خظ‌مشی‌گذاری عمومی در مدیریت (IJPA) - واژه نامه اختصاصی