خظ‌مشی‌گذاری عمومی در مدیریت (IJPA) - بانک ها و نمایه نامه ها