نویسنده = علی محجوب
تأثیر مدیریت دولتی نوین بر اعتماد سازمانی کارکنان ستادی شهرداری رشت

دوره 6، شماره 2( پیاپی 19 و 20 پاییز و زمستان 1394)، اسفند 1394، صفحه 1-14

بهروز رضایی‌منش؛ بهرام اصغری اقدم؛ علی محجوب؛ مینا محمدی


تأثیر فرهنگ سازمانی بر یادگیری سازمانی و خلاقیت دبیران

دوره 4، 2( پیاپی 11و 12 پاییز و زمستان 1392)، بهمن 1392، صفحه 57-70

داوود حسین پور؛ بهرام اصغری اقدم؛ علی محجوب