دوره و شماره: دوره 3، شماره 1(پیاپی 5و6 بهار و تابستان 1391)، تابستان 1391، صفحه 1-104 
2. نظام پاسخگویی در دانشگاه آزاد اسلامی

صفحه 15-27

علی کارگر زنجانی؛ ابوالحسن فقیهی؛ رضا نجف بیگی