دوره و شماره: دوره 9، 2(پیاپی 30 تابستان 1397)، تابستان 1397، صفحه 1-140 
3. تبیین مولفه‌های راهبری سازمانی در بخش عمومی

صفحه 43-59

امید اسلام زاده؛ ناصر ایزدی نیا؛ داریوش فروغی