تاثیر قابلیت‌های بازاریابی، نوآوری و گرایش کارآفرینانه از طریق متغیر شبکه اجتماعی برعملکرد (مطالعه موردی بانک قوامین)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته گروه مدیریت بازرگانی، واحد شهرقدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت، واحد شهرقدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: در این تحقیق سعی بر آن است تا به بررسی تاثیر متغیرهای مستقل قابلیتهای بازاریابی، نوآوری، گرایش کارآفرینانه ازطریق متغیر میانجی شبکه اجتماعی بر عملکرد که متغیر وابسته پژوهش حاضر است پرداخته شود.
روش شناسی: این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از  از نظر ماهیت و محتوایی توصیفی پیمایشی و از نوع همبستگی میباشد. انجام این پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی– استقرائی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران ارشد  و کارشناسان شعب بانک قوامین در شهر تهران به تعداد 288 نفر می‌باشد که از بین آنها تعداد 167 نفر با روش تصادفی از نوع خوشه ای به عنوان حجم نمونه انتخاب شده است. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه می‌باشد که روایی محتوایی آن از طریق تحلیل عاملی تاییدی و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرنباخ مورد تایید قرار گرفته است. برای تحلیل داده‌های جمع آوری شده از مدلسازی معادلات ساختاری و ضرایب رگرسیونی استفاده شده است.
نتایج: نتایج به دست آمده از تحقیق نشان می‌دهد از میان ابعاد گرایش کارآفرینانه، پیشگامی، رقابت پذیری و ریسک پذیری بر عملکرد تاثیرگذار و استقلال طلبی تاثیری بر عملکرد ندارد. بدین ترتیب گرایش کارآفرینانه بر عملکرد موثر می‌باشد. از طرفی نوآوری و قابلیت‌های بازاریابی نیز بر عملکرد موثر است. از میان ابعاد قابلیت بازاریابی، بازارمحوری بر عملکرد تاثیرگذار بوده و قابلیت نام تجاری اثری بر عملکرد ندارد. نهایتا مشخص گردید گرایش کارآفرینانه از طریق متغیر میانجی شبکه اجتماعی نیز می‌تواند بر عملکرد مالی و غیر مالی تاثیرگذار باشد.

کلیدواژه‌ها


آیت الهی، علیرضا،  (1386)، نوآوری، راهبرد توسعه، فصلنامه تخصصی پارک‌ها و مراکز رشد، شماره 13، صص 25-30

امیرخانی، حسین؛ اسکندری، زینب (1390)، تاثیر ساختار سازمانی بر کارآفرینی درون سازمانی در کسب و کار‌های کوچک، کارآفرین ناب، 15 (3)، صص 33-43

دانیالی ده، محمود، حاتمی نسب، سید حسن، زارعی، اسماعیل،  (1390)، تأثیر کارآفرینی دانش در نوآوری و عملکرد سازمانی، فصلنامه مدیریت کسب و کار، سال دوم، شماره 10، صص 103-130

زالی، محمدرضا، ملک خسروی، کامران،  (1388)، تحلیل شکاف بین کارآفرینی سازمانی و نوآوری: شواهدی مبتنی بر یافته‌های Gem، مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت، انتشارات آریا قلم

سنجقی، محمد ابراهیم، فرهی بوزنجانی، برزو، ظهوریان نادعلی، ایمان، درودی، حمید،  (1393)، تبیین رابطه گرایش کارآفرینانه و عملکرد سازمانی با میانجی تبادلات اجتماعی از منظر عدالت سازمانی، توسعه کارآفرینی، دوره 6، شماره 3، صص 7-26

عربیون، ابوالقاسم، عبدالله زاده، غلامحسین، شریف زاده، ابوالقاسم،  (1388)، تبیین عوامل موثر بر گرایش کارآفرینانه دانشجویان، فصلنامه اقتصاد و تجارب نوین، شماره 5، صص 138-157

عربیون، ابوالقاسم، عبدالله زاده، غلامحسین، (1389)، توسعه اشتغال و کارآفرینی و نقش بسیج، فصلنامه مطالعات بسیج، شماره 13، صص 31-49

فاریابی، محمد، تجویدی، رعنا، تجویدی، مینا،  (1390)، بررسی رابطه بازارمحوری و مزیت رقابتی در گروه صنایع تراکتورسازی ایران، فراسوی مدیریت، سال 5، شماره 17، صص 131-160

فیض، داود، نعمتی، محمدعلی، جبلی جوان، اشکان، زنگیان، سمیه،  (1391)، تاثیر قابلیت‌های بازاریابی بر پیامدهای عملکردی شرکت‌های کوچک و متوسط کارآفرین (مورد مطالعه: شرکت مواد غذایی تهران همبرگر)، فصلنامه نوآوری و ارزش آفرینی، سال اول، شماره 1، صص 19-28

Beverland Michael B, Lindgreen A, (2007)," Implementing market orientation in industrial firms: A multiple case study", Industrial Marketing Management,vol. 36,pp430–442.

Boso Nathaniel, Vicky M. Story, John W. Cadogan, (2013), Entrepreneurial orientation, market orientation, network ties, and performance: Study of entrepreneurial firms in a developing economy, Journal of Business Venturing ,28,pp 708–727

Chang, sh; Lin, R; Chang, F; Chen; R. (2007). Achieving manufacturing flexibility through entrepreneurial orientation, Industrial Management & Data Systems, 107 (7).

Chow, W. S. , & Chan, L. S. (2008). Social network, social trust and shared goals in organizational knowledge sharing. Information & Management, 45 (7), 458-465.

Covin, J. G. , & Kuratko, D. F. (2008). The concept of corporate entrepreneurship. In V. Narayanan & G. O’Connor (Eds. ), The Blackwell encyclopedia of technology and innovation management. Oxford, UK: Blackwell Publishers

   Covin, J. G. & Slevin, D. P. (1998). Strategic management of small firms in hostile and benign environments. Strategic Management Journal. Vol. 10. Issue 1. pp. 75-87

Gilmore A.  and Carso D. (2009) "Innovative marketing in SMEs", European Journal of Marketing, Vol. 43 Iss: 1/2, pp. 46 – 61

Hoang, H. , and Antonic, B. (2003). Networke based research in entrepreneurship: Acritica review. Journal of Business Venturning. Vol 18. No 2, pp. 165-187

Joseph, E. , & Winston, B. (2005). A Correlation of servant leadership, leader trust, and organizational trust. Leadership & Organizational Development Journal, 26 (1), 6-22.

 

Kanibir Huseyin, Reha Saydan, Sima Nart, (2014), Determining the Antecedents of Marketing Competencies of SMEs for International Market Performance, Procedia - Social and Behavioral Sciences 150 ( 2014 ) 12 – 23

Levin, D. Z. , & Cross, R. (2004). The Strength of Weak Ties You Can Trust: The Mediating Role of Trust in Effective Knowledge Transfer. Management Science, 50 (11), 1477-1490.

Lumpkin, G. T; Cogliser, C. C; Schneider D, R. (2010). understanding & Measuring Autonomy: An Entrepreneurial Orientation perspective, Entrepreneurship Theory and Practice, 33: 47-69

Lumpkin, G. and Dess, G. , (2005). Linking two dimensions of entrepreneurial orientation to firm performance: the moderating role of environment and the industry life cycle. Journal of Business Venturing, 16, pp. 429-51.

Mahmood, R. , & Hanafi, N. (2013). Entrepreneurial orientation and business performance of women-owned small and medium enterprises in Malaysia. Competitive advantage as a mediator. International Journal of Business and Social Science, 4 (1), 82-90.

Nahapiet, J. , & Ghoshal, S. (1998). Social capital, intellectual capital, and the organizational advantage. The Academy of Management Review, 23 (2), 242–266.

Ozgen, E. and Baron, R. (2007). Social sources of information in opportunity recognition: Effects of mentors, industry networks, and professional forums. Journal of Business Venturing. VoL (22), Issue 2, PP 174–192

Shepherd, D; Covin, G. F; Kuratko F. D. (2008). Project Failure from Corporate Entrepreneurship: Managing the Grief Process, Journal of Business Venturing, 24 (6): 588-600

Shane, S. A. (2003). A general theory of entrepreneurship: The individual-opportunity nexus. Edward Elgar Pub.

Sweeny, J. & Swait, J. (2008). “The Effects of Brand Credibility on Customer Loyalty”. Journal of Retailing and Consumer Services. Vol, 15. No, 8. pp. 179-193.

Tang, Z. , Kreiser, P. M. , Marino, L. , Dickson, P. , & Weaver, K. M. (2007). A hierarchical Perspective of the Dimensions of Entrepreneurial Orientation. International Entrepreneurship and Management Journal, 5 (2). 181-201.

Theodosiou, M. ٫ Kehagias, J. & Katsikea, E. (2012). Strategic orientations, marketing capabilities and firm performance: An empirical investigation in the context of frontline managers in service organizations. Industrial Marketing Management, PP 1-13.

Treillet, stephanie, L, ( 2005), economie du de veloppement. Paris. Armand colin. P. 11.

Yao, X; Wen, W; Ren, Z. (2009). Corporate entrepreneurship in the enterprise clusters environment-Influence of network resources and entrepreneurial orientation on firm performance, Front. Bus. Res. China, 3 (4): 566–582.