نویسنده = داوود حسین پور
عوامل مؤثر بر اجرای خط‌مشی‌های محیط‌زیست (موردمطالعه: تالاب‌ها)

دوره 12، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 59-77

10.30495/ijpa.2022.65031.10829

رسول زمانی فروشانی؛ داوود حسین پور؛ وجه الله قربانی زاده


تأثیر فرهنگ سازمانی بر یادگیری سازمانی و خلاقیت دبیران

دوره 4، 2( پیاپی 11و 12 پاییز و زمستان 1392)، بهمن 1392، صفحه 57-70

داوود حسین پور؛ بهرام اصغری اقدم؛ علی محجوب