دوره و شماره: دوره 8، ویژه نامه 1396، تابستان 1396، صفحه 1-307 
3. کاربرد روش آمیخته (کمی و کیفی) درآسیب‌شناسی فرهنگ سازمانی یک موسسه تحقیقاتی

صفحه 29-46

امین زارع؛ مسیح ابراهیمی؛ محمد ابراهیم سنجقی؛ مجید رمضان


4. ارزیابی عملکرد نیروی انسانی با استفاده از شاخص های کیفی (مطالعه ای در ستاد سازمان ثبت احوال کشور)

صفحه 47-64

مریم ادیب زاده؛ رضا نجف بیگی؛ مرتضی موسی خانی؛ کرم اله دانش فرد؛ اکبر عالم تبریز


17. شناسایی شاخص های اجتماعی-فرهنگی مربیگری تعاملی در وزارت ورزش و جوانان

صفحه 249-261

ابریشم رشیدزاده دوان؛ محمد عطایی؛ مهدی الوانی؛ ناصر حمیدی


18. طراحی مدل مدیریت مسیر ارتقاء شغلی کارمندان بانک ملی ایران

صفحه 263-281

هوشنگ یاورپور؛ مهربان هادی پیکانی؛ آذر قلی زاده