دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 (پیاپی9و10 بهار و تابستان 1392)، تابستان 1392، صفحه 1-92