ارزیابی آمادگی مدارس برای استقرار مدیریت مشارکتی (مورد مطالعه: مدارس راهنمایی شهر همدان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم انتظامی امین

2 دانشجوی کارشنارسی ارشد مدیریت دولتی گرایش تحول، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران، تهران، ایران

چکیده

زمینه: مشارکت، مفهوم کهن و قابل بررسی است که هر چند پژوهش‌های زیادی در رابطه با آن انجام شده است، باز هم جای کنکاش بیشتر در آن وجود دارد. هدف از این پژوهش ارزیابی آمادگی مدارس برای استقرار مدیریت مشارکتی می‌باشد.
روش تحقیق: این پژوهش از نظر هدف کاربردی می‌باشد و از نظر روش توصیفی-پیمایشی بوده است.جامعه آماری این پژوهش کلیه‌ی معلمان مرد مدارس متوسطه پسرانه ناحیه دو شهر همدان که در مدارس راهنمایی مشغول به تدریس می‌باشند که تعداد آنها271 نفر می‌باشد. براساس فرمول کوکران تعداد حجم نمونه‌ی تحقیق برابر با 159 نفر برآورد شده است. روش نمونه​گیری تصادفی ساده می‌باشد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته می‌باشد. با توجه به تائید اساتید و متخصصان روایی پرسشنامه محتوایی می‌باشد و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ9776/0 می باشد.
یافته‌ها: روش تجزیه و تحلیل داده‌ها از طریق آزمون تی می‌باشد. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که سبک رهبری مدیران، ساختار سازمانی، نظام آموزش و پرورش، عوامل اقتصادی، آموزش کارکنان، عوامل فرهنگی و عوامل فردی بر میزان استقرار مدیریت مشارکتی تاثیر دارد.
نتیجه‌گیری: نتایج تحقیق با توجه به یافته‌ها نشان داد که به ترتیب سبک‌های رهبری، ساختار سازمانی، نظام آموزش و پرورش، عوامل فرهنگی، عوامل اقتصادی، آموزش کارکنان و در نهایت عوامل فردی بر میزان استقرار مدیریت مشارکتی موثر است.

کلیدواژه‌ها


اسلامی، علیرضا،  (1384) فرازی از استقرار نظام پیشنهادها، چهارمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها

پاترشیا، مک لگان (1388). عصر مشارکت، ترجمه مصطفی اسلامیه، تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی.

پشوتن، منصور،  (1386). بررسی جایگاه مدیریت مشارکتی در بانک ملی ایران و ارائه یک الگوی مناسب، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات.

حسین زاده، علی حسین، ایدر، نبی الهو عباسی، الهام (1391). بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندی در بین شهروندان شهر خرم آباد. فصلنامه مطالعات شهری، سال دوم، شماره دوم، بهار

خانزهی، سراج الدین (1383 ). مدیریت مشارکتی در سازمانها. برگرفته از ایگاه مقالات مدیریت www.SYSTEM.parsiblog.com

ربانی، رسول, دارما آرانچولام, دارما، عباس زاده، محمد و قاسمی ( 1386) "بررسی تاثیر رفاه اقتصادی و اجتماعی بر میزان مشارکت شهروندان در امور شهری (موردمطالعه شهر اصفهان)"، مجله علوم اجتماعی دانشگاه ادبیات فردوسی -سال چهارم - ص 73- 99

رضا دوست، کریم، حسین زاده، علی حسین؛ عابدزاده حمید. (1388). بررسی عوامل مؤثر در مشارکت اجتماعی شهروندان، جامعه ی شهری شهر ایلام. مجله جامعه شناسی کاربردی، دانشگاه اصفهان، جلد20، شماره 3

رحیمی، عزیزالله، . (1384). بررسی تأثیر پایگاه اقتصادی‌ـ اجتماعی و عوامل آموزشی بر میزان مشارکت دانش آموزان در فعالیتهای دبیرستانهای شیراز، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز.

زنده‌طلب، حمیدرضا، . (1384). بررسی تأثیر برنامه مشارکت والدین در میزان عزت نفس نوجوانان پسر دبیرستانهای شهر مشهد. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس

شفیعی، شفیع (1385) «بررسی عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی شهروندان شهر اردبیل»، مجله ی اینترنتی فصل نو سال دوم، ش50

طوسی، محمدعلی، . (1386). مشارکت و مدیریت مشارکت جو، تهران: چاپ هفتم، سازمان مدیریت صنعتی.

عظیمی، حسین،  (1378)ایران امروز در آئینه مباحث توسعه. تهران، دفتر نشر و فرهنگ اسلامی

فرهادی، محمد علی (1385) در پژوهش خود با عنوان«بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر مشارکت اجتماعی (مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه تهران)»، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

مطوف، شریف (1378). نقش مشارکت مردم در برنامه ریزی توسعه کشور، فصلنامه پژوهش، پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی، .10-16، 3 (1)

میرسپاسی، ناصر، . (1386). نظام شورائی یا مدیریت بر مبنای مشارکت،تهران: انتشارات دانشگاه. جلد اول.

David Driskell and Kudva Neema (2009): Creating Space for Participation: The Role of Organizational Practice in Struc­turing Youth Participation. In: Community Development, Vol. 40.

International Association for Public Participation IAP2.2007. Spectrum of public participation

Ramella, M. and Rose, B.L. (2000), "Taking part in Adolescent sexual health promotion in Peru: Community participation from a social psychological perspective". Journal of Community and Applied Social Psychology. Vol. 10, No. 4: 271-284.

Rahman, M.A. (1993), People's Self-Development. London: Zed Books.

Pacheco.G & Lange T (2010) " participation and life satisfaction: a cross-European analysis", International Journal of Social Economics, Vol. 37 Iss: 9, pp.686 - 702

Pedro Prieto Martín.2010. E-Participation at the local level: the path to collaborative democracy.