دوره و شماره: دوره 2، شماره 2(پیاپی2 تابستان 1390)، تابستان 1390، صفحه 1-117 
4. مطالعه کیفیت خدمات بانک ملت پس از واگذاری به بخش خصوصی

صفحه 53-75

ابوالحسن فقیهی؛ آرش شاهین؛ غلام حسن مختاری


5. اثر ادراک عدالت سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان در بخش دولتی

صفحه 77-92

غلام رضا معمارزاده طهران؛ حامد حیدری


6. بررسی رابطه جمع گرایی با عدالت سازمانی

صفحه 93-106

حسین وظیفه دوست؛ حاجیه رجبی فرجاد