اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر کرم اله دانش فرد

مدیریت منابع انسانی استاد-عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

daneshfardatsrbiau.ac.ir

مدیر مسئول

دکتر ناصر میر سپاسی

اداره امور دولتی استاد- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

nmirsepassiathotmail.com

مدیر داخلی

دکتر سارا شیخ بکلو

مدیریت دولتی استادیار

s.sheikhbaklooatgmail.com
09352353826

اعضای هیات تحریریه

دکتر سید رضا سید جوادین

استاد-عضو هیات علمی دانشگاه تهران دانشکده مدیریت

rjavadinatut.ac.ir

دکتر رضا نجف بیگی

استاد-عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

najafbeigiatgmail.com

دکتر فتاح شریف زاده

مدیریت دولتی- تصمیم گیری و خط مشی گذاری استاد،عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

f_sharifzadeatazad.ac.ir

دکتر مرتضی موسی خانی

استاد-عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

mosakhaniatqiau.ac.ir

دکتر حسن گیوریان

مدیریت دولتی- تصمیم گیری و خط مشی گذاری دانشیار -عضو هیات علمی دانشگاه آزاد تهران غرب

givarianatsrbiau.ac.ir

دکتر سید جمال الدین طبیبی

استاد-عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

sjtabibiatyahoo.com

دکتر داود حسین پور

مدیریت دولتی دانشیار-عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

hoseinpouratatu.ac.ir