دوره و شماره: دوره 10، 3(پیاپی 35 پاییز1398) - شماره پیاپی 3، پاییز 1398، صفحه 1-145 
1. ارائه مدل عقلانیت در سیاست گذاری نظامِ آموزشِ دانشگاه آزاد اسلامی

صفحه 1-10

محبوبه منتظرعطایی؛ احمد اکبری؛ مسلم چرابین؛ محمد کریمی