ارائه الگوی جهت سنجش تعاملات علّی میان عوامل مؤثر بر رفتار شهروندی سازمانی در آموزش عالی (مطالعهای در دانشگاه مازندران با استفاده از تکنیک دیمتل)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر، قائمشهر، ایران

2 دانش آموخته دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه مدیریت دولتی، تهران، ایران.

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد، مؤسسه آموزش عالی فروردین، قائمشهر، ایران.

چکیده

زمینه: رفتار شهروندی سازمانی مجموعه­ای از رفتارهای داوطلبانه و اختیاری است که بخشی از وظایف رسمی افراد در محیط کار نیستند، اما با این وجود، توسط آنان انجام و باعث بهبود مؤثر وظایف و نقش­های سازمان می­شوند. براین اساس، سازمان­ها بدون تمایل داوطلبانه افراد به همکاری، قادر به توسعه اثربخشی خرد جمعی خود نیستند. امروزه رفتار شهروندی سازمانی، به عنوان رویکرد جدید مدیریت نوین نیروی انسانی در بسیاری از سازمان­ها مورد استفاده قرار گرفته است، که در میان اهمیت تعاملات آن با برخی از متغیرهای سازمانی دارای اهمیت فراوانی است. هدف: هدف از پ‍ژوهش حاضر ارائه الگوی جهت سنجش تعاملات علّی میان عوامل مؤثر بر رفتار شهروندی سازمانی در آموزش عالی بوده که بدین منظور دانشگاه مازندران به عنوان نمونه موردی در آموزش عالی مورد مطالعه قرار گرفته است. روش­ها: روش این تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر تکنیک آزمایش و ارزیابی تصمیم­گیری می‌باشد. متغیرهای این پژوهش شامل رهبری تحول آفرین، معنویت در محیط کار، رفتار شهروندی سازمانی، جو سازمانی و سلامت سازمانی است. جامعه آماری را خبرگان و مسئولین مرتبط با وضعیت نیروی انسانی در دانشگاه مازندران در سال 1394 تشکیل می‌دهند که این افراد به روش نمونه­گیری هدفمند انتخاب گردیدند. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه مقایسات زوجی جمع­آوری شد. تجزیه‌وتحلیل داده­ها نیز بر اساس تکنیک دیمتل انجام شد. یافته­ها: یافته­ها نشان داد که رهبری تحول آفرین در دانشگاه مازندران بهترین عامل نفوذ کننده بر متغیرها بود ، هم­چنین رفتار شهروندی سازمانی به عنوان متاثرترین  متغیر شناخته شد. نتیجه­گیری: می­توان نتیجه گرفت که منابع انسانی هر سازمان، باارزش‌‌ترین سرمایة آن محسوب می­شوند و نقش تعیین‌‌کننده‌‌ای در اثربخشی آن دارند، مدیران همواره در تلاش برای بهره‌‌گیری بهینه از این منابع بوده‌‌اند. از طرف دیگر، سازمان‌‌ها بدون تمایل افراد به همکاری داوطلبانه و خودجوش، قادر به افزایش اثربخشی و بهبود عملکرد خود نیستند.

کلیدواژه‌ها


 

Ahmadi, S., Nami, Y., & Barvarz, R. (2014). The Relationship between Spirituality in the Workplace and Organizational Citizenship Behavior. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 114, 262–264.‏

 Ahmadizadeh, Z., Hefzollesan, M., Ghalehgir, S., Yadollahzadeh, R., & Heydarinezhad, S. (2014). Investigation the relation between organizational climate and organizational citizenship behavior in the Physical education offices employees in Mazandaran Province. Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports, 5, 74–78

Alarifi, S. (2011). The effects of transformational leadership on follower's creativity and organizational innovation in public sector. Brunel University west London: Brunel business school- doctoral symposium.

Aghaebrahimi, B., Makoei, A., & Sadrlarijani, M. (2008). Assessment challenges of Iranian companies in oil and gas projects by DEMATEL. Journal of Sharif. 45. 1–9. (In Persian)

Ahmadi, A., & Khademi, A. (2011). A survey Model for Common Citizenship Behavior, Spirituality and Organizational Citizenship Behavior, in Iranian Public Sector (Case study IRAN Insurance Company). Quarterly Journal of Management Research. 4(14). 107–128. (In Persian)

Armestrang, M. (2008). Strategic human resource management:4th Edition. London.

Bahrami, S., Rajaeepour, S., Keyvanara, M., Raesei, A., & Kazemi, I. (2012). A study of the relationship between managers' decision making styles and organizational health in Isfahan University of Medical Sciences. Iran Occupational Health. 9(3), 96–104. (In Persian)

Barati Ahmadabadi, H., Oreizi, H.R., & Nouri, A. (2010). Relationship between organization climate and work conscientiousness with job performance. Journal of Applied Psychology, 4(13), 65–81. (In Persian)

Burns, J.M. (1978). Leadership, New York: Harper & Row.

Born, J E. (2008). Analysis of organizational climate factors as predictors of job satisfaction and job stress for community college counselors. Doctoral Dissertation, Walldwn University.

Bass, B. M., & Avolio, B. J. (1994). Shatter the glass ceiling: Women may make better managers. Human resource management, 33(4), 549–560.‏

Bass, B.M. (1985), Leadership and Performance Beyond Expectations. New York: Free Press.

Blagaa, P., & Jozsef, B. (2014). Human resources, quality circles and innovation, Procardia Economics and Finance, 15, 1458–1462.

Barati Marani, A., Haghani, H., Mohammadi, R., Moradi, F., Rouhani, B., & Torsaki, M. (2012). The Relationship between Organizational Health and Performance Indicators of Health Care in Teaching Hospitals Affiliated to Tehran University of Medical Sciences. Journal of Health Administration, 14(46), 31–38. (In Persian)

DeJoy, D. M., & Wilson, M. G. (2003). Organizational health promotion: broadening the horizon of workplace health promotion. American Journal of Health Promotion, 17(5), 337-341.

Fry, L.W.(2003). Toward a theory of spiritual leadership. The Leadership Quarterly, 14(6), 693–727.

Fang, H., & Zhou, H. (2010). Discussion on Strategies of Development and Application of Human Resources, Asian social Science. 16(3), 12–16.

García-Morales, V. J., Jimenez, B. M. M., & Gutierrez, G. L. (2011). Transformational leadership influence on organizational performance through organizational learning and innovation, Journal of Business Research, 65, 1040–1050.

Ghorbanian, A., Ghorbanian, M., Vatankhah, S., Bahadori, M., & Ravangard, R. (2014). Managers' Spirituality at Work and Transformational Leadership Style in Tehran University of Medical Sciences, 2012. Thrit, 1–7.

Gardner, W. L., Avolio, B. J., Luthans, F., May, D. R., & Walumbwa, F. (2005). “Can you see the real me?” A self-based model of authentic leader and follower development. The Leadership Quarterly, 16(3), 343-372.

Gumusluoglu,L., & Ilsev, A. (2008), Transformational Leadership, Creativity, and Organizational  Innovation, Journal of Business Research. 1–13.

Jeng, D-F., & Tzeng, G-H. (2012). Social influence on the use of Clinical Decision Support Systems: Revisiting the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology by the fuzzy DEMATEL technique. Computers & Industrial Engineering, 62, 819–828.

Jafari, N., Mirkamali, M., & Sedghpour, B. (2014). The impact of organizational climate on job satisfaction mediated human capital. Journal of Human Resource Management. 5(2). 221–245. (In Persian)

Janani, H,. Tagavi, L. (2014). The relationship between workplace spirituality and the organizational climate of physical education teachers in the city of Tabriz. Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences, 969-973.

Kumar, V., & Kumar, S. (2014). Workplace spirituality as a moderator in relation between stress and health: An exploratory empirical assessment. International Review of Psychiatry, 26(3), 344–351.‏

Khademfar, M., & Idris, K. (2011). The Relationship between Transformational Leadership and Organizational Health in Golestan Province of Iran.  International Journal of Humanities and Social Science, 2(12), 218–229.

Korkmaza, T., & Arpacia, E. (2009). Relationship of organizational (citizenship behavior with   emotional intelligence. Procedia social and behavioral sciences, 1, 2432–2435.

Kurland, H., Peretz, H., & Hertz-Lazarowitz, R. (2010). Leadership style and organizational learning: the mediate effect of school vision. Journal of Educational Administration, 48, 7–30.

Lin, C-L., & Tzeng, G-H. (2009). A value-created system of science (technology) park by using DEMATEL. Expert Systems with Applications, 36, 9683–9697.

Moriano, J. A., & Molero, F. (2011). The influence of transformational leadership and organizational identification on entrepreneurship. Intentional Entrepreneurship Management Journal, 10(1), 103–119.

Mohammadi, F., Hazrati, M., & Jafari, A. (2014). The Study of Workplace Spirituality Effect on Employee Perception of Servant Leadership. Quarterly Journal of Management Research. 6(20). 145–164. (In Persian)

Memarzade, Gh., & Sanei, M. (2011). Prepare a Standard Tool to Measure Spirituality in Iranian Bureaucracy. The Mission of the Journal of Public Administration, 1(1), 1–27. (In Persian)

Nilpour, A., Montazeri, A., & Hosseininejad, M. (2012). The relationship between spirituality at workplace and organizational citizenship behaviors in Kerman martyr Foundation staff, Quarterly Journal of Productivity Management. 4(16). 155–172. (In Persian)

Nielsen. T. M., Hrivnak, A., & Shaw, M. (2011) Organizational Citizenship Behavior and   Performance A Meta-Analysis of Group-Level Research. Small Group Research, 40, 555–577.

Najarbashi, F., Aalikhani, A. (2014). Transcendental leadership and organizational citizenship behavior: Investigating the role of spirituality in the workplace. Management Science Letters, 4, 1385–1390.

Panahi, B., Darvish, H., Moghli, A., & Mosavi, M. (2013). Human Resource Competencies and Their Relationships with Business and Human Resource Strategies. Quarterly Journal of Management Research. 5(17). 27–49. (In Persian)

Skakon, J., Nielsen, K., Borg, V., & Guzman, J. (2010). Are leaders’ wellbeing, behaviors and style associated with the affective wellbeing of their employees? A systematic review of three decades of research. Work & stress, 24, 139–47.

Samadi Miarkolaei, H., Aghajani, H., Masha Zamini, M., & Samadi Miarkolaei, H. (2014). Explanation and Evaluation of Organizational Citizenship Behavior Culture Components in Among Women Employees Education and Training Administration’s. Journal of Women in Culture and Art, 6(2), 229–247. (In Persian)

Samadi Miarkolaei, H., Aghajani, H., & Samadi Miarkolaei, H. (2015). Exploration the Role of Organizational Justice and its Components on the Development of Organizational Citizenship Behavior through (SEM) Inference System. Quarterly Journal of Management Research, 8(27), 119–144. (In Persian)

Samadi Miarkolaei, H., Samadi Miarkolaei, H., & Aghajani, H. (2016). Verification of the Role of Transformational Leadership Style on Organizational Culture. Journal of Organizational Culture, 14(2), 499–519. (In Persian)

Samadi Miarkolaei, H., & Samadi Miarkolaei, H. (2016). The Effects of Job Stress on the Emersion of Employees' Organizational Citizenship Behavior in a Finance and Credit Institute in Mazandaran Province. Journal of Ergonomics, 4(2), 52–59. (In Persian)

Sotunde, O., & Salami, A. (2012). Human resources development in Nigerian commercial banks: An empirical investigation, Management science letters, 2, 1795–1806.

Saeed, A., & Ahmad, S. (2012). Perceived Transformational Leadership Style and Organizational Citizenship Behavior: A Case Study of Administrative Staff of University of the Punjab. European Journal of Business and Management, 4(21), 150–158.

Sanjaghi, M.I., Farahi Bouzanjani, B., & Hosseini Sarkhosh, M. (2012). The Impact of Transformative Leadership upon Organizational Culture and Commitment in a Defense Organization. Defense Strategy Quarterly. 9(22). 111–135. (In Persian) 

Tzeng, G-H., Chiang, C-H., & Li, C-W. (2007). Evaluating intertwined effects in eLearning programs: A novel hybrid MCDM model based on factor analysis and DEMATEL. Expert Systems with Applications, 32(4), 1028–1044.

Van Dyne, L., Graham, J.W., & Dienesch, R.M. (1994). Organizational citizenship behavior: Construct redefinition, measurement. Validation, Academy of Management Journal. 37. 765–802.

Wei, P-L., Huang, J-H., Tzeng, G-H., & Wu, S-I. (2010). Causal modeling of web advertising effects by improving SEM based on DEMATEL technique. International Journal of Information Technology & Decision Making, 9(5), 799–829.

Yaghoobi, N.,  Moghaddami, M., & kaikha, A. (2014). A survey of the relationship between transformational leadership and staff organizational citizenship behavior. Research of change management, 2(4), 64–96. (In Persian)

Yozbashi, A., Mirkamali, M., & Shateri, K. (2013). Investigating the Relationship between Transformational Leadership and Teachers' Creativity. Quarterly Journal of Innovation and Entrepreneurship, 1(3), 21–32. (In Persian)

Yıldız, M., Özcan, L., & Dinç, E. (2014). Organizational Climate as a moderator of the Relationship between Transformational Leadership and Creativity. International Journal of Business and Management, 2(1), 76–87.