خظ‌مشی‌گذاری عمومی در مدیریت (IJPA) - اهداف و چشم انداز