دوره و شماره: دوره 10، 2( پیاپی 34 تابستان 1398، تابستان 1398، صفحه 1-145 
1. تاثیر رهبری استراتژیک از طریق تفکر استراتژیک برعملکرد سازمانی در شرکت ساپکو

صفحه 1-14

عباس قائدامینی هارونی؛ رضا ابراهیم زاده دستجردی؛ مهرداد صادقی ده چشمه؛ مجید ماهرانی برزانی