دوره و شماره: دوره 5، شماره 1( پیاپی 13و 14 بهار و تابستان1393)، زمستان 1393، صفحه 1-90 
1. سیستم پیش‌بینی کننده استنتاج فازی حکمرانی خوب در مبارزه با فساد اداری

صفحه 1-12

حامد رحمانی؛ مرتضی موسی‌خانی؛ غلامرضا معمارزاده طهران