دوره و شماره: دوره 6، شماره 1( پیاپی 17 و 18 بهار و تابستان 1394)، زمستان 1394، صفحه 1-130 
5. ارائه مدلی فازی برای ارزیابی میزان مسئولیت اجتماعی سازمان

صفحه 79-93

احمد ابوالحسنی رنجبر؛ امیرحسن زارعی رهرو؛ نیما اسکندری‌نیا؛ مهرداد بزرگی نژاد