دوره و شماره: دوره 1، شماره2 (پیاپی2 پاییز 1389)، پاییز 1389 
6. نقش دولت در توسعه عدالت اجتماعی

صفحه 128-150

زین العابدین امینی سابق؛ یداله عباس زاده


8. کارآفرینی و خط مشی های کارآفرینی

صفحه 186-222

کرم اله دانش فرد؛ سودابه جلیلی