته است.
نتیجه گیری: در نظام جذب و استخدام بهتر است دولت از قدرت و نفوذ خود برای بهینه‌تر شدن و قانونمند شدن این حوزه بهره ببرد. در حوزه آموزش و بهسازی، دولت حاکمیت خود را از طریق بخش خصوصی تحقق بخشد. در حوزه نگهداری لازم است دولت در این زمینه به ائتلافات سازمانی و گروههای شکل گرفته سازمانی ذی نفوذ اعتماد کرده و تنها از طریق ترغیب آنها، شکل حاکمیتی خود را حفظ نماید.

کلیدواژه‌ها


آرایی، وحید، (۱۳۸۸)، حکمرانی خوب به مثابه آرمان نظارت و ارزیابی، گزارش پژوهشی مرکز پژوهش و برنامه ریزی سازمان بازرسی کل کشور، سال دوم، شماره ششم، صفحه ۱۵
آقازاده، محمدرضا، عسگری، طیبه، شاهی، عادله، فرهمند، آمنه، (۱۳۹۴)، طراحی مدل فرایندی تدوین استراتژی سازمان‌های حاکمیتی بر مبنای پارادایم حکمرانی شبکه ای، فصلنامه مدیریت سازمان‌های دولتی، سال چهارم، شماره ۱۳
الوانی، سید مهدی، شریف زاده، فتاح، (۱۳۷۷)، فرایند خط‌مشی گذاری عمومی، دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ اول، ۱۳۷۹، انتشارات مروارید، چاپ اول،  ص۴۷
جاسبی، جواد، نفری، ندا، (۱۳۸۸)، طراحی الگوی حکمرانی خوب بر پایه نظریه سیستم‌های باز، فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال چهارم، شماره ۱۶، ص۸۵-۱۱۷
داناییفرد، حسن، ثقفی، عمادالدین، مشبکی اصفهانی، اصغر، (۱۳۸۹)، اجرای خط‌مشی عمومی:بررسی نقش عقلانیت در مرحله تدوین خط‌مشی، دوره ۱۴، شماره ۴ (پیایی۶۹)، صفحه ۷۹ تا۱۰۶
زارعی، محمدحسین، حکمرانی خوب، حاکمیت و حکومت در ایران، (۱۳۸۵)، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۴۰، ص۲۴-۴۵
سیدجوادین، سیدرضا، شهبازمرادی، سعید، حسنقلی پور، طهمورث، داوری، علی، (۱۳۸۹)، مجله مدیریت فناوری اطلاعات، شماره ۵، علمی پژوهشی، صفحه ۳۵ تا ۵۲
علیزاده، محسن، عرب، محبوبه، (۱۳۸۷)، تاثیر حکمرانی خوب بر توسعه انسانی، ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت
قلی پور، رحمت‌الله و شریف زاده، فتاح، (۱۳۸۲)، حکمرانی خوب و نقش دولت، فرهنگ مدیریت، سال اول، شماره چهارم، ص ۱۰۹
قلی پور، رحمت‌الله،  (۱۳۸۵)، تحلیل رابطه الگوی حکمرانی خوب و فساد اداری، مجله فرهنگ مدیریت، شماره۱۰، ص ۱۰۳-۱۲۸
قلی پور، رحمت‌الله، (۱۳۸۴)، حکمرانی خوب و امکان سنجی آن در ایران، مجموعه سخنرانی ها؛ موسسه عالی آموزش و پژوهش در برنامه ریزی و توسعه
هداوند، مهدی، (۱۳۸۴)، حکمرانی خوب چیست ؟، مجله اقتصادی سیاسی شماره ۱۵۲، ص۴۲
هیوز، آون، (۱۳۸۱)، مدیریت دولتی نوین، ترجمه دکتر سید مهدی الوانی، دکتر غلامرضا معمارزاده طهران و دکتر سهراب خلیلی شورینی، تهران
Hill, M. (1997)."، Implementation theory: Yesterday’s issue? Policy and Politics, 25 (4): 375–85.
Hill, Michael, Hupe , Peter, (2002), Implementing public policy: In theory and practice, SAGE Publications, London Thousand Oaks New Delhi
Lindblom, C.E. (1977) Politics and Markets: The World’s Political-Economic Systems. New York: Basic Books.
Lipsky, M. (1980) Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services. New York: Russell Sage Foundation
Matland, R. (1995) Synthesising the implementation literature: the ambiguity-conflict model of policy implementation’, Journal of Public Administration Research and Theory 5 (2): 145-174
O’Toole, L. (1995), ‘Rational choice and policy implementation: implications for inter-organizationalnetwork management, American Review of Public Administration 25: 43-57.
O’Toole, L. (2000), ‘Research on policy implementation: assessment and prospects’, Journal of Public Administration Research and Theory 10: 263-288.
Mazmanian, D. and Sabatier, P. (1983), Implementation and Public Policy, Glenview: Scott, Foresman
Sabatier, P. (1988), ‘An advocacy coalition framework of policy change and the role of policy learning therein’, Policy Sciences 21: 128-168
Saetren,Harald, (2005),Facts and myths about research on public policy , implementationpolicy studies journal,VOL33,Issue4,page 559-582
Schofield,jill,Sausman,charlotte, (2004),Symposium on implanting public policy: learning from theory and practice, VOL 82,Issue 2,pages235,248
Van Meter, D. and Van Horn, C. (1975), The policy implementation process: a conceptual framework, Administration and Society 6: 445-48.