دوره و شماره: دوره 2، شماره 3(پیاپی 3 پاییز 1390)، پاییز 1390، صفحه 1-94 
5. موانع قانون‌گرایی در ایران (موانع اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده)

صفحه 59-67

کرم اله دانش فرد؛ غلامرضا حیدری کرد زنگنه؛ محمدعلی زارعی