دوره و شماره: دوره 8، 2( پیاپی 26 تابستان 1396، تابستان 1396، صفحه 1-120 
1. طراحی مدل سه بعدی اجرای حاکمیتی خط‌مشی‌های عمومی

صفحه 1-16

مهتاب محمدی؛ سید مهدی الوانی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ قاسم انصاری رنانی