خظ‌مشی‌گذاری عمومی در مدیریت (IJPA) - فرایند پذیرش مقالات