خظ‌مشی‌گذاری عمومی در مدیریت (IJPA) - اعضای هیات تحریریه