دوره و شماره: دوره 2، شماره1 (پیاپی 1 بهار 1390)، پاییز 1390 
4. بررسی نقش رهبری معنوی مدیران بر توانمندسازی کارکنان بانک (مطالعه موردی: استان گیلان)

صفحه 75-98

مهرداد گودرزوند چگینی؛ حمیدرضا رضایی کلیدبری؛ زعیمه فرجادی نژاد