دوره و شماره: دوره 1، شماره1(پیاپی 1 تابستان 1389)، تابستان 1389 
4. سرمایه اجتماعی در افق چشم انداز بیست ساله

صفحه 65-93

دکتر اسمعیل کاوسی؛ الهه حیدری زاده