بررسی تاثیر رفتار سیاسی بر آوای کارکنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

هدف: با توجه به اهمیت و ضرورت توجه به آوای کارکنان در سازمان و تاثیر گذاری آن در تحقق اهداف سازمان، تحقیق حاضر در پی بررسی نقش رفتار سیاسی بر آوای سازمانی است
روش: این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده‌ها توصیفی است و با ابزار پرسشنامه انجام گرفته است. جامعه آماری تحقیق 340 نفر از کارکنان شهرداری استان همدان که با استفاده از فرمول کوکران 200 نفر انتخاب شدند و پرسشنامه‌ها به صورت تصادفی بین اعضا توزیع گردید. برای روایی از تحلیل عاملی تاییدی و نرم افزار‌ AMOS، برای بررسی نرمال بودن داده‌ها از آزمون کالموگروف- اسمینروف و برای آزمون فرضیه‌ها از آزمون رگرسیون و تحلیل واریانس با استفاده از نرم افزار Spss 21 استفاده شد.
یافته: نتایج نشان داد که رفتار سیاسی 6/33 درصد از تغییرات متغیر وابسته آوای کارکنان را تبیین میکند، رفتار سیاسی بر آوای مطیع 4/12 درصد و بر آوای تدافعی 4/10 درصد تاثیر گذار است ولی هیچ گونه تاثیر معنا داری بر آوای نوع دوستانه مشاهده نگردید.
نتیجه: رفتار سیاسی بر آوای تدافعی و مطیع تاثیر گذار است و بر آوای نوع دوستانه تاثیری ندارد.

کلیدواژه‌ها


 1. ال دفت، ریچارد0 (1374)، تئوری سازمان و طراحی ساختار. علی و سید محمد، پارسائیان واعرابی، جلددوم، تهران، مرکز پژوهشهای بازرگانی، نوبت اول.

 2. بهارلویی، الهه. (1392). رفتارهای منافقانه در ارتباطات بین‌فردی در سازمان:پیشایندها و پیامدهای سازمانی. پایان نامه کارشناسی ارشد. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه ولی عصر (عج) - رفسنجان - دانشکده اقتصاد و علوم اداری.

 3. حبیب پور، کرم. صفری، رضا. (1388) کاربرد Spssدر تحقیقات پیمایشی(تحلیل داده‌های کمی). از سری کتابهای آموزشی تربیت پژوهشگر. موسسه راهبرد پیمایش. تهران، نشر لویه

 4. حسن، زارعی متین. (1388). مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته. جلد اول، نشر آگاه.

 5. دانایی فرد، حسن و الوانی، سید مهدی و آذر، عادل(1389).روش شناسی، پژوهش کمی در مدیریت:رویکردی جامع.تهران، صفار- اشراقی.

 6. دوستار، محمد؛ اسماعیل زاده، محمد (1392). عدالت سازمانی و تاثیر آن بر آوا و عملکرد کارکنان. مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، زمستان92، سال بیست و سوم، شماره 72، ص 163-143.

 7. رابینز، استیفن (1374). مدیریت رفتارسازمانی. ترجمه: علی پارساییان؛ سیدمحمد اعرابی، تهران، مرکز پژوهشهای بازرگانی.

 8. رضائیان، علی(1383). مدیریت رفتار های سیاسی در سازمان. تهران، سمت.

 9. زارعی متین، حسن(1381). رفتارسیاسی و نقش آن در سازمان و مدیریت. فرهنگ مدیریت، زمستان 81، سال چهارم، شماره15، ص‌ 18-16.

 10. ساعتچی، محمود(1370). مدیران و پدیده ترور شخصیت درسازمانها. تدبیر، پاییز70، سال اول، شماره 16، ص 22- 18.

 11. صباغ ملاحسینی, ایمان، ۱۳۸۹، بررسی رابطه بین رفتار سیاسی کارکنان و خلاقیت در سازمان، سومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی، TRIZ و مهندسی و مدیریبت نوآوری ایران، تهران، پژوهشکده علوم خلاقیت شناسی، نوآوری و TRIZ، http://www.civilica.com/Paper-ICIC03-ICIC03_046.html

 12. کریمی، مریم و شجاعی، سامره (1394). بررسی رابطه بین رهبری پدرسالارانه و آوای کارکنان با تاکید بر نقش تعدیل کننده تسهیم دانش کارکنان شعب بانک صادرات استان گلستان. فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی، سال سوم، شماره 2، بهار، ص 21-40.

 13. کرمی، فرزانه (1390). ارتباط اعتماد بین فردی در محل کار و رفتار سیاسی با سبکهای حل تعارض در میان کارکنان ادارات کل تربیت بدنی استانهای منتخب پایان‌نامه. پایان نامه کارشناسی ارشد، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه رازی، پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، چاپ نشده.

 14. نقشبندی، سید صلاح الدین(1394). تاثیر سرمایه اجتماعی و ادراک رفتارهای سیاسی سازمانی بر سکوت و آوای سازمانی ادارات ورزش و جوانان غرب ایران.پایان نامه دکترا، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه رازی، دانشکده تربیت بدنی، چاپ نشده.

 15. Archibong,‌ Chi,‌ Anyansi.‌ (2004) " Technology,‌ Infrastructure‌ and Entrepreneurship:‌ Role‌ of‌ the‌ Government‌ in‌ Building‌ a‌ sustainable Economy".‌ School of Business and Economics North Carolian A & T State University.322

 16. Azizinejad, B.; Seied Abbaszade, M. M.; Hassani, M. (2011). ”Organizational political tactics in universities”.Canadian Center of Science and Education, 1(2), 65-72.

 17. Bradley Olson , Yongjian Bao , Satyanarayana Parayitam , (2014) "Political behavior, trustworthiness, job satisfaction, and commitment: An empirical study", Chinese Management Studies, Vol. 8 Iss: 3, pp.354 - 374

 18. David A. BuchananK ’’ You Stab My Back, I’ll Stab Yours: Management Experience and Perceptions of Organization Political Behaviour “British Journal of Management, Volume 19, Number 1, March 2008, Pages 49-64

 19. Elena Claudia Constantin , Cosmin Constantin Baias(2015), Employee Voice –Key Factor in Internal Communication.‌ Procedia - Social and Behavioral Sciences 191 ( 2015 ) 975 – 978

 20. Farndale, E.; Van Ruiten, J.; Kelliher, C.; Hope-Hailey, V. (2011). “The Influence of Perceived Employee Voice on Organisational Commitment: An Exchange Perspective“. Human Resource Management, 50(1), 113–129.

 21. Gadot E. Citizens.(2007).'’ perceptions of politicsand ethics in public administration: a five-yearnational study of their relationship to satisfactionwith services, trust in governance and voiceorientations. J Public Admin 17(2): 285-305.

 22. Gloede TD, Hammer A, Ommen O, Ernstmann N, Pfaff H.(2012).‌ "Is social capital as perceived by the medical director associated with coordination among hospital staff? A nationwide survey in German hospitals". Journal Interprofessional Care. 2012; 27: 124-39.

 23. Goldberg, C. B.; Clark, M. A.; Henley, A. B. (2011). “Speaking up: A Conceptual Model of voice responses following the unfair treatment of others in non-union settings“. Human Resource Management, 50(1), 75 – 94

 24. Gorden, W. I. (1988).“Range of Employee Voice. Employee Responsibilities&Rights”. Journal of Management Studies, 1(4),pp.283-299.

 25. Jaewon Kim, John Paul MacDuffie, Frits K Pil. (2010)        . Employee voice and organizational performance: Team versus representative influence. “. Human Resource Management Journal. Vol 6(8),‌ pp258-268

 26. JAMES R. DETERT, (2007‌ ). LEADERSHIP BEHAVIOR AND EMPLOYEE VOICE: IS THE DOOR REALLY OPEN? Academy of Management Journal, 2007, Vol. 50, No. 4, 869–884.

 27. Kacmar K . Michele , Ferris Gerald (1993) . “ Politics at Work: Sharpening the focus of political behavior in organization”, Business Horizon ,(8), pp. 85-95.

 28. Kacmar, K.; Bozeman, M.; Dennis, P.; Anthony, S. & William, P. (1999).” An examination of the Perceptions of Organizational Politics Model:Replication and Extention”. Human Relation, 52(3), 383-416.

 29. Kuvaas, B.; Dysvik, A. (2010). “Exploring Alternative Relationships Between Perceived Investment in Employee Development, Perceived Supervisor Support and Employee Outcomes“. Human Resource Management Journal, 20(2), 138–156.

 30. Liu, W.; Zhu, R., & Yang, Y. (2010). “I warn you because I like you: Voice behavior, employee identifications, and transformational leadership”. The Leadership Quarterly,( 21),pp.189-202.

 31. May, D. R.; Gilson, R. L.; Harter, L. M. (2004). “The Psychological Conditions of Meaningfulness, Safety and Availability and the Engagement of the Human Spirit at Work“. Journal of Occupational and Organisational Psychology, 77, 11–37.

 32. Perrow, C.,; M. N. Zald. Perrow , C. (1970). Department power and perspective in industrial firms. In M. N. Zald (Ed.), Power in organizations. Nashville, Tenn.: Vanderbilt University Press ,. 49-89

 33. Purcell, J.; Hutchinson, S. (2007). “Front-line Managers as Agents in the HRM-Performance Causal Chain: Theory, Analysis and Evidence“. Human Resource Management Journal, 17(1), 3–20.

 34. Purcell, J.; Kinnie, N.; Hutchinson, S.; Rayton, B.; Swart, J. (2003). Understanding the People and Performance Link: Unlocking the Black Box, London,: CIPD.

 35. Rees, C.; Alfes, K.; Gatenby, M. (2013). “Employee voice and engagement: connections and consequences“. International Journal of Human Resource Management, 24(14), 2780-2798.

 36. Sowmya, K. R & Panchanatham, N. (2008). “Organizational Politics-Behavioural Intention of Bank Employees”. The Journal of Commerce, 3(1), 2220-6043.

 37. Travis, D. J.; Gomez, R. J. & Mor Barak, M. E. (2011). “Speaking up and stepping back: Examining the link between employee voice and job neglect”. Children and Youth Services Review ,(33), pp.46-68.

 38. Van Dyne, L., Ang, S., Bottero, I. C. (2003). “Conceptualizing employee silence and employee voice as multidimensional constructs”. Journal of management studies ,(40),September 2003, pp.1359-1392.