نمایه نویسندگان

آ

 • آخوندی، فاطمه بررسی رابطه میان عدالت سازمانی و سلامت اداری در گمرک جمهوری اسلامی ایران [دوره 1، شماره2 (پیاپی2 پاییز 1389)، 1389، صفحه 81-100]
 • آذر، عادل تعیین متغیرهای طراحی مدل مدیریت عملکرد در سطح دولت [دوره 7، 4( پیاپی 24 زمستان 1395)، 1395، صفحه 1-17]
 • آذر، عادل اکتساب دانش ضمنی در مدیریت دانش با استفاده از روش شبکه خزانه (موردمطالعه: واکاوی و تبیین عوامل کلیدی موفقیت در مدیریت کیفیت زنجیره تأمین از نگاه خبرگان صنعت روی) [دوره 8، 4( پیاپی 28 زمستان1396)، 1396، صفحه 1-11]
 • آرام بن، مهدی تأثیر تجارت خارجی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی اقتصادی دولتهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی: با تاکید بر مدیریت صادرات و واردات [دوره 7، 2(پیاپی 22 تابستان 1395)، 1395، صفحه 47-55]
 • آقاجانی، فهیمه شناسایی و اولویت‌بندی نارسایی‌های نظام آموزش کارکنان سازمان مالیاتی شهر تهران [دوره 5، شماره 2(پیاپی 15 و 16 پاییز و زمستان 1393، 1393، صفحه 37-50]
 • آنتیکچی، سحر تاثیر مدیریت دانش بر استراتژی‌های کوچک‌سازی (مطالعه موردی: شرکت داده پردازی برق و آب پویش پارس) [دوره 5، شماره 2(پیاپی 15 و 16 پاییز و زمستان 1393، 1393، صفحه 25-36]
 • آهکی، مهناز رابطه تناسب شغل و شاغل (رشته تحصیلی) و میزان بهره‌وری کارکنان در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب (معاونت فنی) اهواز [دوره 3، شماره 1(پیاپی 5و6 بهار و تابستان 1391)، 1391، صفحه 43-53]

ا

 • ابراهیمی، مسیح کاربرد روش آمیخته (کمی و کیفی) درآسیب‌شناسی فرهنگ سازمانی یک موسسه تحقیقاتی [دوره 8، ویژه نامه 1396، 1396، صفحه 29-46]
 • ابراهیمی، مهدی تاثیر مولفه‌های مدیریت دانش بر تقلب گزارش‌های مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 1( پیاپی 13و 14 بهار و تابستان1393)، 1393، صفحه 61-75]
 • ابراهیمیان، مرضیه نقش رفتارشهروندی سازمانی در ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر [دوره 5، شماره 1( پیاپی 13و 14 بهار و تابستان1393)، 1393، صفحه 31-44]
 • ابراهیم زاده دستجردی، رضا تاثیر رهبری استراتژیک از طریق تفکر استراتژیک برعملکرد سازمانی در شرکت ساپکو [دوره 10، 2( پیاپی 34 تابستان 1398، 1398، صفحه 1-14]
 • ابراهیمی نژاد، مهدی شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر استرس شغلی در کارکنان با تکنیک AHP [دوره 7، 3( پیاپی 23 پاییز 1395)، 1395، صفحه 1-13]
 • ابراهیمی نژاد، مهدی بررسی تأثیر عوامل اثرگذار سازمانی بر عملکرد کارکنان [دوره 7، ویژه نامه 1395، 1395، صفحه 37-56]
 • ابوالحسنی رنجبر، احمد ارائه مدلی فازی برای ارزیابی میزان مسئولیت اجتماعی سازمان [دوره 6، شماره 1( پیاپی 17 و 18 بهار و تابستان 1394)، 1394، صفحه 79-93]
 • ابوالحسنی رنجبر، احمد مدل اجرای خط مشی های مقابله با فساد اداری در نظام اداری ایران [دوره 8، 4( پیاپی 28 زمستان1396)، 1396، صفحه 65-81]
 • احتشام راثی، رضا شناسایی عوامل اثرگذار بر عملکرد ایمنی شغلی در صنایع کوچک و متوسط استان قزوین (مطالعه موردی: صنعت نساجی) [دوره 6، شماره 1( پیاپی 17 و 18 بهار و تابستان 1394)، 1394، صفحه 47-77]
 • احتشام راثی، رضا تاثیرفناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سازمانی در سیستم‌های هوشمند بانکداری (مطالعه موردی :بانک صادرات شعب تهران) [دوره 7، شماره1 ( پیاپی 21 بهار 1395)، 1395، صفحه 55-71]
 • احمدی، سید علی اکبر شناسایی عوامل مرتبط در ارزیابی خط مشی های توسعه منابع انسانی کارکنان دولت [دوره 9، 4( پیاپی 32 زمستان 1397، 1397، صفحه 35-49]
 • احمدی، سید محمدامین تحلیل تأثیر سبک‌های رهبری بر مدیریت جانشین‌پروری (مورد مطالعه: شرکت پالایش گاز فجر جــم) [دوره 7، ویژه نامه 1395، 1395، صفحه 139-155]
 • احمدی، سهیلا ارتقای بهره وری و دموکراسی در پارادایم خدمات دولتی نوین [دوره 1، شماره2 (پیاپی2 پاییز 1389)، 1389، صفحه 101-127]
 • احمدی، فرید ارتقای بهره وری و دموکراسی در پارادایم خدمات دولتی نوین [دوره 1، شماره2 (پیاپی2 پاییز 1389)، 1389، صفحه 101-127]
 • احمدی، مسعود تحلیل وضعیت ویژگی‌های شخصیتی مدیر از دیدگاه اسلام در سازمان‌های دولتی به تفکیک وظایف حاکمیتی [دوره 8، ویژه نامه 1396، 1396، صفحه 1-14]
 • احمدی، مینا ارائه الگوی جهت سنجش تعاملات علّی میان عوامل مؤثر بر رفتار شهروندی سازمانی در آموزش عالی (مطالعهای در دانشگاه مازندران با استفاده از تکنیک دیمتل) [دوره 7، 3( پیاپی 23 پاییز 1395)، 1395، صفحه 61-77]
 • احمدیان، الهه تأثیر عوامل درون و برون سازمانی مؤثر بر اجرای بهینه خط‌مشی‌های دولتی (مورد مطالعه: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان رضوی) [دوره 10، 2( پیاپی 34 تابستان 1398، 1398، صفحه 15-30]
 • اخوان، پیمان مدل سنجش تاثیر مدیریت دانش بر بهبود شاخص‌های عملکردی سازمان (مورد مطالعه: تامین کنندگان شرکت صنعتی نیرومحرکه) [دوره 8، 2( پیاپی 26 تابستان 1396، 1396، صفحه 61-78]
 • اخوان، پیمان طراحی مدل ساختاری تأثیر ارزش استراتژیک تجارت الکترونیک بر توسعه کارآفرینی سازمانی در یک واحد صنعتی [دوره 9، 2(پیاپی 30 تابستان 1397)، 1397، صفحه 89-101]
 • ادیب زاده، مریم ارزیابی عملکرد نیروی انسانی با استفاده از شاخص های کیفی (مطالعه ای در ستاد سازمان ثبت احوال کشور) [دوره 8، ویژه نامه 1396، 1396، صفحه 47-64]
 • ایرانزاده، سلیمان تحلیل اثر مهارتهای کوانتومی بر رهبری کوانتومی با نقش میانجی مدیریت دانش سازمانی در شرکت مگاموتور [دوره 10، 2( پیاپی 34 تابستان 1398، 1398، صفحه 31-40]
 • ایران‌زاده، سلیمان ارتقای رفتار شهروندی سازمانی و رضایت شغلی کارکنان در پرتو اعتماد سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان ادارات دولتی شهرستان مهاباد) [دوره 7، 4( پیاپی 24 زمستان 1395)، 1395، صفحه 19-36]
 • ایران نژاد پاریزی، مهدی ارائه الگوی سرمایه اجتماعی سازمانی اثربخش (مورد مطالعه: سازمان‌های دولتی استان خراسان رضوی) [دوره 2، شماره 2(پیاپی2 تابستان 1390)، 1390، صفحه 17-34]
 • ایروانی، مجید رتبه‌بندی سازمان‌‌ها در الگوی توانمندسازی منابع انسانی بر مبنای تئوری خاکستری [دوره 5، شماره 2(پیاپی 15 و 16 پاییز و زمستان 1393، 1393، صفحه 51-65]
 • ایزدی، مونا نقش توانمند ساز فناوری اطلاعات در استقرار مدیریت دانش (مطالعه شرکتهای مستقر در شهرکهای صنعتی استان گلستان) [دوره 7، 4( پیاپی 24 زمستان 1395)، 1395، صفحه 37-50]
 • ایزدی نیا، ناصر تبیین مولفه‌های راهبری سازمانی در بخش عمومی [دوره 9، 2(پیاپی 30 تابستان 1397)، 1397، صفحه 43-59]
 • اسدی، اسماعیل تبیین الگوی پاسخگویی و نظارت بر نظام اداری در حکومت علوی از منظر رابطه بوروکراسی و دموکراسی [دوره 2، شماره 4(پیاپی4زمستان1390)، 1390، صفحه 1-18]
 • اسدی، اسماعیل تأثیر پاسخگویی بر اعتماد عمومی و اعتماد سیاسی (مورد مطالعه: سازمان‌های دولتی ایران) [دوره 4، شماره 1 (پیاپی9و10 بهار و تابستان 1392)، 1392، صفحه 53-75]
 • اسدپور، احمدعلی بررسی رابطه سرمایه گذاری مستقیم خارجی، انرژی پاک، آزاد سازی تجاری، رشد اقتصادی با تقاضای انرژی در ایران [دوره 4، شماره 1 (پیاپی9و10 بهار و تابستان 1392)، 1392، صفحه 15-22]
 • اسدپور، احمدعلی تاثیر نااطمینانی صادرات بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک [دوره 8، 3(پیاپی 27 پاییز1396، 1396، صفحه 25-36]
 • اسکروچی، النا بررسی رابطه سرمایه گذاری مستقیم خارجی، انرژی پاک، آزاد سازی تجاری، رشد اقتصادی با تقاضای انرژی در ایران [دوره 4، شماره 1 (پیاپی9و10 بهار و تابستان 1392)، 1392، صفحه 15-22]
 • اسکندری‌نیا، نیما ارائه مدلی فازی برای ارزیابی میزان مسئولیت اجتماعی سازمان [دوره 6، شماره 1( پیاپی 17 و 18 بهار و تابستان 1394)، 1394، صفحه 79-93]
 • اسلام زاده، امید تبیین مولفه‌های راهبری سازمانی در بخش عمومی [دوره 9، 2(پیاپی 30 تابستان 1397)، 1397، صفحه 43-59]
 • اسماعیل زاده، زهره رابطه فرهنگ سازمانی و بهبود نگهداری و تعمیرات بهره‌ور فراگیر در شهرک صنعتی آمل [دوره 3، شماره 2(پیاپی 7و8 پاییز و زمستان 1391)، 1391، صفحه 19-28]
 • اصغری، حرمت تأثیر پاسخگویی بر اعتماد عمومی و اعتماد سیاسی (مورد مطالعه: سازمان‌های دولتی ایران) [دوره 4، شماره 1 (پیاپی9و10 بهار و تابستان 1392)، 1392، صفحه 53-75]
 • اصغری اقدم، بهرام تأثیر فرهنگ سازمانی بر یادگیری سازمانی و خلاقیت دبیران [دوره 4، 2( پیاپی 11و 12 پاییز و زمستان 1392)، 1392، صفحه 57-70]
 • اصغری اقدم، بهرام تأثیر مدیریت دولتی نوین بر اعتماد سازمانی کارکنان ستادی شهرداری رشت [دوره 6، شماره 2( پیاپی 19 و 20 پاییز و زمستان 1394)، 1394، صفحه 1-14]
 • اعتباریان، اکبر تحلیل و بررسی عوامل مؤثر بر اجرای خط مشی در قوه قضائیه بر اساس مدل ناکامورا و اسمال وود [دوره 10، 1( پیاپی 33 بهار 1398)، 1398، صفحه 85-103]
 • اعتباریان خوراسگانی، اکبر رابطه تعهد سازمانی، درک از فضیلت سازمانی و تعلل‏ورزی در کار با توجه به نقش متغیرهای جمعیت‌شناختی [دوره 7، شماره1 ( پیاپی 21 بهار 1395)، 1395، صفحه 11-25]
 • افجه، سید علی اکبر عوامل مؤثر بر ارتقای بهره‌وری منابع انسانی (مورد مطالعه در سازمان تأمین اجتماعی استان تهران) [دوره 2، شماره 2(پیاپی2 تابستان 1390)، 1390، صفحه 1-16]
 • افجه، سید علی اکبر بررسی طرح تعدیل نیروی انسانی در وزارت امور اقتصادی و دارایی و تأثیر آن بر بهره‌وری نیروی انسانی [دوره 2، شماره1 (پیاپی 1 بهار 1390)، 1390، صفحه 29-52]
 • افجه، سید علی اکبر بررسی تأثیر مدیریت سرمایه فکری بر عملکرد مالی سازمان [دوره 1، شماره3 (پیاپی 3 زمستان 1389)، 1389، صفحه 115-142]
 • اقبال پور، سیروس ارزیابی آمادگی مدارس برای استقرار مدیریت مشارکتی (مورد مطالعه: مدارس راهنمایی شهر همدان) [دوره 7، 3( پیاپی 23 پاییز 1395)، 1395، صفحه 33-43]
 • اکبری، ولی اله موانع اجرای طرحهای عمرانی دادگستری تهران [دوره 3، شماره 1(پیاپی 5و6 بهار و تابستان 1391)، 1391، صفحه 81-88]
 • الصاق، شکیبا مدل اجرای خط مشی های مقابله با فساد اداری در نظام اداری ایران [دوره 8، 4( پیاپی 28 زمستان1396)، 1396، صفحه 65-81]
 • الوانی، سید مهدی اولویت‌بندی شاخص‌های حکمرانی خوب در سازمانهای کارا (مطالعه موردی: شعب بانک رفاه استان قزوین) [دوره 7، شماره1 ( پیاپی 21 بهار 1395)، 1395، صفحه 1-9]
 • الوانی، سید مهدی طراحی مدل سه بعدی اجرای حاکمیتی خط‌مشی‌های عمومی [دوره 8، 2( پیاپی 26 تابستان 1396، 1396، صفحه 1-16]
 • الوانی، سید مهدی آسیب‌شناسی تدوین و اجرای لایحه تحول نظام مالیاتی از منظر خط‌مشی‌گذاری (موردمطالعه: سازمان امور مالیاتی) [دوره 9، 1( پیاپی 29 بهار1397)، 1397، صفحه 1-15]
 • الوانی، سید مهدی شناسایی ابعاد اجرای خط مشی های کنترل آلودگی هوا [دوره 10، 1( پیاپی 33 بهار 1398)، 1398، صفحه 19-35]
 • الوانی، مهدی شناسایی شاخص های اجتماعی-فرهنگی مربیگری تعاملی در وزارت ورزش و جوانان [دوره 8، ویژه نامه 1396، 1396، صفحه 249-261]
 • امیدواری، منوچهر رتبه‌بندی سازمان‌‌ها در الگوی توانمندسازی منابع انسانی بر مبنای تئوری خاکستری [دوره 5، شماره 2(پیاپی 15 و 16 پاییز و زمستان 1393، 1393، صفحه 51-65]
 • امیرحسینی، زهرا بررسی معنویت در محیط کار و بهره‌وری نیروی سازمانی در بانک گردشگری [دوره 6، شماره 1( پیاپی 17 و 18 بهار و تابستان 1394)، 1394، صفحه 95-110]
 • امیرحسینی، زهرا تاثیر قابلیت‌های بازاریابی، نوآوری و گرایش کارآفرینانه از طریق متغیر شبکه اجتماعی برعملکرد (مطالعه موردی بانک قوامین) [دوره 7، 3( پیاپی 23 پاییز 1395)، 1395، صفحه 45-60]
 • امیرکبیری، علیرضا ارزیابی رابطه بین هوش هیجانی و رضایت شغلی کارکنان معاونت برون مرزی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران [دوره 2، شماره1 (پیاپی 1 بهار 1390)، 1390، صفحه 121-136]
 • امیرکبیری، علیرضا رابطهی بین سرمایه فکری و عملکرد سازمانی (مطالعهی موردی: شرکت ملی گاز ایران) [دوره 3، شماره 1(پیاپی 5و6 بهار و تابستان 1391)، 1391، صفحه 55-64]
 • امیرنژاد، قنبر بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی(براساس مدل هافستد) بر خلاقیت [دوره 8، 2( پیاپی 26 تابستان 1396، 1396، صفحه 79-89]
 • امیرنژاد، قنبر ارائه مدلی برای ارزیابی خط‌مشی‌های عمومی (پس از اجرا) با رویکرد حکمرانی شبکه (موردمطالعه: سازمان تأمین اجتماعی) [دوره 8، 4( پیاپی 28 زمستان1396)، 1396، صفحه 13-25]
 • امیر نژاد، قنبر بررسی تأثیر استراتژی های منابع انسانی بر چابکی سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد جامع شوشتر (از دیدگاه مدیران و اساتید) [دوره 9، 4( پیاپی 32 زمستان 1397، 1397، صفحه 103-116]
 • امینی، الهه شناسایی و اولویت بندی موانع سرمایه گذاری خارجی در ایران [دوره 3، شماره 1(پیاپی 5و6 بهار و تابستان 1391)، 1391، صفحه 1-13]
 • امینی سابق، زین العابدین نقش دولت در توسعه عدالت اجتماعی [دوره 1، شماره2 (پیاپی2 پاییز 1389)، 1389، صفحه 128-150]
 • امینی سابق، زین العابدین نقش توسعه خصوصی سازی بر رشد مالی شرکتهای بیمه در ایران [دوره 9، 3(پیاپی31 پاییز 1397)، 1397، صفحه 67-81]
 • امینی‌سابق، زین‌العابدین بررسی ارتباط سلامت سازمانی با عملکرد مدیران آموزش و پرورش شهرستان ساوه [دوره 1، شماره3 (پیاپی 3 زمستان 1389)، 1389، صفحه 191-213]
 • امین‌نژاد، خدیجه طراحی الگوی مشروعیت سازمانی در جهت ایجاد تصویر ذهنی مطلوب برای اجرای موفق استراتژی‌های سازمانی [دوره 2، شماره 4(پیاپی4زمستان1390)، 1390، صفحه 54-71]
 • انصاری رنانی، قاسم طراحی مدل سه بعدی اجرای حاکمیتی خط‌مشی‌های عمومی [دوره 8، 2( پیاپی 26 تابستان 1396، 1396، صفحه 1-16]

ب

 • بابایی، بهاره تاثیر جامعه پذیری سازمانی بر رفتار شهروندی کارکنان با نقش واسطه ای تناسب شخص - محیط ( بیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد تهران) [دوره 8، ویژه نامه 1396، 1396، صفحه 221-233]
 • بابکیان پور، امیر عباس تاثیر رفتار خودشیفتگی مدیران بر رفتارهای منافقانه در استانداری کرمانشاه [دوره 7، ویژه نامه 1395، 1395، صفحه 233-244]
 • بدیع زاده، علی بررسی عوامل روانشناختی موثر بر تمایل به کسب و کارهای کوچک و متوسط در بخش کشاورزی [دوره 7، ویژه نامه 1395، 1395، صفحه 1-11]
 • بذرافشان، مجتبی نقش واسطه‌ای مدیریت دانش در ارتباط میان رهبری تحول‌آفرین و نوآوری سازمانی [دوره 7، 3( پیاپی 23 پاییز 1395)، 1395، صفحه 15-31]
 • براتی، فهیمه بررسی شاخص های عملکرد در شرکت های دانش بنیان براساس مدل منشور عملکرد (مورد مطالعه: شرکت های دانش بنیان استان های خراسان جنوبی، شمالی و رضوی) [دوره 9، 4( پیاپی 32 زمستان 1397، 1397، صفحه 15-34]
 • بروشکی، سعید بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی افراد و اعتیاد به کار کارکنان یک سازمان دولتی [دوره 2، شماره1 (پیاپی 1 بهار 1390)، 1390، صفحه 53-73]
 • بزرگی نژاد، مهرداد ارائه مدلی فازی برای ارزیابی میزان مسئولیت اجتماعی سازمان [دوره 6، شماره 1( پیاپی 17 و 18 بهار و تابستان 1394)، 1394، صفحه 79-93]
 • بسطامی، مسعود تبیین چالش‌های متناسب‌سازی ساختار تشکیلات دولت در اجرای برنامه‌ جامع اصلاح نظام اداری و مقایسه وضع موجود و مطلوب آن [دوره 10، 1( پیاپی 33 بهار 1398)، 1398، صفحه 1-17]
 • بصیری، سعیده مدل‌سازی سلامت سازمانی( مورد مطالعه: سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان فارس) [دوره 8، 4( پیاپی 28 زمستان1396)، 1396، صفحه 45-63]
 • بطحایی، نیما تحلیل اثرات میان مسیر شغلی و هویت سازمان بر تعهد سازمانی (مورد مطالعه: شرکت‌های همکاران سیستم) [دوره 4، شماره 1 (پیاپی9و10 بهار و تابستان 1392)، 1392، صفحه 1-13]
 • بیک‌زاد، جعفر طراحی الگوی مشروعیت سازمانی در جهت ایجاد تصویر ذهنی مطلوب برای اجرای موفق استراتژی‌های سازمانی [دوره 2، شماره 4(پیاپی4زمستان1390)، 1390، صفحه 54-71]
 • بیگ‌زاده، یوسف طراحی الگوی مشروعیت سازمانی در جهت ایجاد تصویر ذهنی مطلوب برای اجرای موفق استراتژی‌های سازمانی [دوره 2، شماره 4(پیاپی4زمستان1390)، 1390، صفحه 54-71]
 • بنایی، فاطمه تاثیر خط مشی های مربوط به شرایط محیط کاری بر بهره وری کارکنان دانشی (مورد مطالعه: دانشگاه دولتی بیرجند) [دوره 9، 3(پیاپی31 پاییز 1397)، 1397، صفحه 20-38]
 • بهادری، سیما اثر رهبری تحول آفرین بر رفتار شهروندی سازمانی تحول محور ‏‎ (مورد مطالعه: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران) [دوره 8، 2( پیاپی 26 تابستان 1396، 1396، صفحه 29-40]
 • بهاورنیا، وحیده کاربرد شیوه های مدیریت معنا در ارتباطات و رهبری امام علی (ع)در نهج البلاغه [دوره 7، ویژه نامه 1395، 1395، صفحه 265-278]
 • بهداروندی، مریم بررسی رابطه انگیزه توفیق طلبی و عملکرد کارکنان (مطالعه موردی: شرکت مخابرات شهرستان شوشتر) [دوره 1، شماره2 (پیاپی2 پاییز 1389)، 1389، صفحه 37-63]
 • بهرامی، حمیدرضا نقش تعدیل کننده فضای سازمانی در رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد سازمانی [دوره 3، شماره 2(پیاپی 7و8 پاییز و زمستان 1391)، 1391، صفحه 61-63]
 • بهرامی، حمید رضا رابطه امنیت شغلی با رفتار سیاسی با نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی (مطالعه موردی: کارکنان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) [دوره 7، 3( پیاپی 23 پاییز 1395)، 1395، صفحه 79-95]
 • بوداغی خیاوی، نسرین بررسی رابطه بین استرس شغلی و فرهنگ سازمانی با سلامت روان [دوره 7، ویژه نامه 1395، 1395، صفحه 203-213]
 • بوستانی، حمیدرضا تاثیر رهبری اخلاقی بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان با توجه به نقش میانجی عدالت ادراک شده کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه اصفهان) [دوره 7، شماره1 ( پیاپی 21 بهار 1395)، 1395، صفحه 27-42]

پ

 • پاپ زن، عبد الحمید مطالعه‌ی رابطه‌ی هوش هیجانی و کارآفرینی سازمانی با در نظر گرفتن نقش واسطه ای فرهنگ سازمانی(مورد مطالعه سازمان فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کرمانشاه) [دوره 8، ویژه نامه 1396، 1396، صفحه 283-293]
 • پارساضیابری، لیلا فرهنگ سازمانی، ظرفیت جذب و موفقیت اجرایIT [دوره 2، شماره 4(پیاپی4زمستان1390)، 1390، صفحه 74-86]
 • پارساضیابری، لیلا رابطه فرهنگ سازمانی با تصویر سازمانی و هویت سازمانی (مطالعه موردی حوزه ستادی سازمان سما) [دوره 3، شماره 2(پیاپی 7و8 پاییز و زمستان 1391)، 1391، صفحه 29-37]
 • پارسا ضیابری، لیلا نقش تعدیل کننده فضای سازمانی در رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد سازمانی [دوره 3، شماره 2(پیاپی 7و8 پاییز و زمستان 1391)، 1391، صفحه 61-63]
 • پرگاری، ، صغرا تبیین الگوی پاسخگویی و نظارت بر نظام اداری در حکومت علوی از منظر رابطه بوروکراسی و دموکراسی [دوره 1، شماره3 (پیاپی 3 زمستان 1389)، 1389، صفحه 1-23]
 • پیغمبرزاده، سید محمد مهدی شناسایی ابعاد اجرای خط مشی های کنترل آلودگی هوا [دوره 10، 1( پیاپی 33 بهار 1398)، 1398، صفحه 19-35]
 • پیکری، حمیدرضا تاثیر الزام دوجانبه، اعتماد و حفظ وجهه بر دستاوردهای ادراک شده فردی و گروهی مدیریت دانش با نقش میانجی تسهیم دانش(مورد مطالعه: شرکت مخابرات استان اصفهان) [دوره 7، ویژه نامه 1395، 1395، صفحه 57-69]
 • پیله وری، نازنین آسیب‌شناسی اجرای خط‌مشی‌های سلامت اداری با رویکرد حکمرانی خوب در سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی [دوره 9، 4( پیاپی 32 زمستان 1397، 1397، صفحه 73-90]
 • پیلوار، فریبا الگوی سیاست گذاری جذب دانشجویان بین المللی در ایران [دوره 10، 1( پیاپی 33 بهار 1398)، 1398، صفحه 67-83]
 • پهلوان، اصغر تاثیر عدالت سازمانی بر توانمندی کارکنان با نقش میانجی رهبری تحول آفرین با در نظر گرفتن خط مشی‌های دانشگاه علوم پزشکی [دوره 8، 3(پیاپی 27 پاییز1396، 1396، صفحه 65-79]
 • پور امینی، زهرا رابطه امنیت شغلی با رفتار سیاسی با نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی (مطالعه موردی: کارکنان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) [دوره 7، 3( پیاپی 23 پاییز 1395)، 1395، صفحه 79-95]
 • پورحسن هرزندی، اکبر راستی آزمایی پارادوکس بهره وری فناوری اطلاعات در اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی [دوره 8، ویژه نامه 1396، 1396، صفحه 149-162]
 • پور صادق، ناصر بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی افراد و اعتیاد به کار کارکنان یک سازمان دولتی [دوره 2، شماره1 (پیاپی 1 بهار 1390)، 1390، صفحه 53-73]
 • پورکیانی، مسعود بررسی تأثیر اجرای طرح برون‌سپاری بر عملکرد کارکنان در شرکت ملی گاز ایران [دوره 2، شماره 3(پیاپی 3 پاییز 1390)، 1390، صفحه 17-28]
 • پورکیانی، مسعود تاثیر ابعاد سیاست‌های کلی نظام اداری در حوزه منابع انسانی بر نگهداشت کارکنان دانش‌محور در بدنه نظام آموزش عالی، ایران [دوره 5، شماره 1( پیاپی 13و 14 بهار و تابستان1393)، 1393، صفحه 23-30]
 • پورکیانی، مسعود تبیین عوامل مکانی مؤثر بر جذب کارکنان دانشگر در بخش دولتی ایران [دوره 8، 1 (پیاپی 25 بهار 1396)، 1396، صفحه 15-29]
 • پورکیانی، مسعود طراحی الگوی تدوین خط مشی اصلاح و بهبود نظام اداری (مطالعه موردی: شرکت ملی گاز ایران) [دوره 9، 3(پیاپی31 پاییز 1397)، 1397، صفحه 39-53]
 • پورکریمی، جواد بررسی و تبیین رهبری اخلاقی و ابعاد آن (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه تهران) [دوره 7، 2(پیاپی 22 تابستان 1395)، 1395، صفحه 17-34]

ت

 • تابان، محمد ارائه مدلی برای ارزیابی خط‌مشی‌های عمومی (پس از اجرا) با رویکرد حکمرانی شبکه (موردمطالعه: سازمان تأمین اجتماعی) [دوره 8، 4( پیاپی 28 زمستان1396)، 1396، صفحه 13-25]
 • تابع بردبار، فریبا بررسی رابطه بین اصول سازمان یادگیرنده و تعهد سازمانی کارکنان (مطالعه موردی شرکت توزیع نیروی برق منطقه‏ای فارس) [دوره 5، شماره 1( پیاپی 13و 14 بهار و تابستان1393)، 1393، صفحه 13-22]
 • تذکری، نعیمه بررسی رابطه بین رهبری معنوی و سلامت سازمانی با نقش میانجی اخلاق حرفه ای (مورد مطالعه: کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان اردبیل) [دوره 8، ویژه نامه 1396، 1396، صفحه 131-147]
 • تربتی، امیر رابطه بین سکوت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی تعهد سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی شهرستان خاش [دوره 4، 2( پیاپی 11و 12 پاییز و زمستان 1392)، 1392، صفحه 71-83]
 • ترکزاده، جعفر مدل‌سازی سلامت سازمانی( مورد مطالعه: سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان فارس) [دوره 8، 4( پیاپی 28 زمستان1396)، 1396، صفحه 45-63]
 • ترک زاده، جعفر فراترکیب الگوها و چارچوب های ارزیابی و ممیزی پژوهش‌های دانشگاهی: رهیافت مفهومی [دوره 10، 1( پیاپی 33 بهار 1398)، 1398، صفحه 105-119]
 • تقوی، مهدی ارتباط بین فساد اداری و رشد اقتصادی [دوره 1، شماره3 (پیاپی 3 زمستان 1389)، 1389، صفحه 83-114]
 • تقوایی، رضا ارتباط توانمندسازی کارکنان با بالندگی سازمانی موسسه اعتباری کوثر استان همدان [دوره 8، 1 (پیاپی 25 بهار 1396)، 1396، صفحه 59-70]
 • تقوایی، رضا تاثیر رفتار خودشیفتگی مدیران بر رفتارهای منافقانه در استانداری کرمانشاه [دوره 7، ویژه نامه 1395، 1395، صفحه 233-244]
 • تیمورنژاد، کاوه استراتژی مدیریت استعداد و تاثیر آن بر تعهد سازمانی کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه مازندران) [دوره 10، 2( پیاپی 34 تابستان 1398، 1398، صفحه 55-70]

ث

 • ثنایی اعلم، فاطمه آسیب‌شناسی تدوین و اجرای لایحه تحول نظام مالیاتی از منظر خط‌مشی‌گذاری (موردمطالعه: سازمان امور مالیاتی) [دوره 9، 1( پیاپی 29 بهار1397)، 1397، صفحه 1-15]

ج

 • جابرانصاری، محمدرضا بررسی رابطه میان هوش عاطفی و تناسب ارزشی فرد- سازمان (مورد مطالعه: کارکنان صدا و سیمای مرکز لرستان) [دوره 2، شماره 2(پیاپی2 تابستان 1390)، 1390، صفحه 108-117]
 • جباری، غلام رابطه بین سکوت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی تعهد سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی شهرستان خاش [دوره 4، 2( پیاپی 11و 12 پاییز و زمستان 1392)، 1392، صفحه 71-83]
 • جباری، غلام تأثیر معنویت بر رضایت شغلی نیروی انسانی ادارات دولتی جنوب استان آذربایجان غربی [دوره 7، شماره1 ( پیاپی 21 بهار 1395)، 1395، صفحه 73-86]
 • جعفری، محسن نقش حمایت دولتی از شرکت‌ها در ارزش آفرینی (ارزیابی کارکرد خصوصی‌سازی) [دوره 2، شماره 3(پیاپی 3 پاییز 1390)، 1390، صفحه 1-16]
 • جعفری، محمدباقر بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی(براساس مدل هافستد) بر خلاقیت [دوره 8، 2( پیاپی 26 تابستان 1396، 1396، صفحه 79-89]
 • جعفرزاده، فرانک عوامل مؤثر بر ارتقای بهره‌وری منابع انسانی (مورد مطالعه در سازمان تأمین اجتماعی استان تهران) [دوره 2، شماره 2(پیاپی2 تابستان 1390)، 1390، صفحه 1-16]
 • جلالی، عبدالعلی تاثیر رهبری تحول‌آفرین بر عملکرد شغلی اعضای هیات علمی با میانجی‌گری درگیری شغلی [دوره 6، شماره 1( پیاپی 17 و 18 بهار و تابستان 1394)، 1394، صفحه 1-16]
 • جلیلی، سودابه ارائه مدل برای ارزیابی اثربخشی اجرای خط مشی‌های عمومی جمهوری اسلامی ایران در حوزه بهداشت و درمان [دوره 2، شماره 4(پیاپی4زمستان1390)، 1390، صفحه 19-31]
 • جلیلی، سودابه کارآفرینی و خط مشی های کارآفرینی [دوره 1، شماره2 (پیاپی2 پاییز 1389)، 1389، صفحه 186-222]
 • جلیلی، سودابه پاسخگویی و اثربخشی نظامهای نظارتی [دوره 1، شماره1(پیاپی 1 تابستان 1389)، 1389، صفحه 120-156]
 • جلیلی، سودابه تاثیر جامعه پذیری سازمانی بر رفتار شهروندی کارکنان با نقش واسطه ای تناسب شخص - محیط ( بیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد تهران) [دوره 8، ویژه نامه 1396، 1396، صفحه 221-233]
 • جمالی، مهسا بررسی تاثیر ادراک سرپرستان از ‌عدالت تعاملی بر بروز سرپرستی توهین‌آمیز: تببین نقش تعدیلگر سبک رهبری خودکامه (مورد مطالعه: بانک سپه) [دوره 7، ویژه نامه 1395، 1395، صفحه 13-26]
 • جمالی منفرد، نسرین بهره‌وری نیروی انسانی با رویکرد چرخش شغلی با استفاده از الگوریتم فرا ابتکاری فاخته [دوره 4، شماره 1 (پیاپی9و10 بهار و تابستان 1392)، 1392، صفحه 23-35]
 • جهانگیر، اصغر بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی افراد و اعتیاد به کار کارکنان یک سازمان دولتی [دوره 2، شماره1 (پیاپی 1 بهار 1390)، 1390، صفحه 53-73]
 • جودی نژاد، بهاره شناسایی موانع سکوت سازمانی نسبت به خط‌مشی پرداخت هزینه‌های دارویی درمانی در سازمان تأمین اجتماعی استان البرز [دوره 8، 4( پیاپی 28 زمستان1396)، 1396، صفحه 95-105]

چ

 • چترچی، نوش‌آفرین تاثیر برندینگ کارفرما بر تلاش داوطلبانه کارکنان با میانجی‌گری تعلق خاطر و انتظارات کارکنان [دوره 8، 2( پیاپی 26 تابستان 1396، 1396، صفحه 41-60]
 • چیت ساز، علی تحلیل تأثیر سبک‌های رهبری بر مدیریت جانشین‌پروری (مورد مطالعه: شرکت پالایش گاز فجر جــم) [دوره 7، ویژه نامه 1395، 1395، صفحه 139-155]
 • چراغی شامی، فهیمه سنجش کیفیت عملکرد اداره کل پست استان خراسان رضوی درمسیربهبود و تعالی (بارویکرد مدل خود ارزیابیCAF 2006) [دوره 1، شماره2 (پیاپی2 پاییز 1389)، 1389، صفحه 1-36]
 • چمنی‌فرد، راحله تبیین عوامل مکانی مؤثر بر جذب کارکنان دانشگر در بخش دولتی ایران [دوره 8، 1 (پیاپی 25 بهار 1396)، 1396، صفحه 15-29]
 • چنگیزی محمدی، مجتبی رابطه تعهد سازمانی، درک از فضیلت سازمانی و تعلل‏ورزی در کار با توجه به نقش متغیرهای جمعیت‌شناختی [دوره 7، شماره1 ( پیاپی 21 بهار 1395)، 1395، صفحه 11-25]

ح

 • حاجت پور، سارا ارائه مدلی برای ارزیابی خط‌مشی‌های عمومی (پس از اجرا) با رویکرد حکمرانی شبکه (موردمطالعه: سازمان تأمین اجتماعی) [دوره 8، 4( پیاپی 28 زمستان1396)، 1396، صفحه 13-25]
 • حاجی محمدعلی جهرمی، مقداد تاثیر مولفه های رویکرد کارت امتیاز متوازن بر عملکرد فردی کارکنان بر اساس مدل آچیو (مطالعه موردی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه) [دوره 7، ویژه نامه 1395، 1395، صفحه 295-308]
 • حبیبی، محسن تاثیر هوش معنوی بر عملکرد سازمانی با میانجیگری رفتار شهروندی سازمانی(مورد مطالعه :کارکنان شرکت شیر پگاه استان اصفهان) [دوره 8، ویژه نامه 1396، 1396، صفحه 83-97]
 • حجازیفر، ناصر ارزیابی رابطه بین هوش هیجانی و رضایت شغلی کارکنان معاونت برون مرزی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران [دوره 2، شماره1 (پیاپی 1 بهار 1390)، 1390، صفحه 121-136]
 • حجتی، سید عبداله ارزیابی تاثیر زیرساخت فناوری در پیاده سازی مولفه های مدیریت دانش ( مورد مطالعه: شهرداری ارومیه) [دوره 7، ویژه نامه 1395، 1395، صفحه 169-183]
 • حیدری، حامد اثر ادراک عدالت سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان در بخش دولتی [دوره 2، شماره 2(پیاپی2 تابستان 1390)، 1390، صفحه 77-92]
 • حیدرزاده، ناهیده تأثیر اعتماد سازمانی بر بهبود مدیریت دانش با توجه نقش واسطه‌ای رهبری خدمتگزار (مطالعه‌ای در اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران) [دوره 7، 2(پیاپی 22 تابستان 1395)، 1395، صفحه 57-70]
 • حیدری زاده، الهه سرمایه اجتماعی در افق چشم انداز بیست ساله [دوره 1، شماره1(پیاپی 1 تابستان 1389)، 1389، صفحه 65-93]
 • حیدری کرد زنگنه، غلامرضا موانع قانون‌گرایی در ایران (موانع اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده) [دوره 2، شماره 3(پیاپی 3 پاییز 1390)، 1390، صفحه 59-67]
 • حسنی، محمد رابطه بین توسعه حرفه‌ای کارکنان با خودکارآمدی آنان و نوع قدرت مدیران در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه [دوره 8، 3(پیاپی 27 پاییز1396، 1396، صفحه 1-12]
 • حسینی، سیدحسن تاثیر هوش معنوی بر عملکرد سازمانی با میانجیگری رفتار شهروندی سازمانی(مورد مطالعه :کارکنان شرکت شیر پگاه استان اصفهان) [دوره 8، ویژه نامه 1396، 1396، صفحه 83-97]
 • حسینی، سید حسین نقش حمایت دولتی از شرکت‌ها در ارزش آفرینی (ارزیابی کارکرد خصوصی‌سازی) [دوره 2، شماره 3(پیاپی 3 پاییز 1390)، 1390، صفحه 1-16]
 • حسینی، سید عبدالرسول تأثیر رهبری قلدرمآبانه در بروز رفتارهای منافقانه: تبیین نقش میانجی‌گر سکوت سازمانی [دوره 8، ویژه نامه 1396، 1396، صفحه 15-27]
 • حسین پور، داوود تأثیر فرهنگ سازمانی بر یادگیری سازمانی و خلاقیت دبیران [دوره 4، 2( پیاپی 11و 12 پاییز و زمستان 1392)، 1392، صفحه 57-70]
 • حسین‌پور، داود تحلیل تاثیر مولفه‌های مسئولیت اجتماعی بر کیفیت ارائه خدمات عمومی (مطالعه موردی شهرداری شهر اشتهارد) [دوره 3، شماره 2(پیاپی 7و8 پاییز و زمستان 1391)، 1391، صفحه 1-18]
 • حسن زاده، رقیه بررسی تاثیر آرزوهای شغلی بر فرسودگی شغلی کارکنان با نقش تعدیلگری قابلیت فردی کارکنان (مورد مطالعه: اداره کل آموزش وپرورش استان خراسان شمالی) [دوره 7، ویژه نامه 1395، 1395، صفحه 27-36]
 • حسین زاده، علی ارائه الگوی سرمایه اجتماعی سازمانی اثربخش (مورد مطالعه: سازمان‌های دولتی استان خراسان رضوی) [دوره 2، شماره 2(پیاپی2 تابستان 1390)، 1390، صفحه 17-34]
 • حسنوی، رضا مدل سنجش تاثیر مدیریت دانش بر بهبود شاخص‌های عملکردی سازمان (مورد مطالعه: تامین کنندگان شرکت صنعتی نیرومحرکه) [دوره 8، 2( پیاپی 26 تابستان 1396، 1396، صفحه 61-78]
 • حضرتی، مرتضی تحلیل عوامل بهبود کیفیت زندگی کاری سرمایه‌های انسانی در تعالی و برتری سازمان [دوره 1، شماره3 (پیاپی 3 زمستان 1389)، 1389، صفحه 164-190]
 • حق خواه، داود طراحی مدل اخلاق باتوجه به وظایف مدیران دولتی بارویکرد سیستم خبره فازی [دوره 7، ویژه نامه 1395، 1395، صفحه 157-167]
 • حمیدی، کامبیز شناسایی عوامل مرتبط در ارزیابی خط مشی های توسعه منابع انسانی کارکنان دولت [دوره 9، 4( پیاپی 32 زمستان 1397، 1397، صفحه 35-49]
 • حمیدی، ناصر شناسایی شاخص های اجتماعی-فرهنگی مربیگری تعاملی در وزارت ورزش و جوانان [دوره 8، ویژه نامه 1396، 1396، صفحه 249-261]

خ

 • خاتون زیمران، نرجس شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر استرس شغلی در کارکنان با تکنیک AHP [دوره 7، 3( پیاپی 23 پاییز 1395)، 1395، صفحه 1-13]
 • خیاط مقدم، سعید عوامل موثر بر تسهیم دانش در زنجیره تأمین (مطالعه موردی: زنجیره تأمین برق خراسان) [دوره 8، 4( پیاپی 28 زمستان1396)، 1396، صفحه 83-93]
 • خانزاده اصل، لیلا بررسی طرح تعدیل نیروی انسانی در وزارت امور اقتصادی و دارایی و تأثیر آن بر بهره‌وری نیروی انسانی [دوره 2، شماره1 (پیاپی 1 بهار 1390)، 1390، صفحه 29-52]
 • خدادادی قلعه سلیمی، داود گونه شناسی سازمانهای بخش عمومی و دولتی ایرانی منطبق بر عوامل فرایندی و ساختاری مترتب بر آنها [دوره 10، 2( پیاپی 34 تابستان 1398، 1398، صفحه 41-54]
 • خدایی محمودی، رضا طراحی الگوی سناریونویسی مدیریت دانش اثربخش با رویکرد فناوری اطلاعات درسازمان نظامی(مطالعه موردی : سپاه عاشورا) [دوره 10، 1( پیاپی 33 بهار 1398)، 1398، صفحه 53-66]
 • خیر خواه، مرتضی مدل سنجش تاثیر مدیریت دانش بر بهبود شاخص‌های عملکردی سازمان (مورد مطالعه: تامین کنندگان شرکت صنعتی نیرومحرکه) [دوره 8، 2( پیاپی 26 تابستان 1396، 1396، صفحه 61-78]
 • خیر خواه، ملیحه عوامل موثر بر بی‌تفاوتی سازمانی (مطالعه موردی: شرکت برق منطقه‌ای خراسان) [دوره 7، 2(پیاپی 22 تابستان 1395)، 1395، صفحه 71-81]
 • خیری گلسفیدی، طاهره تبیین ارتباط سطوح سه گانه سلامت سازمانی با توانمندسازی روانشناختی کارکنان [دوره 8، ویژه نامه 1396، 1396، صفحه 117-129]
 • خواجوی، شکراله اثربخشی حسابرسی مستقل در بخش عمومی به‌عنوان حلقه‌ی انتهایی پاسخگویی [دوره 10، 1( پیاپی 33 بهار 1398)، 1398، صفحه 37-52]
 • خوش لسان، الناز تاثیر رفتار خودشیفتگی مدیران بر رفتارهای منافقانه در استانداری کرمانشاه [دوره 7، ویژه نامه 1395، 1395، صفحه 233-244]

د

 • داروئیان، سهیلا بررسی انگیزه‌ها و علل انجام سرقت علمی در ایران [دوره 2، شماره1 (پیاپی 1 بهار 1390)، 1390، صفحه 137-154]
 • داستانی، معصومه رابطه امنیت شغلی با رفتار سیاسی با نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی (مطالعه موردی: کارکنان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) [دوره 7، 3( پیاپی 23 پاییز 1395)، 1395، صفحه 79-95]
 • داشگرزاده، خدابخش بررسی رابطه بین توانمندسازی روانشناختی و تعهدسازمانی کارکنان در شرکت ارتباطات سیار [دوره 1، شماره3 (پیاپی 3 زمستان 1389)، 1389، صفحه 60-82]
 • دانش فرد، کرم الله دلایل انحراف بودجه کل کشور از اهداف برنام ههای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ایران [دوره 2، شماره 2(پیاپی2 تابستان 1390)، 1390، صفحه 35-52]
 • دانش فرد، کرم اله موانع قانون‌گرایی در ایران (موانع اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده) [دوره 2، شماره 3(پیاپی 3 پاییز 1390)، 1390، صفحه 59-67]
 • دانش فرد، کرم اله مشارکت شهروندان درخط‌مشی گذاری عمومی [دوره 1، شماره3 (پیاپی 3 زمستان 1389)، 1389، صفحه 143-163]
 • دانش فرد، کرم اله کارآفرینی و خط مشی های کارآفرینی [دوره 1، شماره2 (پیاپی2 پاییز 1389)، 1389، صفحه 186-222]
 • دانش فرد، کرم اله موانع اجرای طرحهای عمرانی دادگستری تهران [دوره 3، شماره 1(پیاپی 5و6 بهار و تابستان 1391)، 1391، صفحه 81-88]
 • دانش فرد، کرم اله ارزیابی عملکرد نیروی انسانی با استفاده از شاخص های کیفی (مطالعه ای در ستاد سازمان ثبت احوال کشور) [دوره 8، ویژه نامه 1396، 1396، صفحه 47-64]
 • دانش‌فرد، کرم اله فرهنگ سازمانی، ظرفیت جذب و موفقیت اجرایIT [دوره 2، شماره 4(پیاپی4زمستان1390)، 1390، صفحه 74-86]
 • دانش‌فرد، کرم اله ارائه مدلی برای ارزیابی خط‌مشی‌های عمومی (پس از اجرا) با رویکرد حکمرانی شبکه (موردمطالعه: سازمان تأمین اجتماعی) [دوره 8، 4( پیاپی 28 زمستان1396)، 1396، صفحه 13-25]
 • درخشان، رستم آسیب‌شناسی اجرای خط‌مشی‌های سلامت اداری با رویکرد حکمرانی خوب در سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی [دوره 9، 4( پیاپی 32 زمستان 1397، 1397، صفحه 73-90]
 • درخشیده، حامد تاثیر رهبری اخلاقی بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان با توجه به نقش میانجی عدالت ادراک شده کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه اصفهان) [دوره 7، شماره1 ( پیاپی 21 بهار 1395)، 1395، صفحه 27-42]
 • درویش، حسن بررسی تاثیر رفتار سیاسی بر آوای کارکنان [دوره 8، 1 (پیاپی 25 بهار 1396)، 1396، صفحه 1-13]
 • دلوی، محمدرضا رابطه متقابل رهبری اشتراکی با تاکتیک‌های نفوذ نرم و سخت بر اساس مدل کارسون (مورد مطالعه: کارکنان ذوب آهن اصفهان) [دوره 8، 1 (پیاپی 25 بهار 1396)، 1396، صفحه 71-83]
 • دلوی، محمدرضا تأثیر استراتژی نوآوری بر عملکرد براساس کارت امتیازی متوازن (مورد مطالعه شرکت توزیع برق اصفهان) [دوره 8، 3(پیاپی 27 پاییز1396، 1396، صفحه 37-50]
 • دهقان، اعظم تحلیل روابط رهبری اصیل، امنیت روانی و رفتار شهروندی سازمانی [دوره 7، 2(پیاپی 22 تابستان 1395)، 1395، صفحه 35-45]
 • دهقانیان، فریده محدودیت‌های توانمندسازی زنان شاغل در سازمان‌های دولتی ایران [دوره 2، شماره 4(پیاپی4زمستان1390)، 1390، صفحه 87-105]
 • دهگان، محمود اثر رهبری تحول آفرین بر رفتار شهروندی سازمانی تحول محور ‏‎ (مورد مطالعه: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران) [دوره 8، 2( پیاپی 26 تابستان 1396، 1396، صفحه 29-40]
 • دورانی، امیر شناسایی و اولویت‌بندی موانع اجرای خط‌مشی‌های دولتی در حوزه ستادی وزارت نفت [دوره 9، 2(پیاپی 30 تابستان 1397)، 1397، صفحه 79-88]

ذ

 • ذاکری، محمد تبیین الگوی پاسخگویی و نظارت بر نظام اداری در حکومت علوی از منظر رابطه بوروکراسی و دموکراسی [دوره 2، شماره 4(پیاپی4زمستان1390)، 1390، صفحه 1-18]
 • ذاکری، محمد آسیب شناسی استقرار جانشین پروری مدیران درسازمان‌های دولتی ایران [دوره 5، شماره 2(پیاپی 15 و 16 پاییز و زمستان 1393، 1393، صفحه 15-24]
 • ذاکری، محمد بررسی نقش میانجی توانمندسازی در رابطه بین رهبری تحول‌ آفرین و حکمرانی خوب (مورد مطالعه: معاونت راهبردی قوه قضائیه) [دوره 7، ویژه نامه 1395، 1395، صفحه 101-110]
 • ذاکری، محمد کاربرد شیوه های مدیریت معنا در ارتباطات و رهبری امام علی (ع)در نهج البلاغه [دوره 7، ویژه نامه 1395، 1395، صفحه 265-278]

ر

 • رادفر، رضا شناسایی تاثیر سرمایه فکری بر ابعاد هوش سازمانی (از دیدگاه کارل آلبرخت) در واحد مالی شرکت ارتباطات سیار [دوره 6، شماره 2( پیاپی 19 و 20 پاییز و زمستان 1394)، 1394، صفحه 47-62]
 • رجایی، زهرا موانع و چالش‌های پیاده‌سازی شهرداری الکترونیک (موردمطالعه: شهرداری آبیک قزوین) [دوره 9، 2(پیاپی 30 تابستان 1397)، 1397، صفحه 103-112]
 • رجایی، زهرا تاثیر خط مشی های مربوط به شرایط محیط کاری بر بهره وری کارکنان دانشی (مورد مطالعه: دانشگاه دولتی بیرجند) [دوره 9، 3(پیاپی31 پاییز 1397)، 1397، صفحه 20-38]
 • رجایی، زهرا بررسی شاخص های عملکرد در شرکت های دانش بنیان براساس مدل منشور عملکرد (مورد مطالعه: شرکت های دانش بنیان استان های خراسان جنوبی، شمالی و رضوی) [دوره 9، 4( پیاپی 32 زمستان 1397، 1397، صفحه 15-34]
 • رجبی فرجاد، حاجیه مقایسه عملکرد شورای اسلامی شهرستان‌های بروجرد و دورود [دوره 2، شماره 4(پیاپی4زمستان1390)، 1390، صفحه 33-51]
 • رجبی فرجاد، حاجیه بررسی رابطه جمع گرایی با عدالت سازمانی [دوره 2، شماره 2(پیاپی2 تابستان 1390)، 1390، صفحه 93-106]
 • رجبی فرجاد، حاجیه تأثیر عوامل سازمانی و عوامل شخصی بر گرایش به ترک خدمت پیش کسوتان ورزشی (مطالعه موردی: هیأت شنای استان تهران بخش بانوان) [دوره 3، شماره 2(پیاپی 7و8 پاییز و زمستان 1391)، 1391، صفحه 63-72]
 • رجبی فرجاد، حاجیه تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی و کیفیت ادراک شده برند بر ترجیح برند در شعب بانک صادرات شهرآمل [دوره 4، 2( پیاپی 11و 12 پاییز و زمستان 1392)، 1392، صفحه 17-25]
 • رجبی فرجاد، حاجیه نقش رفتارشهروندی سازمانی در ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر [دوره 5، شماره 1( پیاپی 13و 14 بهار و تابستان1393)، 1393، صفحه 31-44]
 • رجبی فرجاد، حاجیه ارزیابی آمادگی مدارس برای استقرار مدیریت مشارکتی (مورد مطالعه: مدارس راهنمایی شهر همدان) [دوره 7، 3( پیاپی 23 پاییز 1395)، 1395، صفحه 33-43]
 • رجبی فرجاد، حاجیه تاثیر عدالت سازمانی بر توانمندی کارکنان با نقش میانجی رهبری تحول آفرین با در نظر گرفتن خط مشی‌های دانشگاه علوم پزشکی [دوره 8، 3(پیاپی 27 پاییز1396، 1396، صفحه 65-79]
 • رحیمی، ابراهیم اثر میانجی‌گری یادگیری سازمانی در رابطه بین مدیریت دانش با توانمند‌سازی کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی) [دوره 8، 3(پیاپی 27 پاییز1396، 1396، صفحه 13-24]
 • رحیمی، جعفر رابطه هوش اخلاقی با رفتار شهروند سازمانی در کارکنان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان [دوره 7، ویژه نامه 1395، 1395، صفحه 185-201]
 • رحیمی، غلامرضا ارزیابی تاثیر زیرساخت فناوری در پیاده سازی مولفه های مدیریت دانش ( مورد مطالعه: شهرداری ارومیه) [دوره 7، ویژه نامه 1395، 1395، صفحه 169-183]
 • رحیمی، غلام رضا راستی آزمایی پارادوکس بهره وری فناوری اطلاعات در اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی [دوره 8، ویژه نامه 1396، 1396، صفحه 149-162]
 • رحیمی، فرج اله تاثیر سرمایه فکری بر قابلیت یادگیری سازمانی و دانش آفرینی در سازمان آب و برق خوزستان [دوره 3، شماره 1(پیاپی 5و6 بهار و تابستان 1391)، 1391، صفحه 29-42]
 • رحمانی، حامد سیستم پیش‌بینی کننده استنتاج فازی حکمرانی خوب در مبارزه با فساد اداری [دوره 5، شماره 1( پیاپی 13و 14 بهار و تابستان1393)، 1393، صفحه 1-12]
 • رحمان سرشت، حسین الگوی سیاست گذاری جذب دانشجویان بین المللی در ایران [دوره 10، 1( پیاپی 33 بهار 1398)، 1398، صفحه 67-83]
 • رزقی شیر سوار، هادی شناسایی و اولویتبندی مولفه‌های ‌کار آفرینی سازمانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی (مورد مطالعه:ساختمان ستادی شهر تهران) [دوره 6، شماره 2( پیاپی 19 و 20 پاییز و زمستان 1394)، 1394، صفحه 15-33]
 • رشادت جو، حمیده رابطه رهبری تحول‌آفرین و تعهد سازمانی در سازمان‌ آموزش ‌و پرورش شهر تهران [دوره 6، شماره 2( پیاپی 19 و 20 پاییز و زمستان 1394)، 1394، صفحه 73-90]
 • رشیدی تربتی، شیوا شناسایی تاثیر سرمایه فکری بر ابعاد هوش سازمانی (از دیدگاه کارل آلبرخت) در واحد مالی شرکت ارتباطات سیار [دوره 6، شماره 2( پیاپی 19 و 20 پاییز و زمستان 1394)، 1394، صفحه 47-62]
 • رشیدزاده دوان، ابریشم شناسایی شاخص های اجتماعی-فرهنگی مربیگری تعاملی در وزارت ورزش و جوانان [دوره 8، ویژه نامه 1396، 1396، صفحه 249-261]
 • رشیدی کیا، یوسف مطالعه موردی ارزیابی عملکرد بر مبنای رویکرد کارت امتیازی متوازن [دوره 8، ویژه نامه 1396، 1396، صفحه 65-82]
 • رضایی، بیژن رابطه ی فرهنگ سازمانی و تمایل به کارآفرینی (مورد مطالعه: شرکت لعابیران زرقان) [دوره 5، شماره 2(پیاپی 15 و 16 پاییز و زمستان 1393، 1393، صفحه 1-14]
 • رضایی، رامین مکانیسم تأثیرگذاری رسانه ها بر فرآیند دستورکارسازی در جریان خط مشی گذاری عمومی [دوره 4، 2( پیاپی 11و 12 پاییز و زمستان 1392)، 1392، صفحه 39-55]
 • رضایی، غلامرضا اثربخشی حسابرسی مستقل در بخش عمومی به‌عنوان حلقه‌ی انتهایی پاسخگویی [دوره 10، 1( پیاپی 33 بهار 1398)، 1398، صفحه 37-52]
 • رضایی کلیدبری، حمیدرضا بررسی نقش رهبری معنوی مدیران بر توانمندسازی کارکنان بانک (مطالعه موردی: استان گیلان) [دوره 2، شماره1 (پیاپی 1 بهار 1390)، 1390، صفحه 75-98]
 • رضایی‌منش، بهروز تأثیر مدیریت دولتی نوین بر اعتماد سازمانی کارکنان ستادی شهرداری رشت [دوره 6، شماره 2( پیاپی 19 و 20 پاییز و زمستان 1394)، 1394، صفحه 1-14]
 • رضایی‌منش، بهروز تأثیر رهبری خدمتگزار بر انگیزش و عملکرد کارکنان [دوره 7، 4( پیاپی 24 زمستان 1395)، 1395، صفحه 51-66]
 • رضوی نژاد، سیدامین بررسی دیپلماسی هسته‌ای بین ایران و آمریکا براساس نظریه بازی‌ها [دوره 5، شماره 2(پیاپی 15 و 16 پاییز و زمستان 1393، 1393، صفحه 67-81]
 • رفیع‌زاده، علاالدین تعیین متغیرهای طراحی مدل مدیریت عملکرد در سطح دولت [دوره 7، 4( پیاپی 24 زمستان 1395)، 1395، صفحه 1-17]
 • رمضان، مجید کاربرد روش آمیخته (کمی و کیفی) درآسیب‌شناسی فرهنگ سازمانی یک موسسه تحقیقاتی [دوره 8، ویژه نامه 1396، 1396، صفحه 29-46]
 • رنجبر سودجانی، یوسف کاربرد کارت امتیازی متوازن در تعیین شاخص های سنجش عملکرد آموزش عالی [دوره 9، 4( پیاپی 32 زمستان 1397، 1397، صفحه 1-14]
 • رنگریز، حسن شناسایی و اولویت بندی موانع اجرای خط مشی های عمومی در سازمان های دولتی با استفاده از مدل های تصمیم گیری چند معیاره [دوره 8، 4( پیاپی 28 زمستان1396)، 1396، صفحه 27-43]
 • رهنمای رودپشتی، فریدون نقش حمایت دولتی از شرکت‌ها در ارزش آفرینی (ارزیابی کارکرد خصوصی‌سازی) [دوره 2، شماره 3(پیاپی 3 پاییز 1390)، 1390، صفحه 1-16]
 • ریواز، سارا بررسی رابطه بین اصول سازمان یادگیرنده و تعهد سازمانی کارکنان (مطالعه موردی شرکت توزیع نیروی برق منطقه‏ای فارس) [دوره 5، شماره 1( پیاپی 13و 14 بهار و تابستان1393)، 1393، صفحه 13-22]
 • ریواز، مژده بررسی رابطه بین اصول سازمان یادگیرنده و تعهد سازمانی کارکنان (مطالعه موردی شرکت توزیع نیروی برق منطقه‏ای فارس) [دوره 5، شماره 1( پیاپی 13و 14 بهار و تابستان1393)، 1393، صفحه 13-22]
 • روح‌الهی، احمدعلی تاثیر رهبری تحول‌آفرین بر عملکرد شغلی اعضای هیات علمی با میانجی‌گری درگیری شغلی [دوره 6، شماره 1( پیاپی 17 و 18 بهار و تابستان 1394)، 1394، صفحه 1-16]
 • روح‌بخش، هاجر نقش واسطه‌ای مدیریت دانش در ارتباط میان رهبری تحول‌آفرین و نوآوری سازمانی [دوره 7، 3( پیاپی 23 پاییز 1395)، 1395، صفحه 15-31]
 • روستایی، سعیده بررسی تاثیر ادراک سرپرستان از ‌عدالت تعاملی بر بروز سرپرستی توهین‌آمیز: تببین نقش تعدیلگر سبک رهبری خودکامه (مورد مطالعه: بانک سپه) [دوره 7، ویژه نامه 1395، 1395، صفحه 13-26]

ز

 • زارع، امین بررسی تاثیر ادراک سرپرستان از ‌عدالت تعاملی بر بروز سرپرستی توهین‌آمیز: تببین نقش تعدیلگر سبک رهبری خودکامه (مورد مطالعه: بانک سپه) [دوره 7، ویژه نامه 1395، 1395، صفحه 13-26]
 • زارع، امین تأثیر رهبری قلدرمآبانه در بروز رفتارهای منافقانه: تبیین نقش میانجی‌گر سکوت سازمانی [دوره 8، ویژه نامه 1396، 1396، صفحه 15-27]
 • زارع، امین کاربرد روش آمیخته (کمی و کیفی) درآسیب‌شناسی فرهنگ سازمانی یک موسسه تحقیقاتی [دوره 8، ویژه نامه 1396، 1396، صفحه 29-46]
 • زارعی، علیرضا بررسی تاثیر ادراک سرپرستان از ‌عدالت تعاملی بر بروز سرپرستی توهین‌آمیز: تببین نقش تعدیلگر سبک رهبری خودکامه (مورد مطالعه: بانک سپه) [دوره 7، ویژه نامه 1395، 1395، صفحه 13-26]
 • زارعی، محمدعلی موانع قانون‌گرایی در ایران (موانع اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده) [دوره 2، شماره 3(پیاپی 3 پاییز 1390)، 1390، صفحه 59-67]
 • زارعی رهرو، امیرحسن ارائه مدلی فازی برای ارزیابی میزان مسئولیت اجتماعی سازمان [دوره 6، شماره 1( پیاپی 17 و 18 بهار و تابستان 1394)، 1394، صفحه 79-93]
 • زاهدی، شمس السادات محدودیت‌های توانمندسازی زنان شاغل در سازمان‌های دولتی ایران [دوره 2، شماره 4(پیاپی4زمستان1390)، 1390، صفحه 87-105]
 • زراعت کیش، سید یعقوب ارزیابی شاخص توسعه انسانی در روستاهای استان کهگیلویه و بویراحمد [دوره 7، شماره1 ( پیاپی 21 بهار 1395)، 1395، صفحه 43-53]
 • زرندی، سعید نقش تامین و تدارکات الکترونیک در مبارزه با فساد اداری [دوره 4، 2( پیاپی 11و 12 پاییز و زمستان 1392)، 1392، صفحه 27-37]
 • زرندی، سعید تحلیل تأثیر پاسخگویی عمومی بر خط‌مشی ارتقای سلامت اداری و شفافیت سازمانی در بخش دولتی (مورد مطالعه: وزارت صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران) [دوره 9، 2(پیاپی 30 تابستان 1397)، 1397، صفحه 23-41]
 • زندی، خلیل تحلیل روابط رهبری اصیل، امنیت روانی و رفتار شهروندی سازمانی [دوره 7، 2(پیاپی 22 تابستان 1395)، 1395، صفحه 35-45]
 • زندی، خلیل آسیب‌شناسی کار تیمی در تعاونی‌های کشاورزی شهرستان همدان [دوره 8، 1 (پیاپی 25 بهار 1396)، 1396، صفحه 45-58]
 • زهیری، حسین تاثیر قابلیت‌های بازاریابی، نوآوری و گرایش کارآفرینانه از طریق متغیر شبکه اجتماعی برعملکرد (مطالعه موردی بانک قوامین) [دوره 7، 3( پیاپی 23 پاییز 1395)، 1395، صفحه 45-60]

س

 • ساداتی، میرحمید ارزیابی تاثیر زیرساخت فناوری در پیاده سازی مولفه های مدیریت دانش ( مورد مطالعه: شهرداری ارومیه) [دوره 7، ویژه نامه 1395، 1395، صفحه 169-183]
 • ساده، احسان نقش توانمند ساز فناوری اطلاعات در استقرار مدیریت دانش (مطالعه شرکتهای مستقر در شهرکهای صنعتی استان گلستان) [دوره 7، 4( پیاپی 24 زمستان 1395)، 1395، صفحه 37-50]
 • سالاریان، فاطمه تأثیر اعتماد سازمانی بر بهبود مدیریت دانش با توجه نقش واسطه‌ای رهبری خدمتگزار (مطالعه‌ای در اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران) [دوره 7، 2(پیاپی 22 تابستان 1395)، 1395، صفحه 57-70]
 • سالاریان، محسن تأثیر اعتماد سازمانی بر بهبود مدیریت دانش با توجه نقش واسطه‌ای رهبری خدمتگزار (مطالعه‌ای در اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران) [دوره 7، 2(پیاپی 22 تابستان 1395)، 1395، صفحه 57-70]
 • سجادی، سید مجتبی بررسی عوامل روانشناختی موثر بر تمایل به کسب و کارهای کوچک و متوسط در بخش کشاورزی [دوره 7، ویژه نامه 1395، 1395، صفحه 1-11]
 • سیدی، سید روح اله تأثیر تجارت خارجی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی اقتصادی دولتهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی: با تاکید بر مدیریت صادرات و واردات [دوره 7، 2(پیاپی 22 تابستان 1395)، 1395، صفحه 47-55]
 • سیدعلوی، سیدمحمد تعیین سطح هوش سازمانی کارکنان و رابطه آن با میزان بهره وری آنان (مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات) [دوره 4، شماره 1 (پیاپی9و10 بهار و تابستان 1392)، 1392، صفحه 37-52]
 • سیدعلوی، سیدمحمد تحلیل کانونیکالی رابطه بین سلامت سازمانی و تعهد سازمانی در بین کارکنان واحد پزشکی تهران دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 9، 3(پیاپی31 پاییز 1397)، 1397، صفحه 55-66]
 • سید علوی، سید بلال تعیین سطح هوش سازمانی کتابداران کتابخانه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات [دوره 2، شماره1 (پیاپی 1 بهار 1390)، 1390، صفحه 99-119]
 • سربلند، خیراله ارائه الگوی بهینه‌سازی استراتژی‌های توانمندسازی منابع انسانی در سازمان تامین اجتماعی استان آذربایجان شرقی [دوره 8، ویژه نامه 1396، 1396، صفحه 163-174]
 • سرداری، احمد مطالعه موردی ارزیابی عملکرد بر مبنای رویکرد کارت امتیازی متوازن [دوره 8، ویژه نامه 1396، 1396، صفحه 65-82]
 • سرفرازی، مهرزاد رویکرد تلفیقی مهندسـی ارزش و اصول نـاب در خـلق ارزش [دوره 1، شماره3 (پیاپی 3 زمستان 1389)، 1389، صفحه 25-59]
 • سرفرازی، مهرزاد رابطه متقابل دولت سیار و بانکداری سیار [دوره 1، شماره1(پیاپی 1 تابستان 1389)، 1389، صفحه 188-226]
 • سعیدی، لیلا شناسایی و اولویت‌بندی موانع اجرای خط‌مشی‌های دولتی در حوزه ستادی وزارت نفت [دوره 9، 2(پیاپی 30 تابستان 1397)، 1397، صفحه 79-88]
 • سیف، اصغر شناسایی عوامل مرتبط در ارزیابی خط مشی های توسعه منابع انسانی کارکنان دولت [دوره 9، 4( پیاپی 32 زمستان 1397، 1397، صفحه 35-49]
 • سلاجقه، سنجر وضعیت مسئله یابی رسمی و میزان اجرای خط مشی های عمومی (مورد مطالعه: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) [دوره 8، 3(پیاپی 27 پاییز1396، 1396، صفحه 51-63]
 • سلاجقه، سنجر تأثیر عوامل درون و برون سازمانی مؤثر بر اجرای بهینه خط‌مشی‌های دولتی (مورد مطالعه: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان رضوی) [دوره 10، 2( پیاپی 34 تابستان 1398، 1398، صفحه 15-30]
 • سیلاوی، عیسی مطالعه موردی ارزیابی عملکرد بر مبنای رویکرد کارت امتیازی متوازن [دوره 8، ویژه نامه 1396، 1396، صفحه 65-82]
 • سلطانی، شاروخ تأثیر معنویت بر رضایت شغلی نیروی انسانی ادارات دولتی جنوب استان آذربایجان غربی [دوره 7، شماره1 ( پیاپی 21 بهار 1395)، 1395، صفحه 73-86]
 • سلطانی، شاروخ ارتقای رفتار شهروندی سازمانی و رضایت شغلی کارکنان در پرتو اعتماد سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان ادارات دولتی شهرستان مهاباد) [دوره 7، 4( پیاپی 24 زمستان 1395)، 1395، صفحه 19-36]
 • سلطانی، ملیحه تاثیر الزام دوجانبه، اعتماد و حفظ وجهه بر دستاوردهای ادراک شده فردی و گروهی مدیریت دانش با نقش میانجی تسهیم دانش(مورد مطالعه: شرکت مخابرات استان اصفهان) [دوره 7، ویژه نامه 1395، 1395، صفحه 57-69]
 • سلیمی، غلامرضا بررسی رابطه بین معنویت سازمانی و جلوگیری از شایعه در سازمان(مورد مطالعه کارکنان ادارات تربیت بدنی استان تهران) [دوره 7، ویژه نامه 1395، 1395، صفحه 71-83]
 • سنجقی، محمد ابراهیم کاربرد روش آمیخته (کمی و کیفی) درآسیب‌شناسی فرهنگ سازمانی یک موسسه تحقیقاتی [دوره 8، ویژه نامه 1396، 1396، صفحه 29-46]

ش

 • شادنوش، نصرت اله تعیین عوامل سازنده و ارائه مدل سازمان جانشین پرور (مورد مطالعه : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران) [دوره 7، 4( پیاپی 24 زمستان 1395)، 1395، صفحه 67-75]
 • شاهین، آرش مطالعه کیفیت خدمات بانک ملت پس از واگذاری به بخش خصوصی [دوره 2، شماره 2(پیاپی2 تابستان 1390)، 1390، صفحه 53-75]
 • شیبت الحمدی، سید احمد بهره‌وری نیروی انسانی با رویکرد چرخش شغلی با استفاده از الگوریتم فرا ابتکاری فاخته [دوره 4، شماره 1 (پیاپی9و10 بهار و تابستان 1392)، 1392، صفحه 23-35]
 • شیخی، سلمان رابطهی بین سرمایه فکری و عملکرد سازمانی (مطالعهی موردی: شرکت ملی گاز ایران) [دوره 3، شماره 1(پیاپی 5و6 بهار و تابستان 1391)، 1391، صفحه 55-64]
 • شیخ بکلو، سارا رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی کارکنان و رضایت دانشجویان (مورد مطالعه منطقه 13 دانشگاه آزاد اسلامی) [دوره 3، شماره 1(پیاپی 5و6 بهار و تابستان 1391)، 1391، صفحه 65-80]
 • شیخ بکلو، سارا موانع و چالش‌های پیاده‌سازی شهرداری الکترونیک (موردمطالعه: شهرداری آبیک قزوین) [دوره 9، 2(پیاپی 30 تابستان 1397)، 1397، صفحه 103-112]
 • شیخ پور، مهدیه وضعیت مسئله یابی رسمی و میزان اجرای خط مشی های عمومی (مورد مطالعه: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) [دوره 8، 3(پیاپی 27 پاییز1396، 1396، صفحه 51-63]
 • شیرخورشیدی، سیده منا اولویت‌بندی نقش‌های رهبر در فازهای مختلف فرآیند نوآوری [دوره 2، شماره 3(پیاپی 3 پاییز 1390)، 1390، صفحه 69-83]
 • شیرسوار شهاوند، سکینه تاثیر سرمایه فکری بر قابلیت یادگیری سازمانی و دانش آفرینی در سازمان آب و برق خوزستان [دوره 3، شماره 1(پیاپی 5و6 بهار و تابستان 1391)، 1391، صفحه 29-42]
 • شریف زاده، فتاح تحلیل تاثیر مولفه‌های مسئولیت اجتماعی بر کیفیت ارائه خدمات عمومی (مطالعه موردی شهرداری شهر اشتهارد) [دوره 3، شماره 2(پیاپی 7و8 پاییز و زمستان 1391)، 1391، صفحه 1-18]
 • شریف زاده، فتاح الگوی سیاست گذاری جذب دانشجویان بین المللی در ایران [دوره 10، 1( پیاپی 33 بهار 1398)، 1398، صفحه 67-83]
 • شریف‌زاده، فتاح نقش واسط فناوری اطلاعات در محتوای خط‌مشی گذاری عمومی [دوره 4، شماره 1 (پیاپی9و10 بهار و تابستان 1392)، 1392، صفحه 77-92]
 • شیروانی، علیرضا مقایسه عملکرد شورای اسلامی شهرستان‌های بروجرد و دورود [دوره 2، شماره 4(پیاپی4زمستان1390)، 1390، صفحه 33-51]
 • شیروانی، علیرضا رابطه فرهنگ سازمانی با تصویر سازمانی و هویت سازمانی (مطالعه موردی حوزه ستادی سازمان سما) [دوره 3، شماره 2(پیاپی 7و8 پاییز و زمستان 1391)، 1391، صفحه 29-37]
 • شفیعی، زاهده بررسی تأثیر اجرای طرح برون‌سپاری بر عملکرد کارکنان در شرکت ملی گاز ایران [دوره 2، شماره 3(پیاپی 3 پاییز 1390)، 1390، صفحه 17-28]
 • شفیعی، علی تاثیر خط‌مشی‌گذاری مدیریت کلان بر عملکرد شرکت های بزرگ صنعت فولاد [دوره 9، 4( پیاپی 32 زمستان 1397، 1397، صفحه 51-72]
 • شفیعی، هادی شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر استرس شغلی در کارکنان با تکنیک AHP [دوره 7، 3( پیاپی 23 پاییز 1395)، 1395، صفحه 1-13]
 • شفیع زاده، حمید رابطه فرهنگ سازمانی و بهبود نگهداری و تعمیرات بهره‌ور فراگیر در شهرک صنعتی آمل [دوره 3، شماره 2(پیاپی 7و8 پاییز و زمستان 1391)، 1391، صفحه 19-28]
 • شفیع زاده، حمید رابطه هوش اخلاقی با رفتار شهروند سازمانی در کارکنان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان [دوره 7، ویژه نامه 1395، 1395، صفحه 185-201]
 • شفیع‌زاده، حمید بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و رفتار سازمانی مدیران دانشگاه [دوره 2، شماره 4(پیاپی4زمستان1390)، 1390، صفحه 107-118]
 • شفیع‌زاده، حمید رابطه کاربرد مدیریت دانش و جو سازمانی با رضایت مشتریان در شعب منطقه شرق بانک سپه تهران از دیدگاه کارکنان [دوره 3، شماره 2(پیاپی 7و8 پاییز و زمستان 1391)، 1391، صفحه 39-49]
 • شکاری، غلامعباس سنجش کیفیت عملکرد اداره کل پست استان خراسان رضوی درمسیربهبود و تعالی (بارویکرد مدل خود ارزیابیCAF 2006) [دوره 1، شماره2 (پیاپی2 پاییز 1389)، 1389، صفحه 1-36]
 • شکاری، غلامعباس عوامل موثر بر بی‌تفاوتی سازمانی (مطالعه موردی: شرکت برق منطقه‌ای خراسان) [دوره 7، 2(پیاپی 22 تابستان 1395)، 1395، صفحه 71-81]
 • شکوری، ندا شناخت وضعیت موجود منابع انسانی با تأکید بر الزامات توانمندسازی روانشناختی و شناسایی عوامل مؤثر بر توانمندسازی روانشناختی (مطالعه موردی:کارکنان شرکت برق منطقه‌ای خراسان) [دوره 6، شماره 1( پیاپی 17 و 18 بهار و تابستان 1394)، 1394، صفحه 17-31]
 • شکوری، ندا رابطه توانمندسازی روانشناختی و تعهد سازمانی (مطالعه موردی: شرکت برق منطقه‌ای خراسان) [دوره 6، شماره 2( پیاپی 19 و 20 پاییز و زمستان 1394)، 1394، صفحه 63-72]
 • شمس، مرضیه بررسی تاثیر رفتار سیاسی بر آوای کارکنان [دوره 8، 1 (پیاپی 25 بهار 1396)، 1396، صفحه 1-13]
 • شهابی نیا، سعید ارزیابی سلامت سازمانی مراکز و واحدهای تابعه دانشگاه پیام نور استان همدان [دوره 9، 3(پیاپی31 پاییز 1397)، 1397، صفحه 83-94]
 • شهسواری، حمید رضا موانع استقرار سیستم بانکداری جامع (Core Banking) [دوره 6، شماره 1( پیاپی 17 و 18 بهار و تابستان 1394)، 1394، صفحه 33-46]

ص

 • صادقی، پیمان آسیب‌شناسی کار تیمی در تعاونی‌های کشاورزی شهرستان همدان [دوره 8، 1 (پیاپی 25 بهار 1396)، 1396، صفحه 45-58]
 • صادقی، سیامک آسیب‌شناسی کار تیمی در تعاونی‌های کشاورزی شهرستان همدان [دوره 8، 1 (پیاپی 25 بهار 1396)، 1396، صفحه 45-58]
 • صادقی، مریم رابطه میان ویژگی‌های شخصیتی با فرسودگی شغلی و رفتارهای انحرافی کارکنان (مورد مطالعه: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) [دوره 8، ویژه نامه 1396، 1396، صفحه 205-220]
 • صادقی، منصوره بررسی رابطه بین اعتماد و پذیرش بانکداری الکترونیک از سوی مشتریان شعب بانک سپه استان گلستان [دوره 7، ویژه نامه 1395، 1395، صفحه 111-137]
 • صادقی، منصوره بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و استرس ناشی از عوامل سازمانی با رضایت شغلی کارکنان سازمان علوم پزشکی استان گلستان [دوره 8، ویژه نامه 1396، 1396، صفحه 157-180]
 • صادقیان سورکی، مهدی کاربرد کارت امتیازی متوازن در تعیین شاخص های سنجش عملکرد آموزش عالی [دوره 9، 4( پیاپی 32 زمستان 1397، 1397، صفحه 1-14]
 • صادقیان سورکی، مهدی فراترکیب الگوها و چارچوب های ارزیابی و ممیزی پژوهش‌های دانشگاهی: رهیافت مفهومی [دوره 10، 1( پیاپی 33 بهار 1398)، 1398، صفحه 105-119]
 • صادقی ده چشمه، مهرداد تاثیر رهبری استراتژیک از طریق تفکر استراتژیک برعملکرد سازمانی در شرکت ساپکو [دوره 10، 2( پیاپی 34 تابستان 1398، 1398، صفحه 1-14]
 • صارمی راد، سعیده بررسی رابطه بین توانمندسازی روانشناختی و تعهدسازمانی کارکنان در شرکت ارتباطات سیار [دوره 1، شماره3 (پیاپی 3 زمستان 1389)، 1389، صفحه 60-82]
 • صالحی، مهسا نقش تامین و تدارکات الکترونیک در مبارزه با فساد اداری [دوره 4، 2( پیاپی 11و 12 پاییز و زمستان 1392)، 1392، صفحه 27-37]
 • صالحی صدقیانی، جمشید الگوی سیاست گذاری جذب دانشجویان بین المللی در ایران [دوره 10، 1( پیاپی 33 بهار 1398)، 1398، صفحه 67-83]
 • صانعی، مهدی تهیه ابزاری استاندارد جهت سنجش معنویت در نظام اداری ایران [دوره 2، شماره1 (پیاپی 1 بهار 1390)، 1390، صفحه 1-27]
 • صدری، حسین تأثیر استراتژی نوآوری بر عملکرد براساس کارت امتیازی متوازن (مورد مطالعه شرکت توزیع برق اصفهان) [دوره 8، 3(پیاپی 27 پاییز1396، 1396، صفحه 37-50]
 • صدیقی، رامین تأثیر رهبری خدمتگزار بر انگیزش و عملکرد کارکنان [دوره 7، 4( پیاپی 24 زمستان 1395)، 1395، صفحه 51-66]
 • صدیق سالکده، اسحاق تأثیر تجارت خارجی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی اقتصادی دولتهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی: با تاکید بر مدیریت صادرات و واردات [دوره 7، 2(پیاپی 22 تابستان 1395)، 1395، صفحه 47-55]
 • صرافی زاده، اصغر موانع استقرار سیستم بانکداری جامع (Core Banking) [دوره 6، شماره 1( پیاپی 17 و 18 بهار و تابستان 1394)، 1394، صفحه 33-46]
 • صف آرا، کلثوم شناسایی موانع حسابرسی‌‌‌کامپیوتری در سازمانهای دولتی ایران (مورد مطالعه: سازمان حسابرسی) [دوره 8، 1 (پیاپی 25 بهار 1396)، 1396، صفحه 31-44]
 • صفاری زنجانی، ناصر رابطه بین توسعه حرفه‌ای کارکنان با خودکارآمدی آنان و نوع قدرت مدیران در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه [دوره 8، 3(پیاپی 27 پاییز1396، 1396، صفحه 1-12]
 • صفری شاد، فرانک اثر میانجی‌گری یادگیری سازمانی در رابطه بین مدیریت دانش با توانمند‌سازی کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی) [دوره 8، 3(پیاپی 27 پاییز1396، 1396، صفحه 13-24]
 • صمدی میارکلائی، حسین ارائه الگوی جهت سنجش تعاملات علّی میان عوامل مؤثر بر رفتار شهروندی سازمانی در آموزش عالی (مطالعهای در دانشگاه مازندران با استفاده از تکنیک دیمتل) [دوره 7، 3( پیاپی 23 پاییز 1395)، 1395، صفحه 61-77]
 • صمدی میارکلائی، حسین تبیین نقش معنویت در محیط کار بر توسعة فرهنگ کارآفرینی سازمانی با تاکید بر نقش میانجی نوع‌دوستی و ادب اجتماعی [دوره 7، ویژه نامه 1395، 1395، صفحه 245-264]
 • صمدی میارکلائی، حسین روندها و روش‌شناسی‌های پژوهشی در مطالعات مدیریت دولتی: تحلیل محتوای نشریات برتر در یک دوره‌ی پنج‌ساله (2014-2010) [دوره 8، ویژه نامه 1396، 1396، صفحه 99-116]
 • صمدی میارکلائی، حمزه ارائه الگوی جهت سنجش تعاملات علّی میان عوامل مؤثر بر رفتار شهروندی سازمانی در آموزش عالی (مطالعهای در دانشگاه مازندران با استفاده از تکنیک دیمتل) [دوره 7، 3( پیاپی 23 پاییز 1395)، 1395، صفحه 61-77]
 • صمدی میارکلائی، حمزه تبیین نقش معنویت در محیط کار بر توسعة فرهنگ کارآفرینی سازمانی با تاکید بر نقش میانجی نوع‌دوستی و ادب اجتماعی [دوره 7، ویژه نامه 1395، 1395، صفحه 245-264]
 • صمدی میارکلائی، حمزه روندها و روش‌شناسی‌های پژوهشی در مطالعات مدیریت دولتی: تحلیل محتوای نشریات برتر در یک دوره‌ی پنج‌ساله (2014-2010) [دوره 8، ویژه نامه 1396، 1396، صفحه 99-116]
 • صمیمی، مهدی تاثیر هوش معنوی بر عملکرد سازمانی با میانجیگری رفتار شهروندی سازمانی(مورد مطالعه :کارکنان شرکت شیر پگاه استان اصفهان) [دوره 8، ویژه نامه 1396، 1396، صفحه 83-97]
 • صوری زهی، ذکریا رابطه بین سکوت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی تعهد سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی شهرستان خاش [دوره 4، 2( پیاپی 11و 12 پاییز و زمستان 1392)، 1392، صفحه 71-83]

ض

 • ضیاء الدینی، محمد تاثیر یادگیری سازمانی بر نیاز به کسب موفقیت با میانجی گری خودباوری و مهارت فردی (مورد مطالعه: سازمان تأمین اجتماعی استان خراسان جنوبی) [دوره 7، ویژه نامه 1395، 1395، صفحه 85-99]
 • ضیایی بیگدلی، محمدتقی شناسایی موانع موثر در اجرای بهینه نظام مالیات بر ارزش افزوده در ایران (براساس قانون مالیات بر ارزش افزوده) [دوره 4، 2( پیاپی 11و 12 پاییز و زمستان 1392)، 1392، صفحه 1-15]
 • ضیائی، زینب ارزیابی رابطه بین هوش هیجانی و رضایت شغلی کارکنان معاونت برون مرزی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران [دوره 2، شماره1 (پیاپی 1 بهار 1390)، 1390، صفحه 121-136]

ط

 • طیاران، شهرزاد تاثیر شهرت سازمانی بر بازاریابی سبز از دیدگاه بانوان مصرف کننده محصولات ارگانیک [دوره 8، ویژه نامه 1396، 1396، صفحه 235-247]
 • طالب نیا، قدرت الله تاثیر مولفه‌های مدیریت دانش بر تقلب گزارش‌های مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 1( پیاپی 13و 14 بهار و تابستان1393)، 1393، صفحه 61-75]
 • طاهری گودرزی، حجت بررسی رابطه میان هوش عاطفی و تناسب ارزشی فرد- سازمان (مورد مطالعه: کارکنان صدا و سیمای مرکز لرستان) [دوره 2، شماره 2(پیاپی2 تابستان 1390)، 1390، صفحه 108-117]
 • طاهری لاری، مسعود عوامل موثر بر تسهیم دانش در زنجیره تأمین (مطالعه موردی: زنجیره تأمین برق خراسان) [دوره 8، 4( پیاپی 28 زمستان1396)، 1396، صفحه 83-93]
 • طبری، مجتبی تدوین الگوی شناور توسعه مدیریت منابع انسانی بر اساس عامل فرهنگ سازمانی در شرکت ملی گاز ایران [دوره 8، 2( پیاپی 26 تابستان 1396، 1396، صفحه 17-27]
 • طیبی شیرمرد، مهدی رابطه مؤلفه‌های خلاقیت با استقرار مدیریت دانش (مورد مطالعه: کارکنان سازمان تامین اجتماعی) [دوره 8، 1 (پیاپی 25 بهار 1396)، 1396، صفحه 85-92]
 • طهماسبی، داریوش بررسی رابطه بین معنویت سازمانی و جلوگیری از شایعه در سازمان(مورد مطالعه کارکنان ادارات تربیت بدنی استان تهران) [دوره 7، ویژه نامه 1395، 1395، صفحه 71-83]
 • طوطیان، صدیقه ارتباط بین فساد اداری و رشد اقتصادی [دوره 1، شماره3 (پیاپی 3 زمستان 1389)، 1389، صفحه 83-114]
 • طوطیان اصفهانی، صدیقه شناسایی موانع سکوت سازمانی نسبت به خط‌مشی پرداخت هزینه‌های دارویی درمانی در سازمان تأمین اجتماعی استان البرز [دوره 8، 4( پیاپی 28 زمستان1396)، 1396، صفحه 95-105]
 • طوطیان اصفهانی، صدیقه تاثیر شهرت سازمانی بر بازاریابی سبز از دیدگاه بانوان مصرف کننده محصولات ارگانیک [دوره 8، ویژه نامه 1396، 1396، صفحه 235-247]

ع

 • عالم تبریز، اکبر ارزیابی عملکرد نیروی انسانی با استفاده از شاخص های کیفی (مطالعه ای در ستاد سازمان ثبت احوال کشور) [دوره 8، ویژه نامه 1396، 1396، صفحه 47-64]
 • عباسی، رقیه رابطه شایسته‌گزینی مدیران با خلاقیت کارکنان [دوره 6، شماره 2( پیاپی 19 و 20 پاییز و زمستان 1394)، 1394، صفحه 35-45]
 • عباسی، سمیه رابطه شایسته‌گزینی مدیران با خلاقیت کارکنان [دوره 6، شماره 2( پیاپی 19 و 20 پاییز و زمستان 1394)، 1394، صفحه 35-45]
 • عباسی، محمد مهدی اکتساب دانش ضمنی در مدیریت دانش با استفاده از روش شبکه خزانه (موردمطالعه: واکاوی و تبیین عوامل کلیدی موفقیت در مدیریت کیفیت زنجیره تأمین از نگاه خبرگان صنعت روی) [دوره 8، 4( پیاپی 28 زمستان1396)، 1396، صفحه 1-11]
 • عباسی رستمی، نجیبه اثر میانجی‌گری یادگیری سازمانی در رابطه بین مدیریت دانش با توانمند‌سازی کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی) [دوره 8، 3(پیاپی 27 پاییز1396، 1396، صفحه 13-24]
 • عباس زاده، یداله نقش دولت در توسعه عدالت اجتماعی [دوره 1، شماره2 (پیاپی2 پاییز 1389)، 1389، صفحه 128-150]
 • عبدالهی، محمدرضا تحلیل تأثیر پاسخگویی عمومی بر خط‌مشی ارتقای سلامت اداری و شفافیت سازمانی در بخش دولتی (مورد مطالعه: وزارت صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران) [دوره 9، 2(پیاپی 30 تابستان 1397)، 1397، صفحه 23-41]
 • عبدلی، مریم بررسی تأثیر استفاده از ظرفیت‌های سازمانی برای افزایش ارزش مشتری (مطالعه موردی: مدیران و کارشناسان بازاریابی بانک سپه) [دوره 5، شماره 1( پیاپی 13و 14 بهار و تابستان1393)، 1393، صفحه 46-60]
 • عربلو، حمید تعیین سطح هوش سازمانی کتابداران کتابخانه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات [دوره 2، شماره1 (پیاپی 1 بهار 1390)، 1390، صفحه 99-119]
 • عسکری باقر ابادی، محبوبه بررسی تأثیر عوامل اثرگذار سازمانی بر عملکرد کارکنان [دوره 7، ویژه نامه 1395، 1395، صفحه 37-56]
 • عطایی، محمد شناسایی شاخص های اجتماعی-فرهنگی مربیگری تعاملی در وزارت ورزش و جوانان [دوره 8، ویژه نامه 1396، 1396، صفحه 249-261]
 • عطاریان، فیروزه آسیب‫شناسی اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری ‬‬‬با رویکرد توانمندسازی کارکنان دستگاه‫های اجرایی دولت [دوره 7، 2(پیاپی 22 تابستان 1395)، 1395، صفحه 1-16]
 • عطف، زهرا تأثیر سقف شیشه‌ای بر عدم بکارگیری مدیران زن در سازمان‌های دولتی استان مازندران [دوره 8، 3(پیاپی 27 پاییز1396، 1396، صفحه 81-92]
 • عقیلی، رضا مدل‌سازی سلامت سازمانی( مورد مطالعه: سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان فارس) [دوره 8، 4( پیاپی 28 زمستان1396)، 1396، صفحه 45-63]
 • عقیلی، رضا کاربرد کارت امتیازی متوازن در تعیین شاخص های سنجش عملکرد آموزش عالی [دوره 9، 4( پیاپی 32 زمستان 1397، 1397، صفحه 1-14]
 • عقیلی، رضا فراترکیب الگوها و چارچوب های ارزیابی و ممیزی پژوهش‌های دانشگاهی: رهیافت مفهومی [دوره 10، 1( پیاپی 33 بهار 1398)، 1398، صفحه 105-119]
 • علیایی، لیلا عوامل موثر بر بی‌تفاوتی سازمانی (مطالعه موردی: شرکت برق منطقه‌ای خراسان) [دوره 7، 2(پیاپی 22 تابستان 1395)، 1395، صفحه 71-81]
 • علیایی، لیلا عوامل موثر بر تسهیم دانش در زنجیره تأمین (مطالعه موردی: زنجیره تأمین برق خراسان) [دوره 8، 4( پیاپی 28 زمستان1396)، 1396، صفحه 83-93]
 • علیجانپور، محبوبه استراتژی مدیریت استعداد و تاثیر آن بر تعهد سازمانی کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه مازندران) [دوره 10، 2( پیاپی 34 تابستان 1398، 1398، صفحه 55-70]

غ

 • غیاثوند، رضا ارتباط توانمندسازی کارکنان با بالندگی سازمانی موسسه اعتباری کوثر استان همدان [دوره 8، 1 (پیاپی 25 بهار 1396)، 1396، صفحه 59-70]
 • غلامزاده علم، مریم بررسی رابطه میان هوش عاطفی و تناسب ارزشی فرد- سازمان (مورد مطالعه: کارکنان صدا و سیمای مرکز لرستان) [دوره 2، شماره 2(پیاپی2 تابستان 1390)، 1390، صفحه 108-117]

ف

 • فتحی زاده، سجاد فرهنگ سازمانی، ظرفیت جذب و موفقیت اجرایIT [دوره 2، شماره 4(پیاپی4زمستان1390)، 1390، صفحه 74-86]
 • فدایی، جواد طراحی الگوی تدوین خط مشی اصلاح و بهبود نظام اداری (مطالعه موردی: شرکت ملی گاز ایران) [دوره 9، 3(پیاپی31 پاییز 1397)، 1397، صفحه 39-53]
 • فرجادی نژاد، زعیمه بررسی نقش رهبری معنوی مدیران بر توانمندسازی کارکنان بانک (مطالعه موردی: استان گیلان) [دوره 2، شماره1 (پیاپی 1 بهار 1390)، 1390، صفحه 75-98]
 • فریدچهر، الهام تاثیر قابلیت‌های بازاریابی، نوآوری و گرایش کارآفرینانه از طریق متغیر شبکه اجتماعی برعملکرد (مطالعه موردی بانک قوامین) [دوره 7، 3( پیاپی 23 پاییز 1395)، 1395، صفحه 45-60]
 • فرزانه، محمد نقش واسطه‌ای مدیریت دانش در ارتباط میان رهبری تحول‌آفرین و نوآوری سازمانی [دوره 7، 3( پیاپی 23 پاییز 1395)، 1395، صفحه 15-31]
 • فرمهینی‌فراهانی، محسن رابطه کاربرد مدیریت دانش و جو سازمانی با رضایت مشتریان در شعب منطقه شرق بانک سپه تهران از دیدگاه کارکنان [دوره 3، شماره 2(پیاپی 7و8 پاییز و زمستان 1391)، 1391، صفحه 39-49]
 • فرهادی محلی، علی رویکرد تلفیقی مهندسـی ارزش و اصول نـاب در خـلق ارزش [دوره 1، شماره3 (پیاپی 3 زمستان 1389)، 1389، صفحه 25-59]
 • فرهادی محلی، علی تدوین الگوی شناور توسعه مدیریت منابع انسانی بر اساس عامل فرهنگ سازمانی در شرکت ملی گاز ایران [دوره 8، 2( پیاپی 26 تابستان 1396، 1396، صفحه 17-27]
 • فرهادی محلی، علی تأثیر سیاست های مدیریت منابع انسانی دانش‌محور بر عملکرد نوآوری و سرمایه فکری (مورد مطالعه: شرکت ملی پخش فراورده های نفتی - منطقه گلستان) [دوره 9، 3(پیاپی31 پاییز 1397)، 1397، صفحه 95-112]
 • فیروزبخت، مهشید عوامل موثر بر برون سپاری خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات (مورد مطالعه: شهرداری کرج) [دوره 7، 4( پیاپی 24 زمستان 1395)، 1395، صفحه 77-91]
 • فروغی، داریوش تبیین مولفه‌های راهبری سازمانی در بخش عمومی [دوره 9، 2(پیاپی 30 تابستان 1397)، 1397، صفحه 43-59]
 • فیضی، دکتر طاهره ارتباط مدیریت دانش و مولفه های آن با ابعاد سازمان یادگیرنده در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران [دوره 1، شماره1(پیاپی 1 تابستان 1389)، 1389، صفحه 157-187]
 • فیضی، محمد بررسی رابطه بین استرس شغلی و فرهنگ سازمانی با سلامت روان [دوره 7، ویژه نامه 1395، 1395، صفحه 203-213]
 • فیضی، محمد بررسی رابطه بین رهبری معنوی و سلامت سازمانی با نقش میانجی اخلاق حرفه ای (مورد مطالعه: کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان اردبیل) [دوره 8، ویژه نامه 1396، 1396، صفحه 131-147]
 • فقیهی، ابوالحسن مطالعه کیفیت خدمات بانک ملت پس از واگذاری به بخش خصوصی [دوره 2، شماره 2(پیاپی2 تابستان 1390)، 1390، صفحه 53-75]
 • فقیهی، ابوالحسن نظام پاسخگویی در دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 3، شماره 1(پیاپی 5و6 بهار و تابستان 1391)، 1391، صفحه 15-27]
 • فقیهی، ابوالحسن شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر بدبینی سازمانی و پیامدهای آن با روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP) (مورد مطالعه: اعضای هیأت علمی دانشگاه) [دوره 8، ویژه نامه 1396، 1396، صفحه 191-203]
 • فقیهی، ابوالحسن نقش مشارکت سیاسی و نظام دموکراتیک در شکل دهی فرهنگ سیاسی (مورد مطالعه: شهروندان کرد در منطقه کردستان عراق) [دوره 9، 2(پیاپی 30 تابستان 1397)، 1397، صفحه 1-19]
 • فقیهی، ابو الحسن آسیب شناسی استقرار جانشین پروری مدیران درسازمان‌های دولتی ایران [دوره 5، شماره 2(پیاپی 15 و 16 پاییز و زمستان 1393، 1393، صفحه 15-24]
 • فقیهی، مهدی بررسی انگیزه‌ها و علل انجام سرقت علمی در ایران [دوره 2، شماره1 (پیاپی 1 بهار 1390)، 1390، صفحه 137-154]
 • فقیهی، مهدی عوامل موثر بر برون سپاری خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات (مورد مطالعه: شهرداری کرج) [دوره 7، 4( پیاپی 24 زمستان 1395)، 1395، صفحه 77-91]
 • فقیهی‌پور، جواد تاثیر برندینگ کارفرما بر تلاش داوطلبانه کارکنان با میانجی‌گری تعلق خاطر و انتظارات کارکنان [دوره 8، 2( پیاپی 26 تابستان 1396، 1396، صفحه 41-60]
 • فقیهی‌پور، سمیه تاثیر برندینگ کارفرما بر تلاش داوطلبانه کارکنان با میانجی‌گری تعلق خاطر و انتظارات کارکنان [دوره 8، 2( پیاپی 26 تابستان 1396، 1396، صفحه 41-60]
 • فقهی فرهمند، ناصر تحلیل اثر مهارتهای کوانتومی بر رهبری کوانتومی با نقش میانجی مدیریت دانش سازمانی در شرکت مگاموتور [دوره 10، 2( پیاپی 34 تابستان 1398، 1398، صفحه 31-40]

ق

 • قادرپور، هانا بررسی تأثیر مدیریت سرمایه فکری بر عملکرد مالی سازمان [دوره 1، شماره3 (پیاپی 3 زمستان 1389)، 1389، صفحه 115-142]
 • قاسمی، آتنا تاثیر مولفه های رویکرد کارت امتیاز متوازن بر عملکرد فردی کارکنان بر اساس مدل آچیو (مطالعه موردی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه) [دوره 7، ویژه نامه 1395، 1395، صفحه 295-308]
 • قاسمی دلارستاقی، ایمان رابطه فرهنگ سازمانی و بهبود نگهداری و تعمیرات بهره‌ور فراگیر در شهرک صنعتی آمل [دوره 3، شماره 2(پیاپی 7و8 پاییز و زمستان 1391)، 1391، صفحه 19-28]
 • قاسمی نامقی، محمد بررسی رابطه انگیزه توفیق طلبی و عملکرد کارکنان (مطالعه موردی: شرکت مخابرات شهرستان شوشتر) [دوره 1، شماره2 (پیاپی2 پاییز 1389)، 1389، صفحه 37-63]
 • قاسمی همدانی، ایمان تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی و کیفیت ادراک شده برند بر ترجیح برند در شعب بانک صادرات شهرآمل [دوره 4، 2( پیاپی 11و 12 پاییز و زمستان 1392)، 1392، صفحه 17-25]
 • قاسمی همدانی، ایمان تأثیر سقف شیشه‌ای بر عدم بکارگیری مدیران زن در سازمان‌های دولتی استان مازندران [دوره 8، 3(پیاپی 27 پاییز1396، 1396، صفحه 81-92]
 • قائدامینی هارونی، عباس تاثیر رهبری استراتژیک از طریق تفکر استراتژیک برعملکرد سازمانی در شرکت ساپکو [دوره 10، 2( پیاپی 34 تابستان 1398، 1398، صفحه 1-14]
 • قبادی، شادی بررسی معنویت در محیط کار و بهره‌وری نیروی سازمانی در بانک گردشگری [دوره 6، شماره 1( پیاپی 17 و 18 بهار و تابستان 1394)، 1394، صفحه 95-110]
 • قیتانی، البرز تاثیر سرمایه فکری بر قابلیت یادگیری سازمانی و دانش آفرینی در سازمان آب و برق خوزستان [دوره 3، شماره 1(پیاپی 5و6 بهار و تابستان 1391)، 1391، صفحه 29-42]
 • قدمی، دکتر محسن دولت زنده؛ اساس پیوند صنعت - دانشگاه [دوره 1، شماره1(پیاپی 1 تابستان 1389)، 1389، صفحه 28-50]
 • قربان نژاد ملکی، سعید طراحی الگوی مشروعیت سازمانی در جهت ایجاد تصویر ذهنی مطلوب برای اجرای موفق استراتژی‌های سازمانی [دوره 2، شماره 4(پیاپی4زمستان1390)، 1390، صفحه 54-71]
 • قره داغی، رستم رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی کارکنان و رضایت دانشجویان (مورد مطالعه منطقه 13 دانشگاه آزاد اسلامی) [دوره 3، شماره 1(پیاپی 5و6 بهار و تابستان 1391)، 1391، صفحه 65-80]
 • قره داغی، رستم تدوین نشانگان رویکرد حل مسئله برای ارزشیابی برنامه درسی رشته مدیریت دولتی و اجرای آن در دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 7، ویژه نامه 1395، 1395، صفحه 215-232]
 • قره داغی، رستم شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه‌های مشارکت کارکنان در اجرای خط مشی های عمومی در حوزه شهرداری های کل کشور [دوره 9، 3(پیاپی31 پاییز 1397)، 1397، صفحه 1-17]
 • قطریفی، لیلا ارتباط مدیریت دانش و مولفه های آن با ابعاد سازمان یادگیرنده در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران [دوره 1، شماره1(پیاپی 1 تابستان 1389)، 1389، صفحه 157-187]
 • قلی زاده، آذر طراحی مدل مدیریت مسیر ارتقاء شغلی کارمندان بانک ملی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • قلی زاده، آذر طراحی مدل مدیریت مسیر ارتقاء شغلی کارمندان بانک ملی ایران [دوره 8، ویژه نامه 1396، 1396، صفحه 263-281]
 • قنبری، سیروس تحلیل روابط رهبری اصیل، امنیت روانی و رفتار شهروندی سازمانی [دوره 7، 2(پیاپی 22 تابستان 1395)، 1395، صفحه 35-45]
 • قنبری نژاد اسفقن سری، مجید بررسی عوامل روانشناختی موثر بر تمایل به کسب و کارهای کوچک و متوسط در بخش کشاورزی [دوره 7، ویژه نامه 1395، 1395، صفحه 1-11]

ک

 • کیایی، مجتبی مشارکت شهروندان درخط‌مشی گذاری عمومی [دوره 1، شماره3 (پیاپی 3 زمستان 1389)، 1389، صفحه 143-163]
 • کاباران زاده قدیم، محمد رضا شناسایی موانع حسابرسی‌‌‌کامپیوتری در سازمانهای دولتی ایران (مورد مطالعه: سازمان حسابرسی) [دوره 8، 1 (پیاپی 25 بهار 1396)، 1396، صفحه 31-44]
 • کارگر زنجانی، علی نظام پاسخگویی در دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 3، شماره 1(پیاپی 5و6 بهار و تابستان 1391)، 1391، صفحه 15-27]
 • کاظمی، سید عباس تاثیر مدیریت دانش بر استراتژی‌های کوچک‌سازی (مطالعه موردی: شرکت داده پردازی برق و آب پویش پارس) [دوره 5، شماره 2(پیاپی 15 و 16 پاییز و زمستان 1393، 1393، صفحه 25-36]
 • کاظم زاده بیطالی، مهدی رابطه بین توسعه حرفه‌ای کارکنان با خودکارآمدی آنان و نوع قدرت مدیران در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه [دوره 8، 3(پیاپی 27 پاییز1396، 1396، صفحه 1-12]
 • کاملی، محمد جواد تحلیل اثرات میان مسیر شغلی و هویت سازمان بر تعهد سازمانی (مورد مطالعه: شرکت‌های همکاران سیستم) [دوره 4، شماره 1 (پیاپی9و10 بهار و تابستان 1392)، 1392، صفحه 1-13]
 • کاوسی، اسماعیل نقش برنامه ریزی استراتژیک در توسعه منابع انسانی [دوره 1، شماره2 (پیاپی2 پاییز 1389)، 1389، صفحه 151-185]
 • کاوسی، دکتر اسمعیل سرمایه اجتماعی در افق چشم انداز بیست ساله [دوره 1، شماره1(پیاپی 1 تابستان 1389)، 1389، صفحه 65-93]
 • کاوسی، طهماسب تدوین نشانگان رویکرد حل مسئله برای ارزشیابی برنامه درسی رشته مدیریت دولتی و اجرای آن در دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 7، ویژه نامه 1395، 1395، صفحه 215-232]
 • کیائی، مجتبی تاثیر جامعه پذیری سازمانی بر رفتار شهروندی کارکنان با نقش واسطه ای تناسب شخص - محیط ( بیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد تهران) [دوره 8، ویژه نامه 1396، 1396، صفحه 221-233]
 • کبیری، افشار تحلیل کانونیکالی رابطه بین سلامت سازمانی و تعهد سازمانی در بین کارکنان واحد پزشکی تهران دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 9، 3(پیاپی31 پاییز 1397)، 1397، صفحه 55-66]
 • کرمی، غلامرضا ارزیابی سلامت سازمانی مراکز و واحدهای تابعه دانشگاه پیام نور استان همدان [دوره 9، 3(پیاپی31 پاییز 1397)، 1397، صفحه 83-94]
 • کرمی، محمدرضا بررسی و تبیین رهبری اخلاقی و ابعاد آن (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه تهران) [دوره 7، 2(پیاپی 22 تابستان 1395)، 1395، صفحه 17-34]
 • کریمی، منصور ارزیابی شاخص توسعه انسانی در روستاهای استان کهگیلویه و بویراحمد [دوره 7، شماره1 ( پیاپی 21 بهار 1395)، 1395، صفحه 43-53]
 • کشاورزمؤیدی، رقیه اثربخشی حسابرسی مستقل در بخش عمومی به‌عنوان حلقه‌ی انتهایی پاسخگویی [دوره 10، 1( پیاپی 33 بهار 1398)، 1398، صفحه 37-52]
 • کشتکار رجبی، هانیه شناسایی موانع موثر در اجرای بهینه نظام مالیات بر ارزش افزوده در ایران (براساس قانون مالیات بر ارزش افزوده) [دوره 4، 2( پیاپی 11و 12 پاییز و زمستان 1392)، 1392، صفحه 1-15]
 • کشوریان ازاد، رقیه تحلیل و بررسی عوامل مؤثر بر اجرای خط مشی در قوه قضائیه بر اساس مدل ناکامورا و اسمال وود [دوره 10، 1( پیاپی 33 بهار 1398)، 1398، صفحه 85-103]
 • کفاشپور، اذر کشف واحصاء مکانیزم های چندسطحی یادگیری سازمانی موثر برخط مشی گذاری در سازمان های کوچک و متوسط استان تهران [دوره 9، 2(پیاپی 30 تابستان 1397)، 1397، صفحه 61-78]
 • کفاش پور، آذر رابطه توانمندسازی روانشناختی و تعهد سازمانی (مطالعه موردی: شرکت برق منطقه‌ای خراسان) [دوره 6، شماره 2( پیاپی 19 و 20 پاییز و زمستان 1394)، 1394، صفحه 63-72]
 • کفاش‌پور، آذر شناخت وضعیت موجود منابع انسانی با تأکید بر الزامات توانمندسازی روانشناختی و شناسایی عوامل مؤثر بر توانمندسازی روانشناختی (مطالعه موردی:کارکنان شرکت برق منطقه‌ای خراسان) [دوره 6، شماره 1( پیاپی 17 و 18 بهار و تابستان 1394)، 1394، صفحه 17-31]

گ

 • گچ پزیان، زهرا نقش توسعه خصوصی سازی بر رشد مالی شرکتهای بیمه در ایران [دوره 9، 3(پیاپی31 پاییز 1397)، 1397، صفحه 67-81]
 • گرایی، محسن بررسی نقش میانجی توانمندسازی در رابطه بین رهبری تحول‌ آفرین و حکمرانی خوب (مورد مطالعه: معاونت راهبردی قوه قضائیه) [دوره 7، ویژه نامه 1395، 1395، صفحه 101-110]
 • گرامی، دباس تحلیل عوامل بهبود کیفیت زندگی کاری سرمایه‌های انسانی در تعالی و برتری سازمان [دوره 1، شماره3 (پیاپی 3 زمستان 1389)، 1389، صفحه 164-190]
 • گروسی، امیر رابطه میان ویژگی‌های شخصیتی با فرسودگی شغلی و رفتارهای انحرافی کارکنان (مورد مطالعه: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) [دوره 8، ویژه نامه 1396، 1396، صفحه 205-220]
 • گل لاله، منوچهر بررسی رابطه بین معنویت سازمانی و جلوگیری از شایعه در سازمان(مورد مطالعه کارکنان ادارات تربیت بدنی استان تهران) [دوره 7، ویژه نامه 1395، 1395، صفحه 71-83]
 • گودرزی، فاطمه رابطه سرمایه انسانی و عملکرد شغلی (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد) [دوره 8، ویژه نامه 1396، 1396، صفحه 175-189]
 • گودرزوند چگینی، مهرداد بررسی نقش رهبری معنوی مدیران بر توانمندسازی کارکنان بانک (مطالعه موردی: استان گیلان) [دوره 2، شماره1 (پیاپی 1 بهار 1390)، 1390، صفحه 75-98]
 • گیوریان، حسن مقایسه عملکرد شورای اسلامی شهرستان‌های بروجرد و دورود [دوره 2، شماره 4(پیاپی4زمستان1390)، 1390، صفحه 33-51]

ل

 • لطفی، هادی تبیین الگوی پاسخگویی و نظارت بر نظام اداری در حکومت علوی از منظر رابطه بوروکراسی و دموکراسی [دوره 2، شماره 4(پیاپی4زمستان1390)، 1390، صفحه 1-18]
 • لندران اصفهانی، سعید تاثیر هوش معنوی بر عملکرد سازمانی با میانجیگری رفتار شهروندی سازمانی(مورد مطالعه :کارکنان شرکت شیر پگاه استان اصفهان) [دوره 8، ویژه نامه 1396، 1396، صفحه 83-97]

م

 • ماهرانی برزانی، مجید تاثیر رهبری استراتژیک از طریق تفکر استراتژیک برعملکرد سازمانی در شرکت ساپکو [دوره 10، 2( پیاپی 34 تابستان 1398، 1398، صفحه 1-14]
 • مبینی، محمد طراحی الگوی مشروعیت سازمانی در جهت ایجاد تصویر ذهنی مطلوب برای اجرای موفق استراتژی‌های سازمانی [دوره 2، شماره 4(پیاپی4زمستان1390)، 1390، صفحه 54-71]
 • محجوب، علی تأثیر فرهنگ سازمانی بر یادگیری سازمانی و خلاقیت دبیران [دوره 4، 2( پیاپی 11و 12 پاییز و زمستان 1392)، 1392، صفحه 57-70]
 • محجوب، علی تأثیر مدیریت دولتی نوین بر اعتماد سازمانی کارکنان ستادی شهرداری رشت [دوره 6، شماره 2( پیاپی 19 و 20 پاییز و زمستان 1394)، 1394، صفحه 1-14]
 • محرابی، جواد تاثیرفناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سازمانی در سیستم‌های هوشمند بانکداری (مطالعه موردی :بانک صادرات شعب تهران) [دوره 7، شماره1 ( پیاپی 21 بهار 1395)، 1395، صفحه 55-71]
 • محمدی، ریحانه طراحی مدل ساختاری تأثیر ارزش استراتژیک تجارت الکترونیک بر توسعه کارآفرینی سازمانی در یک واحد صنعتی [دوره 9، 2(پیاپی 30 تابستان 1397)، 1397، صفحه 89-101]
 • محمدی، مرضیه تاثیر ابعاد سیاست‌های کلی نظام اداری در حوزه منابع انسانی بر نگهداشت کارکنان دانش‌محور در بدنه نظام آموزش عالی، ایران [دوره 5، شماره 1( پیاپی 13و 14 بهار و تابستان1393)، 1393، صفحه 23-30]
 • محمدی، مینا تأثیر مدیریت دولتی نوین بر اعتماد سازمانی کارکنان ستادی شهرداری رشت [دوره 6، شماره 2( پیاپی 19 و 20 پاییز و زمستان 1394)، 1394، صفحه 1-14]
 • محمدی، مهتاب طراحی مدل سه بعدی اجرای حاکمیتی خط‌مشی‌های عمومی [دوره 8، 2( پیاپی 26 تابستان 1396، 1396، صفحه 1-16]
 • محمدی البرزی، اعظم رابطه رهبری تحول‌آفرین و تعهد سازمانی در سازمان‌ آموزش ‌و پرورش شهر تهران [دوره 6، شماره 2( پیاپی 19 و 20 پاییز و زمستان 1394)، 1394، صفحه 73-90]
 • محمدی فرادنبه، محمد ملک رابطه متقابل رهبری اشتراکی با تاکتیک‌های نفوذ نرم و سخت بر اساس مدل کارسون (مورد مطالعه: کارکنان ذوب آهن اصفهان) [دوره 8، 1 (پیاپی 25 بهار 1396)، 1396، صفحه 71-83]
 • مختاری، غلام حسن مطالعه کیفیت خدمات بانک ملت پس از واگذاری به بخش خصوصی [دوره 2، شماره 2(پیاپی2 تابستان 1390)، 1390، صفحه 53-75]
 • مختارزاده، آزاده شناسایی و اولویت‌بندی نارسایی‌های نظام آموزش کارکنان سازمان مالیاتی شهر تهران [دوره 5، شماره 2(پیاپی 15 و 16 پاییز و زمستان 1393، 1393، صفحه 37-50]
 • میرابی، وحید رضا تاثیر خط‌مشی‌گذاری مدیریت کلان بر عملکرد شرکت های بزرگ صنعت فولاد [دوره 9، 4( پیاپی 32 زمستان 1397، 1397، صفحه 51-72]
 • مرادی رکابدارکلایی، سعید بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و رفتار سازمانی مدیران دانشگاه [دوره 2، شماره 4(پیاپی4زمستان1390)، 1390، صفحه 107-118]
 • مرتضوی، سیده لعیا شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر بدبینی سازمانی و پیامدهای آن با روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP) (مورد مطالعه: اعضای هیأت علمی دانشگاه) [دوره 8، ویژه نامه 1396، 1396، صفحه 191-203]
 • مرتضوی، لیلا اکتساب دانش ضمنی در مدیریت دانش با استفاده از روش شبکه خزانه (موردمطالعه: واکاوی و تبیین عوامل کلیدی موفقیت در مدیریت کیفیت زنجیره تأمین از نگاه خبرگان صنعت روی) [دوره 8، 4( پیاپی 28 زمستان1396)، 1396، صفحه 1-11]
 • مرتضوی، مهدی گونه شناسی سازمانهای بخش عمومی و دولتی ایرانی منطبق بر عوامل فرایندی و ساختاری مترتب بر آنها [دوره 10، 2( پیاپی 34 تابستان 1398، 1398، صفحه 41-54]
 • میرزایی، نورالدین رابطه مؤلفه‌های خلاقیت با استقرار مدیریت دانش (مورد مطالعه: کارکنان سازمان تامین اجتماعی) [دوره 8، 1 (پیاپی 25 بهار 1396)، 1396، صفحه 85-92]
 • میرسپاسی، دکتر ناصر ویژگی های کیفیت منابع انسانی در سازمانها و دولت الکترونیک (تحقیقی نظری و کاربردی) [دوره 1، شماره1(پیاپی 1 تابستان 1389)، 1389، صفحه 1-27]
 • میرسپاسی، ناصر آسیب‫شناسی اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری ‬‬‬با رویکرد توانمندسازی کارکنان دستگاه‫های اجرایی دولت [دوره 7، 2(پیاپی 22 تابستان 1395)، 1395، صفحه 1-16]
 • میرسپاسی، ناصر تعیین متغیرهای طراحی مدل مدیریت عملکرد در سطح دولت [دوره 7، 4( پیاپی 24 زمستان 1395)، 1395، صفحه 1-17]
 • میرسپاسی، ناصر نقش مشارکت سیاسی و نظام دموکراتیک در شکل دهی فرهنگ سیاسی (مورد مطالعه: شهروندان کرد در منطقه کردستان عراق) [دوره 9، 2(پیاپی 30 تابستان 1397)، 1397، صفحه 1-19]
 • میرسپاسی، نیلوفر نقش رفتارشهروندی سازمانی در ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر [دوره 5، شماره 1( پیاپی 13و 14 بهار و تابستان1393)، 1393، صفحه 31-44]
 • میر سپاسی، ناصر ارائه مدل برای ارزیابی اثربخشی اجرای خط مشی‌های عمومی جمهوری اسلامی ایران در حوزه بهداشت و درمان [دوره 2، شماره 4(پیاپی4زمستان1390)، 1390، صفحه 19-31]
 • میرکمالی، سیدمحمد بررسی و تبیین رهبری اخلاقی و ابعاد آن (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه تهران) [دوره 7، 2(پیاپی 22 تابستان 1395)، 1395، صفحه 17-34]
 • میرکمالی، کیمیا سادات بررسی تأثیر اجرای طرح برون‌سپاری بر عملکرد کارکنان در شرکت ملی گاز ایران [دوره 2، شماره 3(پیاپی 3 پاییز 1390)، 1390، صفحه 17-28]
 • مرواریدی، مریم ارزیابی شاخص توسعه انسانی در روستاهای استان کهگیلویه و بویراحمد [دوره 7، شماره1 ( پیاپی 21 بهار 1395)، 1395، صفحه 43-53]
 • مشاری، فاطمه رابطه رهبری تحول‌آفرین و تعهد سازمانی در سازمان‌ آموزش ‌و پرورش شهر تهران [دوره 6، شماره 2( پیاپی 19 و 20 پاییز و زمستان 1394)، 1394، صفحه 73-90]
 • مشهدی محمودی، فهیمه شناسایی و اولویتبندی مولفه‌های ‌کار آفرینی سازمانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی (مورد مطالعه:ساختمان ستادی شهر تهران) [دوره 6، شماره 2( پیاپی 19 و 20 پاییز و زمستان 1394)، 1394، صفحه 15-33]
 • معدنی، جواد تحلیل تاثیر مولفه‌های مسئولیت اجتماعی بر کیفیت ارائه خدمات عمومی (مطالعه موردی شهرداری شهر اشتهارد) [دوره 3، شماره 2(پیاپی 7و8 پاییز و زمستان 1391)، 1391، صفحه 1-18]
 • معدنی، جواد نقش واسط فناوری اطلاعات در محتوای خط‌مشی گذاری عمومی [دوره 4، شماره 1 (پیاپی9و10 بهار و تابستان 1392)، 1392، صفحه 77-92]
 • معدنی، جواد تحلیل تأثیر پاسخگویی عمومی بر خط‌مشی ارتقای سلامت اداری و شفافیت سازمانی در بخش دولتی (مورد مطالعه: وزارت صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران) [دوره 9، 2(پیاپی 30 تابستان 1397)، 1397، صفحه 23-41]
 • معمارزاده، دکتر غلامرضا مدیر دولتی کیست؟ در کجا تربیت می شود؟ [دوره 1، شماره1(پیاپی 1 تابستان 1389)، 1389، صفحه 51-64]
 • معمارزاده، غلامرضا رویکرد تلفیقی مهندسـی ارزش و اصول نـاب در خـلق ارزش [دوره 1، شماره3 (پیاپی 3 زمستان 1389)، 1389، صفحه 25-59]
 • معمار زاده، غلام رضا طراحی مدل اخلاق باتوجه به وظایف مدیران دولتی بارویکرد سیستم خبره فازی [دوره 7، ویژه نامه 1395، 1395، صفحه 157-167]
 • معمارزاده طهران، غلامرضا تهیه ابزاری استاندارد جهت سنجش معنویت در نظام اداری ایران [دوره 2، شماره1 (پیاپی 1 بهار 1390)، 1390، صفحه 1-27]
 • معمارزاده طهران، غلامرضا بررسی عوامل موثر بر مسئولیت اجتماعی سازمانهای دولتی ایران (نیروگاه برق طرشت) [دوره 1، شماره2 (پیاپی2 پاییز 1389)، 1389، صفحه 64-80]
 • معمارزاده طهران، غلامرضا شناسایی و اولویت بندی موانع سرمایه گذاری خارجی در ایران [دوره 3، شماره 1(پیاپی 5و6 بهار و تابستان 1391)، 1391، صفحه 1-13]
 • معمارزاده طهران، غلامرضا سیستم پیش‌بینی کننده استنتاج فازی حکمرانی خوب در مبارزه با فساد اداری [دوره 5، شماره 1( پیاپی 13و 14 بهار و تابستان1393)، 1393، صفحه 1-12]
 • معمارزاده طهران، غلامرضا اولویت‌بندی شاخص‌های حکمرانی خوب در سازمانهای کارا (مطالعه موردی: شعب بانک رفاه استان قزوین) [دوره 7، شماره1 ( پیاپی 21 بهار 1395)، 1395، صفحه 1-9]
 • معمارزاده طهران، غلامرضا طراحی مدل سه بعدی اجرای حاکمیتی خط‌مشی‌های عمومی [دوره 8، 2( پیاپی 26 تابستان 1396، 1396، صفحه 1-16]
 • معمارزاده طهران، غلامرضا گونه شناسی سازمانهای بخش عمومی و دولتی ایرانی منطبق بر عوامل فرایندی و ساختاری مترتب بر آنها [دوره 10، 2( پیاپی 34 تابستان 1398، 1398، صفحه 41-54]
 • معمارزاده طهران، غلام رضا اثر ادراک عدالت سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان در بخش دولتی [دوره 2، شماره 2(پیاپی2 تابستان 1390)، 1390، صفحه 77-92]
 • معمار زاده طهران، غلامرضا ارائه مدل برای ارزیابی اثربخشی اجرای خط مشی‌های عمومی جمهوری اسلامی ایران در حوزه بهداشت و درمان [دوره 2، شماره 4(پیاپی4زمستان1390)، 1390، صفحه 19-31]
 • مقتدر کارگران، جواد طراحی الگوی سناریونویسی مدیریت دانش اثربخش با رویکرد فناوری اطلاعات درسازمان نظامی(مطالعه موردی : سپاه عاشورا) [دوره 10، 1( پیاپی 33 بهار 1398)، 1398، صفحه 53-66]
 • مقصودی، آرزو تعیین سطح هوش سازمانی کارکنان و رابطه آن با میزان بهره وری آنان (مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات) [دوره 4، شماره 1 (پیاپی9و10 بهار و تابستان 1392)، 1392، صفحه 37-52]
 • ملاجعفری، ابوالفضل فرهنگ سازمانی، ظرفیت جذب و موفقیت اجرایIT [دوره 2، شماره 4(پیاپی4زمستان1390)، 1390، صفحه 74-86]
 • ملا صالحی، نفیسه تاثیر شهرت سازمانی بر بازاریابی سبز از دیدگاه بانوان مصرف کننده محصولات ارگانیک [دوره 8، ویژه نامه 1396، 1396، صفحه 235-247]
 • ملک زاده، غلامرضا کشف واحصاء مکانیزم های چندسطحی یادگیری سازمانی موثر برخط مشی گذاری در سازمان های کوچک و متوسط استان تهران [دوره 9، 2(پیاپی 30 تابستان 1397)، 1397، صفحه 61-78]
 • ملکی محمودآبادی، محمدجواد تعیین عوامل سازنده و ارائه مدل سازمان جانشین پرور (مورد مطالعه : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران) [دوره 7، 4( پیاپی 24 زمستان 1395)، 1395، صفحه 67-75]
 • منصوری، علی تاثیر رفتار خودشیفتگی مدیران بر رفتارهای منافقانه در استانداری کرمانشاه [دوره 7، ویژه نامه 1395، 1395، صفحه 233-244]
 • منطقی، منوچهر اولویت‌بندی نقش‌های رهبر در فازهای مختلف فرآیند نوآوری [دوره 2، شماره 3(پیاپی 3 پاییز 1390)، 1390، صفحه 69-83]
 • مهرآرا، احمد بررسی رابطه بین توانمندی روان‌شناختی و رضایت شغلی (مورد مطالعه: سازمان امور مالیاتی) [دوره 2، شماره 3(پیاپی 3 پاییز 1390)، 1390، صفحه 85-94]
 • مهرارا، اسداله تبیین ارتباط سطوح سه گانه سلامت سازمانی با توانمندسازی روانشناختی کارکنان [دوره 8، ویژه نامه 1396، 1396، صفحه 117-129]
 • مهرانی، هرمز بررسی رابطه بین اعتماد و پذیرش بانکداری الکترونیک از سوی مشتریان شعب بانک سپه استان گلستان [دوره 7، ویژه نامه 1395، 1395، صفحه 111-137]
 • مهرگان، فرهاد نقش مشارکت سیاسی و نظام دموکراتیک در شکل دهی فرهنگ سیاسی (مورد مطالعه: شهروندان کرد در منطقه کردستان عراق) [دوره 9، 2(پیاپی 30 تابستان 1397)، 1397، صفحه 1-19]
 • مهناز حاج علیان، مهناز تأثیر سقف شیشه‌ای بر عدم بکارگیری مدیران زن در سازمان‌های دولتی استان مازندران [دوره 8، 3(پیاپی 27 پاییز1396، 1396، صفحه 81-92]
 • موذنی، بهرام شناسایی و اولویت بندی موانع اجرای خط مشی های عمومی در سازمان های دولتی با استفاده از مدل های تصمیم گیری چند معیاره [دوره 8، 4( پیاپی 28 زمستان1396)، 1396، صفحه 27-43]
 • موسی خانی، مرتضی تحلیل عوامل بهبود کیفیت زندگی کاری سرمایه‌های انسانی در تعالی و برتری سازمان [دوره 1، شماره3 (پیاپی 3 زمستان 1389)، 1389، صفحه 164-190]
 • موسی خانی، مرتضی تدوین الگوی شناور توسعه مدیریت منابع انسانی بر اساس عامل فرهنگ سازمانی در شرکت ملی گاز ایران [دوره 8، 2( پیاپی 26 تابستان 1396، 1396، صفحه 17-27]
 • موسی خانی، مرتضی ارزیابی عملکرد نیروی انسانی با استفاده از شاخص های کیفی (مطالعه ای در ستاد سازمان ثبت احوال کشور) [دوره 8، ویژه نامه 1396، 1396، صفحه 47-64]
 • موسی خانی، مرتضی طراحی مدل اخلاق باتوجه به وظایف مدیران دولتی بارویکرد سیستم خبره فازی [دوره 7، ویژه نامه 1395، 1395، صفحه 157-167]
 • موسی‌خانی، مرتضی سیستم پیش‌بینی کننده استنتاج فازی حکمرانی خوب در مبارزه با فساد اداری [دوره 5، شماره 1( پیاپی 13و 14 بهار و تابستان1393)، 1393، صفحه 1-12]
 • موسی‫خانی، مرتضی آسیب‫شناسی اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری ‬‬‬با رویکرد توانمندسازی کارکنان دستگاه‫های اجرایی دولت [دوره 7، 2(پیاپی 22 تابستان 1395)، 1395، صفحه 1-16]
 • موسویان، خدیجه رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی کارکنان و رضایت دانشجویان (مورد مطالعه منطقه 13 دانشگاه آزاد اسلامی) [دوره 3، شماره 1(پیاپی 5و6 بهار و تابستان 1391)، 1391، صفحه 65-80]
 • مومنی، ماندان تبیین الگوی پاسخگویی و نظارت بر نظام اداری در حکومت علوی از منظر رابطه بوروکراسی و دموکراسی [دوره 1، شماره3 (پیاپی 3 زمستان 1389)، 1389، صفحه 1-23]

ن

 • نادری، نادر رابطه ی فرهنگ سازمانی و تمایل به کارآفرینی (مورد مطالعه: شرکت لعابیران زرقان) [دوره 5، شماره 2(پیاپی 15 و 16 پاییز و زمستان 1393، 1393، صفحه 1-14]
 • نادری هشی، خسرو طراحی الگوی رفتار سازمانی مثبت گرا (POB)در مدیریت منابع انسانی سازمانهای دولتی ایران با رویکرد دلفی فازی [دوره 7، ویژه نامه 1395، 1395، صفحه 279-293]
 • ناصری، مجید دلایل انحراف بودجه کل کشور از اهداف برنام ههای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ایران [دوره 2، شماره 2(پیاپی2 تابستان 1390)، 1390، صفحه 35-52]
 • ناظمی، شمس الدین کشف واحصاء مکانیزم های چندسطحی یادگیری سازمانی موثر برخط مشی گذاری در سازمان های کوچک و متوسط استان تهران [دوره 9، 2(پیاپی 30 تابستان 1397)، 1397، صفحه 61-78]
 • نجیب زاده، عنایت الله تاثیر رهبری اخلاقی بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان با توجه به نقش میانجی عدالت ادراک شده کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه اصفهان) [دوره 7، شماره1 ( پیاپی 21 بهار 1395)، 1395، صفحه 27-42]
 • نجیب زاده، عنایت الله تأثیر تجارت خارجی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی اقتصادی دولتهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی: با تاکید بر مدیریت صادرات و واردات [دوره 7، 2(پیاپی 22 تابستان 1395)، 1395، صفحه 47-55]
 • نجف بیگی، رضا نظام پاسخگویی در دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 3، شماره 1(پیاپی 5و6 بهار و تابستان 1391)، 1391، صفحه 15-27]
 • نجف بیگی، رضا طراحی الگوی رفتار سازمانی مثبت گرا (POB)در مدیریت منابع انسانی سازمانهای دولتی ایران با رویکرد دلفی فازی [دوره 7، ویژه نامه 1395، 1395، صفحه 279-293]
 • نجف بیگی، رضا ارزیابی عملکرد نیروی انسانی با استفاده از شاخص های کیفی (مطالعه ای در ستاد سازمان ثبت احوال کشور) [دوره 8، ویژه نامه 1396، 1396، صفحه 47-64]
 • نجف بیگی، رضا تبیین چالش‌های متناسب‌سازی ساختار تشکیلات دولت در اجرای برنامه‌ جامع اصلاح نظام اداری و مقایسه وضع موجود و مطلوب آن [دوره 10، 1( پیاپی 33 بهار 1398)، 1398، صفحه 1-17]
 • نریمان، اکرم میانجیگری تأثیر سرمایه اجتماعی بین رهبری تحول گرا و رفتار و شهروندی سازمانی در کارکنــان بهداشــتی درمانــی شــاغل در شــبکه بهداشــت -درمــان استان قم [دوره 9، 4( پیاپی 32 زمستان 1397، 1397، صفحه 91-101]
 • نیسی، عبدالکاظم رابطه تناسب شغل و شاغل (رشته تحصیلی) و میزان بهره‌وری کارکنان در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب (معاونت فنی) اهواز [دوره 3، شماره 1(پیاپی 5و6 بهار و تابستان 1391)، 1391، صفحه 43-53]
 • نظریان، بلال تبیین ارتباط سطوح سه گانه سلامت سازمانی با توانمندسازی روانشناختی کارکنان [دوره 8، ویژه نامه 1396، 1396، صفحه 117-129]
 • نعمت پور، علیمحمد بررسی رابطه انگیزه توفیق طلبی و عملکرد کارکنان (مطالعه موردی: شرکت مخابرات شهرستان شوشتر) [دوره 1، شماره2 (پیاپی2 پاییز 1389)، 1389، صفحه 37-63]
 • نیک فرجام، سعیده رابطه ی فرهنگ سازمانی و تمایل به کارآفرینی (مورد مطالعه: شرکت لعابیران زرقان) [دوره 5، شماره 2(پیاپی 15 و 16 پاییز و زمستان 1393، 1393، صفحه 1-14]
 • نیک فرجام، سعیده مطالعه‌ی رابطه‌ی هوش هیجانی و کارآفرینی سازمانی با در نظر گرفتن نقش واسطه ای فرهنگ سازمانی(مورد مطالعه سازمان فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کرمانشاه) [دوره 8، ویژه نامه 1396، 1396، صفحه 283-293]
 • نیک کار، ملیحه بررسی رابطه بین اصول سازمان یادگیرنده و تعهد سازمانی کارکنان (مطالعه موردی شرکت توزیع نیروی برق منطقه‏ای فارس) [دوره 5، شماره 1( پیاپی 13و 14 بهار و تابستان1393)، 1393، صفحه 13-22]
 • نیکومرام، هاشم ارتباط بین فساد اداری و رشد اقتصادی [دوره 1، شماره3 (پیاپی 3 زمستان 1389)، 1389، صفحه 83-114]
 • نماز پور، منصوره رابطه بین توسعه حرفه‌ای کارکنان با خودکارآمدی آنان و نوع قدرت مدیران در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه [دوره 8، 3(پیاپی 27 پاییز1396، 1396، صفحه 1-12]
 • نوابی زند، کامبیز کشف واحصاء مکانیزم های چندسطحی یادگیری سازمانی موثر برخط مشی گذاری در سازمان های کوچک و متوسط استان تهران [دوره 9، 2(پیاپی 30 تابستان 1397)، 1397، صفحه 61-78]
 • نوروزی، مهدی اثر میانجی‌گری یادگیری سازمانی در رابطه بین مدیریت دانش با توانمند‌سازی کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی) [دوره 8، 3(پیاپی 27 پاییز1396، 1396، صفحه 13-24]
 • نوروززاده، احد تحلیل اثر مهارتهای کوانتومی بر رهبری کوانتومی با نقش میانجی مدیریت دانش سازمانی در شرکت مگاموتور [دوره 10، 2( پیاپی 34 تابستان 1398، 1398، صفحه 31-40]

و

 • ودادی، احمد بررسی رابطه میان عدالت سازمانی و سلامت اداری در گمرک جمهوری اسلامی ایران [دوره 1، شماره2 (پیاپی2 پاییز 1389)، 1389، صفحه 81-100]
 • ودادی، محمد بررسی رابطه بین توانمندی روان‌شناختی و رضایت شغلی (مورد مطالعه: سازمان امور مالیاتی) [دوره 2، شماره 3(پیاپی 3 پاییز 1390)، 1390، صفحه 85-94]
 • ورنوس، شهرناز تأثیر عوامل سازمانی و عوامل شخصی بر گرایش به ترک خدمت پیش کسوتان ورزشی (مطالعه موردی: هیأت شنای استان تهران بخش بانوان) [دوره 3، شماره 2(پیاپی 7و8 پاییز و زمستان 1391)، 1391، صفحه 63-72]
 • وزیری، شمیم تأثیر سیاست های مدیریت منابع انسانی دانش‌محور بر عملکرد نوآوری و سرمایه فکری (مورد مطالعه: شرکت ملی پخش فراورده های نفتی - منطقه گلستان) [دوره 9، 3(پیاپی31 پاییز 1397)، 1397، صفحه 95-112]
 • وزیری نظام دوست، معصومه بررسی عوامل موثر بر مسئولیت اجتماعی سازمانهای دولتی ایران (نیروگاه برق طرشت) [دوره 1، شماره2 (پیاپی2 پاییز 1389)، 1389، صفحه 64-80]
 • وظیفه دوست، حسین بررسی رابطه جمع گرایی با عدالت سازمانی [دوره 2، شماره 2(پیاپی2 تابستان 1390)، 1390، صفحه 93-106]
 • وظیفه دوست، حسین بررسی تأثیر استفاده از ظرفیت‌های سازمانی برای افزایش ارزش مشتری (مطالعه موردی: مدیران و کارشناسان بازاریابی بانک سپه) [دوره 5، شماره 1( پیاپی 13و 14 بهار و تابستان1393)، 1393، صفحه 46-60]
 • وکیلی، خاتون بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و رفتار سازمانی مدیران دانشگاه [دوره 2، شماره 4(پیاپی4زمستان1390)، 1390، صفحه 107-118]
 • ولایی، زهرا بررسی ارتباط سلامت سازمانی با عملکرد مدیران آموزش و پرورش شهرستان ساوه [دوره 1، شماره3 (پیاپی 3 زمستان 1389)، 1389، صفحه 191-213]

ه

 • هادی پیکانی، مهربان طراحی مدل مدیریت مسیر ارتقاء شغلی کارمندان بانک ملی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • هادی پیکانی، مهربان طراحی مدل مدیریت مسیر ارتقاء شغلی کارمندان بانک ملی ایران [دوره 8، ویژه نامه 1396، 1396، صفحه 263-281]
 • هاشم‌زهی، ریحانه عوامل موثر بر بی‌تفاوتی سازمانی (مطالعه موردی: شرکت برق منطقه‌ای خراسان) [دوره 7، 2(پیاپی 22 تابستان 1395)، 1395، صفحه 71-81]
 • هدایتی دزفولی، عبدالعزیز رابطه تناسب شغل و شاغل (رشته تحصیلی) و میزان بهره‌وری کارکنان در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب (معاونت فنی) اهواز [دوره 3، شماره 1(پیاپی 5و6 بهار و تابستان 1391)، 1391، صفحه 43-53]

ی

 • یاراحمدی، مسعود مقایسه عملکرد شورای اسلامی شهرستان‌های بروجرد و دورود [دوره 2، شماره 4(پیاپی4زمستان1390)، 1390، صفحه 33-51]
 • یاورپور، هوشنگ طراحی مدل مدیریت مسیر ارتقاء شغلی کارمندان بانک ملی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • یاورپور، هوشنگ طراحی مدل مدیریت مسیر ارتقاء شغلی کارمندان بانک ملی ایران [دوره 8، ویژه نامه 1396، 1396، صفحه 263-281]
 • یزدان ستا، فاروق تأثیر معنویت بر رضایت شغلی نیروی انسانی ادارات دولتی جنوب استان آذربایجان غربی [دوره 7، شماره1 ( پیاپی 21 بهار 1395)، 1395، صفحه 73-86]
 • یکتا کلوسفروشی، زینب شناسایی عوامل اثرگذار بر عملکرد ایمنی شغلی در صنایع کوچک و متوسط استان قزوین (مطالعه موردی: صنعت نساجی) [دوره 6، شماره 1( پیاپی 17 و 18 بهار و تابستان 1394)، 1394، صفحه 47-77]
 • یگانگی، سیده عاطفه اولویت‌بندی شاخص‌های حکمرانی خوب در سازمانهای کارا (مطالعه موردی: شعب بانک رفاه استان قزوین) [دوره 7، شماره1 ( پیاپی 21 بهار 1395)، 1395، صفحه 1-9]