خظ‌مشی‌گذاری عمومی در مدیریت (IJPA) - ورود کاربران