دوره و شماره: دوره 10، 2( پیاپی 34 تابستان 1398، تابستان 1398، صفحه 1-145 
1. تاثیر رهبری استراتژیک از طریق تفکر استراتژیک برعملکرد سازمانی در شرکت ساپکو

صفحه 1-14

عباس قائدامینی هارونی؛ رضا ابراهیم زاده دستجردی؛ مهرداد صادقی ده چشمه؛ مجید ماهرانی برزانی


7. شاخص های مدیریت جهادی

صفحه 87-103

علیرضا نادری قر؛ مسعود پورکیانی؛ محسن زاینده رودی؛ ایوب شیخی


8. الگو شایسته‌سالاری مدیران؛ ابزاری کارآمد در خط‌مشی گذاری مراکز آموزش علمی کاربردی و مهارتی

صفحه 107-123

محمدرضا شیرزادی؛ محمد صادق ضیایی؛ هادی رزقی شیرسوار؛ سودابه جلیلی