نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آرزوهای شغلی بررسی تاثیر آرزوهای شغلی بر فرسودگی شغلی کارکنان با نقش تعدیلگری قابلیت فردی کارکنان (مورد مطالعه: اداره کل آموزش وپرورش استان خراسان شمالی) [دوره 7، ویژه نامه 1395، 1395، صفحه 27-36]
 • آزادسازی تجاری بررسی رابطه سرمایه گذاری مستقیم خارجی، انرژی پاک، آزاد سازی تجاری، رشد اقتصادی با تقاضای انرژی در ایران [دوره 4، شماره 1 (پیاپی9و10 بهار و تابستان 1392)، 1392، صفحه 15-22]
 • آسیب شناسی آسیب شناسی استقرار جانشین پروری مدیران درسازمان‌های دولتی ایران [دوره 5، شماره 2(پیاپی 15 و 16 پاییز و زمستان 1393، 1393، صفحه 15-24]
 • آسیب‌شناسی آسیب‌شناسی تدوین و اجرای لایحه تحول نظام مالیاتی از منظر خط‌مشی‌گذاری (موردمطالعه: سازمان امور مالیاتی) [دوره 9، 1( پیاپی 29 بهار1397)، 1397، صفحه 1-15]
 • آلودگی هوا شناسایی ابعاد اجرای خط مشی های کنترل آلودگی هوا [دوره 10، 1( پیاپی 33 بهار 1398)، 1398، صفحه 19-35]
 • آمایش سرزمینی تاثیر خط‌مشی‌گذاری مدیریت کلان بر عملکرد شرکت های بزرگ صنعت فولاد [دوره 9، 4( پیاپی 32 زمستان 1397، 1397، صفحه 51-72]
 • آموزش عالی کاربرد کارت امتیازی متوازن در تعیین شاخص های سنجش عملکرد آموزش عالی [دوره 9، 4( پیاپی 32 زمستان 1397، 1397، صفحه 1-14]
 • آموزش کارکنان ارزیابی آمادگی مدارس برای استقرار مدیریت مشارکتی (مورد مطالعه: مدارس راهنمایی شهر همدان) [دوره 7، 3( پیاپی 23 پاییز 1395)، 1395، صفحه 33-43]
 • آموزش و پرورش رابطه رهبری تحول‌آفرین و تعهد سازمانی در سازمان‌ آموزش ‌و پرورش شهر تهران [دوره 6، شماره 2( پیاپی 19 و 20 پاییز و زمستان 1394)، 1394، صفحه 73-90]
 • آوای تدافعی بررسی تاثیر رفتار سیاسی بر آوای کارکنان [دوره 8، 1 (پیاپی 25 بهار 1396)، 1396، صفحه 1-13]
 • آوای کارکنان بررسی تاثیر رفتار سیاسی بر آوای کارکنان [دوره 8، 1 (پیاپی 25 بهار 1396)، 1396، صفحه 1-13]
 • آوای مطیع بررسی تاثیر رفتار سیاسی بر آوای کارکنان [دوره 8، 1 (پیاپی 25 بهار 1396)، 1396، صفحه 1-13]
 • آوای نوع دوستانه بررسی تاثیر رفتار سیاسی بر آوای کارکنان [دوره 8، 1 (پیاپی 25 بهار 1396)، 1396، صفحه 1-13]

ا

 • ابعاد جو سازمانی رابطه کاربرد مدیریت دانش و جو سازمانی با رضایت مشتریان در شعب منطقه شرق بانک سپه تهران از دیدگاه کارکنان [دوره 3، شماره 2(پیاپی 7و8 پاییز و زمستان 1391)، 1391، صفحه 39-49]
 • ابعاد مدیریت دانش رابطه کاربرد مدیریت دانش و جو سازمانی با رضایت مشتریان در شعب منطقه شرق بانک سپه تهران از دیدگاه کارکنان [دوره 3، شماره 2(پیاپی 7و8 پاییز و زمستان 1391)، 1391، صفحه 39-49]
 • ابهام وظیفه رابطه متقابل رهبری اشتراکی با تاکتیک‌های نفوذ نرم و سخت بر اساس مدل کارسون (مورد مطالعه: کارکنان ذوب آهن اصفهان) [دوره 8، 1 (پیاپی 25 بهار 1396)، 1396، صفحه 71-83]
 • اثربخشی مقایسه عملکرد شورای اسلامی شهرستان‌های بروجرد و دورود [دوره 2، شماره 4(پیاپی4زمستان1390)، 1390، صفحه 33-51]
 • اثربخشی راستی آزمایی پارادوکس بهره وری فناوری اطلاعات در اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی [دوره 8، ویژه نامه 1396، 1396، صفحه 149-162]
 • اثربخشی اثربخشی حسابرسی مستقل در بخش عمومی به‌عنوان حلقه‌ی انتهایی پاسخگویی [دوره 10، 1( پیاپی 33 بهار 1398)، 1398، صفحه 37-52]
 • اثربخشی اجرای خط مشی ارائه مدل برای ارزیابی اثربخشی اجرای خط مشی‌های عمومی جمهوری اسلامی ایران در حوزه بهداشت و درمان [دوره 2، شماره 4(پیاپی4زمستان1390)، 1390، صفحه 19-31]
 • اجرا شناسایی و اولویت‌بندی نارسایی‌های نظام آموزش کارکنان سازمان مالیاتی شهر تهران [دوره 5، شماره 2(پیاپی 15 و 16 پاییز و زمستان 1393، 1393، صفحه 37-50]
 • اجرا طراحی مدل سه بعدی اجرای حاکمیتی خط‌مشی‌های عمومی [دوره 8، 2( پیاپی 26 تابستان 1396، 1396، صفحه 1-16]
 • اجرا شناسایی و اولویت بندی موانع اجرای خط مشی های عمومی در سازمان های دولتی با استفاده از مدل های تصمیم گیری چند معیاره [دوره 8، 4( پیاپی 28 زمستان1396)، 1396، صفحه 27-43]
 • اجرای بهینه خط مشی تأثیر عوامل درون و برون سازمانی مؤثر بر اجرای بهینه خط‌مشی‌های دولتی (مورد مطالعه: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان رضوی) [دوره 10، 2( پیاپی 34 تابستان 1398، 1398، صفحه 15-30]
 • اجرای خطمشی آسیب‌شناسی اجرای خط‌مشی‌های سلامت اداری با رویکرد حکمرانی خوب در سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی [دوره 9، 4( پیاپی 32 زمستان 1397، 1397، صفحه 73-90]
 • اجرای خط مشی ارائه مدل برای ارزیابی اثربخشی اجرای خط مشی‌های عمومی جمهوری اسلامی ایران در حوزه بهداشت و درمان [دوره 2، شماره 4(پیاپی4زمستان1390)، 1390، صفحه 19-31]
 • اجرای خط مشی مدل اجرای خط مشی های مقابله با فساد اداری در نظام اداری ایران [دوره 8، 4( پیاپی 28 زمستان1396)، 1396، صفحه 65-81]
 • اجرای خط مشی شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه‌های مشارکت کارکنان در اجرای خط مشی های عمومی در حوزه شهرداری های کل کشور [دوره 9، 3(پیاپی31 پاییز 1397)، 1397، صفحه 1-17]
 • اجرای خط مشی شناسایی ابعاد اجرای خط مشی های کنترل آلودگی هوا [دوره 10، 1( پیاپی 33 بهار 1398)، 1398، صفحه 19-35]
 • اجرای خط‌مشی‌های عمومی وضعیت مسئله یابی رسمی و میزان اجرای خط مشی های عمومی (مورد مطالعه: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) [دوره 8، 3(پیاپی 27 پاییز1396، 1396، صفحه 51-63]
 • اجرای موفق طراحی الگوی مشروعیت سازمانی در جهت ایجاد تصویر ذهنی مطلوب برای اجرای موفق استراتژی‌های سازمانی [دوره 2، شماره 4(پیاپی4زمستان1390)، 1390، صفحه 54-71]
 • احساس شایستگی بررسی رابطه بین توانمندسازی روانشناختی و تعهدسازمانی کارکنان در شرکت ارتباطات سیار [دوره 1، شماره3 (پیاپی 3 زمستان 1389)، 1389، صفحه 60-82]
 • احساس شایستگی ارتباط توانمندسازی کارکنان با بالندگی سازمانی موسسه اعتباری کوثر استان همدان [دوره 8، 1 (پیاپی 25 بهار 1396)، 1396، صفحه 59-70]
 • احساس موثربودن بررسی رابطه بین توانمندسازی روانشناختی و تعهدسازمانی کارکنان در شرکت ارتباطات سیار [دوره 1، شماره3 (پیاپی 3 زمستان 1389)، 1389، صفحه 60-82]
 • احساس موثر بودن ارتباط توانمندسازی کارکنان با بالندگی سازمانی موسسه اعتباری کوثر استان همدان [دوره 8، 1 (پیاپی 25 بهار 1396)، 1396، صفحه 59-70]
 • اخلاق حرفه ای بررسی رابطه بین رهبری معنوی و سلامت سازمانی با نقش میانجی اخلاق حرفه ای (مورد مطالعه: کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان اردبیل) [دوره 8، ویژه نامه 1396، 1396، صفحه 131-147]
 • ادارات امور مالیاتی شهر تهران بررسی رابطه بین توانمندی روان‌شناختی و رضایت شغلی (مورد مطالعه: سازمان امور مالیاتی) [دوره 2، شماره 3(پیاپی 3 پاییز 1390)، 1390، صفحه 85-94]
 • اداره‌ی امور عمومی روندها و روش‌شناسی‌های پژوهشی در مطالعات مدیریت دولتی: تحلیل محتوای نشریات برتر در یک دوره‌ی پنج‌ساله (2014-2010) [دوره 8، ویژه نامه 1396، 1396، صفحه 99-116]
 • اداره دولتی قدیم ارتقای بهره وری و دموکراسی در پارادایم خدمات دولتی نوین [دوره 1، شماره2 (پیاپی2 پاییز 1389)، 1389، صفحه 101-127]
 • اداره کل امور مالیاتی آذریایجان شرقی راستی آزمایی پارادوکس بهره وری فناوری اطلاعات در اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی [دوره 8، ویژه نامه 1396، 1396، صفحه 149-162]
 • ادب نقش رفتارشهروندی سازمانی در ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر [دوره 5، شماره 1( پیاپی 13و 14 بهار و تابستان1393)، 1393، صفحه 31-44]
 • ادب اجتماعی تبیین نقش معنویت در محیط کار بر توسعة فرهنگ کارآفرینی سازمانی با تاکید بر نقش میانجی نوع‌دوستی و ادب اجتماعی [دوره 7، ویژه نامه 1395، 1395، صفحه 245-264]
 • ادراک سرپرستان از عدالت تعاملی بررسی تاثیر ادراک سرپرستان از ‌عدالت تعاملی بر بروز سرپرستی توهین‌آمیز: تببین نقش تعدیلگر سبک رهبری خودکامه (مورد مطالعه: بانک سپه) [دوره 7، ویژه نامه 1395، 1395، صفحه 13-26]
 • ایران تاثیر ابعاد سیاست‌های کلی نظام اداری در حوزه منابع انسانی بر نگهداشت کارکنان دانش‌محور در بدنه نظام آموزش عالی، ایران [دوره 5، شماره 1( پیاپی 13و 14 بهار و تابستان1393)، 1393، صفحه 23-30]
 • ارتباطات کاربرد شیوه های مدیریت معنا در ارتباطات و رهبری امام علی (ع)در نهج البلاغه [دوره 7، ویژه نامه 1395، 1395، صفحه 265-278]
 • ارتباطات سیار شناسایی تاثیر سرمایه فکری بر ابعاد هوش سازمانی (از دیدگاه کارل آلبرخت) در واحد مالی شرکت ارتباطات سیار [دوره 6، شماره 2( پیاپی 19 و 20 پاییز و زمستان 1394)، 1394، صفحه 47-62]
 • ارتباط با ذینفعان بررسی تأثیر عوامل اثرگذار سازمانی بر عملکرد کارکنان [دوره 7، ویژه نامه 1395، 1395، صفحه 37-56]
 • ارزیابی شناسایی و اولویت‌بندی نارسایی‌های نظام آموزش کارکنان سازمان مالیاتی شهر تهران [دوره 5، شماره 2(پیاپی 15 و 16 پاییز و زمستان 1393، 1393، صفحه 37-50]
 • ارزیابی ارزیابی سلامت سازمانی مراکز و واحدهای تابعه دانشگاه پیام نور استان همدان [دوره 9، 3(پیاپی31 پاییز 1397)، 1397، صفحه 83-94]
 • ارزیابان تحلیل و بررسی عوامل مؤثر بر اجرای خط مشی در قوه قضائیه بر اساس مدل ناکامورا و اسمال وود [دوره 10، 1( پیاپی 33 بهار 1398)، 1398، صفحه 85-103]
 • ارزیابی خط مشی ارائه مدل برای ارزیابی اثربخشی اجرای خط مشی‌های عمومی جمهوری اسلامی ایران در حوزه بهداشت و درمان [دوره 2، شماره 4(پیاپی4زمستان1390)، 1390، صفحه 19-31]
 • ارزیابی عملکرد طراحی سیستم پشتیبان تصمیم‌گیری فازی جهت ارزیابی عملکرد مدیران IT (مورد مطالعه: شرکت همراه اول) [دوره 9، 1( پیاپی 29 بهار1397)، 1397، صفحه 53-63]
 • ارزیابی عملکرد مطالعه موردی ارزیابی عملکرد بر مبنای رویکرد کارت امتیازی متوازن [دوره 8، ویژه نامه 1396، 1396، صفحه 65-82]
 • ارزیابی عملکرد کاربرد کارت امتیازی متوازن در تعیین شاخص های سنجش عملکرد آموزش عالی [دوره 9، 4( پیاپی 32 زمستان 1397، 1397، صفحه 1-14]
 • ارزیابی عملکرد و مدیریت عملکرد تعیین متغیرهای طراحی مدل مدیریت عملکرد در سطح دولت [دوره 7، 4( پیاپی 24 زمستان 1395)، 1395، صفحه 1-17]
 • ارزشیابی دانش تاثیر مولفه‌های مدیریت دانش بر تقلب گزارش‌های مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 1( پیاپی 13و 14 بهار و تابستان1393)، 1393، صفحه 61-75]
 • ارزش استراتژیک تجارت الکترونیک طراحی مدل ساختاری تأثیر ارزش استراتژیک تجارت الکترونیک بر توسعه کارآفرینی سازمانی در یک واحد صنعتی [دوره 9، 2(پیاپی 30 تابستان 1397)، 1397، صفحه 89-101]
 • ارزش آفرینی نقش حمایت دولتی از شرکت‌ها در ارزش آفرینی (ارزیابی کارکرد خصوصی‌سازی) [دوره 2، شماره 3(پیاپی 3 پاییز 1390)، 1390، صفحه 1-16]
 • ارزش‌های بوروکراتیک تبیین الگوی پاسخگویی و نظارت بر نظام اداری در حکومت علوی از منظر رابطه بوروکراسی و دموکراسی [دوره 2، شماره 4(پیاپی4زمستان1390)، 1390، صفحه 1-18]
 • ارزش‌های بوروکراتیک تبیین الگوی پاسخگویی و نظارت بر نظام اداری در حکومت علوی از منظر رابطه بوروکراسی و دموکراسی [دوره 1، شماره3 (پیاپی 3 زمستان 1389)، 1389، صفحه 1-23]
 • ارگونومی تحلیل عوامل بهبود کیفیت زندگی کاری سرمایه‌های انسانی در تعالی و برتری سازمان [دوره 1، شماره3 (پیاپی 3 زمستان 1389)، 1389، صفحه 164-190]
 • استراتژی بررسی دیپلماسی هسته‌ای بین ایران و آمریکا براساس نظریه بازی‌ها [دوره 5، شماره 2(پیاپی 15 و 16 پاییز و زمستان 1393، 1393، صفحه 67-81]
 • استراتژی سازمانی طراحی الگوی مشروعیت سازمانی در جهت ایجاد تصویر ذهنی مطلوب برای اجرای موفق استراتژی‌های سازمانی [دوره 2، شماره 4(پیاپی4زمستان1390)، 1390، صفحه 54-71]
 • استراتژیک طراحی الگوی سناریونویسی مدیریت دانش اثربخش با رویکرد فناوری اطلاعات درسازمان نظامی(مطالعه موردی : سپاه عاشورا) [دوره 10، 1( پیاپی 33 بهار 1398)، 1398، صفحه 53-66]
 • استراتژی مدیریت استعداد استراتژی مدیریت استعداد و تاثیر آن بر تعهد سازمانی کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه مازندران) [دوره 10، 2( پیاپی 34 تابستان 1398، 1398، صفحه 55-70]
 • استراتژی‌ منابع انسانی بررسی تأثیر استراتژی های منابع انسانی بر چابکی سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد جامع شوشتر (از دیدگاه مدیران و اساتید) [دوره 9، 4( پیاپی 32 زمستان 1397، 1397، صفحه 103-116]
 • استراتژی نوآوری تأثیر استراتژی نوآوری بر عملکرد براساس کارت امتیازی متوازن (مورد مطالعه شرکت توزیع برق اصفهان) [دوره 8، 3(پیاپی 27 پاییز1396، 1396، صفحه 37-50]
 • استراتژی‌های کوچک‌سازی تاثیر مدیریت دانش بر استراتژی‌های کوچک‌سازی (مطالعه موردی: شرکت داده پردازی برق و آب پویش پارس) [دوره 5، شماره 2(پیاپی 15 و 16 پاییز و زمستان 1393، 1393، صفحه 25-36]
 • استرس شغلی بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و استرس ناشی از عوامل سازمانی با رضایت شغلی کارکنان سازمان علوم پزشکی استان گلستان [دوره 8، ویژه نامه 1396، 1396، صفحه 157-180]
 • استرس شغلی بررسی رابطه بین استرس شغلی و فرهنگ سازمانی با سلامت روان [دوره 7، ویژه نامه 1395، 1395، صفحه 203-213]
 • استقرار سیستم موانع استقرار سیستم بانکداری جامع (Core Banking) [دوره 6، شماره 1( پیاپی 17 و 18 بهار و تابستان 1394)، 1394، صفحه 33-46]
 • اصلاح نظام اداری تبیین چالش‌های متناسب‌سازی ساختار تشکیلات دولت در اجرای برنامه‌ جامع اصلاح نظام اداری و مقایسه وضع موجود و مطلوب آن [دوره 10، 1( پیاپی 33 بهار 1398)، 1398، صفحه 1-17]
 • اصول ناب رویکرد تلفیقی مهندسـی ارزش و اصول نـاب در خـلق ارزش [دوره 1، شماره3 (پیاپی 3 زمستان 1389)، 1389، صفحه 25-59]
 • اطلاعات ارزیابی تاثیر زیرساخت فناوری در پیاده سازی مولفه های مدیریت دانش ( مورد مطالعه: شهرداری ارومیه) [دوره 7، ویژه نامه 1395، 1395، صفحه 169-183]
 • اعتبار طراحی الگوی مشروعیت سازمانی در جهت ایجاد تصویر ذهنی مطلوب برای اجرای موفق استراتژی‌های سازمانی [دوره 2، شماره 4(پیاپی4زمستان1390)، 1390، صفحه 54-71]
 • اعتبار تصمیمات ارزیابی عملکرد نیروی انسانی با استفاده از شاخص های کیفی (مطالعه ای در ستاد سازمان ثبت احوال کشور) [دوره 8، ویژه نامه 1396، 1396، صفحه 47-64]
 • اعتماد تاثیر الزام دوجانبه، اعتماد و حفظ وجهه بر دستاوردهای ادراک شده فردی و گروهی مدیریت دانش با نقش میانجی تسهیم دانش(مورد مطالعه: شرکت مخابرات استان اصفهان) [دوره 7، ویژه نامه 1395، 1395، صفحه 57-69]
 • اعتماد بررسی رابطه بین اعتماد و پذیرش بانکداری الکترونیک از سوی مشتریان شعب بانک سپه استان گلستان [دوره 7، ویژه نامه 1395، 1395، صفحه 111-137]
 • اعتماد افقی ارتقای رفتار شهروندی سازمانی و رضایت شغلی کارکنان در پرتو اعتماد سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان ادارات دولتی شهرستان مهاباد) [دوره 7، 4( پیاپی 24 زمستان 1395)، 1395، صفحه 19-36]
 • اعتماد سازمانی تأثیر مدیریت دولتی نوین بر اعتماد سازمانی کارکنان ستادی شهرداری رشت [دوره 6، شماره 2( پیاپی 19 و 20 پاییز و زمستان 1394)، 1394، صفحه 1-14]
 • اعتماد سازمانی تأثیر اعتماد سازمانی بر بهبود مدیریت دانش با توجه نقش واسطه‌ای رهبری خدمتگزار (مطالعه‌ای در اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران) [دوره 7، 2(پیاپی 22 تابستان 1395)، 1395، صفحه 57-70]
 • اعتماد سازمانی ارتقای رفتار شهروندی سازمانی و رضایت شغلی کارکنان در پرتو اعتماد سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان ادارات دولتی شهرستان مهاباد) [دوره 7، 4( پیاپی 24 زمستان 1395)، 1395، صفحه 19-36]
 • اعتماد عمودی ارتقای رفتار شهروندی سازمانی و رضایت شغلی کارکنان در پرتو اعتماد سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان ادارات دولتی شهرستان مهاباد) [دوره 7، 4( پیاپی 24 زمستان 1395)، 1395، صفحه 19-36]
 • اعتماد عمومی و اعتماد سیاسی تأثیر پاسخگویی بر اعتماد عمومی و اعتماد سیاسی (مورد مطالعه: سازمان‌های دولتی ایران) [دوره 4، شماره 1 (پیاپی9و10 بهار و تابستان 1392)، 1392، صفحه 53-75]
 • اعتماد نهادی ارتقای رفتار شهروندی سازمانی و رضایت شغلی کارکنان در پرتو اعتماد سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان ادارات دولتی شهرستان مهاباد) [دوره 7، 4( پیاپی 24 زمستان 1395)، 1395، صفحه 19-36]
 • اعضای هیات علمی تاثیر رهبری تحول‌آفرین بر عملکرد شغلی اعضای هیات علمی با میانجی‌گری درگیری شغلی [دوره 6، شماره 1( پیاپی 17 و 18 بهار و تابستان 1394)، 1394، صفحه 1-16]
 • اعضای هیأت علمی دانشگاه شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر بدبینی سازمانی و پیامدهای آن با روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP) (مورد مطالعه: اعضای هیأت علمی دانشگاه) [دوره 8، ویژه نامه 1396، 1396، صفحه 191-203]
 • افق چشم انداز ٢٠ ساله سرمایه اجتماعی در افق چشم انداز بیست ساله [دوره 1، شماره1(پیاپی 1 تابستان 1389)، 1389، صفحه 65-93]
 • افکار عمومی مکانیسم تأثیرگذاری رسانه ها بر فرآیند دستورکارسازی در جریان خط مشی گذاری عمومی [دوره 4، 2( پیاپی 11و 12 پاییز و زمستان 1392)، 1392، صفحه 39-55]
 • اکو ارتباط بین فساد اداری و رشد اقتصادی [دوره 1، شماره3 (پیاپی 3 زمستان 1389)، 1389، صفحه 83-114]
 • الزام دوجانبه تاثیر الزام دوجانبه، اعتماد و حفظ وجهه بر دستاوردهای ادراک شده فردی و گروهی مدیریت دانش با نقش میانجی تسهیم دانش(مورد مطالعه: شرکت مخابرات استان اصفهان) [دوره 7، ویژه نامه 1395، 1395، صفحه 57-69]
 • الگوریتم شبیه سازی تبرید بهره‌وری نیروی انسانی با رویکرد چرخش شغلی با استفاده از الگوریتم فرا ابتکاری فاخته [دوره 4، شماره 1 (پیاپی9و10 بهار و تابستان 1392)، 1392، صفحه 23-35]
 • الگوریتم فاخته بهره‌وری نیروی انسانی با رویکرد چرخش شغلی با استفاده از الگوریتم فرا ابتکاری فاخته [دوره 4، شماره 1 (پیاپی9و10 بهار و تابستان 1392)، 1392، صفحه 23-35]
 • الگوی شناور تدوین الگوی شناور توسعه مدیریت منابع انسانی بر اساس عامل فرهنگ سازمانی در شرکت ملی گاز ایران [دوره 8، 2( پیاپی 26 تابستان 1396، 1396، صفحه 17-27]
 • امام علی (ع) تبیین الگوی پاسخگویی و نظارت بر نظام اداری در حکومت علوی از منظر رابطه بوروکراسی و دموکراسی [دوره 2، شماره 4(پیاپی4زمستان1390)، 1390، صفحه 1-18]
 • امام علی (ع) تبیین الگوی پاسخگویی و نظارت بر نظام اداری در حکومت علوی از منظر رابطه بوروکراسی و دموکراسی [دوره 1، شماره3 (پیاپی 3 زمستان 1389)، 1389، صفحه 1-23]
 • امنیت داخلی مدل مطلوب اجرا و ارزیابی در سیاست‌گذاری امنیت داخلی جمهوری اسلامی ایران [دوره 9، 1( پیاپی 29 بهار1397)، 1397، صفحه 101-118]
 • امنیت روانی تحلیل روابط رهبری اصیل، امنیت روانی و رفتار شهروندی سازمانی [دوره 7، 2(پیاپی 22 تابستان 1395)، 1395، صفحه 35-45]
 • امنیت شغلی رابطه امنیت شغلی با رفتار سیاسی با نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی (مطالعه موردی: کارکنان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) [دوره 7، 3( پیاپی 23 پاییز 1395)، 1395، صفحه 79-95]
 • انتظارات کارکنان تاثیر برندینگ کارفرما بر تلاش داوطلبانه کارکنان با میانجی‌گری تعلق خاطر و انتظارات کارکنان [دوره 8، 2( پیاپی 26 تابستان 1396، 1396، صفحه 41-60]
 • انتقال دانش نقش توانمند ساز فناوری اطلاعات در استقرار مدیریت دانش (مطالعه شرکتهای مستقر در شهرکهای صنعتی استان گلستان) [دوره 7، 4( پیاپی 24 زمستان 1395)، 1395، صفحه 37-50]
 • انتقال و یکپارچه سازی دانش اثر میانجی‌گری یادگیری سازمانی در رابطه بین مدیریت دانش با توانمند‌سازی کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی) [دوره 8، 3(پیاپی 27 پاییز1396، 1396، صفحه 13-24]
 • انحراف بودجه دلایل انحراف بودجه کل کشور از اهداف برنام ههای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ایران [دوره 2، شماره 2(پیاپی2 تابستان 1390)، 1390، صفحه 35-52]
 • انرژی پاک بررسی رابطه سرمایه گذاری مستقیم خارجی، انرژی پاک، آزاد سازی تجاری، رشد اقتصادی با تقاضای انرژی در ایران [دوره 4، شماره 1 (پیاپی9و10 بهار و تابستان 1392)، 1392، صفحه 15-22]
 • انسجام وظیفه رابطه متقابل رهبری اشتراکی با تاکتیک‌های نفوذ نرم و سخت بر اساس مدل کارسون (مورد مطالعه: کارکنان ذوب آهن اصفهان) [دوره 8، 1 (پیاپی 25 بهار 1396)، 1396، صفحه 71-83]
 • انگیزش بررسی نقش رهبری معنوی مدیران بر توانمندسازی کارکنان بانک (مطالعه موردی: استان گیلان) [دوره 2، شماره1 (پیاپی 1 بهار 1390)، 1390، صفحه 75-98]
 • انگیزش تأثیر رهبری خدمتگزار بر انگیزش و عملکرد کارکنان [دوره 7، 4( پیاپی 24 زمستان 1395)، 1395، صفحه 51-66]
 • انگیزشالهام بخش بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین و مدیریت دانش در سازمان تامین اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری [دوره 8، 2( پیاپی 26 تابستان 1396، 1396، صفحه 91-102]
 • انگیزه توفیق طلبی بررسی رابطه انگیزه توفیق طلبی و عملکرد کارکنان (مطالعه موردی: شرکت مخابرات شهرستان شوشتر) [دوره 1، شماره2 (پیاپی2 پاییز 1389)، 1389، صفحه 37-63]
 • انگیزه توفیق طلبی تاثیر یادگیری سازمانی بر نیاز به کسب موفقیت با میانجی گری خودباوری و مهارت فردی (مورد مطالعه: سازمان تأمین اجتماعی استان خراسان جنوبی) [دوره 7، ویژه نامه 1395، 1395، صفحه 85-99]
 • انگیزه (شوق رابطه تناسب شغل و شاغل (رشته تحصیلی) و میزان بهره‌وری کارکنان در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب (معاونت فنی) اهواز [دوره 3، شماره 1(پیاپی 5و6 بهار و تابستان 1391)، 1391، صفحه 43-53]
 • اهداف برنامه های توسعه دلایل انحراف بودجه کل کشور از اهداف برنام ههای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ایران [دوره 2، شماره 2(پیاپی2 تابستان 1390)، 1390، صفحه 35-52]

ب

 • بازارگرایی بررسی تأثیر استفاده از ظرفیت‌های سازمانی برای افزایش ارزش مشتری (مطالعه موردی: مدیران و کارشناسان بازاریابی بانک سپه) [دوره 5، شماره 1( پیاپی 13و 14 بهار و تابستان1393)، 1393، صفحه 46-60]
 • باز بودن اقتصاد تأثیر تجارت خارجی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی اقتصادی دولتهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی: با تاکید بر مدیریت صادرات و واردات [دوره 7، 2(پیاپی 22 تابستان 1395)، 1395، صفحه 47-55]
 • بازخورد ارزیابی عملکرد نیروی انسانی با استفاده از شاخص های کیفی (مطالعه ای در ستاد سازمان ثبت احوال کشور) [دوره 8، ویژه نامه 1396، 1396، صفحه 47-64]
 • بازده سرمایه سرمایه گذاری شده نقش توسعه خصوصی سازی بر رشد مالی شرکتهای بیمه در ایران [دوره 9، 3(پیاپی31 پاییز 1397)، 1397، صفحه 67-81]
 • بالندگی سازمانی ارتباط توانمندسازی کارکنان با بالندگی سازمانی موسسه اعتباری کوثر استان همدان [دوره 8، 1 (پیاپی 25 بهار 1396)، 1396، صفحه 59-70]
 • بانکداری سیار رابطه متقابل دولت سیار و بانکداری سیار [دوره 1، شماره1(پیاپی 1 تابستان 1389)، 1389، صفحه 188-226]
 • بانکداری هوشمند تاثیرفناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سازمانی در سیستم‌های هوشمند بانکداری (مطالعه موردی :بانک صادرات شعب تهران) [دوره 7، شماره1 ( پیاپی 21 بهار 1395)، 1395، صفحه 55-71]
 • بانک گردشگری بررسی معنویت در محیط کار و بهره‌وری نیروی سازمانی در بانک گردشگری [دوره 6، شماره 1( پیاپی 17 و 18 بهار و تابستان 1394)، 1394، صفحه 95-110]
 • بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رابطه میان ویژگی‌های شخصیتی با فرسودگی شغلی و رفتارهای انحرافی کارکنان (مورد مطالعه: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) [دوره 8، ویژه نامه 1396، 1396، صفحه 205-220]
 • بانک ملی ایران طراحی مدل مدیریت مسیر ارتقاء شغلی کارمندان بانک ملی ایران [دوره 8، ویژه نامه 1396، 1396، صفحه 263-281]
 • بانک ملی ایران" طراحی مدل مدیریت مسیر ارتقاء شغلی کارمندان بانک ملی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • بی‌تفاوتی سازمانی عوامل موثر بر بی‌تفاوتی سازمانی (مطالعه موردی: شرکت برق منطقه‌ای خراسان) [دوره 7، 2(پیاپی 22 تابستان 1395)، 1395، صفحه 71-81]
 • بخش دولتی تبیین عوامل مکانی مؤثر بر جذب کارکنان دانشگر در بخش دولتی ایران [دوره 8، 1 (پیاپی 25 بهار 1396)، 1396، صفحه 15-29]
 • بدبینی سازمانی شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر بدبینی سازمانی و پیامدهای آن با روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP) (مورد مطالعه: اعضای هیأت علمی دانشگاه) [دوره 8، ویژه نامه 1396، 1396، صفحه 191-203]
 • برق منطقه‏ای فارس بررسی رابطه بین اصول سازمان یادگیرنده و تعهد سازمانی کارکنان (مطالعه موردی شرکت توزیع نیروی برق منطقه‏ای فارس) [دوره 5، شماره 1( پیاپی 13و 14 بهار و تابستان1393)، 1393، صفحه 13-22]
 • برنامه استراتژیک منابع انسانی نقش برنامه ریزی استراتژیک در توسعه منابع انسانی [دوره 1، شماره2 (پیاپی2 پاییز 1389)، 1389، صفحه 151-185]
 • برنامه درسی تدوین نشانگان رویکرد حل مسئله برای ارزشیابی برنامه درسی رشته مدیریت دولتی و اجرای آن در دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 7، ویژه نامه 1395، 1395، صفحه 215-232]
 • برنامه‌ریزی شناسایی و اولویت‌بندی نارسایی‌های نظام آموزش کارکنان سازمان مالیاتی شهر تهران [دوره 5، شماره 2(پیاپی 15 و 16 پاییز و زمستان 1393، 1393، صفحه 37-50]
 • برنامه ریزی استراتژیک نقش برنامه ریزی استراتژیک در توسعه منابع انسانی [دوره 1، شماره2 (پیاپی2 پاییز 1389)، 1389، صفحه 151-185]
 • برنامه‌ریزی استراتژیک تاثیر مولفه های رویکرد کارت امتیاز متوازن بر عملکرد فردی کارکنان بر اساس مدل آچیو (مطالعه موردی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه) [دوره 7، ویژه نامه 1395، 1395، صفحه 295-308]
 • برنامه ریزی مسیر شغلی" طراحی مدل مدیریت مسیر ارتقاء شغلی کارمندان بانک ملی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • برنامه های توسعه دلایل انحراف بودجه کل کشور از اهداف برنام ههای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ایران [دوره 2، شماره 2(پیاپی2 تابستان 1390)، 1390، صفحه 35-52]
 • برون سپاری عوامل موثر بر برون سپاری خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات (مورد مطالعه: شهرداری کرج) [دوره 7، 4( پیاپی 24 زمستان 1395)، 1395، صفحه 77-91]
 • برون‌سپاری بررسی تأثیر اجرای طرح برون‌سپاری بر عملکرد کارکنان در شرکت ملی گاز ایران [دوره 2، شماره 3(پیاپی 3 پاییز 1390)، 1390، صفحه 17-28]
 • بزرگواری نقش رفتارشهروندی سازمانی در ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر [دوره 5، شماره 1( پیاپی 13و 14 بهار و تابستان1393)، 1393، صفحه 31-44]
 • بیمارستان لبافی نژاد تاثیر جامعه پذیری سازمانی بر رفتار شهروندی کارکنان با نقش واسطه ای تناسب شخص - محیط ( بیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد تهران) [دوره 8، ویژه نامه 1396، 1396، صفحه 221-233]
 • بهبود نگهداری و تعمیرات بهره‌ور فراگیر رابطه فرهنگ سازمانی و بهبود نگهداری و تعمیرات بهره‌ور فراگیر در شهرک صنعتی آمل [دوره 3، شماره 2(پیاپی 7و8 پاییز و زمستان 1391)، 1391، صفحه 19-28]
 • بهبودوتعالی سازمانی سنجش کیفیت عملکرد اداره کل پست استان خراسان رضوی درمسیربهبود و تعالی (بارویکرد مدل خود ارزیابیCAF 2006) [دوره 1، شماره2 (پیاپی2 پاییز 1389)، 1389، صفحه 1-36]
 • بهره وری راستی آزمایی پارادوکس بهره وری فناوری اطلاعات در اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی [دوره 8، ویژه نامه 1396، 1396، صفحه 149-162]
 • بهره‌وری عوامل مؤثر بر ارتقای بهره‌وری منابع انسانی (مورد مطالعه در سازمان تأمین اجتماعی استان تهران) [دوره 2، شماره 2(پیاپی2 تابستان 1390)، 1390، صفحه 1-16]
 • بهره‌وری تاثیر مولفه های رویکرد کارت امتیاز متوازن بر عملکرد فردی کارکنان بر اساس مدل آچیو (مطالعه موردی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه) [دوره 7، ویژه نامه 1395، 1395، صفحه 295-308]
 • بهره‌وری سازمانی بررسی معنویت در محیط کار و بهره‌وری نیروی سازمانی در بانک گردشگری [دوره 6، شماره 1( پیاپی 17 و 18 بهار و تابستان 1394)، 1394، صفحه 95-110]
 • بهره‌وری کارکنان رابطه تناسب شغل و شاغل (رشته تحصیلی) و میزان بهره‌وری کارکنان در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب (معاونت فنی) اهواز [دوره 3، شماره 1(پیاپی 5و6 بهار و تابستان 1391)، 1391، صفحه 43-53]
 • بهره‌وری کارکنان تعیین سطح هوش سازمانی کارکنان و رابطه آن با میزان بهره وری آنان (مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات) [دوره 4، شماره 1 (پیاپی9و10 بهار و تابستان 1392)، 1392، صفحه 37-52]
 • بهره وری کارکنان دانشی تاثیر خط مشی های مربوط به شرایط محیط کاری بر بهره وری کارکنان دانشی (مورد مطالعه: دانشگاه دولتی بیرجند) [دوره 9، 3(پیاپی31 پاییز 1397)، 1397، صفحه 20-38]
 • بهره وری مدیریتی طراحی مدل ساختاری تأثیر ارزش استراتژیک تجارت الکترونیک بر توسعه کارآفرینی سازمانی در یک واحد صنعتی [دوره 9، 2(پیاپی 30 تابستان 1397)، 1397، صفحه 89-101]
 • بهره‌وری نیروی انسانی تحلیل عوامل بهبود کیفیت زندگی کاری سرمایه‌های انسانی در تعالی و برتری سازمان [دوره 1، شماره3 (پیاپی 3 زمستان 1389)، 1389، صفحه 164-190]
 • بهینه سازی ارائه الگوی بهینه‌سازی استراتژی‌های توانمندسازی منابع انسانی در سازمان تامین اجتماعی استان آذربایجان شرقی [دوره 8، ویژه نامه 1396، 1396، صفحه 163-174]
 • بودجه دلایل انحراف بودجه کل کشور از اهداف برنام ههای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ایران [دوره 2، شماره 2(پیاپی2 تابستان 1390)، 1390، صفحه 35-52]
 • بورس اوراق بهادار تهران نقش حمایت دولتی از شرکت‌ها در ارزش آفرینی (ارزیابی کارکرد خصوصی‌سازی) [دوره 2، شماره 3(پیاپی 3 پاییز 1390)، 1390، صفحه 1-16]
 • بوروکراسی تبیین الگوی پاسخگویی و نظارت بر نظام اداری در حکومت علوی از منظر رابطه بوروکراسی و دموکراسی [دوره 2، شماره 4(پیاپی4زمستان1390)، 1390، صفحه 1-18]
 • بوروکراسی تبیین الگوی پاسخگویی و نظارت بر نظام اداری در حکومت علوی از منظر رابطه بوروکراسی و دموکراسی [دوره 1، شماره3 (پیاپی 3 زمستان 1389)، 1389، صفحه 1-23]
 • بوروکراسی اداری و تخصیص اعتبار موانع اجرای طرحهای عمرانی دادگستری تهران [دوره 3، شماره 1(پیاپی 5و6 بهار و تابستان 1391)، 1391، صفحه 81-88]

پ

 • پارادایم خدمات دولتی نوین ارتقای بهره وری و دموکراسی در پارادایم خدمات دولتی نوین [دوره 1، شماره2 (پیاپی2 پاییز 1389)، 1389، صفحه 101-127]
 • پارادوکس بهره وری فناوری اطلاعات راستی آزمایی پارادوکس بهره وری فناوری اطلاعات در اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی [دوره 8، ویژه نامه 1396، 1396، صفحه 149-162]
 • پاسخگویی تبیین الگوی پاسخگویی و نظارت بر نظام اداری در حکومت علوی از منظر رابطه بوروکراسی و دموکراسی [دوره 2، شماره 4(پیاپی4زمستان1390)، 1390، صفحه 1-18]
 • پاسخگویی حکمرانی خوب با تأکید بر سازمان‌های غیر دولتی (NGO) [دوره 2، شماره 3(پیاپی 3 پاییز 1390)، 1390، صفحه 29-37]
 • پاسخگویی تبیین الگوی پاسخگویی و نظارت بر نظام اداری در حکومت علوی از منظر رابطه بوروکراسی و دموکراسی [دوره 1، شماره3 (پیاپی 3 زمستان 1389)، 1389، صفحه 1-23]
 • پاسخگویی نظام پاسخگویی در دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 3، شماره 1(پیاپی 5و6 بهار و تابستان 1391)، 1391، صفحه 15-27]
 • پاسخگویی تأثیر پاسخگویی بر اعتماد عمومی و اعتماد سیاسی (مورد مطالعه: سازمان‌های دولتی ایران) [دوره 4، شماره 1 (پیاپی9و10 بهار و تابستان 1392)، 1392، صفحه 53-75]
 • پاسخگویی عمومی تحلیل تأثیر پاسخگویی عمومی بر خط‌مشی ارتقای سلامت اداری و شفافیت سازمانی در بخش دولتی (مورد مطالعه: وزارت صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران) [دوره 9، 2(پیاپی 30 تابستان 1397)، 1397، صفحه 23-41]
 • پاسخگویی و مدلسازی پاسخگویی و اثربخشی نظامهای نظارتی [دوره 1، شماره1(پیاپی 1 تابستان 1389)، 1389، صفحه 120-156]
 • پانل دیتا تأثیر تجارت خارجی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی اقتصادی دولتهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی: با تاکید بر مدیریت صادرات و واردات [دوره 7، 2(پیاپی 22 تابستان 1395)، 1395، صفحه 47-55]
 • پرورش کارکنان استراتژی مدیریت استعداد و تاثیر آن بر تعهد سازمانی کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه مازندران) [دوره 10، 2( پیاپی 34 تابستان 1398، 1398، صفحه 55-70]
 • پشتیبانی شرکت طراحی مدل ساختاری تأثیر ارزش استراتژیک تجارت الکترونیک بر توسعه کارآفرینی سازمانی در یک واحد صنعتی [دوره 9، 2(پیاپی 30 تابستان 1397)، 1397، صفحه 89-101]
 • پیش کسوتان ورزشی تأثیر عوامل سازمانی و عوامل شخصی بر گرایش به ترک خدمت پیش کسوتان ورزشی (مطالعه موردی: هیأت شنای استان تهران بخش بانوان) [دوره 3، شماره 2(پیاپی 7و8 پاییز و زمستان 1391)، 1391، صفحه 63-72]
 • پیشنگر شناسایی شاخص های اجتماعی-فرهنگی مربیگری تعاملی در وزارت ورزش و جوانان [دوره 8، ویژه نامه 1396، 1396، صفحه 249-261]

ت

 • تاکتیک نفوذ سخت رابطه متقابل رهبری اشتراکی با تاکتیک‌های نفوذ نرم و سخت بر اساس مدل کارسون (مورد مطالعه: کارکنان ذوب آهن اصفهان) [دوره 8، 1 (پیاپی 25 بهار 1396)، 1396، صفحه 71-83]
 • تاکتیک نفوذ نرم رابطه متقابل رهبری اشتراکی با تاکتیک‌های نفوذ نرم و سخت بر اساس مدل کارسون (مورد مطالعه: کارکنان ذوب آهن اصفهان) [دوره 8، 1 (پیاپی 25 بهار 1396)، 1396، صفحه 71-83]
 • تأمین اجتماعی ارائه مدلی برای ارزیابی خط‌مشی‌های عمومی (پس از اجرا) با رویکرد حکمرانی شبکه (موردمطالعه: سازمان تأمین اجتماعی) [دوره 8، 4( پیاپی 28 زمستان1396)، 1396، صفحه 13-25]
 • تامین اجتماعی بررسی رابطه بین رهبری معنوی و سلامت سازمانی با نقش میانجی اخلاق حرفه ای (مورد مطالعه: کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان اردبیل) [دوره 8، ویژه نامه 1396، 1396، صفحه 131-147]
 • تامین و تدارکات الکترونیکی نقش تامین و تدارکات الکترونیک در مبارزه با فساد اداری [دوره 4، 2( پیاپی 11و 12 پاییز و زمستان 1392)، 1392، صفحه 27-37]
 • تحریم ها بررسی دیپلماسی هسته‌ای بین ایران و آمریکا براساس نظریه بازی‌ها [دوره 5، شماره 2(پیاپی 15 و 16 پاییز و زمستان 1393، 1393، صفحه 67-81]
 • تحلیل پوششی داده‌ها اولویت‌بندی شاخص‌های حکمرانی خوب در سازمانهای کارا (مطالعه موردی: شعب بانک رفاه استان قزوین) [دوره 7، شماره1 ( پیاپی 21 بهار 1395)، 1395، صفحه 1-9]
 • تحلیل تم کاربرد روش آمیخته (کمی و کیفی) در آسیب‌شناسی فرهنگ سازمانی یک موسسه تحقیقاتی [دوره 9، 1( پیاپی 29 بهار1397)، 1397، صفحه 65-82]
 • تحلیل تم کاربرد روش آمیخته (کمی و کیفی) درآسیب‌شناسی فرهنگ سازمانی یک موسسه تحقیقاتی [دوره 8، ویژه نامه 1396، 1396، صفحه 29-46]
 • تحلیل سلسله مراتبی (AHP ) شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر استرس شغلی در کارکنان با تکنیک AHP [دوره 7، 3( پیاپی 23 پاییز 1395)، 1395، صفحه 1-13]
 • تحلیل عاملی تائیدی طراحی الگوی تدوین خط مشی اصلاح و بهبود نظام اداری (مطالعه موردی: شرکت ملی گاز ایران) [دوره 9، 3(پیاپی31 پاییز 1397)، 1397، صفحه 39-53]
 • تحلیل محتوا روندها و روش‌شناسی‌های پژوهشی در مطالعات مدیریت دولتی: تحلیل محتوای نشریات برتر در یک دوره‌ی پنج‌ساله (2014-2010) [دوره 8، ویژه نامه 1396، 1396، صفحه 99-116]
 • تحلیل مضمون شناسایی ابعاد اجرای خط مشی های کنترل آلودگی هوا [دوره 10، 1( پیاپی 33 بهار 1398)، 1398، صفحه 19-35]
 • تحلیل های مورد مبنا گونه شناسی سازمانهای بخش عمومی و دولتی ایرانی منطبق بر عوامل فرایندی و ساختاری مترتب بر آنها [دوره 10، 2( پیاپی 34 تابستان 1398، 1398، صفحه 41-54]
 • تحول اداری مدل اجرای خط مشی های مقابله با فساد اداری در نظام اداری ایران [دوره 8، 4( پیاپی 28 زمستان1396)، 1396، صفحه 65-81]
 • تحول ‌محور اثر رهبری تحول آفرین بر رفتار شهروندی سازمانی تحول محور ‏‎ (مورد مطالعه: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران) [دوره 8، 2( پیاپی 26 تابستان 1396، 1396، صفحه 29-40]
 • تدوین کنندگان تحلیل و بررسی عوامل مؤثر بر اجرای خط مشی در قوه قضائیه بر اساس مدل ناکامورا و اسمال وود [دوره 10، 1( پیاپی 33 بهار 1398)، 1398، صفحه 85-103]
 • ترجیح برند تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی و کیفیت ادراک شده برند بر ترجیح برند در شعب بانک صادرات شهرآمل [دوره 4، 2( پیاپی 11و 12 پاییز و زمستان 1392)، 1392، صفحه 17-25]
 • ترغیبذهنی بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین و مدیریت دانش در سازمان تامین اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری [دوره 8، 2( پیاپی 26 تابستان 1396، 1396، صفحه 91-102]
 • ترک خدمت تأثیر عوامل سازمانی و عوامل شخصی بر گرایش به ترک خدمت پیش کسوتان ورزشی (مطالعه موردی: هیأت شنای استان تهران بخش بانوان) [دوره 3، شماره 2(پیاپی 7و8 پاییز و زمستان 1391)، 1391، صفحه 63-72]
 • تسهیم دانش اثر میانجی‌گری یادگیری سازمانی در رابطه بین مدیریت دانش با توانمند‌سازی کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی) [دوره 8، 3(پیاپی 27 پاییز1396، 1396، صفحه 13-24]
 • تسهیم دانش عوامل موثر بر تسهیم دانش در زنجیره تأمین (مطالعه موردی: زنجیره تأمین برق خراسان) [دوره 8، 4( پیاپی 28 زمستان1396)، 1396، صفحه 83-93]
 • تسهیم دانش تاثیر الزام دوجانبه، اعتماد و حفظ وجهه بر دستاوردهای ادراک شده فردی و گروهی مدیریت دانش با نقش میانجی تسهیم دانش(مورد مطالعه: شرکت مخابرات استان اصفهان) [دوره 7، ویژه نامه 1395، 1395، صفحه 57-69]
 • تسهیم‌قدرت بررسی و تبیین رهبری اخلاقی و ابعاد آن (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه تهران) [دوره 7، 2(پیاپی 22 تابستان 1395)، 1395، صفحه 17-34]
 • تصمیم‌گیری چند شاخصه طراحی سیستم پشتیبان تصمیم‌گیری فازی جهت ارزیابی عملکرد مدیران IT (مورد مطالعه: شرکت همراه اول) [دوره 9، 1( پیاپی 29 بهار1397)، 1397، صفحه 53-63]
 • تصویر ذهنی طراحی الگوی مشروعیت سازمانی در جهت ایجاد تصویر ذهنی مطلوب برای اجرای موفق استراتژی‌های سازمانی [دوره 2، شماره 4(پیاپی4زمستان1390)، 1390، صفحه 54-71]
 • تصویرسازمانی رابطه فرهنگ سازمانی با تصویر سازمانی و هویت سازمانی (مطالعه موردی حوزه ستادی سازمان سما) [دوره 3، شماره 2(پیاپی 7و8 پاییز و زمستان 1391)، 1391، صفحه 29-37]
 • تضمین امنیتی بررسی دیپلماسی هسته‌ای بین ایران و آمریکا براساس نظریه بازی‌ها [دوره 5، شماره 2(پیاپی 15 و 16 پاییز و زمستان 1393، 1393، صفحه 67-81]
 • تطبیق و توسعه روندها و روش‌شناسی‌های پژوهشی در مطالعات مدیریت دولتی: تحلیل محتوای نشریات برتر در یک دوره‌ی پنج‌ساله (2014-2010) [دوره 8، ویژه نامه 1396، 1396، صفحه 99-116]
 • تعدیل نیروی انسانی بررسی تأثیر اجرای طرح برون‌سپاری بر عملکرد کارکنان در شرکت ملی گاز ایران [دوره 2، شماره 3(پیاپی 3 پاییز 1390)، 1390، صفحه 17-28]
 • تعدیل نیروی انسانی تاثیر مدیریت دانش بر استراتژی‌های کوچک‌سازی (مطالعه موردی: شرکت داده پردازی برق و آب پویش پارس) [دوره 5، شماره 2(پیاپی 15 و 16 پاییز و زمستان 1393، 1393، صفحه 25-36]
 • تعلق خاطر کارکنان تاثیر برندینگ کارفرما بر تلاش داوطلبانه کارکنان با میانجی‌گری تعلق خاطر و انتظارات کارکنان [دوره 8، 2( پیاپی 26 تابستان 1396، 1396، صفحه 41-60]
 • تعلل‌ورزی در کار رابطه تعهد سازمانی، درک از فضیلت سازمانی و تعلل‏ورزی در کار با توجه به نقش متغیرهای جمعیت‌شناختی [دوره 7، شماره1 ( پیاپی 21 بهار 1395)، 1395، صفحه 11-25]
 • تعهدسازمانی بررسی رابطه بین توانمندسازی روانشناختی و تعهدسازمانی کارکنان در شرکت ارتباطات سیار [دوره 1، شماره3 (پیاپی 3 زمستان 1389)، 1389، صفحه 60-82]
 • تعهدسازمانی رابطه بین سکوت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی تعهد سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی شهرستان خاش [دوره 4، 2( پیاپی 11و 12 پاییز و زمستان 1392)، 1392، صفحه 71-83]
 • تعهد سازمان تحلیل کانونیکالی رابطه بین سلامت سازمانی و تعهد سازمانی در بین کارکنان واحد پزشکی تهران دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 9، 3(پیاپی31 پاییز 1397)، 1397، صفحه 55-66]
 • تعهد سازمانی تحلیل اثرات میان مسیر شغلی و هویت سازمان بر تعهد سازمانی (مورد مطالعه: شرکت‌های همکاران سیستم) [دوره 4، شماره 1 (پیاپی9و10 بهار و تابستان 1392)، 1392، صفحه 1-13]
 • تعهد سازمانی بررسی رابطه بین اصول سازمان یادگیرنده و تعهد سازمانی کارکنان (مطالعه موردی شرکت توزیع نیروی برق منطقه‏ای فارس) [دوره 5، شماره 1( پیاپی 13و 14 بهار و تابستان1393)، 1393، صفحه 13-22]
 • تعهد سازمانی رابطه توانمندسازی روانشناختی و تعهد سازمانی (مطالعه موردی: شرکت برق منطقه‌ای خراسان) [دوره 6، شماره 2( پیاپی 19 و 20 پاییز و زمستان 1394)، 1394، صفحه 63-72]
 • تعهد سازمانی رابطه رهبری تحول‌آفرین و تعهد سازمانی در سازمان‌ آموزش ‌و پرورش شهر تهران [دوره 6، شماره 2( پیاپی 19 و 20 پاییز و زمستان 1394)، 1394، صفحه 73-90]
 • تعهد سازمانی رابطه تعهد سازمانی، درک از فضیلت سازمانی و تعلل‏ورزی در کار با توجه به نقش متغیرهای جمعیت‌شناختی [دوره 7، شماره1 ( پیاپی 21 بهار 1395)، 1395، صفحه 11-25]
 • تعهد سازمانی استراتژی مدیریت استعداد و تاثیر آن بر تعهد سازمانی کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه مازندران) [دوره 10، 2( پیاپی 34 تابستان 1398، 1398، صفحه 55-70]
 • تعهد‌سازمانی اثر ادراک عدالت سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان در بخش دولتی [دوره 2، شماره 2(پیاپی2 تابستان 1390)، 1390، صفحه 77-92]
 • تعهد عاطفی تحلیل اثرات میان مسیر شغلی و هویت سازمان بر تعهد سازمانی (مورد مطالعه: شرکت‌های همکاران سیستم) [دوره 4، شماره 1 (پیاپی9و10 بهار و تابستان 1392)، 1392، صفحه 1-13]
 • تعهد مستمر تحلیل اثرات میان مسیر شغلی و هویت سازمان بر تعهد سازمانی (مورد مطالعه: شرکت‌های همکاران سیستم) [دوره 4، شماره 1 (پیاپی9و10 بهار و تابستان 1392)، 1392، صفحه 1-13]
 • تعهد هنجاری تحلیل اثرات میان مسیر شغلی و هویت سازمان بر تعهد سازمانی (مورد مطالعه: شرکت‌های همکاران سیستم) [دوره 4، شماره 1 (پیاپی9و10 بهار و تابستان 1392)، 1392، صفحه 1-13]
 • تفکر استراتژیک تاثیر رهبری استراتژیک از طریق تفکر استراتژیک برعملکرد سازمانی در شرکت ساپکو [دوره 10، 2( پیاپی 34 تابستان 1398، 1398، صفحه 1-14]
 • تقاضای انرژی بررسی رابطه سرمایه گذاری مستقیم خارجی، انرژی پاک، آزاد سازی تجاری، رشد اقتصادی با تقاضای انرژی در ایران [دوره 4، شماره 1 (پیاپی9و10 بهار و تابستان 1392)، 1392، صفحه 15-22]
 • تقلب تاثیر مولفه‌های مدیریت دانش بر تقلب گزارش‌های مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 1( پیاپی 13و 14 بهار و تابستان1393)، 1393، صفحه 61-75]
 • تکنیک AHP ارائه الگوی سرمایه اجتماعی سازمانی اثربخش (مورد مطالعه: سازمان‌های دولتی استان خراسان رضوی) [دوره 2، شماره 2(پیاپی2 تابستان 1390)، 1390، صفحه 17-34]
 • تکنیک دلفی ارائه الگوی سرمایه اجتماعی سازمانی اثربخش (مورد مطالعه: سازمان‌های دولتی استان خراسان رضوی) [دوره 2، شماره 2(پیاپی2 تابستان 1390)، 1390، صفحه 17-34]
 • تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات نقش تامین و تدارکات الکترونیک در مبارزه با فساد اداری [دوره 4، 2( پیاپی 11و 12 پاییز و زمستان 1392)، 1392، صفحه 27-37]
 • تلاش داوطلبانه تاثیر برندینگ کارفرما بر تلاش داوطلبانه کارکنان با میانجی‌گری تعلق خاطر و انتظارات کارکنان [دوره 8، 2( پیاپی 26 تابستان 1396، 1396، صفحه 41-60]
 • تمایل) رابطه تناسب شغل و شاغل (رشته تحصیلی) و میزان بهره‌وری کارکنان در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب (معاونت فنی) اهواز [دوره 3، شماره 1(پیاپی 5و6 بهار و تابستان 1391)، 1391، صفحه 43-53]
 • تمایل به ترک خدمت تأثیر عوامل سازمانی و عوامل شخصی بر گرایش به ترک خدمت پیش کسوتان ورزشی (مطالعه موردی: هیأت شنای استان تهران بخش بانوان) [دوره 3، شماره 2(پیاپی 7و8 پاییز و زمستان 1391)، 1391، صفحه 63-72]
 • تمایل به کارآفرینی رابطه ی فرهنگ سازمانی و تمایل به کارآفرینی (مورد مطالعه: شرکت لعابیران زرقان) [دوره 5، شماره 2(پیاپی 15 و 16 پاییز و زمستان 1393، 1393، صفحه 1-14]
 • تمایل و انگیزش کارکنان ارزیابی عملکرد نیروی انسانی با استفاده از شاخص های کیفی (مطالعه ای در ستاد سازمان ثبت احوال کشور) [دوره 8، ویژه نامه 1396، 1396، صفحه 47-64]
 • تمرکززدایی تأثیر مدیریت دولتی نوین بر اعتماد سازمانی کارکنان ستادی شهرداری رشت [دوره 6، شماره 2( پیاپی 19 و 20 پاییز و زمستان 1394)، 1394، صفحه 1-14]
 • تیم سازی رابطه فرهنگ سازمانی و بهبود نگهداری و تعمیرات بهره‌ور فراگیر در شهرک صنعتی آمل [دوره 3، شماره 2(پیاپی 7و8 پاییز و زمستان 1391)، 1391، صفحه 19-28]
 • تناسب شخص با محیط تاثیر جامعه پذیری سازمانی بر رفتار شهروندی کارکنان با نقش واسطه ای تناسب شخص - محیط ( بیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد تهران) [دوره 8، ویژه نامه 1396، 1396، صفحه 221-233]
 • تناسب فرد- سازمان بررسی رابطه میان هوش عاطفی و تناسب ارزشی فرد- سازمان (مورد مطالعه: کارکنان صدا و سیمای مرکز لرستان) [دوره 2، شماره 2(پیاپی2 تابستان 1390)، 1390، صفحه 108-117]
 • توانایی (دانش رابطه تناسب شغل و شاغل (رشته تحصیلی) و میزان بهره‌وری کارکنان در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب (معاونت فنی) اهواز [دوره 3، شماره 1(پیاپی 5و6 بهار و تابستان 1391)، 1391، صفحه 43-53]
 • توانایی کارکنان ارزیابی عملکرد نیروی انسانی با استفاده از شاخص های کیفی (مطالعه ای در ستاد سازمان ثبت احوال کشور) [دوره 8، ویژه نامه 1396، 1396، صفحه 47-64]
 • توانمندی روان‌شناختی بررسی رابطه بین توانمندی روان‌شناختی و رضایت شغلی (مورد مطالعه: سازمان امور مالیاتی) [دوره 2، شماره 3(پیاپی 3 پاییز 1390)، 1390، صفحه 85-94]
 • توانمندسازی بررسی نقش رهبری معنوی مدیران بر توانمندسازی کارکنان بانک (مطالعه موردی: استان گیلان) [دوره 2، شماره1 (پیاپی 1 بهار 1390)، 1390، صفحه 75-98]
 • توانمندسازی بررسی نقش میانجی توانمندسازی در رابطه بین رهبری تحول‌ آفرین و حکمرانی خوب (مورد مطالعه: معاونت راهبردی قوه قضائیه) [دوره 7، ویژه نامه 1395، 1395، صفحه 101-110]
 • توانمند سازی تحلیل عوامل بهبود کیفیت زندگی کاری سرمایه‌های انسانی در تعالی و برتری سازمان [دوره 1، شماره3 (پیاپی 3 زمستان 1389)، 1389، صفحه 164-190]
 • توانمند سازی اثر میانجی‌گری یادگیری سازمانی در رابطه بین مدیریت دانش با توانمند‌سازی کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی) [دوره 8، 3(پیاپی 27 پاییز1396، 1396، صفحه 13-24]
 • توانمند سازی ارائه الگوی بهینه‌سازی استراتژی‌های توانمندسازی منابع انسانی در سازمان تامین اجتماعی استان آذربایجان شرقی [دوره 8، ویژه نامه 1396، 1396، صفحه 163-174]
 • توانمندسازی روانشناختی شناخت وضعیت موجود منابع انسانی با تأکید بر الزامات توانمندسازی روانشناختی و شناسایی عوامل مؤثر بر توانمندسازی روانشناختی (مطالعه موردی:کارکنان شرکت برق منطقه‌ای خراسان) [دوره 6، شماره 1( پیاپی 17 و 18 بهار و تابستان 1394)، 1394، صفحه 17-31]
 • توانمندسازی روانشناختی رابطه توانمندسازی روانشناختی و تعهد سازمانی (مطالعه موردی: شرکت برق منطقه‌ای خراسان) [دوره 6، شماره 2( پیاپی 19 و 20 پاییز و زمستان 1394)، 1394، صفحه 63-72]
 • توانمندسازی روانشناختی تاثیر رهبری اخلاقی بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان با توجه به نقش میانجی عدالت ادراک شده کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه اصفهان) [دوره 7، شماره1 ( پیاپی 21 بهار 1395)، 1395، صفحه 27-42]
 • توانمندسازی روانشناختی تبیین ارتباط سطوح سه گانه سلامت سازمانی با توانمندسازی روانشناختی کارکنان [دوره 8، ویژه نامه 1396، 1396، صفحه 117-129]
 • توانمندسازی کارکنان آسیب‫شناسی اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری ‬‬‬با رویکرد توانمندسازی کارکنان دستگاه‫های اجرایی دولت [دوره 7، 2(پیاپی 22 تابستان 1395)، 1395، صفحه 1-16]
 • توانمندسازی کارکنان ارتباط توانمندسازی کارکنان با بالندگی سازمانی موسسه اعتباری کوثر استان همدان [دوره 8، 1 (پیاپی 25 بهار 1396)، 1396، صفحه 59-70]
 • توانمندسازی منابع انسانی رتبه‌بندی سازمان‌‌ها در الگوی توانمندسازی منابع انسانی بر مبنای تئوری خاکستری [دوره 5، شماره 2(پیاپی 15 و 16 پاییز و زمستان 1393، 1393، صفحه 51-65]
 • توانمندی کارکنان تاثیر عدالت سازمانی بر توانمندی کارکنان با نقش میانجی رهبری تحول آفرین با در نظر گرفتن خط مشی‌های دانشگاه علوم پزشکی [دوره 8، 3(پیاپی 27 پاییز1396، 1396، صفحه 65-79]
 • توانمندی ها بررسی شاخص های عملکرد در شرکت های دانش بنیان براساس مدل منشور عملکرد (مورد مطالعه: شرکت های دانش بنیان استان های خراسان جنوبی، شمالی و رضوی) [دوره 9، 4( پیاپی 32 زمستان 1397، 1397، صفحه 15-34]
 • توزیع دانش تاثیر مولفه‌های مدیریت دانش بر تقلب گزارش‌های مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 1( پیاپی 13و 14 بهار و تابستان1393)، 1393، صفحه 61-75]
 • توسعه دلایل انحراف بودجه کل کشور از اهداف برنام ههای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ایران [دوره 2، شماره 2(پیاپی2 تابستان 1390)، 1390، صفحه 35-52]
 • توسعه حرفه­ای رابطه بین توسعه حرفه‌ای کارکنان با خودکارآمدی آنان و نوع قدرت مدیران در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه [دوره 8، 3(پیاپی 27 پاییز1396، 1396، صفحه 1-12]
 • توسعه مدیریت منابع انسانی تدوین الگوی شناور توسعه مدیریت منابع انسانی بر اساس عامل فرهنگ سازمانی در شرکت ملی گاز ایران [دوره 8، 2( پیاپی 26 تابستان 1396، 1396، صفحه 17-27]
 • توسعه منابع انسانی تأثیر دور کاری و منابع انسانی بر عملکرد کارکنان [دوره 2، شماره 3(پیاپی 3 پاییز 1390)، 1390، صفحه 39-58]
 • توسعه منابع انسانی نقش برنامه ریزی استراتژیک در توسعه منابع انسانی [دوره 1، شماره2 (پیاپی2 پاییز 1389)، 1389، صفحه 151-185]
 • تولید دانش نقش توانمند ساز فناوری اطلاعات در استقرار مدیریت دانش (مطالعه شرکتهای مستقر در شهرکهای صنعتی استان گلستان) [دوره 7، 4( پیاپی 24 زمستان 1395)، 1395، صفحه 37-50]
 • تئوری خاکستری رتبه‌بندی سازمان‌‌ها در الگوی توانمندسازی منابع انسانی بر مبنای تئوری خاکستری [دوره 5، شماره 2(پیاپی 15 و 16 پاییز و زمستان 1393، 1393، صفحه 51-65]

ج

 • جامعه پذیری تأثیر سقف شیشه‌ای بر عدم بکارگیری مدیران زن در سازمان‌های دولتی استان مازندران [دوره 8، 3(پیاپی 27 پاییز1396، 1396، صفحه 81-92]
 • جامعه پذیری سازمانی تاثیر جامعه پذیری سازمانی بر رفتار شهروندی کارکنان با نقش واسطه ای تناسب شخص - محیط ( بیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد تهران) [دوره 8، ویژه نامه 1396، 1396، صفحه 221-233]
 • جامعه مدنی مکانیسم تأثیرگذاری رسانه ها بر فرآیند دستورکارسازی در جریان خط مشی گذاری عمومی [دوره 4، 2( پیاپی 11و 12 پاییز و زمستان 1392)، 1392، صفحه 39-55]
 • جذب کارکنان دانشگر تبیین عوامل مکانی مؤثر بر جذب کارکنان دانشگر در بخش دولتی ایران [دوره 8، 1 (پیاپی 25 بهار 1396)، 1396، صفحه 15-29]
 • جمع گرایی بررسی رابطه جمع گرایی با عدالت سازمانی [دوره 2، شماره 2(پیاپی2 تابستان 1390)، 1390، صفحه 93-106]
 • جهت‌گیری‌مردمی بررسی و تبیین رهبری اخلاقی و ابعاد آن (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه تهران) [دوره 7، 2(پیاپی 22 تابستان 1395)، 1395، صفحه 17-34]
 • جوان مردی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی کارکنان و رضایت دانشجویان (مورد مطالعه منطقه 13 دانشگاه آزاد اسلامی) [دوره 3، شماره 1(پیاپی 5و6 بهار و تابستان 1391)، 1391، صفحه 65-80]
 • جو سازمانی رابطه کاربرد مدیریت دانش و جو سازمانی با رضایت مشتریان در شعب منطقه شرق بانک سپه تهران از دیدگاه کارکنان [دوره 3، شماره 2(پیاپی 7و8 پاییز و زمستان 1391)، 1391، صفحه 39-49]
 • جو سازمانی ارائه الگوی جهت سنجش تعاملات علّی میان عوامل مؤثر بر رفتار شهروندی سازمانی در آموزش عالی (مطالعهای در دانشگاه مازندران با استفاده از تکنیک دیمتل) [دوره 7، 3( پیاپی 23 پاییز 1395)، 1395، صفحه 61-77]
 • جو و فرهنگ باز استراتژی مدیریت استعداد و تاثیر آن بر تعهد سازمانی کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه مازندران) [دوره 10، 2( پیاپی 34 تابستان 1398، 1398، صفحه 55-70]

چ

 • چابکی سازمانی چابکی سازمانی و کارکنان چابک [دوره 1، شماره1(پیاپی 1 تابستان 1389)، 1389، صفحه 94-119]
 • چابکی سازمانی بررسی تأثیر استراتژی های منابع انسانی بر چابکی سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد جامع شوشتر (از دیدگاه مدیران و اساتید) [دوره 9، 4( پیاپی 32 زمستان 1397، 1397، صفحه 103-116]
 • چالش‌های ICT موانع و چالش‌های پیاده‌سازی شهرداری الکترونیک (موردمطالعه: شهرداری آبیک قزوین) [دوره 9، 2(پیاپی 30 تابستان 1397)، 1397، صفحه 103-112]

ح

 • حاکمیت دولت طراحی مدل سه بعدی اجرای حاکمیتی خط‌مشی‌های عمومی [دوره 8، 2( پیاپی 26 تابستان 1396، 1396، صفحه 1-16]
 • حسابرسی کامپیوتری شناسایی موانع حسابرسی‌‌‌کامپیوتری در سازمانهای دولتی ایران (مورد مطالعه: سازمان حسابرسی) [دوره 8، 1 (پیاپی 25 بهار 1396)، 1396، صفحه 31-44]
 • حسابرسی مالی اثربخشی حسابرسی مستقل در بخش عمومی به‌عنوان حلقه‌ی انتهایی پاسخگویی [دوره 10، 1( پیاپی 33 بهار 1398)، 1398، صفحه 37-52]
 • حسابرسی مستقل اثربخشی حسابرسی مستقل در بخش عمومی به‌عنوان حلقه‌ی انتهایی پاسخگویی [دوره 10، 1( پیاپی 33 بهار 1398)، 1398، صفحه 37-52]
 • حضرت علی (ع) کاربرد شیوه های مدیریت معنا در ارتباطات و رهبری امام علی (ع)در نهج البلاغه [دوره 7، ویژه نامه 1395، 1395، صفحه 265-278]
 • حفظ وجهه تاثیر الزام دوجانبه، اعتماد و حفظ وجهه بر دستاوردهای ادراک شده فردی و گروهی مدیریت دانش با نقش میانجی تسهیم دانش(مورد مطالعه: شرکت مخابرات استان اصفهان) [دوره 7، ویژه نامه 1395، 1395، صفحه 57-69]
 • حکمرانی پاسخگویی و اثربخشی نظامهای نظارتی [دوره 1، شماره1(پیاپی 1 تابستان 1389)، 1389، صفحه 120-156]
 • حکمرانی اولویت‌بندی شاخص‌های حکمرانی خوب در سازمانهای کارا (مطالعه موردی: شعب بانک رفاه استان قزوین) [دوره 7، شماره1 ( پیاپی 21 بهار 1395)، 1395، صفحه 1-9]
 • حکمرانی خوب سیستم پیش‌بینی کننده استنتاج فازی حکمرانی خوب در مبارزه با فساد اداری [دوره 5، شماره 1( پیاپی 13و 14 بهار و تابستان1393)، 1393، صفحه 1-12]
 • حکمرانی خوب اولویت‌بندی شاخص‌های حکمرانی خوب در سازمانهای کارا (مطالعه موردی: شعب بانک رفاه استان قزوین) [دوره 7، شماره1 ( پیاپی 21 بهار 1395)، 1395، صفحه 1-9]
 • حکمرانی خوب بررسی نقش میانجی توانمندسازی در رابطه بین رهبری تحول‌ آفرین و حکمرانی خوب (مورد مطالعه: معاونت راهبردی قوه قضائیه) [دوره 7، ویژه نامه 1395، 1395، صفحه 101-110]
 • حکمرانی خوب آسیب‌شناسی اجرای خط‌مشی‌های سلامت اداری با رویکرد حکمرانی خوب در سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی [دوره 9، 4( پیاپی 32 زمستان 1397، 1397، صفحه 73-90]
 • حکمرانی خوب شفاف سازی حکمرانی خوب با تأکید بر سازمان‌های غیر دولتی (NGO) [دوره 2، شماره 3(پیاپی 3 پاییز 1390)، 1390، صفحه 29-37]
 • حکمرانی شبکه‌ای ارائه مدلی برای ارزیابی خط‌مشی‌های عمومی (پس از اجرا) با رویکرد حکمرانی شبکه (موردمطالعه: سازمان تأمین اجتماعی) [دوره 8، 4( پیاپی 28 زمستان1396)، 1396، صفحه 13-25]
 • حکومت‌های محلی مقایسه عملکرد شورای اسلامی شهرستان‌های بروجرد و دورود [دوره 2، شماره 4(پیاپی4زمستان1390)، 1390، صفحه 33-51]
 • حل بحران شناسایی شاخص های اجتماعی-فرهنگی مربیگری تعاملی در وزارت ورزش و جوانان [دوره 8، ویژه نامه 1396، 1396، صفحه 249-261]
 • حمایت دولت نقش حمایت دولتی از شرکت‌ها در ارزش آفرینی (ارزیابی کارکرد خصوصی‌سازی) [دوره 2، شماره 3(پیاپی 3 پاییز 1390)، 1390، صفحه 1-16]
 • حمایت سازمانی ارزیابی عملکرد نیروی انسانی با استفاده از شاخص های کیفی (مطالعه ای در ستاد سازمان ثبت احوال کشور) [دوره 8، ویژه نامه 1396، 1396، صفحه 47-64]

خ

 • خدمات بانکی مطالعه کیفیت خدمات بانک ملت پس از واگذاری به بخش خصوصی [دوره 2، شماره 2(پیاپی2 تابستان 1390)، 1390، صفحه 53-75]
 • خدمات عمومی تحلیل تاثیر مولفه‌های مسئولیت اجتماعی بر کیفیت ارائه خدمات عمومی (مطالعه موردی شهرداری شهر اشتهارد) [دوره 3، شماره 2(پیاپی 7و8 پاییز و زمستان 1391)، 1391، صفحه 1-18]
 • خدمت تحلیل تاثیر مولفه‌های مسئولیت اجتماعی بر کیفیت ارائه خدمات عمومی (مطالعه موردی شهرداری شهر اشتهارد) [دوره 3، شماره 2(پیاپی 7و8 پاییز و زمستان 1391)، 1391، صفحه 1-18]
 • خدمت ادراک شده مطالعه کیفیت خدمات بانک ملت پس از واگذاری به بخش خصوصی [دوره 2، شماره 2(پیاپی2 تابستان 1390)، 1390، صفحه 53-75]
 • خدمت مورد انتظار مطالعه کیفیت خدمات بانک ملت پس از واگذاری به بخش خصوصی [دوره 2، شماره 2(پیاپی2 تابستان 1390)، 1390، صفحه 53-75]
 • خرد جمعی نقش واسط فناوری اطلاعات در محتوای خط‌مشی گذاری عمومی [دوره 4، شماره 1 (پیاپی9و10 بهار و تابستان 1392)، 1392، صفحه 77-92]
 • خصوصی سازی مطالعه کیفیت خدمات بانک ملت پس از واگذاری به بخش خصوصی [دوره 2، شماره 2(پیاپی2 تابستان 1390)، 1390، صفحه 53-75]
 • خصوصی سازی نقش توسعه خصوصی سازی بر رشد مالی شرکتهای بیمه در ایران [دوره 9، 3(پیاپی31 پاییز 1397)، 1397، صفحه 67-81]
 • خصوصیسازی تأثیر مدیریت دولتی نوین بر اعتماد سازمانی کارکنان ستادی شهرداری رشت [دوره 6، شماره 2( پیاپی 19 و 20 پاییز و زمستان 1394)، 1394، صفحه 1-14]
 • خط‏مشی‌های عمومی ارائه مدلی برای ارزیابی خط‌مشی‌های عمومی (پس از اجرا) با رویکرد حکمرانی شبکه (موردمطالعه: سازمان تأمین اجتماعی) [دوره 8، 4( پیاپی 28 زمستان1396)، 1396، صفحه 13-25]
 • خط مشی ارائه مدل برای ارزیابی اثربخشی اجرای خط مشی‌های عمومی جمهوری اسلامی ایران در حوزه بهداشت و درمان [دوره 2، شماره 4(پیاپی4زمستان1390)، 1390، صفحه 19-31]
 • خط مشی کارآفرینی و خط مشی های کارآفرینی [دوره 1، شماره2 (پیاپی2 پاییز 1389)، 1389، صفحه 186-222]
 • خط‌مشی وضعیت مسئله یابی رسمی و میزان اجرای خط مشی های عمومی (مورد مطالعه: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) [دوره 8، 3(پیاپی 27 پاییز1396، 1396، صفحه 51-63]
 • خط‌مشی بررسی مولفه‌های تاثیرگذار بر خط‌مشی‌های دولت الکترونیک مشارکت‌محور [دوره 9، 1( پیاپی 29 بهار1397)، 1397، صفحه 17-31]
 • خط‌مشی نقش مسئولیت اجتماعی سازمان در خط‌مشی ارتقای سلامت اداری در بخش دولتی [دوره 9، 1( پیاپی 29 بهار1397)، 1397، صفحه 33-52]
 • خط مشی اصلاح و بهبود نظام اداری طراحی الگوی تدوین خط مشی اصلاح و بهبود نظام اداری (مطالعه موردی: شرکت ملی گاز ایران) [دوره 9، 3(پیاپی31 پاییز 1397)، 1397، صفحه 39-53]
 • خط مشی عمومی شناسایی و اولویت بندی موانع اجرای خط مشی های عمومی در سازمان های دولتی با استفاده از مدل های تصمیم گیری چند معیاره [دوره 8، 4( پیاپی 28 زمستان1396)، 1396، صفحه 27-43]
 • خط مشی گذاری مدل اجرای خط مشی های مقابله با فساد اداری در نظام اداری ایران [دوره 8، 4( پیاپی 28 زمستان1396)، 1396، صفحه 65-81]
 • خط مشی گذاری تحلیل و بررسی عوامل مؤثر بر اجرای خط مشی در قوه قضائیه بر اساس مدل ناکامورا و اسمال وود [دوره 10، 1( پیاپی 33 بهار 1398)، 1398، صفحه 85-103]
 • خط‌مشی گذاری نقش واسط فناوری اطلاعات در محتوای خط‌مشی گذاری عمومی [دوره 4، شماره 1 (پیاپی9و10 بهار و تابستان 1392)، 1392، صفحه 77-92]
 • خط‌مشی گذاری آسیب‌شناسی تدوین و اجرای لایحه تحول نظام مالیاتی از منظر خط‌مشی‌گذاری (موردمطالعه: سازمان امور مالیاتی) [دوره 9، 1( پیاپی 29 بهار1397)، 1397، صفحه 1-15]
 • خط‌مشی‌گذاری مکانیسم تأثیرگذاری رسانه ها بر فرآیند دستورکارسازی در جریان خط مشی گذاری عمومی [دوره 4، 2( پیاپی 11و 12 پاییز و زمستان 1392)، 1392، صفحه 39-55]
 • خط‌مشی‌‌گذاری تاثیر خط‌مشی‌گذاری مدیریت کلان بر عملکرد شرکت های بزرگ صنعت فولاد [دوره 9، 4( پیاپی 32 زمستان 1397، 1397، صفحه 51-72]
 • خط‌مشی گذاری عمومی مشارکت شهروندان درخط‌مشی گذاری عمومی [دوره 1، شماره3 (پیاپی 3 زمستان 1389)، 1389، صفحه 143-163]
 • خط‌مشی‌های منابع انسانی طراحی مدل سه بعدی اجرای حاکمیتی خط‌مشی‌های عمومی [دوره 8، 2( پیاپی 26 تابستان 1396، 1396، صفحه 1-16]
 • خلاقی تأثیر فرهنگ سازمانی بر یادگیری سازمانی و خلاقیت دبیران [دوره 4، 2( پیاپی 11و 12 پاییز و زمستان 1392)، 1392، صفحه 57-70]
 • خلاقیت تحلیل عوامل بهبود کیفیت زندگی کاری سرمایه‌های انسانی در تعالی و برتری سازمان [دوره 1، شماره3 (پیاپی 3 زمستان 1389)، 1389، صفحه 164-190]
 • خلاقیت رابطه شایسته‌گزینی مدیران با خلاقیت کارکنان [دوره 6، شماره 2( پیاپی 19 و 20 پاییز و زمستان 1394)، 1394، صفحه 35-45]
 • خلاقیت بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی(براساس مدل هافستد) بر خلاقیت [دوره 8، 2( پیاپی 26 تابستان 1396، 1396، صفحه 79-89]
 • خلاقیت تورنس رابطه مؤلفه‌های خلاقیت با استقرار مدیریت دانش (مورد مطالعه: کارکنان سازمان تامین اجتماعی) [دوره 8، 1 (پیاپی 25 بهار 1396)، 1396، صفحه 85-92]
 • خلق ارزش برای مشتری بررسی تأثیر استفاده از ظرفیت‌های سازمانی برای افزایش ارزش مشتری (مطالعه موردی: مدیران و کارشناسان بازاریابی بانک سپه) [دوره 5، شماره 1( پیاپی 13و 14 بهار و تابستان1393)، 1393، صفحه 46-60]
 • خود ارزیابی سازمانی سنجش کیفیت عملکرد اداره کل پست استان خراسان رضوی درمسیربهبود و تعالی (بارویکرد مدل خود ارزیابیCAF 2006) [دوره 1، شماره2 (پیاپی2 پاییز 1389)، 1389، صفحه 1-36]
 • خودباوری بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی افراد و اعتیاد به کار کارکنان یک سازمان دولتی [دوره 2، شماره1 (پیاپی 1 بهار 1390)، 1390، صفحه 53-73]
 • خودباوری تاثیر یادگیری سازمانی بر نیاز به کسب موفقیت با میانجی گری خودباوری و مهارت فردی (مورد مطالعه: سازمان تأمین اجتماعی استان خراسان جنوبی) [دوره 7، ویژه نامه 1395، 1395، صفحه 85-99]
 • خود شیفتگی بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی افراد و اعتیاد به کار کارکنان یک سازمان دولتی [دوره 2، شماره1 (پیاپی 1 بهار 1390)، 1390، صفحه 53-73]
 • خودکارآمدی رابطه بین توسعه حرفه‌ای کارکنان با خودکارآمدی آنان و نوع قدرت مدیران در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه [دوره 8، 3(پیاپی 27 پاییز1396، 1396، صفحه 1-12]
 • خود ناتوان انگاری تأثیر سقف شیشه‌ای بر عدم بکارگیری مدیران زن در سازمان‌های دولتی استان مازندران [دوره 8، 3(پیاپی 27 پاییز1396، 1396، صفحه 81-92]

د

 • داده‌های پانل تاثیر نااطمینانی صادرات بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک [دوره 8، 3(پیاپی 27 پاییز1396، 1396، صفحه 25-36]
 • دانش ارزیابی تاثیر زیرساخت فناوری در پیاده سازی مولفه های مدیریت دانش ( مورد مطالعه: شهرداری ارومیه) [دوره 7، ویژه نامه 1395، 1395، صفحه 169-183]
 • دانش آفرینی تاثیر سرمایه فکری بر قابلیت یادگیری سازمانی و دانش آفرینی در سازمان آب و برق خوزستان [دوره 3، شماره 1(پیاپی 5و6 بهار و تابستان 1391)، 1391، صفحه 29-42]
 • دانشجویان بررسی عوامل روانشناختی موثر بر تمایل به کسب و کارهای کوچک و متوسط در بخش کشاورزی [دوره 7، ویژه نامه 1395، 1395، صفحه 1-11]
 • دانشگاه مدیر دولتی کیست؟ در کجا تربیت می شود؟ [دوره 1، شماره1(پیاپی 1 تابستان 1389)، 1389، صفحه 51-64]
 • دانشگاه آزاد ارومیه رابطه بین توسعه حرفه‌ای کارکنان با خودکارآمدی آنان و نوع قدرت مدیران در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه [دوره 8، 3(پیاپی 27 پاییز1396، 1396، صفحه 1-12]
 • دانشگاه آزاد اسلامی ارتباط مدیریت دانش و مولفه های آن با ابعاد سازمان یادگیرنده در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران [دوره 1، شماره1(پیاپی 1 تابستان 1389)، 1389، صفحه 157-187]
 • دانشگاه آزاد اسلامی نظام پاسخگویی در دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 3، شماره 1(پیاپی 5و6 بهار و تابستان 1391)، 1391، صفحه 15-27]
 • دانشگاه آزاد اسلامی تعیین سطح هوش سازمانی کارکنان و رابطه آن با میزان بهره وری آنان (مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات) [دوره 4، شماره 1 (پیاپی9و10 بهار و تابستان 1392)، 1392، صفحه 37-52]
 • دانشگاه آزاد اسلامی تحلیل کانونیکالی رابطه بین سلامت سازمانی و تعهد سازمانی در بین کارکنان واحد پزشکی تهران دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 9، 3(پیاپی31 پاییز 1397)، 1397، صفحه 55-66]
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد جامع شوشتر بررسی تأثیر استراتژی های منابع انسانی بر چابکی سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد جامع شوشتر (از دیدگاه مدیران و اساتید) [دوره 9، 4( پیاپی 32 زمستان 1397، 1397، صفحه 103-116]
 • دانشگاه بیرجند تاثیر خط مشی های مربوط به شرایط محیط کاری بر بهره وری کارکنان دانشی (مورد مطالعه: دانشگاه دولتی بیرجند) [دوره 9، 3(پیاپی31 پاییز 1397)، 1397، صفحه 20-38]
 • دانشگاه پیام نور بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و رفتار سازمانی مدیران دانشگاه [دوره 2، شماره 4(پیاپی4زمستان1390)، 1390، صفحه 107-118]
 • دانشگاه پیام نوراستان همدان ارزیابی سلامت سازمانی مراکز و واحدهای تابعه دانشگاه پیام نور استان همدان [دوره 9، 3(پیاپی31 پاییز 1397)، 1397، صفحه 83-94]
 • دانشگاه علوم پزشکی تاثیر عدالت سازمانی بر توانمندی کارکنان با نقش میانجی رهبری تحول آفرین با در نظر گرفتن خط مشی‌های دانشگاه علوم پزشکی [دوره 8، 3(پیاپی 27 پاییز1396، 1396، صفحه 65-79]
 • دانشگاه مازندران استراتژی مدیریت استعداد و تاثیر آن بر تعهد سازمانی کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه مازندران) [دوره 10، 2( پیاپی 34 تابستان 1398، 1398، صفحه 55-70]
 • دانش مدیریتی فرهنگ سازمانی، ظرفیت جذب و موفقیت اجرایIT [دوره 2، شماره 4(پیاپی4زمستان1390)، 1390، صفحه 74-86]
 • دیپلماسی هسته ای بررسی دیپلماسی هسته‌ای بین ایران و آمریکا براساس نظریه بازی‌ها [دوره 5، شماره 2(پیاپی 15 و 16 پاییز و زمستان 1393، 1393، صفحه 67-81]
 • درگیری شغلی تاثیر رهبری تحول‌آفرین بر عملکرد شغلی اعضای هیات علمی با میانجی‌گری درگیری شغلی [دوره 6، شماره 1( پیاپی 17 و 18 بهار و تابستان 1394)، 1394، صفحه 1-16]
 • دستاوردهای ادراک شده فردی و گروهی مدیریت دانش تاثیر الزام دوجانبه، اعتماد و حفظ وجهه بر دستاوردهای ادراک شده فردی و گروهی مدیریت دانش با نقش میانجی تسهیم دانش(مورد مطالعه: شرکت مخابرات استان اصفهان) [دوره 7، ویژه نامه 1395، 1395، صفحه 57-69]
 • دستگاه‫های اجرایی دولت آسیب‫شناسی اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری ‬‬‬با رویکرد توانمندسازی کارکنان دستگاه‫های اجرایی دولت [دوره 7، 2(پیاپی 22 تابستان 1395)، 1395، صفحه 1-16]
 • دستورکارسازی مکانیسم تأثیرگذاری رسانه ها بر فرآیند دستورکارسازی در جریان خط مشی گذاری عمومی [دوره 4، 2( پیاپی 11و 12 پاییز و زمستان 1392)، 1392، صفحه 39-55]
 • دموکراسی تبیین الگوی پاسخگویی و نظارت بر نظام اداری در حکومت علوی از منظر رابطه بوروکراسی و دموکراسی [دوره 2، شماره 4(پیاپی4زمستان1390)، 1390، صفحه 1-18]
 • دموکراسی تبیین الگوی پاسخگویی و نظارت بر نظام اداری در حکومت علوی از منظر رابطه بوروکراسی و دموکراسی [دوره 1، شماره3 (پیاپی 3 زمستان 1389)، 1389، صفحه 1-23]
 • دموکراسی و فرهنگ سیاسی نقش مشارکت سیاسی و نظام دموکراتیک در شکل دهی فرهنگ سیاسی (مورد مطالعه: شهروندان کرد در منطقه کردستان عراق) [دوره 9، 2(پیاپی 30 تابستان 1397)، 1397، صفحه 1-19]
 • دیوانسالاریزدایی تأثیر مدیریت دولتی نوین بر اعتماد سازمانی کارکنان ستادی شهرداری رشت [دوره 6، شماره 2( پیاپی 19 و 20 پاییز و زمستان 1394)، 1394، صفحه 1-14]
 • دور کاری تأثیر دور کاری و منابع انسانی بر عملکرد کارکنان [دوره 2، شماره 3(پیاپی 3 پاییز 1390)، 1390، صفحه 39-58]
 • دولت الکترونیک ویژگی های کیفیت منابع انسانی در سازمانها و دولت الکترونیک (تحقیقی نظری و کاربردی) [دوره 1، شماره1(پیاپی 1 تابستان 1389)، 1389، صفحه 1-27]
 • دولت الکترونیک دولت زنده؛ اساس پیوند صنعت - دانشگاه [دوره 1، شماره1(پیاپی 1 تابستان 1389)، 1389، صفحه 28-50]
 • دولت الکترونیک بررسی مولفه‌های تاثیرگذار بر خط‌مشی‌های دولت الکترونیک مشارکت‌محور [دوره 9، 1( پیاپی 29 بهار1397)، 1397، صفحه 17-31]
 • دولت خوب نقش دولت در توسعه عدالت اجتماعی [دوره 1، شماره2 (پیاپی2 پاییز 1389)، 1389، صفحه 128-150]
 • دولت زنده دولت زنده؛ اساس پیوند صنعت - دانشگاه [دوره 1، شماره1(پیاپی 1 تابستان 1389)، 1389، صفحه 28-50]
 • دولت سیار رابطه متقابل دولت سیار و بانکداری سیار [دوره 1، شماره1(پیاپی 1 تابستان 1389)، 1389، صفحه 188-226]
 • دولت کارآفرین کارآفرینی و خط مشی های کارآفرینی [دوره 1، شماره2 (پیاپی2 پاییز 1389)، 1389، صفحه 186-222]

ذ

 • ذخیره‌سازی دانش نقش توانمند ساز فناوری اطلاعات در استقرار مدیریت دانش (مطالعه شرکتهای مستقر در شهرکهای صنعتی استان گلستان) [دوره 7، 4( پیاپی 24 زمستان 1395)، 1395، صفحه 37-50]

ر

 • رتبه بندی شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر استرس شغلی در کارکنان با تکنیک AHP [دوره 7، 3( پیاپی 23 پاییز 1395)، 1395، صفحه 1-13]
 • رتبه‌بندی رتبه‌بندی سازمان‌‌ها در الگوی توانمندسازی منابع انسانی بر مبنای تئوری خاکستری [دوره 5، شماره 2(پیاپی 15 و 16 پاییز و زمستان 1393، 1393، صفحه 51-65]
 • رسالت سازمان بررسی تأثیر عوامل اثرگذار سازمانی بر عملکرد کارکنان [دوره 7، ویژه نامه 1395، 1395، صفحه 37-56]
 • رسانه‌های جمعی مکانیسم تأثیرگذاری رسانه ها بر فرآیند دستورکارسازی در جریان خط مشی گذاری عمومی [دوره 4، 2( پیاپی 11و 12 پاییز و زمستان 1392)، 1392، صفحه 39-55]
 • ریسک پذیری و کانون کنترل رابطه ی فرهنگ سازمانی و تمایل به کارآفرینی (مورد مطالعه: شرکت لعابیران زرقان) [دوره 5، شماره 2(پیاپی 15 و 16 پاییز و زمستان 1393، 1393، صفحه 1-14]
 • رشته مدیریت دولتی تدوین نشانگان رویکرد حل مسئله برای ارزشیابی برنامه درسی رشته مدیریت دولتی و اجرای آن در دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 7، ویژه نامه 1395، 1395، صفحه 215-232]
 • رشد اقتصادی ارتباط بین فساد اداری و رشد اقتصادی [دوره 1، شماره3 (پیاپی 3 زمستان 1389)، 1389، صفحه 83-114]
 • رشد اقتصادی بررسی رابطه سرمایه گذاری مستقیم خارجی، انرژی پاک، آزاد سازی تجاری، رشد اقتصادی با تقاضای انرژی در ایران [دوره 4، شماره 1 (پیاپی9و10 بهار و تابستان 1392)، 1392، صفحه 15-22]
 • رشد اقتصادی تاثیر نااطمینانی صادرات بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک [دوره 8، 3(پیاپی 27 پاییز1396، 1396، صفحه 25-36]
 • رضایت دانشجویان رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی کارکنان و رضایت دانشجویان (مورد مطالعه منطقه 13 دانشگاه آزاد اسلامی) [دوره 3، شماره 1(پیاپی 5و6 بهار و تابستان 1391)، 1391، صفحه 65-80]
 • رضایت ذی نفعان کلیدی بررسی شاخص های عملکرد در شرکت های دانش بنیان براساس مدل منشور عملکرد (مورد مطالعه: شرکت های دانش بنیان استان های خراسان جنوبی، شمالی و رضوی) [دوره 9، 4( پیاپی 32 زمستان 1397، 1397، صفحه 15-34]
 • رضایت شغلی بررسی رابطه بین توانمندی روان‌شناختی و رضایت شغلی (مورد مطالعه: سازمان امور مالیاتی) [دوره 2، شماره 3(پیاپی 3 پاییز 1390)، 1390، صفحه 85-94]
 • رضایت شغلی اثر ادراک عدالت سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان در بخش دولتی [دوره 2، شماره 2(پیاپی2 تابستان 1390)، 1390، صفحه 77-92]
 • رضایت شغلی ارزیابی رابطه بین هوش هیجانی و رضایت شغلی کارکنان معاونت برون مرزی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران [دوره 2، شماره1 (پیاپی 1 بهار 1390)، 1390، صفحه 121-136]
 • رضایت شغلی تأثیر معنویت بر رضایت شغلی نیروی انسانی ادارات دولتی جنوب استان آذربایجان غربی [دوره 7، شماره1 ( پیاپی 21 بهار 1395)، 1395، صفحه 73-86]
 • رضایت شغلی ارتقای رفتار شهروندی سازمانی و رضایت شغلی کارکنان در پرتو اعتماد سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان ادارات دولتی شهرستان مهاباد) [دوره 7، 4( پیاپی 24 زمستان 1395)، 1395، صفحه 19-36]
 • رضایت شغلی بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و استرس ناشی از عوامل سازمانی با رضایت شغلی کارکنان سازمان علوم پزشکی استان گلستان [دوره 8، ویژه نامه 1396، 1396، صفحه 157-180]
 • رضایت مشتریان رابطه کاربرد مدیریت دانش و جو سازمانی با رضایت مشتریان در شعب منطقه شرق بانک سپه تهران از دیدگاه کارکنان [دوره 3، شماره 2(پیاپی 7و8 پاییز و زمستان 1391)، 1391، صفحه 39-49]
 • رضایتمندی مدل مطلوب اجرا و ارزیابی در سیاست‌گذاری امنیت داخلی جمهوری اسلامی ایران [دوره 9، 1( پیاپی 29 بهار1397)، 1397، صفحه 101-118]
 • رفjار سیاسی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه امنیت شغلی با رفتار سیاسی با نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی (مطالعه موردی: کارکنان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) [دوره 7، 3( پیاپی 23 پاییز 1395)، 1395، صفحه 79-95]
 • رفتار بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و رفتار سازمانی مدیران دانشگاه [دوره 2، شماره 4(پیاپی4زمستان1390)، 1390، صفحه 107-118]
 • رفتار سازمانی بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و رفتار سازمانی مدیران دانشگاه [دوره 2، شماره 4(پیاپی4زمستان1390)، 1390، صفحه 107-118]
 • رفتار سیاسی بررسی تاثیر رفتار سیاسی بر آوای کارکنان [دوره 8، 1 (پیاپی 25 بهار 1396)، 1396، صفحه 1-13]
 • رفتارشهروندی رابطه بین سکوت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی تعهد سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی شهرستان خاش [دوره 4، 2( پیاپی 11و 12 پاییز و زمستان 1392)، 1392، صفحه 71-83]
 • رفتار شهروند سازمانی رابطه هوش اخلاقی با رفتار شهروند سازمانی در کارکنان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان [دوره 7، ویژه نامه 1395، 1395، صفحه 185-201]
 • رفتار شهروندی سازمانی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی کارکنان و رضایت دانشجویان (مورد مطالعه منطقه 13 دانشگاه آزاد اسلامی) [دوره 3، شماره 1(پیاپی 5و6 بهار و تابستان 1391)، 1391، صفحه 65-80]
 • رفتار شهروندی سازمانی نقش تعدیل کننده فضای سازمانی در رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد سازمانی [دوره 3، شماره 2(پیاپی 7و8 پاییز و زمستان 1391)، 1391، صفحه 61-63]
 • رفتار شهروندی سازمانی نقش رفتارشهروندی سازمانی در ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر [دوره 5، شماره 1( پیاپی 13و 14 بهار و تابستان1393)، 1393، صفحه 31-44]
 • رفتار شهروندی سازمانی تحلیل روابط رهبری اصیل، امنیت روانی و رفتار شهروندی سازمانی [دوره 7، 2(پیاپی 22 تابستان 1395)، 1395، صفحه 35-45]
 • رفتار شهروندی سازمانی ارائه الگوی جهت سنجش تعاملات علّی میان عوامل مؤثر بر رفتار شهروندی سازمانی در آموزش عالی (مطالعهای در دانشگاه مازندران با استفاده از تکنیک دیمتل) [دوره 7، 3( پیاپی 23 پاییز 1395)، 1395، صفحه 61-77]
 • رفتار شهروندی سازمانی ارتقای رفتار شهروندی سازمانی و رضایت شغلی کارکنان در پرتو اعتماد سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان ادارات دولتی شهرستان مهاباد) [دوره 7، 4( پیاپی 24 زمستان 1395)، 1395، صفحه 19-36]
 • رفتار شهروندی سازمانی تاثیر هوش معنوی بر عملکرد سازمانی با میانجیگری رفتار شهروندی سازمانی(مورد مطالعه :کارکنان شرکت شیر پگاه استان اصفهان) [دوره 8، ویژه نامه 1396، 1396، صفحه 83-97]
 • رفتار‌ شهروندی سازمانی اثر رهبری تحول آفرین بر رفتار شهروندی سازمانی تحول محور ‏‎ (مورد مطالعه: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران) [دوره 8، 2( پیاپی 26 تابستان 1396، 1396، صفحه 29-40]
 • رفتار شهروندی کارکنان تاثیر جامعه پذیری سازمانی بر رفتار شهروندی کارکنان با نقش واسطه ای تناسب شخص - محیط ( بیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد تهران) [دوره 8، ویژه نامه 1396، 1396، صفحه 221-233]
 • رفتار منافقانه تأثیر رهبری قلدرمآبانه در بروز رفتارهای منافقانه: تبیین نقش میانجی‌گر سکوت سازمانی [دوره 8، ویژه نامه 1396، 1396، صفحه 15-27]
 • رفتارهای انحرافی رابطه میان ویژگی‌های شخصیتی با فرسودگی شغلی و رفتارهای انحرافی کارکنان (مورد مطالعه: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) [دوره 8، ویژه نامه 1396، 1396، صفحه 205-220]
 • رفتار و شهروندی سازمانی میانجیگری تأثیر سرمایه اجتماعی بین رهبری تحول گرا و رفتار و شهروندی سازمانی در کارکنــان بهداشــتی درمانــی شــاغل در شــبکه بهداشــت -درمــان استان قم [دوره 9، 4( پیاپی 32 زمستان 1397، 1397، صفحه 91-101]
 • رقابت جویی بررسی رابطه انگیزه توفیق طلبی و عملکرد کارکنان (مطالعه موردی: شرکت مخابرات شهرستان شوشتر) [دوره 1، شماره2 (پیاپی2 پاییز 1389)، 1389، صفحه 37-63]
 • رندینگ کارفرما تاثیر برندینگ کارفرما بر تلاش داوطلبانه کارکنان با میانجی‌گری تعلق خاطر و انتظارات کارکنان [دوره 8، 2( پیاپی 26 تابستان 1396، 1396، صفحه 41-60]
 • رهبری اولویت‌بندی نقش‌های رهبر در فازهای مختلف فرآیند نوآوری [دوره 2، شماره 3(پیاپی 3 پاییز 1390)، 1390، صفحه 69-83]
 • رهبری نقش واسطه‌ای مدیریت دانش در ارتباط میان رهبری تحول‌آفرین و نوآوری سازمانی [دوره 7، 3( پیاپی 23 پاییز 1395)، 1395، صفحه 15-31]
 • رهبری بررسی تأثیر عوامل اثرگذار سازمانی بر عملکرد کارکنان [دوره 7، ویژه نامه 1395، 1395، صفحه 37-56]
 • رهبری کاربرد شیوه های مدیریت معنا در ارتباطات و رهبری امام علی (ع)در نهج البلاغه [دوره 7، ویژه نامه 1395، 1395، صفحه 265-278]
 • رهبری اخلاقی تاثیر رهبری اخلاقی بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان با توجه به نقش میانجی عدالت ادراک شده کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه اصفهان) [دوره 7، شماره1 ( پیاپی 21 بهار 1395)، 1395، صفحه 27-42]
 • رهبری استراتژیک تاثیر رهبری استراتژیک از طریق تفکر استراتژیک برعملکرد سازمانی در شرکت ساپکو [دوره 10، 2( پیاپی 34 تابستان 1398، 1398، صفحه 1-14]
 • رهبری اشتراکی رابطه متقابل رهبری اشتراکی با تاکتیک‌های نفوذ نرم و سخت بر اساس مدل کارسون (مورد مطالعه: کارکنان ذوب آهن اصفهان) [دوره 8، 1 (پیاپی 25 بهار 1396)، 1396، صفحه 71-83]
 • رهبری اصیل تحلیل روابط رهبری اصیل، امنیت روانی و رفتار شهروندی سازمانی [دوره 7، 2(پیاپی 22 تابستان 1395)، 1395، صفحه 35-45]
 • رهبری تحولی تاثیر رهبری تحول‌آفرین بر عملکرد شغلی اعضای هیات علمی با میانجی‌گری درگیری شغلی [دوره 6، شماره 1( پیاپی 17 و 18 بهار و تابستان 1394)، 1394، صفحه 1-16]
 • رهبری تحولآفرین بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین و مدیریت دانش در سازمان تامین اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری [دوره 8، 2( پیاپی 26 تابستان 1396، 1396، صفحه 91-102]
 • رهبری تحول آفرین تاثیر عدالت سازمانی بر توانمندی کارکنان با نقش میانجی رهبری تحول آفرین با در نظر گرفتن خط مشی‌های دانشگاه علوم پزشکی [دوره 8، 3(پیاپی 27 پاییز1396، 1396، صفحه 65-79]
 • رهبری تحول آفرین بررسی نقش میانجی توانمندسازی در رابطه بین رهبری تحول‌ آفرین و حکمرانی خوب (مورد مطالعه: معاونت راهبردی قوه قضائیه) [دوره 7، ویژه نامه 1395، 1395، صفحه 101-110]
 • رهبری تحول‌آفرین رابطه رهبری تحول‌آفرین و تعهد سازمانی در سازمان‌ آموزش ‌و پرورش شهر تهران [دوره 6، شماره 2( پیاپی 19 و 20 پاییز و زمستان 1394)، 1394، صفحه 73-90]
 • رهبری تحول‌آفرین نقش واسطه‌ای مدیریت دانش در ارتباط میان رهبری تحول‌آفرین و نوآوری سازمانی [دوره 7، 3( پیاپی 23 پاییز 1395)، 1395، صفحه 15-31]
 • رهبری تحول‌آفرین اثر رهبری تحول آفرین بر رفتار شهروندی سازمانی تحول محور ‏‎ (مورد مطالعه: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران) [دوره 8، 2( پیاپی 26 تابستان 1396، 1396، صفحه 29-40]
 • رهبری تحول گرا میانجیگری تأثیر سرمایه اجتماعی بین رهبری تحول گرا و رفتار و شهروندی سازمانی در کارکنــان بهداشــتی درمانــی شــاغل در شــبکه بهداشــت -درمــان استان قم [دوره 9، 4( پیاپی 32 زمستان 1397، 1397، صفحه 91-101]
 • رهبری خدمتگزار تأثیر اعتماد سازمانی بر بهبود مدیریت دانش با توجه نقش واسطه‌ای رهبری خدمتگزار (مطالعه‌ای در اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران) [دوره 7، 2(پیاپی 22 تابستان 1395)، 1395، صفحه 57-70]
 • رهبری خدمتگزار تأثیر رهبری خدمتگزار بر انگیزش و عملکرد کارکنان [دوره 7، 4( پیاپی 24 زمستان 1395)، 1395، صفحه 51-66]
 • رهبری قلدرمآبانه تأثیر رهبری قلدرمآبانه در بروز رفتارهای منافقانه: تبیین نقش میانجی‌گر سکوت سازمانی [دوره 8، ویژه نامه 1396، 1396، صفحه 15-27]
 • رهبری کوانتومی تحلیل اثر مهارتهای کوانتومی بر رهبری کوانتومی با نقش میانجی مدیریت دانش سازمانی در شرکت مگاموتور [دوره 10، 2( پیاپی 34 تابستان 1398، 1398، صفحه 31-40]
 • رهبری معنوی بررسی نقش رهبری معنوی مدیران بر توانمندسازی کارکنان بانک (مطالعه موردی: استان گیلان) [دوره 2، شماره1 (پیاپی 1 بهار 1390)، 1390، صفحه 75-98]
 • رهبری معنوی بررسی رابطه بین رهبری معنوی و سلامت سازمانی با نقش میانجی اخلاق حرفه ای (مورد مطالعه: کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان اردبیل) [دوره 8، ویژه نامه 1396، 1396، صفحه 131-147]
 • روابط صمیمانه انسانی تحلیل وضعیت ویژگی‌های شخصیتی مدیر از دیدگاه اسلام در سازمان‌های دولتی به تفکیک وظایف حاکمیتی [دوره 8، ویژه نامه 1396، 1396، صفحه 1-14]
 • روانشناختی بررسی عوامل روانشناختی موثر بر تمایل به کسب و کارهای کوچک و متوسط در بخش کشاورزی [دوره 7، ویژه نامه 1395، 1395، صفحه 1-11]
 • روش آمیخته کاربرد روش آمیخته (کمی و کیفی) در آسیب‌شناسی فرهنگ سازمانی یک موسسه تحقیقاتی [دوره 9، 1( پیاپی 29 بهار1397)، 1397، صفحه 65-82]
 • روش آمیخته کاربرد روش آمیخته (کمی و کیفی) درآسیب‌شناسی فرهنگ سازمانی یک موسسه تحقیقاتی [دوره 8، ویژه نامه 1396، 1396، صفحه 29-46]
 • روش فازی طراحی مدل سه بعدی اجرای حاکمیتی خط‌مشی‌های عمومی [دوره 8، 2( پیاپی 26 تابستان 1396، 1396، صفحه 1-16]
 • رویکرد حل مسئله تدوین نشانگان رویکرد حل مسئله برای ارزشیابی برنامه درسی رشته مدیریت دولتی و اجرای آن در دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 7، ویژه نامه 1395، 1395، صفحه 215-232]
 • رویکرد کارت امتیازی متوازن مطالعه موردی ارزیابی عملکرد بر مبنای رویکرد کارت امتیازی متوازن [دوره 8، ویژه نامه 1396، 1396، صفحه 65-82]
 • روندها و روش‌شناسی‌های پژوهشی روندها و روش‌شناسی‌های پژوهشی در مطالعات مدیریت دولتی: تحلیل محتوای نشریات برتر در یک دوره‌ی پنج‌ساله (2014-2010) [دوره 8، ویژه نامه 1396، 1396، صفحه 99-116]
 • رویه ای تاثیر رهبری اخلاقی بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان با توجه به نقش میانجی عدالت ادراک شده کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه اصفهان) [دوره 7، شماره1 ( پیاپی 21 بهار 1395)، 1395، صفحه 27-42]

ز

 • زیرساخت فناوری ارزیابی تاثیر زیرساخت فناوری در پیاده سازی مولفه های مدیریت دانش ( مورد مطالعه: شهرداری ارومیه) [دوره 7، ویژه نامه 1395، 1395، صفحه 169-183]
 • زنان تأثیر سقف شیشه‌ای بر عدم بکارگیری مدیران زن در سازمان‌های دولتی استان مازندران [دوره 8، 3(پیاپی 27 پاییز1396، 1396، صفحه 81-92]
 • زنجیره تأمین عوامل موثر بر تسهیم دانش در زنجیره تأمین (مطالعه موردی: زنجیره تأمین برق خراسان) [دوره 8، 4( پیاپی 28 زمستان1396)، 1396، صفحه 83-93]

س

 • ساختار دولت تبیین چالش‌های متناسب‌سازی ساختار تشکیلات دولت در اجرای برنامه‌ جامع اصلاح نظام اداری و مقایسه وضع موجود و مطلوب آن [دوره 10، 1( پیاپی 33 بهار 1398)، 1398، صفحه 1-17]
 • ساختار سازمانی ارزیابی آمادگی مدارس برای استقرار مدیریت مشارکتی (مورد مطالعه: مدارس راهنمایی شهر همدان) [دوره 7، 3( پیاپی 23 پاییز 1395)، 1395، صفحه 33-43]
 • ساختار سرمایه نقش توسعه خصوصی سازی بر رشد مالی شرکتهای بیمه در ایران [دوره 9، 3(پیاپی31 پاییز 1397)، 1397، صفحه 67-81]
 • ساختار شهری موانع و چالش‌های پیاده‌سازی شهرداری الکترونیک (موردمطالعه: شهرداری آبیک قزوین) [دوره 9، 2(پیاپی 30 تابستان 1397)، 1397، صفحه 103-112]
 • ساختارهای اجتماعی نقش دولت در توسعه عدالت اجتماعی [دوره 1، شماره2 (پیاپی2 پاییز 1389)، 1389، صفحه 128-150]
 • سازگاری بررسی تأثیر عوامل اثرگذار سازمانی بر عملکرد کارکنان [دوره 7، ویژه نامه 1395، 1395، صفحه 37-56]
 • سازمان تبیین ارتباط سطوح سه گانه سلامت سازمانی با توانمندسازی روانشناختی کارکنان [دوره 8، ویژه نامه 1396، 1396، صفحه 117-129]
 • سازمان یادگیرنده ارتباط مدیریت دانش و مولفه های آن با ابعاد سازمان یادگیرنده در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران [دوره 1، شماره1(پیاپی 1 تابستان 1389)، 1389، صفحه 157-187]
 • سازمان یادگیرنده بررسی رابطه بین اصول سازمان یادگیرنده و تعهد سازمانی کارکنان (مطالعه موردی شرکت توزیع نیروی برق منطقه‏ای فارس) [دوره 5، شماره 1( پیاپی 13و 14 بهار و تابستان1393)، 1393، صفحه 13-22]
 • سازمان امور مالیاتی شناسایی موانع موثر در اجرای بهینه نظام مالیات بر ارزش افزوده در ایران (براساس قانون مالیات بر ارزش افزوده) [دوره 4، 2( پیاپی 11و 12 پاییز و زمستان 1392)، 1392، صفحه 1-15]
 • سازمان تأمین اجتماعی رابطه مؤلفه‌های خلاقیت با استقرار مدیریت دانش (مورد مطالعه: کارکنان سازمان تامین اجتماعی) [دوره 8، 1 (پیاپی 25 بهار 1396)، 1396، صفحه 85-92]
 • سازمان تامین اجتماعی عوامل مؤثر بر ارتقای بهره‌وری منابع انسانی (مورد مطالعه در سازمان تأمین اجتماعی استان تهران) [دوره 2، شماره 2(پیاپی2 تابستان 1390)، 1390، صفحه 1-16]
 • سازمان تامین اجتماعی استان آذربایجان شرقی ارائه الگوی بهینه‌سازی استراتژی‌های توانمندسازی منابع انسانی در سازمان تامین اجتماعی استان آذربایجان شرقی [دوره 8، ویژه نامه 1396، 1396، صفحه 163-174]
 • سازمان صنعت رابطه هوش اخلاقی با رفتار شهروند سازمانی در کارکنان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان [دوره 7، ویژه نامه 1395، 1395، صفحه 185-201]
 • سازمان فناوری اطلاعات تعیین عوامل سازنده و ارائه مدل سازمان جانشین پرور (مورد مطالعه : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران) [دوره 7، 4( پیاپی 24 زمستان 1395)، 1395، صفحه 67-75]
 • سازمان‌های خلاق رابطه شایسته‌گزینی مدیران با خلاقیت کارکنان [دوره 6، شماره 2( پیاپی 19 و 20 پاییز و زمستان 1394)، 1394، صفحه 35-45]
 • سازمان های دولتی شناسایی و اولویت بندی موانع اجرای خط مشی های عمومی در سازمان های دولتی با استفاده از مدل های تصمیم گیری چند معیاره [دوره 8، 4( پیاپی 28 زمستان1396)، 1396، صفحه 27-43]
 • سازمان‌های دولتی ایران آسیب شناسی استقرار جانشین پروری مدیران درسازمان‌های دولتی ایران [دوره 5، شماره 2(پیاپی 15 و 16 پاییز و زمستان 1393، 1393، صفحه 15-24]
 • سازمان‌های غیر دولتی حکمرانی خوب با تأکید بر سازمان‌های غیر دولتی (NGO) [دوره 2، شماره 3(پیاپی 3 پاییز 1390)، 1390، صفحه 29-37]
 • سازمان های کوچک و متوسط کشف واحصاء مکانیزم های چندسطحی یادگیری سازمانی موثر برخط مشی گذاری در سازمان های کوچک و متوسط استان تهران [دوره 9، 2(پیاپی 30 تابستان 1397)، 1397، صفحه 61-78]
 • سیاست‌گذاری مدل مطلوب اجرا و ارزیابی در سیاست‌گذاری امنیت داخلی جمهوری اسلامی ایران [دوره 9، 1( پیاپی 29 بهار1397)، 1397، صفحه 101-118]
 • سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تبیین عوامل مکانی مؤثر بر جذب کارکنان دانشگر در بخش دولتی ایران [دوره 8، 1 (پیاپی 25 بهار 1396)، 1396، صفحه 15-29]
 • سیاست‌های کلی نظام اداری تاثیر ابعاد سیاست‌های کلی نظام اداری در حوزه منابع انسانی بر نگهداشت کارکنان دانش‌محور در بدنه نظام آموزش عالی، ایران [دوره 5، شماره 1( پیاپی 13و 14 بهار و تابستان1393)، 1393، صفحه 23-30]
 • سبک رهبری خودکامه بررسی تاثیر ادراک سرپرستان از ‌عدالت تعاملی بر بروز سرپرستی توهین‌آمیز: تببین نقش تعدیلگر سبک رهبری خودکامه (مورد مطالعه: بانک سپه) [دوره 7، ویژه نامه 1395، 1395، صفحه 13-26]
 • سبک رهبری مدیران ارزیابی آمادگی مدارس برای استقرار مدیریت مشارکتی (مورد مطالعه: مدارس راهنمایی شهر همدان) [دوره 7، 3( پیاپی 23 پاییز 1395)، 1395، صفحه 33-43]
 • سخت کوشی بررسی رابطه انگیزه توفیق طلبی و عملکرد کارکنان (مطالعه موردی: شرکت مخابرات شهرستان شوشتر) [دوره 1، شماره2 (پیاپی2 پاییز 1389)، 1389، صفحه 37-63]
 • سرپرستی توهین‌آمیز بررسی تاثیر ادراک سرپرستان از ‌عدالت تعاملی بر بروز سرپرستی توهین‌آمیز: تببین نقش تعدیلگر سبک رهبری خودکامه (مورد مطالعه: بانک سپه) [دوره 7، ویژه نامه 1395، 1395، صفحه 13-26]
 • سرقت علمی بررسی انگیزه‌ها و علل انجام سرقت علمی در ایران [دوره 2، شماره1 (پیاپی 1 بهار 1390)، 1390، صفحه 137-154]
 • سرمایه اجتماعی سرمایه اجتماعی در افق چشم انداز بیست ساله [دوره 1، شماره1(پیاپی 1 تابستان 1389)، 1389، صفحه 65-93]
 • سرمایه اجتماعی بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و استرس ناشی از عوامل سازمانی با رضایت شغلی کارکنان سازمان علوم پزشکی استان گلستان [دوره 8، ویژه نامه 1396، 1396، صفحه 157-180]
 • سرمایه اجتماعی میانجیگری تأثیر سرمایه اجتماعی بین رهبری تحول گرا و رفتار و شهروندی سازمانی در کارکنــان بهداشــتی درمانــی شــاغل در شــبکه بهداشــت -درمــان استان قم [دوره 9، 4( پیاپی 32 زمستان 1397، 1397، صفحه 91-101]
 • سرمایه اجتماعی سازمانی ارائه الگوی سرمایه اجتماعی سازمانی اثربخش (مورد مطالعه: سازمان‌های دولتی استان خراسان رضوی) [دوره 2، شماره 2(پیاپی2 تابستان 1390)، 1390، صفحه 17-34]
 • سرمایه ارتباطی بررسی تأثیر مدیریت سرمایه فکری بر عملکرد مالی سازمان [دوره 1، شماره3 (پیاپی 3 زمستان 1389)، 1389، صفحه 115-142]
 • سرمایه ارتباطی رابطهی بین سرمایه فکری و عملکرد سازمانی (مطالعهی موردی: شرکت ملی گاز ایران) [دوره 3، شماره 1(پیاپی 5و6 بهار و تابستان 1391)، 1391، صفحه 55-64]
 • سرمایه انسانی بررسی تأثیر مدیریت سرمایه فکری بر عملکرد مالی سازمان [دوره 1، شماره3 (پیاپی 3 زمستان 1389)، 1389، صفحه 115-142]
 • سرمایه انسانی تاثیر سرمایه فکری بر قابلیت یادگیری سازمانی و دانش آفرینی در سازمان آب و برق خوزستان [دوره 3، شماره 1(پیاپی 5و6 بهار و تابستان 1391)، 1391، صفحه 29-42]
 • سرمایه انسانی رابطهی بین سرمایه فکری و عملکرد سازمانی (مطالعهی موردی: شرکت ملی گاز ایران) [دوره 3، شماره 1(پیاپی 5و6 بهار و تابستان 1391)، 1391، صفحه 55-64]
 • سرمایه رابطـه‌ای تاثیر سرمایه فکری بر قابلیت یادگیری سازمانی و دانش آفرینی در سازمان آب و برق خوزستان [دوره 3، شماره 1(پیاپی 5و6 بهار و تابستان 1391)، 1391، صفحه 29-42]
 • سرمایه ساختاری بررسی تأثیر مدیریت سرمایه فکری بر عملکرد مالی سازمان [دوره 1، شماره3 (پیاپی 3 زمستان 1389)، 1389، صفحه 115-142]
 • سرمایه ساختاری تاثیر سرمایه فکری بر قابلیت یادگیری سازمانی و دانش آفرینی در سازمان آب و برق خوزستان [دوره 3، شماره 1(پیاپی 5و6 بهار و تابستان 1391)، 1391، صفحه 29-42]
 • سرمایه ساختاری رابطهی بین سرمایه فکری و عملکرد سازمانی (مطالعهی موردی: شرکت ملی گاز ایران) [دوره 3، شماره 1(پیاپی 5و6 بهار و تابستان 1391)، 1391، صفحه 55-64]
 • سرمایه فکری بررسی تأثیر مدیریت سرمایه فکری بر عملکرد مالی سازمان [دوره 1، شماره3 (پیاپی 3 زمستان 1389)، 1389، صفحه 115-142]
 • سرمایه فکری تاثیر سرمایه فکری بر قابلیت یادگیری سازمانی و دانش آفرینی در سازمان آب و برق خوزستان [دوره 3، شماره 1(پیاپی 5و6 بهار و تابستان 1391)، 1391، صفحه 29-42]
 • سرمایه فکری رابطهی بین سرمایه فکری و عملکرد سازمانی (مطالعهی موردی: شرکت ملی گاز ایران) [دوره 3، شماره 1(پیاپی 5و6 بهار و تابستان 1391)، 1391، صفحه 55-64]
 • سرمایه فکری شناسایی تاثیر سرمایه فکری بر ابعاد هوش سازمانی (از دیدگاه کارل آلبرخت) در واحد مالی شرکت ارتباطات سیار [دوره 6، شماره 2( پیاپی 19 و 20 پاییز و زمستان 1394)، 1394، صفحه 47-62]
 • سرمایه فکری تأثیر سیاست های مدیریت منابع انسانی دانش‌محور بر عملکرد نوآوری و سرمایه فکری (مورد مطالعه: شرکت ملی پخش فراورده های نفتی - منطقه گلستان) [دوره 9، 3(پیاپی31 پاییز 1397)، 1397، صفحه 95-112]
 • سرمایه گذاری خارجی شناسایی و اولویت بندی موانع سرمایه گذاری خارجی در ایران [دوره 3، شماره 1(پیاپی 5و6 بهار و تابستان 1391)، 1391، صفحه 1-13]
 • سرمایه گذاری مستقیم خارجی بررسی رابطه سرمایه گذاری مستقیم خارجی، انرژی پاک، آزاد سازی تجاری، رشد اقتصادی با تقاضای انرژی در ایران [دوره 4، شماره 1 (پیاپی9و10 بهار و تابستان 1392)، 1392، صفحه 15-22]
 • سرمایه گذاری مسقیم خارجی تأثیر تجارت خارجی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی اقتصادی دولتهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی: با تاکید بر مدیریت صادرات و واردات [دوره 7، 2(پیاپی 22 تابستان 1395)، 1395، صفحه 47-55]
 • سیستم اسستنتاج فازی سیستم پیش‌بینی کننده استنتاج فازی حکمرانی خوب در مبارزه با فساد اداری [دوره 5، شماره 1( پیاپی 13و 14 بهار و تابستان1393)، 1393، صفحه 1-12]
 • سیستم بانکداری جامع موانع استقرار سیستم بانکداری جامع (Core Banking) [دوره 6، شماره 1( پیاپی 17 و 18 بهار و تابستان 1394)، 1394، صفحه 33-46]
 • سیستم پشتیبان تصمیم گیری طراحی سیستم پشتیبان تصمیم‌گیری فازی جهت ارزیابی عملکرد مدیران IT (مورد مطالعه: شرکت همراه اول) [دوره 9، 1( پیاپی 29 بهار1397)، 1397، صفحه 53-63]
 • سیستم خبره ارائه مدلی فازی برای ارزیابی میزان مسئولیت اجتماعی سازمان [دوره 6، شماره 1( پیاپی 17 و 18 بهار و تابستان 1394)، 1394، صفحه 79-93]
 • سیستم‌های کامپیوتری شناسایی موانع حسابرسی‌‌‌کامپیوتری در سازمانهای دولتی ایران (مورد مطالعه: سازمان حسابرسی) [دوره 8، 1 (پیاپی 25 بهار 1396)، 1396، صفحه 31-44]
 • سعه صدر تحلیل وضعیت ویژگی‌های شخصیتی مدیر از دیدگاه اسلام در سازمان‌های دولتی به تفکیک وظایف حاکمیتی [دوره 8، ویژه نامه 1396، 1396، صفحه 1-14]
 • سقف شیشه‌ای تأثیر سقف شیشه‌ای بر عدم بکارگیری مدیران زن در سازمان‌های دولتی استان مازندران [دوره 8، 3(پیاپی 27 پاییز1396، 1396، صفحه 81-92]
 • سکوت تدافعی رابطه بین سکوت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی تعهد سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی شهرستان خاش [دوره 4، 2( پیاپی 11و 12 پاییز و زمستان 1392)، 1392، صفحه 71-83]
 • سکوت سازمانی رابطه بین سکوت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی تعهد سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی شهرستان خاش [دوره 4، 2( پیاپی 11و 12 پاییز و زمستان 1392)، 1392، صفحه 71-83]
 • سکوت سازمانی شناسایی موانع سکوت سازمانی نسبت به خط‌مشی پرداخت هزینه‌های دارویی درمانی در سازمان تأمین اجتماعی استان البرز [دوره 8، 4( پیاپی 28 زمستان1396)، 1396، صفحه 95-105]
 • سکوت سازمانی تأثیر رهبری قلدرمآبانه در بروز رفتارهای منافقانه: تبیین نقش میانجی‌گر سکوت سازمانی [دوره 8، ویژه نامه 1396، 1396، صفحه 15-27]
 • سکوت مطیع رابطه بین سکوت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی تعهد سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی شهرستان خاش [دوره 4، 2( پیاپی 11و 12 پاییز و زمستان 1392)، 1392، صفحه 71-83]
 • سکوت نوع پرستانه رابطه بین سکوت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی تعهد سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی شهرستان خاش [دوره 4، 2( پیاپی 11و 12 پاییز و زمستان 1392)، 1392، صفحه 71-83]
 • سلامت اداری بررسی رابطه میان عدالت سازمانی و سلامت اداری در گمرک جمهوری اسلامی ایران [دوره 1، شماره2 (پیاپی2 پاییز 1389)، 1389، صفحه 81-100]
 • سلامت اداری تحلیل تأثیر پاسخگویی عمومی بر خط‌مشی ارتقای سلامت اداری و شفافیت سازمانی در بخش دولتی (مورد مطالعه: وزارت صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران) [دوره 9، 2(پیاپی 30 تابستان 1397)، 1397، صفحه 23-41]
 • سلامت اداری آسیب‌شناسی اجرای خط‌مشی‌های سلامت اداری با رویکرد حکمرانی خوب در سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی [دوره 9، 4( پیاپی 32 زمستان 1397، 1397، صفحه 73-90]
 • سلامت روان بررسی رابطه بین استرس شغلی و فرهنگ سازمانی با سلامت روان [دوره 7، ویژه نامه 1395، 1395، صفحه 203-213]
 • سلامت سازمانی بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و رفتار سازمانی مدیران دانشگاه [دوره 2، شماره 4(پیاپی4زمستان1390)، 1390، صفحه 107-118]
 • سلامت سازمانی بررسی ارتباط سلامت سازمانی با عملکرد مدیران آموزش و پرورش شهرستان ساوه [دوره 1، شماره3 (پیاپی 3 زمستان 1389)، 1389، صفحه 191-213]
 • سلامت سازمانی ارائه الگوی جهت سنجش تعاملات علّی میان عوامل مؤثر بر رفتار شهروندی سازمانی در آموزش عالی (مطالعهای در دانشگاه مازندران با استفاده از تکنیک دیمتل) [دوره 7، 3( پیاپی 23 پاییز 1395)، 1395، صفحه 61-77]
 • سلامت سازمانی تبیین ارتباط سطوح سه گانه سلامت سازمانی با توانمندسازی روانشناختی کارکنان [دوره 8، ویژه نامه 1396، 1396، صفحه 117-129]
 • سلامت سازمانی بررسی رابطه بین رهبری معنوی و سلامت سازمانی با نقش میانجی اخلاق حرفه ای (مورد مطالعه: کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان اردبیل) [دوره 8، ویژه نامه 1396، 1396، صفحه 131-147]
 • سلامت سازمانی تحلیل کانونیکالی رابطه بین سلامت سازمانی و تعهد سازمانی در بین کارکنان واحد پزشکی تهران دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 9، 3(پیاپی31 پاییز 1397)، 1397، صفحه 55-66]
 • سلامت سازمانی ارزیابی سلامت سازمانی مراکز و واحدهای تابعه دانشگاه پیام نور استان همدان [دوره 9، 3(پیاپی31 پاییز 1397)، 1397، صفحه 83-94]
 • سلامت سازمانی" مدل‌سازی سلامت سازمانی( مورد مطالعه: سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان فارس) [دوره 8، 4( پیاپی 28 زمستان1396)، 1396، صفحه 45-63]
 • سناریو تحلیل و بررسی عوامل مؤثر بر اجرای خط مشی در قوه قضائیه بر اساس مدل ناکامورا و اسمال وود [دوره 10، 1( پیاپی 33 بهار 1398)، 1398، صفحه 85-103]
 • سنجش عملکرد تعیین متغیرهای طراحی مدل مدیریت عملکرد در سطح دولت [دوره 7، 4( پیاپی 24 زمستان 1395)، 1395، صفحه 1-17]
 • سنجش کیفیت عملکرد سنجش کیفیت عملکرد اداره کل پست استان خراسان رضوی درمسیربهبود و تعالی (بارویکرد مدل خود ارزیابیCAF 2006) [دوره 1، شماره2 (پیاپی2 پاییز 1389)، 1389، صفحه 1-36]
 • سهولت استفاده دراک شده بررسی رابطه بین اعتماد و پذیرش بانکداری الکترونیک از سوی مشتریان شعب بانک سپه استان گلستان [دوره 7، ویژه نامه 1395، 1395، صفحه 111-137]
 • سودمندی ادراک شده بررسی رابطه بین اعتماد و پذیرش بانکداری الکترونیک از سوی مشتریان شعب بانک سپه استان گلستان [دوره 7، ویژه نامه 1395، 1395، صفحه 111-137]

ش

 • شاخص مطالعه موردی ارزیابی عملکرد بر مبنای رویکرد کارت امتیازی متوازن [دوره 8، ویژه نامه 1396، 1396، صفحه 65-82]
 • شاخص امید به زندگی ارزیابی شاخص توسعه انسانی در روستاهای استان کهگیلویه و بویراحمد [دوره 7، شماره1 ( پیاپی 21 بهار 1395)، 1395، صفحه 43-53]
 • شاخص آموزش ارزیابی شاخص توسعه انسانی در روستاهای استان کهگیلویه و بویراحمد [دوره 7، شماره1 ( پیاپی 21 بهار 1395)، 1395، صفحه 43-53]
 • شاخص توسعه انسانی ارزیابی شاخص توسعه انسانی در روستاهای استان کهگیلویه و بویراحمد [دوره 7، شماره1 ( پیاپی 21 بهار 1395)، 1395، صفحه 43-53]
 • شاخص درآمد ارزیابی شاخص توسعه انسانی در روستاهای استان کهگیلویه و بویراحمد [دوره 7، شماره1 ( پیاپی 21 بهار 1395)، 1395، صفحه 43-53]
 • شاخص‌های عملکردی سازمان مدل سنجش تاثیر مدیریت دانش بر بهبود شاخص‌های عملکردی سازمان (مورد مطالعه: تامین کنندگان شرکت صنعتی نیرومحرکه) [دوره 8، 2( پیاپی 26 تابستان 1396، 1396، صفحه 61-78]
 • شاخص‌های فرهنگی هافستد بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی(براساس مدل هافستد) بر خلاقیت [دوره 8، 2( پیاپی 26 تابستان 1396، 1396، صفحه 79-89]
 • شایسته‌گزینی رابطه شایسته‌گزینی مدیران با خلاقیت کارکنان [دوره 6، شماره 2( پیاپی 19 و 20 پاییز و زمستان 1394)، 1394، صفحه 35-45]
 • شایعه بررسی رابطه بین معنویت سازمانی و جلوگیری از شایعه در سازمان(مورد مطالعه کارکنان ادارات تربیت بدنی استان تهران) [دوره 7، ویژه نامه 1395، 1395، صفحه 71-83]
 • شبکه‌های اجتماعی تاثیر قابلیت‌های بازاریابی، نوآوری و گرایش کارآفرینانه از طریق متغیر شبکه اجتماعی برعملکرد (مطالعه موردی بانک قوامین) [دوره 7، 3( پیاپی 23 پاییز 1395)، 1395، صفحه 45-60]
 • شرایط استقرار آسیب شناسی استقرار جانشین پروری مدیران درسازمان‌های دولتی ایران [دوره 5، شماره 2(پیاپی 15 و 16 پاییز و زمستان 1393، 1393، صفحه 15-24]
 • شرایط کاری تاثیر خط مشی های مربوط به شرایط محیط کاری بر بهره وری کارکنان دانشی (مورد مطالعه: دانشگاه دولتی بیرجند) [دوره 9، 3(پیاپی31 پاییز 1397)، 1397، صفحه 20-38]
 • شرکت ارتباطات سیار بررسی رابطه بین توانمندسازی روانشناختی و تعهدسازمانی کارکنان در شرکت ارتباطات سیار [دوره 1، شماره3 (پیاپی 3 زمستان 1389)، 1389، صفحه 60-82]
 • شرکت برق منطقه‌ای خراسان شناخت وضعیت موجود منابع انسانی با تأکید بر الزامات توانمندسازی روانشناختی و شناسایی عوامل مؤثر بر توانمندسازی روانشناختی (مطالعه موردی:کارکنان شرکت برق منطقه‌ای خراسان) [دوره 6، شماره 1( پیاپی 17 و 18 بهار و تابستان 1394)، 1394، صفحه 17-31]
 • شرکت برق منطقه‌ای خراسان رابطه توانمندسازی روانشناختی و تعهد سازمانی (مطالعه موردی: شرکت برق منطقه‌ای خراسان) [دوره 6، شماره 2( پیاپی 19 و 20 پاییز و زمستان 1394)، 1394، صفحه 63-72]
 • شرکت برق منطقه‌ای خراسان عوامل موثر بر بی‌تفاوتی سازمانی (مطالعه موردی: شرکت برق منطقه‌ای خراسان) [دوره 7، 2(پیاپی 22 تابستان 1395)، 1395، صفحه 71-81]
 • شرکت ساپکو تاثیر رهبری استراتژیک از طریق تفکر استراتژیک برعملکرد سازمانی در شرکت ساپکو [دوره 10، 2( پیاپی 34 تابستان 1398، 1398، صفحه 1-14]
 • شرکت کاله آمل شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر استرس شغلی در کارکنان با تکنیک AHP [دوره 7، 3( پیاپی 23 پاییز 1395)، 1395، صفحه 1-13]
 • شرکت ملی گاز ایران بررسی تأثیر اجرای طرح برون‌سپاری بر عملکرد کارکنان در شرکت ملی گاز ایران [دوره 2، شماره 3(پیاپی 3 پاییز 1390)، 1390، صفحه 17-28]
 • شرکت ملی گاز ایران طراحی الگوی تدوین خط مشی اصلاح و بهبود نظام اداری (مطالعه موردی: شرکت ملی گاز ایران) [دوره 9، 3(پیاپی31 پاییز 1397)، 1397، صفحه 39-53]
 • شفافیت سازمانی تحلیل تأثیر پاسخگویی عمومی بر خط‌مشی ارتقای سلامت اداری و شفافیت سازمانی در بخش دولتی (مورد مطالعه: وزارت صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران) [دوره 9، 2(پیاپی 30 تابستان 1397)، 1397، صفحه 23-41]
 • شناخت شغل رابطه تناسب شغل و شاغل (رشته تحصیلی) و میزان بهره‌وری کارکنان در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب (معاونت فنی) اهواز [دوره 3، شماره 1(پیاپی 5و6 بهار و تابستان 1391)، 1391، صفحه 43-53]
 • شنا کردن تأثیر عوامل سازمانی و عوامل شخصی بر گرایش به ترک خدمت پیش کسوتان ورزشی (مطالعه موردی: هیأت شنای استان تهران بخش بانوان) [دوره 3، شماره 2(پیاپی 7و8 پاییز و زمستان 1391)، 1391، صفحه 63-72]
 • شهرداری الکترونیک موانع و چالش‌های پیاده‌سازی شهرداری الکترونیک (موردمطالعه: شهرداری آبیک قزوین) [دوره 9، 2(پیاپی 30 تابستان 1397)، 1397، صفحه 103-112]
 • شهرداری شهر اشتهارد تحلیل تاثیر مولفه‌های مسئولیت اجتماعی بر کیفیت ارائه خدمات عمومی (مطالعه موردی شهرداری شهر اشتهارد) [دوره 3، شماره 2(پیاپی 7و8 پاییز و زمستان 1391)، 1391، صفحه 1-18]
 • شهرداری کرج عوامل موثر بر برون سپاری خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات (مورد مطالعه: شهرداری کرج) [دوره 7، 4( پیاپی 24 زمستان 1395)، 1395، صفحه 77-91]
 • شهرداری ها شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه‌های مشارکت کارکنان در اجرای خط مشی های عمومی در حوزه شهرداری های کل کشور [دوره 9، 3(پیاپی31 پاییز 1397)، 1397، صفحه 1-17]
 • شهرداری‌ها اثربخشی حسابرسی مستقل در بخش عمومی به‌عنوان حلقه‌ی انتهایی پاسخگویی [دوره 10، 1( پیاپی 33 بهار 1398)، 1398، صفحه 37-52]
 • شهروندان ارائه مدلی برای ارزیابی خط‌مشی‌های عمومی (پس از اجرا) با رویکرد حکمرانی شبکه (موردمطالعه: سازمان تأمین اجتماعی) [دوره 8، 4( پیاپی 28 زمستان1396)، 1396، صفحه 13-25]
 • شهروندان الکترونیک موانع و چالش‌های پیاده‌سازی شهرداری الکترونیک (موردمطالعه: شهرداری آبیک قزوین) [دوره 9، 2(پیاپی 30 تابستان 1397)، 1397، صفحه 103-112]
 • شهروندان کرد نقش مشارکت سیاسی و نظام دموکراتیک در شکل دهی فرهنگ سیاسی (مورد مطالعه: شهروندان کرد در منطقه کردستان عراق) [دوره 9، 2(پیاپی 30 تابستان 1397)، 1397، صفحه 1-19]
 • شهروندان مشارکت جو مشارکت شهروندان درخط‌مشی گذاری عمومی [دوره 1، شماره3 (پیاپی 3 زمستان 1389)، 1389، صفحه 143-163]
 • شهروندان وظیفه مدار مشارکت شهروندان درخط‌مشی گذاری عمومی [دوره 1، شماره3 (پیاپی 3 زمستان 1389)، 1389، صفحه 143-163]
 • شورا مقایسه عملکرد شورای اسلامی شهرستان‌های بروجرد و دورود [دوره 2، شماره 4(پیاپی4زمستان1390)، 1390، صفحه 33-51]
 • شورای اسلامی مقایسه عملکرد شورای اسلامی شهرستان‌های بروجرد و دورود [دوره 2، شماره 4(پیاپی4زمستان1390)، 1390، صفحه 33-51]
 • شور و مشورت تحلیل وضعیت ویژگی‌های شخصیتی مدیر از دیدگاه اسلام در سازمان‌های دولتی به تفکیک وظایف حاکمیتی [دوره 8، ویژه نامه 1396، 1396، صفحه 1-14]
 • شیوه ها کاری تاثیر خط مشی های مربوط به شرایط محیط کاری بر بهره وری کارکنان دانشی (مورد مطالعه: دانشگاه دولتی بیرجند) [دوره 9، 3(پیاپی31 پاییز 1397)، 1397، صفحه 20-38]

ص

 • صدا و سیما ارزیابی رابطه بین هوش هیجانی و رضایت شغلی کارکنان معاونت برون مرزی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران [دوره 2، شماره1 (پیاپی 1 بهار 1390)، 1390، صفحه 121-136]
 • صدا و سیمای مرکز لرستان بررسی رابطه میان هوش عاطفی و تناسب ارزشی فرد- سازمان (مورد مطالعه: کارکنان صدا و سیمای مرکز لرستان) [دوره 2، شماره 2(پیاپی2 تابستان 1390)، 1390، صفحه 108-117]
 • صفات عادلانه و ناعادلانه نقش دولت در توسعه عدالت اجتماعی [دوره 1، شماره2 (پیاپی2 پاییز 1389)، 1389، صفحه 128-150]
 • صنعت نفت ارائه مدلی فازی برای ارزیابی میزان مسئولیت اجتماعی سازمان [دوره 6، شماره 1( پیاپی 17 و 18 بهار و تابستان 1394)، 1394، صفحه 79-93]

ض

 • ضریب نفوذ بیمه نقش توسعه خصوصی سازی بر رشد مالی شرکتهای بیمه در ایران [دوره 9، 3(پیاپی31 پاییز 1397)، 1397، صفحه 67-81]

ط

 • طراحی مجدد کار تاثیر مدیریت دانش بر استراتژی‌های کوچک‌سازی (مطالعه موردی: شرکت داده پردازی برق و آب پویش پارس) [دوره 5، شماره 2(پیاپی 15 و 16 پاییز و زمستان 1393، 1393، صفحه 25-36]
 • طرح عمرانی موانع اجرای طرحهای عمرانی دادگستری تهران [دوره 3، شماره 1(پیاپی 5و6 بهار و تابستان 1391)، 1391، صفحه 81-88]

ظ

 • ظرفیت جذب فرهنگ سازمانی، ظرفیت جذب و موفقیت اجرایIT [دوره 2، شماره 4(پیاپی4زمستان1390)، 1390، صفحه 74-86]

ع

 • عامل اعتماد بین سازمانی عوامل موثر بر تسهیم دانش در زنجیره تأمین (مطالعه موردی: زنجیره تأمین برق خراسان) [دوره 8، 4( پیاپی 28 زمستان1396)، 1396، صفحه 83-93]
 • عدالت نقش دولت در توسعه عدالت اجتماعی [دوره 1، شماره2 (پیاپی2 پاییز 1389)، 1389، صفحه 128-150]
 • عدالت اجتماعی نقش دولت در توسعه عدالت اجتماعی [دوره 1، شماره2 (پیاپی2 پاییز 1389)، 1389، صفحه 128-150]
 • عدالت تعاملی بررسی رابطه میان عدالت سازمانی و سلامت اداری در گمرک جمهوری اسلامی ایران [دوره 1، شماره2 (پیاپی2 پاییز 1389)، 1389، صفحه 81-100]
 • عدالت توزیعی بررسی رابطه جمع گرایی با عدالت سازمانی [دوره 2، شماره 2(پیاپی2 تابستان 1390)، 1390، صفحه 93-106]
 • عدالت توزیعی بررسی رابطه میان عدالت سازمانی و سلامت اداری در گمرک جمهوری اسلامی ایران [دوره 1، شماره2 (پیاپی2 پاییز 1389)، 1389، صفحه 81-100]
 • عدالت توزیعی تاثیر رهبری اخلاقی بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان با توجه به نقش میانجی عدالت ادراک شده کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه اصفهان) [دوره 7، شماره1 ( پیاپی 21 بهار 1395)، 1395، صفحه 27-42]
 • عدالت رویه ای بررسی رابطه میان عدالت سازمانی و سلامت اداری در گمرک جمهوری اسلامی ایران [دوره 1، شماره2 (پیاپی2 پاییز 1389)، 1389، صفحه 81-100]
 • عدالت رویه‌‌ای بررسی رابطه جمع گرایی با عدالت سازمانی [دوره 2، شماره 2(پیاپی2 تابستان 1390)، 1390، صفحه 93-106]
 • عدالت سازمانی اثر ادراک عدالت سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان در بخش دولتی [دوره 2، شماره 2(پیاپی2 تابستان 1390)، 1390، صفحه 77-92]
 • عدالت سازمانی بررسی رابطه جمع گرایی با عدالت سازمانی [دوره 2، شماره 2(پیاپی2 تابستان 1390)، 1390، صفحه 93-106]
 • عدالت سازمانی بررسی رابطه میان عدالت سازمانی و سلامت اداری در گمرک جمهوری اسلامی ایران [دوره 1، شماره2 (پیاپی2 پاییز 1389)، 1389، صفحه 81-100]
 • عدالت سازمانی تاثیر عدالت سازمانی بر توانمندی کارکنان با نقش میانجی رهبری تحول آفرین با در نظر گرفتن خط مشی‌های دانشگاه علوم پزشکی [دوره 8، 3(پیاپی 27 پاییز1396، 1396، صفحه 65-79]
 • عدالت مراوده‌ای بررسی رابطه جمع گرایی با عدالت سازمانی [دوره 2، شماره 2(پیاپی2 تابستان 1390)، 1390، صفحه 93-106]
 • عدالت و احسان تحلیل وضعیت ویژگی‌های شخصیتی مدیر از دیدگاه اسلام در سازمان‌های دولتی به تفکیک وظایف حاکمیتی [دوره 8، ویژه نامه 1396، 1396، صفحه 1-14]
 • عدم بکارگیری زنان تأثیر سقف شیشه‌ای بر عدم بکارگیری مدیران زن در سازمان‌های دولتی استان مازندران [دوره 8، 3(پیاپی 27 پاییز1396، 1396، صفحه 81-92]
 • عدم شایسته سالاری عوامل موثر بر بی‌تفاوتی سازمانی (مطالعه موردی: شرکت برق منطقه‌ای خراسان) [دوره 7، 2(پیاپی 22 تابستان 1395)، 1395، صفحه 71-81]
 • عرصه نهادی آسیب‌شناسی تدوین و اجرای لایحه تحول نظام مالیاتی از منظر خط‌مشی‌گذاری (موردمطالعه: سازمان امور مالیاتی) [دوره 9، 1( پیاپی 29 بهار1397)، 1397، صفحه 1-15]
 • عرصه های اقدامات دولت نقش دولت در توسعه عدالت اجتماعی [دوره 1، شماره2 (پیاپی2 پاییز 1389)، 1389، صفحه 128-150]
 • علوم انسانی مدیر دولتی کیست؟ در کجا تربیت می شود؟ [دوره 1، شماره1(پیاپی 1 تابستان 1389)، 1389، صفحه 51-64]
 • عملکرد تأثیر دور کاری و منابع انسانی بر عملکرد کارکنان [دوره 2، شماره 3(پیاپی 3 پاییز 1390)، 1390، صفحه 39-58]
 • عملکرد بررسی رابطه انگیزه توفیق طلبی و عملکرد کارکنان (مطالعه موردی: شرکت مخابرات شهرستان شوشتر) [دوره 1، شماره2 (پیاپی2 پاییز 1389)، 1389، صفحه 37-63]
 • عملکرد نقش رفتارشهروندی سازمانی در ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر [دوره 5، شماره 1( پیاپی 13و 14 بهار و تابستان1393)، 1393، صفحه 31-44]
 • عملکرد تاثیر قابلیت‌های بازاریابی، نوآوری و گرایش کارآفرینانه از طریق متغیر شبکه اجتماعی برعملکرد (مطالعه موردی بانک قوامین) [دوره 7، 3( پیاپی 23 پاییز 1395)، 1395، صفحه 45-60]
 • عملکرد تعیین متغیرهای طراحی مدل مدیریت عملکرد در سطح دولت [دوره 7، 4( پیاپی 24 زمستان 1395)، 1395، صفحه 1-17]
 • عملکرد تأثیر رهبری خدمتگزار بر انگیزش و عملکرد کارکنان [دوره 7، 4( پیاپی 24 زمستان 1395)، 1395، صفحه 51-66]
 • عملکرد بررسی تأثیر عوامل اثرگذار سازمانی بر عملکرد کارکنان [دوره 7، ویژه نامه 1395، 1395، صفحه 37-56]
 • عملکرد بررسی رابطه بین معنویت سازمانی و جلوگیری از شایعه در سازمان(مورد مطالعه کارکنان ادارات تربیت بدنی استان تهران) [دوره 7، ویژه نامه 1395، 1395، صفحه 71-83]
 • عملکرد تاثیر هوش معنوی بر عملکرد سازمانی با میانجیگری رفتار شهروندی سازمانی(مورد مطالعه :کارکنان شرکت شیر پگاه استان اصفهان) [دوره 8، ویژه نامه 1396، 1396، صفحه 83-97]
 • عملکرد تاثیر خط‌مشی‌گذاری مدیریت کلان بر عملکرد شرکت های بزرگ صنعت فولاد [دوره 9، 4( پیاپی 32 زمستان 1397، 1397، صفحه 51-72]
 • عملکرد ادراکی بررسی ارتباط سلامت سازمانی با عملکرد مدیران آموزش و پرورش شهرستان ساوه [دوره 1، شماره3 (پیاپی 3 زمستان 1389)، 1389، صفحه 191-213]
 • عملکرد انسانی بررسی ارتباط سلامت سازمانی با عملکرد مدیران آموزش و پرورش شهرستان ساوه [دوره 1، شماره3 (پیاپی 3 زمستان 1389)، 1389، صفحه 191-213]
 • عملکرد سازمانی رابطهی بین سرمایه فکری و عملکرد سازمانی (مطالعهی موردی: شرکت ملی گاز ایران) [دوره 3، شماره 1(پیاپی 5و6 بهار و تابستان 1391)، 1391، صفحه 55-64]
 • عملکرد سازمانی نقش تعدیل کننده فضای سازمانی در رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد سازمانی [دوره 3، شماره 2(پیاپی 7و8 پاییز و زمستان 1391)، 1391، صفحه 61-63]
 • عملکرد سازمانی تاثیرفناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سازمانی در سیستم‌های هوشمند بانکداری (مطالعه موردی :بانک صادرات شعب تهران) [دوره 7، شماره1 ( پیاپی 21 بهار 1395)، 1395، صفحه 55-71]
 • عملکرد سازمانی تاثیر رهبری استراتژیک از طریق تفکر استراتژیک برعملکرد سازمانی در شرکت ساپکو [دوره 10، 2( پیاپی 34 تابستان 1398، 1398، صفحه 1-14]
 • عملکرد شغلی تاثیر رهبری تحول‌آفرین بر عملکرد شغلی اعضای هیات علمی با میانجی‌گری درگیری شغلی [دوره 6، شماره 1( پیاپی 17 و 18 بهار و تابستان 1394)، 1394، صفحه 1-16]
 • عملکرد فردی تاثیر مولفه های رویکرد کارت امتیاز متوازن بر عملکرد فردی کارکنان بر اساس مدل آچیو (مطالعه موردی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه) [دوره 7، ویژه نامه 1395، 1395، صفحه 295-308]
 • عملکردفنی بررسی ارتباط سلامت سازمانی با عملکرد مدیران آموزش و پرورش شهرستان ساوه [دوره 1، شماره3 (پیاپی 3 زمستان 1389)، 1389، صفحه 191-213]
 • عملکرد کارکنان بررسی تأثیر اجرای طرح برون‌سپاری بر عملکرد کارکنان در شرکت ملی گاز ایران [دوره 2، شماره 3(پیاپی 3 پاییز 1390)، 1390، صفحه 17-28]
 • عملکرد مالی بررسی تأثیر مدیریت سرمایه فکری بر عملکرد مالی سازمان [دوره 1، شماره3 (پیاپی 3 زمستان 1389)، 1389، صفحه 115-142]
 • عملکرد نوآوری تأثیر سیاست های مدیریت منابع انسانی دانش‌محور بر عملکرد نوآوری و سرمایه فکری (مورد مطالعه: شرکت ملی پخش فراورده های نفتی - منطقه گلستان) [دوره 9، 3(پیاپی31 پاییز 1397)، 1397، صفحه 95-112]
 • عنصر تدوین نشانگان رویکرد حل مسئله برای ارزشیابی برنامه درسی رشته مدیریت دولتی و اجرای آن در دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 7، ویژه نامه 1395، 1395، صفحه 215-232]
 • عوامل استرس زا شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر استرس شغلی در کارکنان با تکنیک AHP [دوره 7، 3( پیاپی 23 پاییز 1395)، 1395، صفحه 1-13]
 • عوامل اقتصادی شناسایی و اولویت بندی موانع سرمایه گذاری خارجی در ایران [دوره 3، شماره 1(پیاپی 5و6 بهار و تابستان 1391)، 1391، صفحه 1-13]
 • عوامل اقتصادی ارزیابی آمادگی مدارس برای استقرار مدیریت مشارکتی (مورد مطالعه: مدارس راهنمایی شهر همدان) [دوره 7، 3( پیاپی 23 پاییز 1395)، 1395، صفحه 33-43]
 • عوامل برون‌سازمانی تأثیر عوامل درون و برون سازمانی مؤثر بر اجرای بهینه خط‌مشی‌های دولتی (مورد مطالعه: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان رضوی) [دوره 10، 2( پیاپی 34 تابستان 1398، 1398، صفحه 15-30]
 • عوامل حمایتی شناسایی و اولویت بندی موانع سرمایه گذاری خارجی در ایران [دوره 3، شماره 1(پیاپی 5و6 بهار و تابستان 1391)، 1391، صفحه 1-13]
 • عوامل درون‌سازمانی تأثیر عوامل درون و برون سازمانی مؤثر بر اجرای بهینه خط‌مشی‌های دولتی (مورد مطالعه: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان رضوی) [دوره 10، 2( پیاپی 34 تابستان 1398، 1398، صفحه 15-30]
 • عوامل درونی و عوامل بیرونی موانع قانون‌گرایی در ایران (موانع اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده) [دوره 2، شماره 3(پیاپی 3 پاییز 1390)، 1390، صفحه 59-67]
 • عوامل ساختاری شناسایی و اولویت بندی موانع سرمایه گذاری خارجی در ایران [دوره 3، شماره 1(پیاپی 5و6 بهار و تابستان 1391)، 1391، صفحه 1-13]
 • عوامل سازنده تعیین عوامل سازنده و ارائه مدل سازمان جانشین پرور (مورد مطالعه : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران) [دوره 7، 4( پیاپی 24 زمستان 1395)، 1395، صفحه 67-75]
 • عوامل فرایندی و ساختاری گونه شناسی سازمانهای بخش عمومی و دولتی ایرانی منطبق بر عوامل فرایندی و ساختاری مترتب بر آنها [دوره 10، 2( پیاپی 34 تابستان 1398، 1398، صفحه 41-54]
 • عوامل فرهنگی و عوامل فردی ارزیابی آمادگی مدارس برای استقرار مدیریت مشارکتی (مورد مطالعه: مدارس راهنمایی شهر همدان) [دوره 7، 3( پیاپی 23 پاییز 1395)، 1395، صفحه 33-43]
 • عوامل قانونی و مقرراتی شناسایی و اولویت بندی موانع سرمایه گذاری خارجی در ایران [دوره 3، شماره 1(پیاپی 5و6 بهار و تابستان 1391)، 1391، صفحه 1-13]
 • عوامل مؤثر شناخت وضعیت موجود منابع انسانی با تأکید بر الزامات توانمندسازی روانشناختی و شناسایی عوامل مؤثر بر توانمندسازی روانشناختی (مطالعه موردی:کارکنان شرکت برق منطقه‌ای خراسان) [دوره 6، شماره 1( پیاپی 17 و 18 بهار و تابستان 1394)، 1394، صفحه 17-31]

ف

 • فازی شناسایی شاخص های اجتماعی-فرهنگی مربیگری تعاملی در وزارت ورزش و جوانان [دوره 8، ویژه نامه 1396، 1396، صفحه 249-261]
 • فاز ابتدایی نوآوری اولویت‌بندی نقش‌های رهبر در فازهای مختلف فرآیند نوآوری [دوره 2، شماره 3(پیاپی 3 پاییز 1390)، 1390، صفحه 69-83]
 • فاز توسعه نوآوری اولویت‌بندی نقش‌های رهبر در فازهای مختلف فرآیند نوآوری [دوره 2، شماره 3(پیاپی 3 پاییز 1390)، 1390، صفحه 69-83]
 • فرایند تحلیل سلسله مراتبی اولویت‌بندی شاخص‌های حکمرانی خوب در سازمانهای کارا (مطالعه موردی: شعب بانک رفاه استان قزوین) [دوره 7، شماره1 ( پیاپی 21 بهار 1395)، 1395، صفحه 1-9]
 • فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر بدبینی سازمانی و پیامدهای آن با روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP) (مورد مطالعه: اعضای هیأت علمی دانشگاه) [دوره 8، ویژه نامه 1396، 1396، صفحه 191-203]
 • فرایند تحلیل سلسه‌مراتبی شناسایی و اولویت‌بندی نارسایی‌های نظام آموزش کارکنان سازمان مالیاتی شهر تهران [دوره 5، شماره 2(پیاپی 15 و 16 پاییز و زمستان 1393، 1393، صفحه 37-50]
 • فرایند جانشین پروری آسیب شناسی استقرار جانشین پروری مدیران درسازمان‌های دولتی ایران [دوره 5، شماره 2(پیاپی 15 و 16 پاییز و زمستان 1393، 1393، صفحه 15-24]
 • فرآیند نوآوری اولویت‌بندی نقش‌های رهبر در فازهای مختلف فرآیند نوآوری [دوره 2، شماره 3(پیاپی 3 پاییز 1390)، 1390، صفحه 69-83]
 • فرآیندهای مدیریت دانش مدل سنجش تاثیر مدیریت دانش بر بهبود شاخص‌های عملکردی سازمان (مورد مطالعه: تامین کنندگان شرکت صنعتی نیرومحرکه) [دوره 8، 2( پیاپی 26 تابستان 1396، 1396، صفحه 61-78]
 • فرسودگی شغلی بررسی تاثیر آرزوهای شغلی بر فرسودگی شغلی کارکنان با نقش تعدیلگری قابلیت فردی کارکنان (مورد مطالعه: اداره کل آموزش وپرورش استان خراسان شمالی) [دوره 7، ویژه نامه 1395، 1395، صفحه 27-36]
 • فرسودگی شغلی رابطه میان ویژگی‌های شخصیتی با فرسودگی شغلی و رفتارهای انحرافی کارکنان (مورد مطالعه: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) [دوره 8، ویژه نامه 1396، 1396، صفحه 205-220]
 • فرهنگ بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی(براساس مدل هافستد) بر خلاقیت [دوره 8، 2( پیاپی 26 تابستان 1396، 1396، صفحه 79-89]
 • فرهنگ سازمانی فرهنگ سازمانی، ظرفیت جذب و موفقیت اجرایIT [دوره 2، شماره 4(پیاپی4زمستان1390)، 1390، صفحه 74-86]
 • فرهنگ سازمانی رابطه فرهنگ سازمانی و بهبود نگهداری و تعمیرات بهره‌ور فراگیر در شهرک صنعتی آمل [دوره 3، شماره 2(پیاپی 7و8 پاییز و زمستان 1391)، 1391، صفحه 19-28]
 • فرهنگ سازمانی رابطه فرهنگ سازمانی با تصویر سازمانی و هویت سازمانی (مطالعه موردی حوزه ستادی سازمان سما) [دوره 3، شماره 2(پیاپی 7و8 پاییز و زمستان 1391)، 1391، صفحه 29-37]
 • فرهنگ سازمانی تأثیر فرهنگ سازمانی بر یادگیری سازمانی و خلاقیت دبیران [دوره 4، 2( پیاپی 11و 12 پاییز و زمستان 1392)، 1392، صفحه 57-70]
 • فرهنگ سازمانی رابطه ی فرهنگ سازمانی و تمایل به کارآفرینی (مورد مطالعه: شرکت لعابیران زرقان) [دوره 5، شماره 2(پیاپی 15 و 16 پاییز و زمستان 1393، 1393، صفحه 1-14]
 • فرهنگ سازمانی تدوین الگوی شناور توسعه مدیریت منابع انسانی بر اساس عامل فرهنگ سازمانی در شرکت ملی گاز ایران [دوره 8، 2( پیاپی 26 تابستان 1396، 1396، صفحه 17-27]
 • فرهنگ سازمانی کاربرد روش آمیخته (کمی و کیفی) در آسیب‌شناسی فرهنگ سازمانی یک موسسه تحقیقاتی [دوره 9، 1( پیاپی 29 بهار1397)، 1397، صفحه 65-82]
 • فرهنگ سازمانی بررسی رابطه بین استرس شغلی و فرهنگ سازمانی با سلامت روان [دوره 7، ویژه نامه 1395، 1395، صفحه 203-213]
 • فرهنگ سازمانی کاربرد روش آمیخته (کمی و کیفی) درآسیب‌شناسی فرهنگ سازمانی یک موسسه تحقیقاتی [دوره 8، ویژه نامه 1396، 1396، صفحه 29-46]
 • فرهنگ سازمانی مطالعه‌ی رابطه‌ی هوش هیجانی و کارآفرینی سازمانی با در نظر گرفتن نقش واسطه ای فرهنگ سازمانی(مورد مطالعه سازمان فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کرمانشاه) [دوره 8، ویژه نامه 1396، 1396، صفحه 283-293]
 • فرهنگ کارآفرینی تبیین نقش معنویت در محیط کار بر توسعة فرهنگ کارآفرینی سازمانی با تاکید بر نقش میانجی نوع‌دوستی و ادب اجتماعی [دوره 7، ویژه نامه 1395، 1395، صفحه 245-264]
 • فساد سیستم پیش‌بینی کننده استنتاج فازی حکمرانی خوب در مبارزه با فساد اداری [دوره 5، شماره 1( پیاپی 13و 14 بهار و تابستان1393)، 1393، صفحه 1-12]
 • فساد اداری ارتباط بین فساد اداری و رشد اقتصادی [دوره 1، شماره3 (پیاپی 3 زمستان 1389)، 1389، صفحه 83-114]
 • فساد اداری نقش تامین و تدارکات الکترونیک در مبارزه با فساد اداری [دوره 4، 2( پیاپی 11و 12 پاییز و زمستان 1392)، 1392، صفحه 27-37]
 • فساد اداری سیستم پیش‌بینی کننده استنتاج فازی حکمرانی خوب در مبارزه با فساد اداری [دوره 5، شماره 1( پیاپی 13و 14 بهار و تابستان1393)، 1393، صفحه 1-12]
 • فساد اداری مدل اجرای خط مشی های مقابله با فساد اداری در نظام اداری ایران [دوره 8، 4( پیاپی 28 زمستان1396)، 1396، صفحه 65-81]
 • فساد اداری نقش مسئولیت اجتماعی سازمان در خط‌مشی ارتقای سلامت اداری در بخش دولتی [دوره 9، 1( پیاپی 29 بهار1397)، 1397، صفحه 33-52]
 • فضای سازمانی نقش تعدیل کننده فضای سازمانی در رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد سازمانی [دوره 3، شماره 2(پیاپی 7و8 پاییز و زمستان 1391)، 1391، صفحه 61-63]
 • فضیلت سازمانی رابطه تعهد سازمانی، درک از فضیلت سازمانی و تعلل‏ورزی در کار با توجه به نقش متغیرهای جمعیت‌شناختی [دوره 7، شماره1 ( پیاپی 21 بهار 1395)، 1395، صفحه 11-25]
 • فناوری ارزیابی تاثیر زیرساخت فناوری در پیاده سازی مولفه های مدیریت دانش ( مورد مطالعه: شهرداری ارومیه) [دوره 7، ویژه نامه 1395، 1395، صفحه 169-183]
 • فناوری اطلاعات نقش واسط فناوری اطلاعات در محتوای خط‌مشی گذاری عمومی [دوره 4، شماره 1 (پیاپی9و10 بهار و تابستان 1392)، 1392، صفحه 77-92]
 • فناوری اطلاعات تاثیرفناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سازمانی در سیستم‌های هوشمند بانکداری (مطالعه موردی :بانک صادرات شعب تهران) [دوره 7، شماره1 ( پیاپی 21 بهار 1395)، 1395، صفحه 55-71]
 • فناوری اطلاعات نقش توانمند ساز فناوری اطلاعات در استقرار مدیریت دانش (مطالعه شرکتهای مستقر در شهرکهای صنعتی استان گلستان) [دوره 7، 4( پیاپی 24 زمستان 1395)، 1395، صفحه 37-50]
 • فناوری اطلاعات شناسایی موانع استقرار مدیریت منابع ‌انسانی الکترونیک (پژوهشی آمیخته) [دوره 9، 1( پیاپی 29 بهار1397)، 1397، صفحه 83-100]
 • فناوری اطلاعات راستی آزمایی پارادوکس بهره وری فناوری اطلاعات در اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی [دوره 8، ویژه نامه 1396، 1396، صفحه 149-162]
 • فناوری اطلاعات طراحی الگوی سناریونویسی مدیریت دانش اثربخش با رویکرد فناوری اطلاعات درسازمان نظامی(مطالعه موردی : سپاه عاشورا) [دوره 10، 1( پیاپی 33 بهار 1398)، 1398، صفحه 53-66]
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات عوامل موثر بر برون سپاری خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات (مورد مطالعه: شهرداری کرج) [دوره 7، 4( پیاپی 24 زمستان 1395)، 1395، صفحه 77-91]

ق

 • قابلیت یادگیری سازمانی تاثیر سرمایه فکری بر قابلیت یادگیری سازمانی و دانش آفرینی در سازمان آب و برق خوزستان [دوره 3، شماره 1(پیاپی 5و6 بهار و تابستان 1391)، 1391، صفحه 29-42]
 • قابلیت بازاریابی تاثیر قابلیت‌های بازاریابی، نوآوری و گرایش کارآفرینانه از طریق متغیر شبکه اجتماعی برعملکرد (مطالعه موردی بانک قوامین) [دوره 7، 3( پیاپی 23 پاییز 1395)، 1395، صفحه 45-60]
 • قابلیت فردی بررسی تاثیر آرزوهای شغلی بر فرسودگی شغلی کارکنان با نقش تعدیلگری قابلیت فردی کارکنان (مورد مطالعه: اداره کل آموزش وپرورش استان خراسان شمالی) [دوره 7، ویژه نامه 1395، 1395، صفحه 27-36]
 • قانون خدمات کشوری طراحی مدل سه بعدی اجرای حاکمیتی خط‌مشی‌های عمومی [دوره 8، 2( پیاپی 26 تابستان 1396، 1396، صفحه 1-16]
 • قانون مدیریت خدمات کشوری آسیب‫شناسی اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری ‬‬‬با رویکرد توانمندسازی کارکنان دستگاه‫های اجرایی دولت [دوره 7، 2(پیاپی 22 تابستان 1395)، 1395، صفحه 1-16]
 • قدرت رابطه بین توسعه حرفه‌ای کارکنان با خودکارآمدی آنان و نوع قدرت مدیران در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه [دوره 8، 3(پیاپی 27 پاییز1396، 1396، صفحه 1-12]

ک

 • کارایی اولویت‌بندی شاخص‌های حکمرانی خوب در سازمانهای کارا (مطالعه موردی: شعب بانک رفاه استان قزوین) [دوره 7، شماره1 ( پیاپی 21 بهار 1395)، 1395، صفحه 1-9]
 • کارایی راستی آزمایی پارادوکس بهره وری فناوری اطلاعات در اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی [دوره 8، ویژه نامه 1396، 1396، صفحه 149-162]
 • کارآفرین کارآفرینی و خط مشی های کارآفرینی [دوره 1، شماره2 (پیاپی2 پاییز 1389)، 1389، صفحه 186-222]
 • کارآفرین مدیر دولتی کیست؟ در کجا تربیت می شود؟ [دوره 1، شماره1(پیاپی 1 تابستان 1389)، 1389، صفحه 51-64]
 • کارآفرینی کارآفرینی و خط مشی های کارآفرینی [دوره 1، شماره2 (پیاپی2 پاییز 1389)، 1389، صفحه 186-222]
 • کارآفرینی بررسی عوامل روانشناختی موثر بر تمایل به کسب و کارهای کوچک و متوسط در بخش کشاورزی [دوره 7، ویژه نامه 1395، 1395، صفحه 1-11]
 • کارآفرینی مطالعه‌ی رابطه‌ی هوش هیجانی و کارآفرینی سازمانی با در نظر گرفتن نقش واسطه ای فرهنگ سازمانی(مورد مطالعه سازمان فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کرمانشاه) [دوره 8، ویژه نامه 1396، 1396، صفحه 283-293]
 • کارآفرینی دانشگاهی بررسی عوامل روانشناختی موثر بر تمایل به کسب و کارهای کوچک و متوسط در بخش کشاورزی [دوره 7، ویژه نامه 1395، 1395، صفحه 1-11]
 • کارآفرینی سازمانی طراحی مدل ساختاری تأثیر ارزش استراتژیک تجارت الکترونیک بر توسعه کارآفرینی سازمانی در یک واحد صنعتی [دوره 9، 2(پیاپی 30 تابستان 1397)، 1397، صفحه 89-101]
 • کارآفرینی سازمانی. عوامل ساختاری. عوامل محیطی. عوامل رفتاری شناسایی و اولویتبندی مولفه‌های ‌کار آفرینی سازمانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی (مورد مطالعه:ساختمان ستادی شهر تهران) [دوره 6، شماره 2( پیاپی 19 و 20 پاییز و زمستان 1394)، 1394، صفحه 15-33]
 • کاراهه شغلی طراحی مدل مدیریت مسیر ارتقاء شغلی کارمندان بانک ملی ایران [دوره 8، ویژه نامه 1396، 1396، صفحه 263-281]
 • کاراهه شغلی" طراحی مدل مدیریت مسیر ارتقاء شغلی کارمندان بانک ملی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • کاربرد دانش تاثیر مولفه‌های مدیریت دانش بر تقلب گزارش‌های مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 1( پیاپی 13و 14 بهار و تابستان1393)، 1393، صفحه 61-75]
 • کارپردازی دولتی نقش تامین و تدارکات الکترونیک در مبارزه با فساد اداری [دوره 4، 2( پیاپی 11و 12 پاییز و زمستان 1392)، 1392، صفحه 27-37]
 • کارت امتیاز متوازن تاثیر مولفه های رویکرد کارت امتیاز متوازن بر عملکرد فردی کارکنان بر اساس مدل آچیو (مطالعه موردی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه) [دوره 7، ویژه نامه 1395، 1395، صفحه 295-308]
 • کارت امتیازی متوازن تأثیر استراتژی نوآوری بر عملکرد براساس کارت امتیازی متوازن (مورد مطالعه شرکت توزیع برق اصفهان) [دوره 8، 3(پیاپی 27 پاییز1396، 1396، صفحه 37-50]
 • کارت امتیازی متوازن کاربرد کارت امتیازی متوازن در تعیین شاخص های سنجش عملکرد آموزش عالی [دوره 9، 4( پیاپی 32 زمستان 1397، 1397، صفحه 1-14]
 • کار تیمی آسیب‌شناسی کار تیمی در تعاونی‌های کشاورزی شهرستان همدان [دوره 8، 1 (پیاپی 25 بهار 1396)، 1396، صفحه 45-58]
 • کارکنان تبیین ارتباط سطوح سه گانه سلامت سازمانی با توانمندسازی روانشناختی کارکنان [دوره 8، ویژه نامه 1396، 1396، صفحه 117-129]
 • کارکنان چابک چابکی سازمانی و کارکنان چابک [دوره 1، شماره1(پیاپی 1 تابستان 1389)، 1389، صفحه 94-119]
 • کارکنان دانشگاه بررسی و تبیین رهبری اخلاقی و ابعاد آن (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه تهران) [دوره 7، 2(پیاپی 22 تابستان 1395)، 1395، صفحه 17-34]
 • کارکنان دانشگاه بررسی رابطه بین استرس شغلی و فرهنگ سازمانی با سلامت روان [دوره 7، ویژه نامه 1395، 1395، صفحه 203-213]
 • کارکنان دانش‌محور تاثیر ابعاد سیاست‌های کلی نظام اداری در حوزه منابع انسانی بر نگهداشت کارکنان دانش‌محور در بدنه نظام آموزش عالی، ایران [دوره 5، شماره 1( پیاپی 13و 14 بهار و تابستان1393)، 1393، صفحه 23-30]
 • کار و رفاه اجتماعی وضعیت مسئله یابی رسمی و میزان اجرای خط مشی های عمومی (مورد مطالعه: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) [دوره 8، 3(پیاپی 27 پاییز1396، 1396، صفحه 51-63]
 • کانون کنترل بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی افراد و اعتیاد به کار کارکنان یک سازمان دولتی [دوره 2، شماره1 (پیاپی 1 بهار 1390)، 1390، صفحه 53-73]
 • کانون کنترل درونی اثر ادراک عدالت سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان در بخش دولتی [دوره 2، شماره 2(پیاپی2 تابستان 1390)، 1390، صفحه 77-92]
 • کتابخانه‌های‌دانشگاهی تعیین سطح هوش سازمانی کتابداران کتابخانه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات [دوره 2، شماره1 (پیاپی 1 بهار 1390)، 1390، صفحه 99-119]
 • کسب موفقیت تاثیر یادگیری سازمانی بر نیاز به کسب موفقیت با میانجی گری خودباوری و مهارت فردی (مورد مطالعه: سازمان تأمین اجتماعی استان خراسان جنوبی) [دوره 7، ویژه نامه 1395، 1395، صفحه 85-99]
 • کسب و کار بانکی موانع استقرار سیستم بانکداری جامع (Core Banking) [دوره 6، شماره 1( پیاپی 17 و 18 بهار و تابستان 1394)، 1394، صفحه 33-46]
 • کشورهای عضو اوپک تاثیر نااطمینانی صادرات بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک [دوره 8، 3(پیاپی 27 پاییز1396، 1396، صفحه 25-36]
 • کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی تأثیر تجارت خارجی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی اقتصادی دولتهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی: با تاکید بر مدیریت صادرات و واردات [دوره 7، 2(پیاپی 22 تابستان 1395)، 1395، صفحه 47-55]
 • کیفیت ادراک شده تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی و کیفیت ادراک شده برند بر ترجیح برند در شعب بانک صادرات شهرآمل [دوره 4، 2( پیاپی 11و 12 پاییز و زمستان 1392)، 1392، صفحه 17-25]
 • کیفیت خدمات مطالعه کیفیت خدمات بانک ملت پس از واگذاری به بخش خصوصی [دوره 2، شماره 2(پیاپی2 تابستان 1390)، 1390، صفحه 53-75]
 • کیفیت زندگی کاری تحلیل عوامل بهبود کیفیت زندگی کاری سرمایه‌های انسانی در تعالی و برتری سازمان [دوره 1، شماره3 (پیاپی 3 زمستان 1389)، 1389، صفحه 164-190]
 • کیفیت محل تبیین عوامل مکانی مؤثر بر جذب کارکنان دانشگر در بخش دولتی ایران [دوره 8، 1 (پیاپی 25 بهار 1396)، 1396، صفحه 15-29]
 • کیفیت منابع انسانی ویژگی های کیفیت منابع انسانی در سازمانها و دولت الکترونیک (تحقیقی نظری و کاربردی) [دوره 1، شماره1(پیاپی 1 تابستان 1389)، 1389، صفحه 1-27]
 • کلید واژه: اجرا تحلیل و بررسی عوامل مؤثر بر اجرای خط مشی در قوه قضائیه بر اساس مدل ناکامورا و اسمال وود [دوره 10، 1( پیاپی 33 بهار 1398)، 1398، صفحه 85-103]
 • کلید واژه:"اخلاق ترکیب گرا" طراحی مدل اخلاق باتوجه به وظایف مدیران دولتی بارویکرد سیستم خبره فازی [دوره 7، ویژه نامه 1395، 1395، صفحه 157-167]
 • کلیدواژه گان: "خودشیفتگی مدیران" تاثیر رفتار خودشیفتگی مدیران بر رفتارهای منافقانه در استانداری کرمانشاه [دوره 7، ویژه نامه 1395، 1395، صفحه 233-244]
 • کلید واژه گان: ارزشیابی کیفیت تدوین نشانگان رویکرد حل مسئله برای ارزشیابی برنامه درسی رشته مدیریت دولتی و اجرای آن در دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 7، ویژه نامه 1395، 1395، صفحه 215-232]
 • کمک به تصمیمات طراحی مدل ساختاری تأثیر ارزش استراتژیک تجارت الکترونیک بر توسعه کارآفرینی سازمانی در یک واحد صنعتی [دوره 9، 2(پیاپی 30 تابستان 1397)، 1397، صفحه 89-101]
 • کمک های ذی نفعان کلیدی بررسی شاخص های عملکرد در شرکت های دانش بنیان براساس مدل منشور عملکرد (مورد مطالعه: شرکت های دانش بنیان استان های خراسان جنوبی، شمالی و رضوی) [دوره 9، 4( پیاپی 32 زمستان 1397، 1397، صفحه 15-34]
 • کنترل سیاسی تبیین الگوی پاسخگویی و نظارت بر نظام اداری در حکومت علوی از منظر رابطه بوروکراسی و دموکراسی [دوره 2، شماره 4(پیاپی4زمستان1390)، 1390، صفحه 1-18]
 • کنترل سیاسی تبیین الگوی پاسخگویی و نظارت بر نظام اداری در حکومت علوی از منظر رابطه بوروکراسی و دموکراسی [دوره 1، شماره3 (پیاپی 3 زمستان 1389)، 1389، صفحه 1-23]
 • کنترل و نظارت تبیین الگوی پاسخگویی و نظارت بر نظام اداری در حکومت علوی از منظر رابطه بوروکراسی و دموکراسی [دوره 2، شماره 4(پیاپی4زمستان1390)، 1390، صفحه 1-18]
 • کنترل و نظارت تبیین الگوی پاسخگویی و نظارت بر نظام اداری در حکومت علوی از منظر رابطه بوروکراسی و دموکراسی [دوره 1، شماره3 (پیاپی 3 زمستان 1389)، 1389، صفحه 1-23]
 • کوچکسازی تأثیر مدیریت دولتی نوین بر اعتماد سازمانی کارکنان ستادی شهرداری رشت [دوره 6، شماره 2( پیاپی 19 و 20 پاییز و زمستان 1394)، 1394، صفحه 1-14]

گ

 • گردش شغلی بهره‌وری نیروی انسانی با رویکرد چرخش شغلی با استفاده از الگوریتم فرا ابتکاری فاخته [دوره 4، شماره 1 (پیاپی9و10 بهار و تابستان 1392)، 1392، صفحه 23-35]
 • گونه شناسی گونه شناسی سازمانهای بخش عمومی و دولتی ایرانی منطبق بر عوامل فرایندی و ساختاری مترتب بر آنها [دوره 10، 2( پیاپی 34 تابستان 1398، 1398، صفحه 41-54]
 • گونه شناسی تجربی (تکسونومی) سازمان های دولتی و عمومی گونه شناسی سازمانهای بخش عمومی و دولتی ایرانی منطبق بر عوامل فرایندی و ساختاری مترتب بر آنها [دوره 10، 2( پیاپی 34 تابستان 1398، 1398، صفحه 41-54]

م

 • مالیات موانع قانون‌گرایی در ایران (موانع اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده) [دوره 2، شماره 3(پیاپی 3 پاییز 1390)، 1390، صفحه 59-67]
 • مالیات بر ارزش افزوده موانع قانون‌گرایی در ایران (موانع اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده) [دوره 2، شماره 3(پیاپی 3 پاییز 1390)، 1390، صفحه 59-67]
 • مالیات بر ارزش افزوده شناسایی موانع موثر در اجرای بهینه نظام مالیات بر ارزش افزوده در ایران (براساس قانون مالیات بر ارزش افزوده) [دوره 4، 2( پیاپی 11و 12 پاییز و زمستان 1392)، 1392، صفحه 1-15]
 • مالکیت معنوی بررسی انگیزه‌ها و علل انجام سرقت علمی در ایران [دوره 2، شماره1 (پیاپی 1 بهار 1390)، 1390، صفحه 137-154]
 • ماموران مالیاتی شناسایی موانع موثر در اجرای بهینه نظام مالیات بر ارزش افزوده در ایران (براساس قانون مالیات بر ارزش افزوده) [دوره 4، 2( پیاپی 11و 12 پاییز و زمستان 1392)، 1392، صفحه 1-15]
 • متغیرهای جمعیت‌شناختی رابطه تعهد سازمانی، درک از فضیلت سازمانی و تعلل‏ورزی در کار با توجه به نقش متغیرهای جمعیت‌شناختی [دوره 7، شماره1 ( پیاپی 21 بهار 1395)، 1395، صفحه 11-25]
 • متناسب‌سازی تبیین چالش‌های متناسب‌سازی ساختار تشکیلات دولت در اجرای برنامه‌ جامع اصلاح نظام اداری و مقایسه وضع موجود و مطلوب آن [دوره 10، 1( پیاپی 33 بهار 1398)، 1398، صفحه 1-17]
 • مجاری‌های ارتباطی فرهنگ سازمانی، ظرفیت جذب و موفقیت اجرایIT [دوره 2، شماره 4(پیاپی4زمستان1390)، 1390، صفحه 74-86]
 • مجریان تحلیل و بررسی عوامل مؤثر بر اجرای خط مشی در قوه قضائیه بر اساس مدل ناکامورا و اسمال وود [دوره 10، 1( پیاپی 33 بهار 1398)، 1398، صفحه 85-103]
 • محیط کار بررسی معنویت در محیط کار و بهره‌وری نیروی سازمانی در بانک گردشگری [دوره 6، شماره 1( پیاپی 17 و 18 بهار و تابستان 1394)، 1394، صفحه 95-110]
 • مداخله شهروندی ارتقای بهره وری و دموکراسی در پارادایم خدمات دولتی نوین [دوره 1، شماره2 (پیاپی2 پاییز 1389)، 1389، صفحه 101-127]
 • مدیران بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و رفتار سازمانی مدیران دانشگاه [دوره 2، شماره 4(پیاپی4زمستان1390)، 1390، صفحه 107-118]
 • مدیریت ارتباط مدیریت دانش و مولفه های آن با ابعاد سازمان یادگیرنده در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران [دوره 1، شماره1(پیاپی 1 تابستان 1389)، 1389، صفحه 157-187]
 • مدیریت ارزیابی تاثیر زیرساخت فناوری در پیاده سازی مولفه های مدیریت دانش ( مورد مطالعه: شهرداری ارومیه) [دوره 7، ویژه نامه 1395، 1395، صفحه 169-183]
 • مدیریت ارتباط با مشتری بررسی تأثیر استفاده از ظرفیت‌های سازمانی برای افزایش ارزش مشتری (مطالعه موردی: مدیران و کارشناسان بازاریابی بانک سپه) [دوره 5، شماره 1( پیاپی 13و 14 بهار و تابستان1393)، 1393، صفحه 46-60]
 • مدیریتدانش بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین و مدیریت دانش در سازمان تامین اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری [دوره 8، 2( پیاپی 26 تابستان 1396، 1396، صفحه 91-102]
 • مدیریت دانش ارتباط مدیریت دانش و مولفه های آن با ابعاد سازمان یادگیرنده در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران [دوره 1، شماره1(پیاپی 1 تابستان 1389)، 1389، صفحه 157-187]
 • مدیریت دانش رابطه کاربرد مدیریت دانش و جو سازمانی با رضایت مشتریان در شعب منطقه شرق بانک سپه تهران از دیدگاه کارکنان [دوره 3، شماره 2(پیاپی 7و8 پاییز و زمستان 1391)، 1391، صفحه 39-49]
 • مدیریت دانش نقش واسط فناوری اطلاعات در محتوای خط‌مشی گذاری عمومی [دوره 4، شماره 1 (پیاپی9و10 بهار و تابستان 1392)، 1392، صفحه 77-92]
 • مدیریت دانش بررسی تأثیر استفاده از ظرفیت‌های سازمانی برای افزایش ارزش مشتری (مطالعه موردی: مدیران و کارشناسان بازاریابی بانک سپه) [دوره 5، شماره 1( پیاپی 13و 14 بهار و تابستان1393)، 1393، صفحه 46-60]
 • مدیریت دانش تاثیر مولفه‌های مدیریت دانش بر تقلب گزارش‌های مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 1( پیاپی 13و 14 بهار و تابستان1393)، 1393، صفحه 61-75]
 • مدیریت دانش تاثیر مدیریت دانش بر استراتژی‌های کوچک‌سازی (مطالعه موردی: شرکت داده پردازی برق و آب پویش پارس) [دوره 5، شماره 2(پیاپی 15 و 16 پاییز و زمستان 1393، 1393، صفحه 25-36]
 • مدیریت دانش تأثیر اعتماد سازمانی بر بهبود مدیریت دانش با توجه نقش واسطه‌ای رهبری خدمتگزار (مطالعه‌ای در اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران) [دوره 7، 2(پیاپی 22 تابستان 1395)، 1395، صفحه 57-70]
 • مدیریت دانش نقش واسطه‌ای مدیریت دانش در ارتباط میان رهبری تحول‌آفرین و نوآوری سازمانی [دوره 7، 3( پیاپی 23 پاییز 1395)، 1395، صفحه 15-31]
 • مدیریت دانش نقش توانمند ساز فناوری اطلاعات در استقرار مدیریت دانش (مطالعه شرکتهای مستقر در شهرکهای صنعتی استان گلستان) [دوره 7، 4( پیاپی 24 زمستان 1395)، 1395، صفحه 37-50]
 • مدیریت دانش مدل سنجش تاثیر مدیریت دانش بر بهبود شاخص‌های عملکردی سازمان (مورد مطالعه: تامین کنندگان شرکت صنعتی نیرومحرکه) [دوره 8، 2( پیاپی 26 تابستان 1396، 1396، صفحه 61-78]
 • مدیریت دانش اثر میانجی‌گری یادگیری سازمانی در رابطه بین مدیریت دانش با توانمند‌سازی کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی) [دوره 8، 3(پیاپی 27 پاییز1396، 1396، صفحه 13-24]
 • مدیریت دانش ارزیابی تاثیر زیرساخت فناوری در پیاده سازی مولفه های مدیریت دانش ( مورد مطالعه: شهرداری ارومیه) [دوره 7، ویژه نامه 1395، 1395، صفحه 169-183]
 • مدیریت دانش طراحی الگوی سناریونویسی مدیریت دانش اثربخش با رویکرد فناوری اطلاعات درسازمان نظامی(مطالعه موردی : سپاه عاشورا) [دوره 10، 1( پیاپی 33 بهار 1398)، 1398، صفحه 53-66]
 • مدیریت دانش. اکتساب دانش. روش شبکه خزانه. مدیریت کیفیت زنجیره تأمین اکتساب دانش ضمنی در مدیریت دانش با استفاده از روش شبکه خزانه (موردمطالعه: واکاوی و تبیین عوامل کلیدی موفقیت در مدیریت کیفیت زنجیره تأمین از نگاه خبرگان صنعت روی) [دوره 8، 4( پیاپی 28 زمستان1396)، 1396، صفحه 1-11]
 • مدیریت دانش سازمانی تحلیل اثر مهارتهای کوانتومی بر رهبری کوانتومی با نقش میانجی مدیریت دانش سازمانی در شرکت مگاموتور [دوره 10، 2( پیاپی 34 تابستان 1398، 1398، صفحه 31-40]
 • مدیریت دانش نوناکا رابطه مؤلفه‌های خلاقیت با استقرار مدیریت دانش (مورد مطالعه: کارکنان سازمان تامین اجتماعی) [دوره 8، 1 (پیاپی 25 بهار 1396)، 1396، صفحه 85-92]
 • مدیریت دولتی مدیر دولتی کیست؟ در کجا تربیت می شود؟ [دوره 1، شماره1(پیاپی 1 تابستان 1389)، 1389، صفحه 51-64]
 • مدیریت دولتی روندها و روش‌شناسی‌های پژوهشی در مطالعات مدیریت دولتی: تحلیل محتوای نشریات برتر در یک دوره‌ی پنج‌ساله (2014-2010) [دوره 8، ویژه نامه 1396، 1396، صفحه 99-116]
 • مدیریت دولتی نوین ارتقای بهره وری و دموکراسی در پارادایم خدمات دولتی نوین [دوره 1، شماره2 (پیاپی2 پاییز 1389)، 1389، صفحه 101-127]
 • مدیریت زنجیره تامین تاثیر خط‌مشی‌گذاری مدیریت کلان بر عملکرد شرکت های بزرگ صنعت فولاد [دوره 9، 4( پیاپی 32 زمستان 1397، 1397، صفحه 51-72]
 • مدیریت شهری موانع و چالش‌های پیاده‌سازی شهرداری الکترونیک (موردمطالعه: شهرداری آبیک قزوین) [دوره 9، 2(پیاپی 30 تابستان 1397)، 1397، صفحه 103-112]
 • مدیریت عملکرد استراتژی مدیریت استعداد و تاثیر آن بر تعهد سازمانی کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه مازندران) [دوره 10، 2( پیاپی 34 تابستان 1398، 1398، صفحه 55-70]
 • مدیریتگرایی تأثیر مدیریت دولتی نوین بر اعتماد سازمانی کارکنان ستادی شهرداری رشت [دوره 6، شماره 2( پیاپی 19 و 20 پاییز و زمستان 1394)، 1394، صفحه 1-14]
 • مدیریت مسیر شغلی طراحی مدل مدیریت مسیر ارتقاء شغلی کارمندان بانک ملی ایران [دوره 8، ویژه نامه 1396، 1396، صفحه 263-281]
 • مدیریت معنا کاربرد شیوه های مدیریت معنا در ارتباطات و رهبری امام علی (ع)در نهج البلاغه [دوره 7، ویژه نامه 1395، 1395، صفحه 265-278]
 • مدیریت منابع انسانی تدوین الگوی شناور توسعه مدیریت منابع انسانی بر اساس عامل فرهنگ سازمانی در شرکت ملی گاز ایران [دوره 8، 2( پیاپی 26 تابستان 1396، 1396، صفحه 17-27]
 • مدیریت منابع انسانی شناسایی موانع استقرار مدیریت منابع ‌انسانی الکترونیک (پژوهشی آمیخته) [دوره 9، 1( پیاپی 29 بهار1397)، 1397، صفحه 83-100]
 • مدیریت منابع انسانی الکترونیک. سازمان‌های دولتی شناسایی موانع استقرار مدیریت منابع ‌انسانی الکترونیک (پژوهشی آمیخته) [دوره 9، 1( پیاپی 29 بهار1397)، 1397، صفحه 83-100]
 • مدیریت منابع انسانی دانش‌محور تأثیر سیاست های مدیریت منابع انسانی دانش‌محور بر عملکرد نوآوری و سرمایه فکری (مورد مطالعه: شرکت ملی پخش فراورده های نفتی - منطقه گلستان) [دوره 9، 3(پیاپی31 پاییز 1397)، 1397، صفحه 95-112]
 • مدل مدل مطلوب اجرا و ارزیابی در سیاست‌گذاری امنیت داخلی جمهوری اسلامی ایران [دوره 9، 1( پیاپی 29 بهار1397)، 1397، صفحه 101-118]
 • مدل بلوغ قابلیت کارکنان بررسی تاثیر آرزوهای شغلی بر فرسودگی شغلی کارکنان با نقش تعدیلگری قابلیت فردی کارکنان (مورد مطالعه: اداره کل آموزش وپرورش استان خراسان شمالی) [دوره 7، ویژه نامه 1395، 1395، صفحه 27-36]
 • مدل تعالی تجاری سنجش کیفیت عملکرد اداره کل پست استان خراسان رضوی درمسیربهبود و تعالی (بارویکرد مدل خود ارزیابیCAF 2006) [دوره 1، شماره2 (پیاپی2 پاییز 1389)، 1389، صفحه 1-36]
 • مدل خود ارزیابی کاف سنجش کیفیت عملکرد اداره کل پست استان خراسان رضوی درمسیربهبود و تعالی (بارویکرد مدل خود ارزیابیCAF 2006) [دوره 1، شماره2 (پیاپی2 پاییز 1389)، 1389، صفحه 1-36]
 • مدل سازی ریاضی گردش شغلی بهره‌وری نیروی انسانی با رویکرد چرخش شغلی با استفاده از الگوریتم فرا ابتکاری فاخته [دوره 4، شماره 1 (پیاپی9و10 بهار و تابستان 1392)، 1392، صفحه 23-35]
 • مدل سازمان جانشین پرور تعیین عوامل سازنده و ارائه مدل سازمان جانشین پرور (مورد مطالعه : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران) [دوره 7، 4( پیاپی 24 زمستان 1395)، 1395، صفحه 67-75]
 • مدل سازی معادلات ساختاری طراحی الگوی تدوین خط مشی اصلاح و بهبود نظام اداری (مطالعه موردی: شرکت ملی گاز ایران) [دوره 9، 3(پیاپی31 پاییز 1397)، 1397، صفحه 39-53]
 • مدل‌سازی معادلات ساختاری مدل سنجش تاثیر مدیریت دانش بر بهبود شاخص‌های عملکردی سازمان (مورد مطالعه: تامین کنندگان شرکت صنعتی نیرومحرکه) [دوره 8، 2( پیاپی 26 تابستان 1396، 1396، صفحه 61-78]
 • مدل سروکوال مطالعه کیفیت خدمات بانک ملت پس از واگذاری به بخش خصوصی [دوره 2، شماره 2(پیاپی2 تابستان 1390)، 1390، صفحه 53-75]
 • مدل معادلات ساختاری ارائه الگوی سرمایه اجتماعی سازمانی اثربخش (مورد مطالعه: سازمان‌های دولتی استان خراسان رضوی) [دوره 2، شماره 2(پیاپی2 تابستان 1390)، 1390، صفحه 17-34]
 • مدل معادلات ساختاری بررسی تأثیر استفاده از ظرفیت‌های سازمانی برای افزایش ارزش مشتری (مطالعه موردی: مدیران و کارشناسان بازاریابی بانک سپه) [دوره 5، شماره 1( پیاپی 13و 14 بهار و تابستان1393)، 1393، صفحه 46-60]
 • مدل منشور عملکرد بررسی شاخص های عملکرد در شرکت های دانش بنیان براساس مدل منشور عملکرد (مورد مطالعه: شرکت های دانش بنیان استان های خراسان جنوبی، شمالی و رضوی) [دوره 9، 4( پیاپی 32 زمستان 1397، 1397، صفحه 15-34]
 • مدل‌های سرمایه اجتماعی ارائه الگوی سرمایه اجتماعی سازمانی اثربخش (مورد مطالعه: سازمان‌های دولتی استان خراسان رضوی) [دوره 2، شماره 2(پیاپی2 تابستان 1390)، 1390، صفحه 17-34]
 • مراوده‌ای تاثیر رهبری اخلاقی بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان با توجه به نقش میانجی عدالت ادراک شده کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه اصفهان) [دوره 7، شماره1 ( پیاپی 21 بهار 1395)، 1395، صفحه 27-42]
 • مربیگری تعاملی شناسایی شاخص های اجتماعی-فرهنگی مربیگری تعاملی در وزارت ورزش و جوانان [دوره 8، ویژه نامه 1396، 1396، صفحه 249-261]
 • میزان استقرار مدیریت مشارکتی ارزیابی آمادگی مدارس برای استقرار مدیریت مشارکتی (مورد مطالعه: مدارس راهنمایی شهر همدان) [دوره 7، 3( پیاپی 23 پاییز 1395)، 1395، صفحه 33-43]
 • مزیت رقابتی تأثیر استراتژی نوآوری بر عملکرد براساس کارت امتیازی متوازن (مورد مطالعه شرکت توزیع برق اصفهان) [دوره 8، 3(پیاپی 27 پاییز1396، 1396، صفحه 37-50]
 • مسائل عمومی وضعیت مسئله یابی رسمی و میزان اجرای خط مشی های عمومی (مورد مطالعه: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) [دوره 8، 3(پیاپی 27 پاییز1396، 1396، صفحه 51-63]
 • مسیر شغلی طراحی مدل مدیریت مسیر ارتقاء شغلی کارمندان بانک ملی ایران [دوره 8، ویژه نامه 1396، 1396، صفحه 263-281]
 • مسیر شغلی" طراحی مدل مدیریت مسیر ارتقاء شغلی کارمندان بانک ملی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • مسئله‌یابی وضعیت مسئله یابی رسمی و میزان اجرای خط مشی های عمومی (مورد مطالعه: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) [دوره 8، 3(پیاپی 27 پاییز1396، 1396، صفحه 51-63]
 • مسئولیت تحلیل تاثیر مولفه‌های مسئولیت اجتماعی بر کیفیت ارائه خدمات عمومی (مطالعه موردی شهرداری شهر اشتهارد) [دوره 3، شماره 2(پیاپی 7و8 پاییز و زمستان 1391)، 1391، صفحه 1-18]
 • مسئولیت نقش مسئولیت اجتماعی سازمان در خط‌مشی ارتقای سلامت اداری در بخش دولتی [دوره 9، 1( پیاپی 29 بهار1397)، 1397، صفحه 33-52]
 • مسئولیت اجتماعی تحلیل تاثیر مولفه‌های مسئولیت اجتماعی بر کیفیت ارائه خدمات عمومی (مطالعه موردی شهرداری شهر اشتهارد) [دوره 3، شماره 2(پیاپی 7و8 پاییز و زمستان 1391)، 1391، صفحه 1-18]
 • مسئولیت اجتماعی ارائه مدلی فازی برای ارزیابی میزان مسئولیت اجتماعی سازمان [دوره 6، شماره 1( پیاپی 17 و 18 بهار و تابستان 1394)، 1394، صفحه 79-93]
 • مسئولیت اجتماعی نقش مسئولیت اجتماعی سازمان در خط‌مشی ارتقای سلامت اداری در بخش دولتی [دوره 9، 1( پیاپی 29 بهار1397)، 1397، صفحه 33-52]
 • مسئولیت پذیری بررسی رابطه انگیزه توفیق طلبی و عملکرد کارکنان (مطالعه موردی: شرکت مخابرات شهرستان شوشتر) [دوره 1، شماره2 (پیاپی2 پاییز 1389)، 1389، صفحه 37-63]
 • مسئولیت‌پذیری اجتماعی تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی و کیفیت ادراک شده برند بر ترجیح برند در شعب بانک صادرات شهرآمل [دوره 4، 2( پیاپی 11و 12 پاییز و زمستان 1392)، 1392، صفحه 17-25]
 • مشارکت ایمنی شناسایی عوامل اثرگذار بر عملکرد ایمنی شغلی در صنایع کوچک و متوسط استان قزوین (مطالعه موردی: صنعت نساجی) [دوره 6، شماره 1( پیاپی 17 و 18 بهار و تابستان 1394)، 1394، صفحه 47-77]
 • مشارکت دموکراتیک ارتقای بهره وری و دموکراسی در پارادایم خدمات دولتی نوین [دوره 1، شماره2 (پیاپی2 پاییز 1389)، 1389، صفحه 101-127]
 • مشارکت رسمی و غیر رسمی مشارکت شهروندان درخط‌مشی گذاری عمومی [دوره 1، شماره3 (پیاپی 3 زمستان 1389)، 1389، صفحه 143-163]
 • مشارکت سیاسی نقش مشارکت سیاسی و نظام دموکراتیک در شکل دهی فرهنگ سیاسی (مورد مطالعه: شهروندان کرد در منطقه کردستان عراق) [دوره 9، 2(پیاپی 30 تابستان 1397)، 1397، صفحه 1-19]
 • مشارکت عمومی مشارکت شهروندان درخط‌مشی گذاری عمومی [دوره 1، شماره3 (پیاپی 3 زمستان 1389)، 1389، صفحه 143-163]
 • مشارکت کارکنان شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه‌های مشارکت کارکنان در اجرای خط مشی های عمومی در حوزه شهرداری های کل کشور [دوره 9، 3(پیاپی31 پاییز 1397)، 1397، صفحه 1-17]
 • مشارکت محور بررسی مولفه‌های تاثیرگذار بر خط‌مشی‌های دولت الکترونیک مشارکت‌محور [دوره 9، 1( پیاپی 29 بهار1397)، 1397، صفحه 17-31]
 • مشارکت و سازمان‌های غیردولتی (NGOs) مقایسه عملکرد شورای اسلامی شهرستان‌های بروجرد و دورود [دوره 2، شماره 4(پیاپی4زمستان1390)، 1390، صفحه 33-51]
 • مشروعیت طراحی الگوی مشروعیت سازمانی در جهت ایجاد تصویر ذهنی مطلوب برای اجرای موفق استراتژی‌های سازمانی [دوره 2، شماره 4(پیاپی4زمستان1390)، 1390، صفحه 54-71]
 • مطالعات تطبیقی نظام پاسخگویی در دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 3، شماره 1(پیاپی 5و6 بهار و تابستان 1391)، 1391، صفحه 15-27]
 • معدن و تجارت رابطه هوش اخلاقی با رفتار شهروند سازمانی در کارکنان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان [دوره 7، ویژه نامه 1395، 1395، صفحه 185-201]
 • معنویت بررسی معنویت در محیط کار و بهره‌وری نیروی سازمانی در بانک گردشگری [دوره 6، شماره 1( پیاپی 17 و 18 بهار و تابستان 1394)، 1394، صفحه 95-110]
 • معنویت تأثیر معنویت بر رضایت شغلی نیروی انسانی ادارات دولتی جنوب استان آذربایجان غربی [دوره 7، شماره1 ( پیاپی 21 بهار 1395)، 1395، صفحه 73-86]
 • معنویت در محیط کار ارائه الگوی جهت سنجش تعاملات علّی میان عوامل مؤثر بر رفتار شهروندی سازمانی در آموزش عالی (مطالعهای در دانشگاه مازندران با استفاده از تکنیک دیمتل) [دوره 7، 3( پیاپی 23 پاییز 1395)، 1395، صفحه 61-77]
 • معنویت در محیط کار تبیین نقش معنویت در محیط کار بر توسعة فرهنگ کارآفرینی سازمانی با تاکید بر نقش میانجی نوع‌دوستی و ادب اجتماعی [دوره 7، ویژه نامه 1395، 1395، صفحه 245-264]
 • معنویت سازمانی تهیه ابزاری استاندارد جهت سنجش معنویت در نظام اداری ایران [دوره 2، شماره1 (پیاپی 1 بهار 1390)، 1390، صفحه 1-27]
 • معنویت سازمانی بررسی رابطه بین معنویت سازمانی و جلوگیری از شایعه در سازمان(مورد مطالعه کارکنان ادارات تربیت بدنی استان تهران) [دوره 7، ویژه نامه 1395، 1395، صفحه 71-83]
 • معنویت محیط کار تأثیر معنویت بر رضایت شغلی نیروی انسانی ادارات دولتی جنوب استان آذربایجان غربی [دوره 7، شماره1 ( پیاپی 21 بهار 1395)، 1395، صفحه 73-86]
 • مقیاس مناسب تولید تاثیر خط‌مشی‌گذاری مدیریت کلان بر عملکرد شرکت های بزرگ صنعت فولاد [دوره 9، 4( پیاپی 32 زمستان 1397، 1397، صفحه 51-72]
 • مکانیزم های چندسطحی یادگیری سازمانی کشف واحصاء مکانیزم های چندسطحی یادگیری سازمانی موثر برخط مشی گذاری در سازمان های کوچک و متوسط استان تهران [دوره 9، 2(پیاپی 30 تابستان 1397)، 1397، صفحه 61-78]
 • ملاحظاتفردی بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین و مدیریت دانش در سازمان تامین اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری [دوره 8، 2( پیاپی 26 تابستان 1396، 1396، صفحه 91-102]
 • ممیزی" فراترکیب الگوها و چارچوب های ارزیابی و ممیزی پژوهش‌های دانشگاهی: رهیافت مفهومی [دوره 10، 1( پیاپی 33 بهار 1398)، 1398، صفحه 105-119]
 • منابع انسانی بررسی تأثیر اجرای طرح برون‌سپاری بر عملکرد کارکنان در شرکت ملی گاز ایران [دوره 2، شماره 3(پیاپی 3 پاییز 1390)، 1390، صفحه 17-28]
 • منابع انسانی عوامل مؤثر بر ارتقای بهره‌وری منابع انسانی (مورد مطالعه در سازمان تأمین اجتماعی استان تهران) [دوره 2، شماره 2(پیاپی2 تابستان 1390)، 1390، صفحه 1-16]
 • منابع انسانی شناخت وضعیت موجود منابع انسانی با تأکید بر الزامات توانمندسازی روانشناختی و شناسایی عوامل مؤثر بر توانمندسازی روانشناختی (مطالعه موردی:کارکنان شرکت برق منطقه‌ای خراسان) [دوره 6، شماره 1( پیاپی 17 و 18 بهار و تابستان 1394)، 1394، صفحه 17-31]
 • منش شهری نقش رفتارشهروندی سازمانی در ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر [دوره 5، شماره 1( پیاپی 13و 14 بهار و تابستان1393)، 1393، صفحه 31-44]
 • منطق فازی ارائه مدلی فازی برای ارزیابی میزان مسئولیت اجتماعی سازمان [دوره 6، شماره 1( پیاپی 17 و 18 بهار و تابستان 1394)، 1394، صفحه 79-93]
 • منطق فازی طراحی سیستم پشتیبان تصمیم‌گیری فازی جهت ارزیابی عملکرد مدیران IT (مورد مطالعه: شرکت همراه اول) [دوره 9، 1( پیاپی 29 بهار1397)، 1397، صفحه 53-63]
 • منطقه کردستان عراق نقش مشارکت سیاسی و نظام دموکراتیک در شکل دهی فرهنگ سیاسی (مورد مطالعه: شهروندان کرد در منطقه کردستان عراق) [دوره 9، 2(پیاپی 30 تابستان 1397)، 1397، صفحه 1-19]
 • منفعت اقتصادی سرمایه اجتماعی در افق چشم انداز بیست ساله [دوره 1، شماره1(پیاپی 1 تابستان 1389)، 1389، صفحه 65-93]
 • منفعت عمومی سرمایه اجتماعی در افق چشم انداز بیست ساله [دوره 1، شماره1(پیاپی 1 تابستان 1389)، 1389، صفحه 65-93]
 • مهارت) رابطه تناسب شغل و شاغل (رشته تحصیلی) و میزان بهره‌وری کارکنان در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب (معاونت فنی) اهواز [دوره 3، شماره 1(پیاپی 5و6 بهار و تابستان 1391)، 1391، صفحه 43-53]
 • مهارت فردی تاثیر یادگیری سازمانی بر نیاز به کسب موفقیت با میانجی گری خودباوری و مهارت فردی (مورد مطالعه: سازمان تأمین اجتماعی استان خراسان جنوبی) [دوره 7، ویژه نامه 1395، 1395، صفحه 85-99]
 • مهارت های کوانتومی تحلیل اثر مهارتهای کوانتومی بر رهبری کوانتومی با نقش میانجی مدیریت دانش سازمانی در شرکت مگاموتور [دوره 10، 2( پیاپی 34 تابستان 1398، 1398، صفحه 31-40]
 • مهندسی ارزش رویکرد تلفیقی مهندسـی ارزش و اصول نـاب در خـلق ارزش [دوره 1، شماره3 (پیاپی 3 زمستان 1389)، 1389، صفحه 25-59]
 • مهندسی ارزش ناب رویکرد تلفیقی مهندسـی ارزش و اصول نـاب در خـلق ارزش [دوره 1، شماره3 (پیاپی 3 زمستان 1389)، 1389، صفحه 25-59]
 • موانع شناسایی و اولویت بندی موانع اجرای خط مشی های عمومی در سازمان های دولتی با استفاده از مدل های تصمیم گیری چند معیاره [دوره 8، 4( پیاپی 28 زمستان1396)، 1396، صفحه 27-43]
 • موانع اجرای قانون موانع قانون‌گرایی در ایران (موانع اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده) [دوره 2، شماره 3(پیاپی 3 پاییز 1390)، 1390، صفحه 59-67]
 • موانع استقرار سیستم موانع استقرار سیستم بانکداری جامع (Core Banking) [دوره 6، شماره 1( پیاپی 17 و 18 بهار و تابستان 1394)، 1394، صفحه 33-46]
 • موانع حسابرسی کامپیوتری شناسایی موانع حسابرسی‌‌‌کامپیوتری در سازمانهای دولتی ایران (مورد مطالعه: سازمان حسابرسی) [دوره 8، 1 (پیاپی 25 بهار 1396)، 1396، صفحه 31-44]
 • موانع سازمانی آسیب‌شناسی کار تیمی در تعاونی‌های کشاورزی شهرستان همدان [دوره 8، 1 (پیاپی 25 بهار 1396)، 1396، صفحه 45-58]
 • موانع سازمانی شناسایی موانع سکوت سازمانی نسبت به خط‌مشی پرداخت هزینه‌های دارویی درمانی در سازمان تأمین اجتماعی استان البرز [دوره 8، 4( پیاپی 28 زمستان1396)، 1396، صفحه 95-105]
 • موانع فردی آسیب‌شناسی کار تیمی در تعاونی‌های کشاورزی شهرستان همدان [دوره 8، 1 (پیاپی 25 بهار 1396)، 1396، صفحه 45-58]
 • موانع فردی شناسایی موانع سکوت سازمانی نسبت به خط‌مشی پرداخت هزینه‌های دارویی درمانی در سازمان تأمین اجتماعی استان البرز [دوره 8، 4( پیاپی 28 زمستان1396)، 1396، صفحه 95-105]
 • موانع فرهنگی اجتماعی شناسایی موانع سکوت سازمانی نسبت به خط‌مشی پرداخت هزینه‌های دارویی درمانی در سازمان تأمین اجتماعی استان البرز [دوره 8، 4( پیاپی 28 زمستان1396)، 1396، صفحه 95-105]
 • موانع کاری آسیب‌شناسی کار تیمی در تعاونی‌های کشاورزی شهرستان همدان [دوره 8، 1 (پیاپی 25 بهار 1396)، 1396، صفحه 45-58]
 • مولفه‌های تأثیرگذار بررسی مولفه‌های تاثیرگذار بر خط‌مشی‌های دولت الکترونیک مشارکت‌محور [دوره 9، 1( پیاپی 29 بهار1397)، 1397، صفحه 17-31]

ن

 • نااطمینانی صادرات تاثیر نااطمینانی صادرات بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک [دوره 8، 3(پیاپی 27 پاییز1396، 1396، صفحه 25-36]
 • نارسایی شناسایی و اولویت‌بندی نارسایی‌های نظام آموزش کارکنان سازمان مالیاتی شهر تهران [دوره 5، شماره 2(پیاپی 15 و 16 پاییز و زمستان 1393، 1393، صفحه 37-50]
 • نیازسنجی شناسایی و اولویت‌بندی نارسایی‌های نظام آموزش کارکنان سازمان مالیاتی شهر تهران [دوره 5، شماره 2(پیاپی 15 و 16 پاییز و زمستان 1393، 1393، صفحه 37-50]
 • نیت رفتاری نسبت به استفاده بررسی رابطه بین اعتماد و پذیرش بانکداری الکترونیک از سوی مشتریان شعب بانک سپه استان گلستان [دوره 7، ویژه نامه 1395، 1395، صفحه 111-137]
 • نحوه مدیریت پروژه موانع اجرای طرحهای عمرانی دادگستری تهران [دوره 3، شماره 1(پیاپی 5و6 بهار و تابستان 1391)، 1391، صفحه 81-88]
 • نیروی انسانی بررسی طرح تعدیل نیروی انسانی در وزارت امور اقتصادی و دارایی و تأثیر آن بر بهره‌وری نیروی انسانی [دوره 2، شماره1 (پیاپی 1 بهار 1390)، 1390، صفحه 29-52]
 • نشانگر تدوین نشانگان رویکرد حل مسئله برای ارزشیابی برنامه درسی رشته مدیریت دولتی و اجرای آن در دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 7، ویژه نامه 1395، 1395، صفحه 215-232]
 • نظارت نظام پاسخگویی در دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 3، شماره 1(پیاپی 5و6 بهار و تابستان 1391)، 1391، صفحه 15-27]
 • نظارت بر عملکرد تعیین متغیرهای طراحی مدل مدیریت عملکرد در سطح دولت [دوره 7، 4( پیاپی 24 زمستان 1395)، 1395، صفحه 1-17]
 • نظارت همگانی تبیین الگوی پاسخگویی و نظارت بر نظام اداری در حکومت علوی از منظر رابطه بوروکراسی و دموکراسی [دوره 2، شماره 4(پیاپی4زمستان1390)، 1390، صفحه 1-18]
 • نظارت همگانی تبیین الگوی پاسخگویی و نظارت بر نظام اداری در حکومت علوی از منظر رابطه بوروکراسی و دموکراسی [دوره 1، شماره3 (پیاپی 3 زمستان 1389)، 1389، صفحه 1-23]
 • نظام اداری ایران تهیه ابزاری استاندارد جهت سنجش معنویت در نظام اداری ایران [دوره 2، شماره1 (پیاپی 1 بهار 1390)، 1390، صفحه 1-27]
 • نظام آموزش شناسایی و اولویت‌بندی نارسایی‌های نظام آموزش کارکنان سازمان مالیاتی شهر تهران [دوره 5، شماره 2(پیاپی 15 و 16 پاییز و زمستان 1393، 1393، صفحه 37-50]
 • نظام آموزشی مدیر دولتی کیست؟ در کجا تربیت می شود؟ [دوره 1، شماره1(پیاپی 1 تابستان 1389)، 1389، صفحه 51-64]
 • نظام آموزش عالی تاثیر ابعاد سیاست‌های کلی نظام اداری در حوزه منابع انسانی بر نگهداشت کارکنان دانش‌محور در بدنه نظام آموزش عالی، ایران [دوره 5، شماره 1( پیاپی 13و 14 بهار و تابستان1393)، 1393، صفحه 23-30]
 • نظام آموزش و پرورش ارزیابی آمادگی مدارس برای استقرار مدیریت مشارکتی (مورد مطالعه: مدارس راهنمایی شهر همدان) [دوره 7، 3( پیاپی 23 پاییز 1395)، 1395، صفحه 33-43]
 • نظام مالیاتی آسیب‌شناسی تدوین و اجرای لایحه تحول نظام مالیاتی از منظر خط‌مشی‌گذاری (موردمطالعه: سازمان امور مالیاتی) [دوره 9، 1( پیاپی 29 بهار1397)، 1397، صفحه 1-15]
 • نظریه بازی ها بررسی دیپلماسی هسته‌ای بین ایران و آمریکا براساس نظریه بازی‌ها [دوره 5، شماره 2(پیاپی 15 و 16 پاییز و زمستان 1393، 1393، صفحه 67-81]
 • نظریه‌ برخاسته از داده‌ها طراحی مدل مدیریت مسیر ارتقاء شغلی کارمندان بانک ملی ایران [دوره 8، ویژه نامه 1396، 1396، صفحه 263-281]
 • نظریه‌ برخاسته از داده‌ها" طراحی مدل مدیریت مسیر ارتقاء شغلی کارمندان بانک ملی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • نظریه داده بنیاد طراحی الگوی تدوین خط مشی اصلاح و بهبود نظام اداری (مطالعه موردی: شرکت ملی گاز ایران) [دوره 9، 3(پیاپی31 پاییز 1397)، 1397، صفحه 39-53]
 • نفوذآرمانی بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین و مدیریت دانش در سازمان تامین اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری [دوره 8، 2( پیاپی 26 تابستان 1396، 1396، صفحه 91-102]
 • نقش برنامه ریزی استراتژیک در توسعه منابع انسانی نقش برنامه ریزی استراتژیک در توسعه منابع انسانی [دوره 1، شماره2 (پیاپی2 پاییز 1389)، 1389، صفحه 151-185]
 • نگرانی‌ثبات بررسی و تبیین رهبری اخلاقی و ابعاد آن (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه تهران) [دوره 7، 2(پیاپی 22 تابستان 1395)، 1395، صفحه 17-34]
 • نگرش نسبت به استفاده بررسی رابطه بین اعتماد و پذیرش بانکداری الکترونیک از سوی مشتریان شعب بانک سپه استان گلستان [دوره 7، ویژه نامه 1395، 1395، صفحه 111-137]
 • نمایه فرهنگ سازمانی کاربرد روش آمیخته (کمی و کیفی) در آسیب‌شناسی فرهنگ سازمانی یک موسسه تحقیقاتی [دوره 9، 1( پیاپی 29 بهار1397)، 1397، صفحه 65-82]
 • نمایه فرهنگ سازمانی کاربرد روش آمیخته (کمی و کیفی) درآسیب‌شناسی فرهنگ سازمانی یک موسسه تحقیقاتی [دوره 8، ویژه نامه 1396، 1396، صفحه 29-46]
 • نهادهای بخش عمومی اثربخشی حسابرسی مستقل در بخش عمومی به‌عنوان حلقه‌ی انتهایی پاسخگویی [دوره 10، 1( پیاپی 33 بهار 1398)، 1398، صفحه 37-52]
 • نوآوری اولویت‌بندی نقش‌های رهبر در فازهای مختلف فرآیند نوآوری [دوره 2، شماره 3(پیاپی 3 پاییز 1390)، 1390، صفحه 69-83]
 • نوآوری نقش واسط فناوری اطلاعات در محتوای خط‌مشی گذاری عمومی [دوره 4، شماره 1 (پیاپی9و10 بهار و تابستان 1392)، 1392، صفحه 77-92]
 • نوآوری تاثیر قابلیت‌های بازاریابی، نوآوری و گرایش کارآفرینانه از طریق متغیر شبکه اجتماعی برعملکرد (مطالعه موردی بانک قوامین) [دوره 7، 3( پیاپی 23 پاییز 1395)، 1395، صفحه 45-60]
 • نوآوری سازمانی نقش واسطه‌ای مدیریت دانش در ارتباط میان رهبری تحول‌آفرین و نوآوری سازمانی [دوره 7، 3( پیاپی 23 پاییز 1395)، 1395، صفحه 15-31]
 • نوع دوستی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی کارکنان و رضایت دانشجویان (مورد مطالعه منطقه 13 دانشگاه آزاد اسلامی) [دوره 3، شماره 1(پیاپی 5و6 بهار و تابستان 1391)، 1391، صفحه 65-80]
 • نوع دوستی نقش رفتارشهروندی سازمانی در ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر [دوره 5، شماره 1( پیاپی 13و 14 بهار و تابستان1393)، 1393، صفحه 31-44]
 • نوع‌دوستی تبیین نقش معنویت در محیط کار بر توسعة فرهنگ کارآفرینی سازمانی با تاکید بر نقش میانجی نوع‌دوستی و ادب اجتماعی [دوره 7، ویژه نامه 1395، 1395، صفحه 245-264]

و

 • واحد تهران پزشکی تحلیل کانونیکالی رابطه بین سلامت سازمانی و تعهد سازمانی در بین کارکنان واحد پزشکی تهران دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 9، 3(پیاپی31 پاییز 1397)، 1397، صفحه 55-66]
 • واحد علوم و تحقیقات تعیین سطح هوش سازمانی کتابداران کتابخانه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات [دوره 2، شماره1 (پیاپی 1 بهار 1390)، 1390، صفحه 99-119]
 • واحد علوم و تحقیقات تعیین سطح هوش سازمانی کارکنان و رابطه آن با میزان بهره وری آنان (مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات) [دوره 4، شماره 1 (پیاپی9و10 بهار و تابستان 1392)، 1392، صفحه 37-52]
 • ورزش تأثیر عوامل سازمانی و عوامل شخصی بر گرایش به ترک خدمت پیش کسوتان ورزشی (مطالعه موردی: هیأت شنای استان تهران بخش بانوان) [دوره 3، شماره 2(پیاپی 7و8 پاییز و زمستان 1391)، 1391، صفحه 63-72]
 • وزارت امور اقتصادی و دارایی بررسی طرح تعدیل نیروی انسانی در وزارت امور اقتصادی و دارایی و تأثیر آن بر بهره‌وری نیروی انسانی [دوره 2، شماره1 (پیاپی 1 بهار 1390)، 1390، صفحه 29-52]
 • وزارت تعاون وضعیت مسئله یابی رسمی و میزان اجرای خط مشی های عمومی (مورد مطالعه: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) [دوره 8، 3(پیاپی 27 پاییز1396، 1396، صفحه 51-63]
 • وزارت صنعت-معدن و تجارت ج.ا.ا نقش مسئولیت اجتماعی سازمان در خط‌مشی ارتقای سلامت اداری در بخش دولتی [دوره 9، 1( پیاپی 29 بهار1397)، 1397، صفحه 33-52]
 • وزارت صنعت-معدن و تجارت ج.ا.ا تحلیل تأثیر پاسخگویی عمومی بر خط‌مشی ارتقای سلامت اداری و شفافیت سازمانی در بخش دولتی (مورد مطالعه: وزارت صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران) [دوره 9، 2(پیاپی 30 تابستان 1397)، 1397، صفحه 23-41]
 • وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شناسایی و اولویتبندی مولفه‌های ‌کار آفرینی سازمانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی (مورد مطالعه:ساختمان ستادی شهر تهران) [دوره 6، شماره 2( پیاپی 19 و 20 پاییز و زمستان 1394)، 1394، صفحه 15-33]
 • ویژگی‌های شخصیتی رابطه میان ویژگی‌های شخصیتی با فرسودگی شغلی و رفتارهای انحرافی کارکنان (مورد مطالعه: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) [دوره 8، ویژه نامه 1396، 1396، صفحه 205-220]
 • ویژگی‌های شخصیتی مدیر تحلیل وضعیت ویژگی‌های شخصیتی مدیر از دیدگاه اسلام در سازمان‌های دولتی به تفکیک وظایف حاکمیتی [دوره 8، ویژه نامه 1396، 1396، صفحه 1-14]
 • وضوح شغل ارزیابی عملکرد نیروی انسانی با استفاده از شاخص های کیفی (مطالعه ای در ستاد سازمان ثبت احوال کشور) [دوره 8، ویژه نامه 1396، 1396، صفحه 47-64]
 • وظیفه شناسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی کارکنان و رضایت دانشجویان (مورد مطالعه منطقه 13 دانشگاه آزاد اسلامی) [دوره 3، شماره 1(پیاپی 5و6 بهار و تابستان 1391)، 1391، صفحه 65-80]

ه

 • هدایت‌اخلاقی بررسی و تبیین رهبری اخلاقی و ابعاد آن (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه تهران) [دوره 7، 2(پیاپی 22 تابستان 1395)، 1395، صفحه 17-34]
 • هدفمداری بررسی رابطه انگیزه توفیق طلبی و عملکرد کارکنان (مطالعه موردی: شرکت مخابرات شهرستان شوشتر) [دوره 1، شماره2 (پیاپی2 پاییز 1389)، 1389، صفحه 37-63]
 • هدفمندی یارانه مکانیسم تأثیرگذاری رسانه ها بر فرآیند دستورکارسازی در جریان خط مشی گذاری عمومی [دوره 4، 2( پیاپی 11و 12 پاییز و زمستان 1392)، 1392، صفحه 39-55]
 • هزینه‌های دارویی درمانی شناسایی موانع سکوت سازمانی نسبت به خط‌مشی پرداخت هزینه‌های دارویی درمانی در سازمان تأمین اجتماعی استان البرز [دوره 8، 4( پیاپی 28 زمستان1396)، 1396، صفحه 95-105]
 • همسویی راهبردی تدوین الگوی شناور توسعه مدیریت منابع انسانی بر اساس عامل فرهنگ سازمانی در شرکت ملی گاز ایران [دوره 8، 2( پیاپی 26 تابستان 1396، 1396، صفحه 17-27]
 • هویت طراحی الگوی مشروعیت سازمانی در جهت ایجاد تصویر ذهنی مطلوب برای اجرای موفق استراتژی‌های سازمانی [دوره 2، شماره 4(پیاپی4زمستان1390)، 1390، صفحه 54-71]
 • هویت سازمانی رابطه فرهنگ سازمانی با تصویر سازمانی و هویت سازمانی (مطالعه موردی حوزه ستادی سازمان سما) [دوره 3، شماره 2(پیاپی 7و8 پاییز و زمستان 1391)، 1391، صفحه 29-37]
 • هویت سازمانی تحلیل اثرات میان مسیر شغلی و هویت سازمان بر تعهد سازمانی (مورد مطالعه: شرکت‌های همکاران سیستم) [دوره 4، شماره 1 (پیاپی9و10 بهار و تابستان 1392)، 1392، صفحه 1-13]
 • هوش اخلاقی رابطه هوش اخلاقی با رفتار شهروند سازمانی در کارکنان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان [دوره 7، ویژه نامه 1395، 1395، صفحه 185-201]
 • هوشیاری نقش رفتارشهروندی سازمانی در ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر [دوره 5، شماره 1( پیاپی 13و 14 بهار و تابستان1393)، 1393، صفحه 31-44]
 • هوش سازمانی تعیین سطح هوش سازمانی کارکنان و رابطه آن با میزان بهره وری آنان (مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات) [دوره 4، شماره 1 (پیاپی9و10 بهار و تابستان 1392)، 1392، صفحه 37-52]
 • هوش‌سازمانی تعیین سطح هوش سازمانی کتابداران کتابخانه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات [دوره 2، شماره1 (پیاپی 1 بهار 1390)، 1390، صفحه 99-119]
 • هوش سازمانی از دیدگاه کارل آلبرخت شناسایی تاثیر سرمایه فکری بر ابعاد هوش سازمانی (از دیدگاه کارل آلبرخت) در واحد مالی شرکت ارتباطات سیار [دوره 6، شماره 2( پیاپی 19 و 20 پاییز و زمستان 1394)، 1394، صفحه 47-62]
 • هوش عاطفی بررسی رابطه میان هوش عاطفی و تناسب ارزشی فرد- سازمان (مورد مطالعه: کارکنان صدا و سیمای مرکز لرستان) [دوره 2، شماره 2(پیاپی2 تابستان 1390)، 1390، صفحه 108-117]
 • هوش معنوی تاثیر هوش معنوی بر عملکرد سازمانی با میانجیگری رفتار شهروندی سازمانی(مورد مطالعه :کارکنان شرکت شیر پگاه استان اصفهان) [دوره 8، ویژه نامه 1396، 1396، صفحه 83-97]
 • هوش هیجانی ارزیابی رابطه بین هوش هیجانی و رضایت شغلی کارکنان معاونت برون مرزی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران [دوره 2، شماره1 (پیاپی 1 بهار 1390)، 1390، صفحه 121-136]
 • هوش هیجانی مطالعه‌ی رابطه‌ی هوش هیجانی و کارآفرینی سازمانی با در نظر گرفتن نقش واسطه ای فرهنگ سازمانی(مورد مطالعه سازمان فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کرمانشاه) [دوره 8، ویژه نامه 1396، 1396، صفحه 283-293]

ی

 • یادگیری رابطه فرهنگ سازمانی و بهبود نگهداری و تعمیرات بهره‌ور فراگیر در شهرک صنعتی آمل [دوره 3، شماره 2(پیاپی 7و8 پاییز و زمستان 1391)، 1391، صفحه 19-28]
 • یادگیری شناسایی شاخص های اجتماعی-فرهنگی مربیگری تعاملی در وزارت ورزش و جوانان [دوره 8، ویژه نامه 1396، 1396، صفحه 249-261]
 • یادگیری سازمانی تأثیر فرهنگ سازمانی بر یادگیری سازمانی و خلاقیت دبیران [دوره 4، 2( پیاپی 11و 12 پاییز و زمستان 1392)، 1392، صفحه 57-70]
 • یادگیری سازمانی اثر میانجی‌گری یادگیری سازمانی در رابطه بین مدیریت دانش با توانمند‌سازی کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی) [دوره 8، 3(پیاپی 27 پاییز1396، 1396، صفحه 13-24]
 • یادگیری سازمانی تاثیر یادگیری سازمانی بر نیاز به کسب موفقیت با میانجی گری خودباوری و مهارت فردی (مورد مطالعه: سازمان تأمین اجتماعی استان خراسان جنوبی) [دوره 7، ویژه نامه 1395، 1395، صفحه 85-99]
 • یادگیری سازمانی کشف واحصاء مکانیزم های چندسطحی یادگیری سازمانی موثر برخط مشی گذاری در سازمان های کوچک و متوسط استان تهران [دوره 9، 2(پیاپی 30 تابستان 1397)، 1397، صفحه 61-78]