تأثیر اعتماد سازمانی بر بهبود مدیریت دانش با توجه نقش واسطه‌ای رهبری خدمتگزار (مطالعه‌ای در اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

2 کارشناس ارشد مدیریت دولتی، اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران

3 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران

چکیده

زمینه: سازمان بنادر و دریانوردی به‌عنوان یکی از سازمان­های پیش­رو در بحث مدیریت دانش، در سال­های اخیر تلاش­های فراوانی برای یافتن راهکارهای مناسب جهت توسعه فرآیندهای دانشی و مدیریت صحیح دانش کارکنانش انجام داده است. در این تحقیق تاثیر اعتماد سازمانی به عنوان یکی از ارکان اصلی تعاملات انسانی و سازمانی و رهبری خدمتگزار به عنوان یکی از رویکردهای نوین رهبری در سازمان بر بهبود مدیریت دانش کارکنان مورد بررسی قرار گرفت.
هدف: بررسی تأثیر اعتماد سازمانی بر بهبود مدیریت دانش با مطالعه نقش میانجی رهبری خدمتگزار بود.
روش‌ها: این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش از نوع تحقیقات توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران با حداقل تحصیلات فوق‌لیسانس 95 نفر بوده که 78نفر به روش تصادفی ساده به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه­های مدیریت دانش، اعتماد سازمانی و رهبری خدمتگزار بود که پایایی و روایی آن توسط نرم‌افزار PLS[i] تائید شد.
یافته‌ها: اعتماد سازمانی 5/60درصد از تغییرات متغیر مدیریت دانش را به‌طور مستقیم تببین می­کند. از سویی ضرایب 847/0 و 358/0 نشان داد که اعتمادسازمانی به طور غیرمستقیم و از طریق متغیر رهبری خدمتگزار، به میزان 3/30درصد بر متغیر مدیریت دانش تأثیر دارد. ضمن اینکه 908/0 از اثر کل اعتماد سازمانی بر بهبود مدیریت دانش از طریق غیرمستقیم توسط متغیر میانجی رهبری خدمتگزار تببین می­شود.
نتیجه‌گیری: نتایج به دست آمده نشان داد که اعتماد شرط اساسی برای انتقال دانش محسوب می­شود. اگر جو اعتماد سازمانی، مناسب و مطلوب نباشد ابعاد مدیریت دانش محقق نشده و کارکنان از ابراز نظر و دانش خود امتناع خواهند کرد. ضمن اینکه مدیران سازمانی با الگوگیری از سبک رهبری خدمتگزار می‌توانند در ارتقای مدیریت دانش سازمانی موفق­تر عمل کنند.


 

کلیدواژه‌ها


Adler, P. S. (2001). Market, Hierarchy, And Trust: The Knowledge Economy And The Future Of Capitalism. Organization Science, 12 (2), 215-234.

Alvani, S.M, (1393). General Management, Reed Publishing, Printing 51.

Agarwal, A.U. (2014). Linking Justice, Trust And Innovative Work Behaviour To Work Engagement. Personnel Review, 43 (1), 41-73.

Abdullahi, B. (1392). The Impact Of Servant Leadership Style On Employees' Confidence In Ilam University Of Medical Sciences, 2nd International Conference On Management, Entrepreneurship And Economic Development, Qom, Pnu.

Aziznia, Z., Poornajafi, P And Aziznia, M.H. (1392). Explores The Relationship Between Servant Leadership And Organizational Citizenship Behavior Studied Explain The Role Of Organizational Culture: National Bank Ilam, Iran, First National Conference Of Monetary Management And Banking, Tehran, Permanent Secretariat For Management Development Conference Monetary And Banking.

Alipur-E-Shirsavar, H.R., Mohammadi Sefat, S., Mesgaran-E-Karimi, A And Karimi-Mebeki, M. (1394). The Effect Of Knowledge Management In Confidence, Sense Of Security And Satisfaction, Build Loyalty In Their Customers And Provide Proper Pattern, The International Conference On Management Economics And Social Sciences, Spain.

Aung, M. L., & Vinitwatanakhun, W. (2014). A Study Of The Relationship Between Leadership Style And Knowledge Management In Pan-Asia International School. Scholar, 6 (1).

Bettiol, M., Di Maria, E., & Grandinetti, R. (2012). Codification And Creativity: Knowledge Management Strategies In KIBS. Journal Of Knowledge Management, 16 (4), 550-562.

Butler, J. K. (1999). Trust Expectations, Information Sharing, Climate Of Trust, And Negotiation Effectiveness And Efficiency. Group & Organization Management, 24 (2), 217-238.

Cohen, A. (2015). Organizational Trust. In Fairness In The Workplace (Pp. 51-66). Palgrave Macmillan UK.

Colquitt, J. A., Scott, B. A., Rodell, J. B., Long, D. M., Zapata, C. P., Conlon, D. E., & Wesson, M. J. (2013). Justice At The Millennium, A Decade Later: A Meta-Analytic Test Of Social Exchange And Affect-Based Perspectives. Journal Of Applied Psychology, 98 (2), 199.

Chitsaz, A And Dadvand, A. (1394). To Investigate The Relationship Between Organizational Climate And Knowledge Management In Bank Branches Of Mehr Eqtsad Hamedan. International Conference On Management, Economics And Industrial Engineering, Tehran, Institute Of Directors Thinker Vieira Capital.

Danaeefard, H Et Al, (1388). Promoting Organizational Trust In The Public Sector: The Role Of Managerial Competence. Journal Of Research Management, Issue Iv, Pp. 90-59

Darvish, H., & Nikbakhsh, R. (2010). Studying The Relations Of Social Capital Factors With Knowledge Sharing: A Case Study At Research Department Of IRIB. Transylvanian Review Of Administrative Sciences, 6 (31), 28-47.

Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2000). The New Public Service: Serving Rather Than Steering. Public Administration Review, 60 (6), 549-559.

Deylmaghani, S, Khodabande, M., Hoseinpur, B And Eskandari, M. (1394). Exploring The Interface Between Servant Leadership And Organizational Trust In Western Azerbaijan Province Office Of Education, The National Conference Of The Third Millennium And Human Sciences, Shiraz, New Education Development Center Iran (Mtana).

Fazeli, E., Tarafi, S., Babaei E Amiri, N And Fallah, M.H. (1391). The Role Of Knowledge Management In Reducing Burnout Among Staff Cars Iran Insurance Company, First National Congress Of The Auto Parts Industry Cluster Development, Semnan, Islamic Azad University Of Semnan.

Han, Y., Kakabadse, N. K., & Kakabadse, A. (2010). Servant Leadership In The People's Republic Of China: A Case Study Of The Public Sector. Journal Of Management Development, 29 (3), 265-281.

Heidarzadeh, N And Salarian, M. (1394). Idea For Tomorrow In The Light Of Knowledge Management, Publishing Helpers (Azerbaijan), First Edition.

Holste, J. S., & Fields, D. (2010). Trust And Tacit Knowledge Sharing And Use. Journal Of Knowledge Management, 14 (1), 128-140.

Humphreys, J. H. (2005). Contextual Implications For Transformational And Servant Leadership: A Historical Investigation. Management Decision, 43 (10), 1410-1431.

Iurato, J. M. (2007). Leadership Trust And Member Motivation In Community Mental Health Organizations (Doctoral Dissertation, WALDEN UNIVERSITY).

Iranzadeh, S., Taghizadeh, H., & Heydarzadeh, N. (2013). Investigation Of The Relationship Between Dimension Of Intellectual Capital And Organization Knowledge Management (Case Study: East Azerbaijan Regional Hydrology Firm). European Online Journal Of Natural And Social Sciences, 2 (3), 399.

Karami, M And Piry, Z. (1388). The Application Of Knowledge Management In Clinical Coding In Health Care Organizations, Journal Of Health Information Management, 4 (2).

Kia-Kojori, D And Salarian, M. (1393). The Status Of Knowledge Management Based On Bhatt (Case Study: General Directorate Of Ports And Maritime Province). International Conference On Management In The 21st Century, Tehran, Institute Of Directors Thinker Vieira Capital.

Khojaste Bujar, M. (1388). Effect Of Managers Servant Leadership On Organizational Trust Of Ferdoosi University Of Mashhad Personnel, Dissertation Graduate Education, Faculty Of Education And Psychology, Ferdoosi University Of Mashhad. Retrieved From Url Http://Tinyurl.Com/Olomtarbiati88.

Lingluo, Z. H. U. C. S. U. N. L. (2010). Corporate Culture, Leadership Style And Knowledge Management [J]. Chinese Journal Of Management, 1, 002.

Lee, P., Gillespie, N., Mann, L., & Wearing, A. (2010). Leadership And Trust: Their Effect On Knowledge Sharing And Team Performance. Management Learning. 41 (4) 473–491

Levin, D. Z., & Cross, R. (2004). The Strength Of Weak Ties You Can Trust: The Mediating Role Of Trust In Effective Knowledge Transfer. Management Science, 50 (11), 1477-1490.

Masoudifar, H And Zabihi, M.R. (1394). Investigating The Relationship Between Servant Leadership Style And Organizational Climate In Quchan City Departments, 4th National Conference And The Second International Conference On Accounting And Management, Tehran, Superior Services.

Mehr Azar, Z., Mahin Po, B And Mehr Azar, M. (1392). Examines The Relationship Between Knowledge Management And Innovation And Entrepreneurship, The National Conference Of Employers (Knowledge-Intensive Industry), Babolsar, Mazandaran University.

Mcevily, B., Perrone, V., & Zaheer, A. (2003). Trust As An Organizing Principle. Organization Science, 14 (1), 91-103.

Miao, Q., Newman, A., Schwarz, G., & Xu, L. (2014). Servant Leadership, Trust, And The Organizational Commitment Of Public Sector Employees In China. Public Administration, 92 (3), 727-743.

Mooradian, T., Renzl, B., & Matzler, K. (2006). Who Trusts? Personality, Trust And Knowledge Sharing. Management Learning, 37 (4), 523-540.

Muneer, S., Iqbal, S. M. J., Khan, R. S., & Long, C. S. (2014). An Incorporated Structure Of Perceived Organizational Support, Knowledge-Sharing Behavior, Organizational Trust And Organizational Commitment: A Strategic Knowledge Management Approach. Pakistan Journal Of Commerce And Social Sciences, 8 (1), 42-57.

Nadi, M.A And Gahramani, N. (1390). The Relationship Between Servant Leadership And Self-Governing, Self-Organized Social And Civil Behavior Among Nurses In Teaching Hospitals Of The City Government. Journal Of Hospital Quarterly, 10 (3).

Noorozi, M And Emani Hasanloea, M. (1394). Explores The Relationship Between Servant Leadership And Burnout, The First National Conference On Ways To Develop And Promote Education, Psychology, Counseling And Training In Iran, Tehran, Development And Promotion Of Fundamental Science And Technology.

Parris, D. L., & Peachey, J. W. (2013). A Systematic Literature Review Of Servant Leadership Theory In Organizational Contexts. Journal Of Business Ethics, 113 (3), 377-393.

Rabbani, O. (1394). Examines The Impact Of Organizational Culture On Knowledge Management And Organizational Citizenship Behavior (Case Study: Tehran City Education Departments). 2nd International Conference On Management In The 21st Century, Tehran, Institute Of Directors Thinker Vieira Capital.

Rastgar, A And Fatemi, S.H. (1394). The Relationship Between Servant Leadership And Creativity, Study Of Intermediate Defects Organizational Trust, Journal Of Initiative And Creativity In The Humanities, Volume 5, Number 2, Pages 97 - 116.

Rezaee, Z And Rezaei, A.T. (1392). The Effect Of Knowledge On The Employee Creativity Broadcasting Ilam, Second National Conference Of Accounting, Journal Of Financial Management And Investment, Gorgan, Golestan Association Of Professional Managers And Accountants.

Renani Ansari, Q., Namghi Ghasemi, M., (1388). Evaluating The Impact Of Knowledge Management In Creating Competitive Strategy Of Differentiation Through Value Chain Activities. Bulletin Of Change Management, First Year, Issue 2.

Salimian, M And Mehrabi, F. (1393). The Relationship Between Organizational Trust And Organizational Citizenship Behavior (Evidence: Social Security Organizations Mazandran West Province), International Conference On Management In The 21st Century, Tehran, Institute Of Directors Thinker Vieira Capital.

Sankowska, A. (2013). Relationships Between Organizational Trust, Knowledge Transfer, Knowledge Creation, And Firm's Innovativeness. The Learning Organization, 20 (1), 85-100.

Shoghi, B., Nikbakht,S., Hossein-Zadeh, D And Taghipoor, Kh. (1391). Explain The Relationship Between Servant Leadership And Entrepreneurship (The Study Of Kms Fibers), First National Conference Strategies To Improve Issues Management, Accounting And Engineering Organizations Industry, Traditional, Islamic Azad University Of Gachsaran.

Shoghi, B., Salehi, S.M And Hoveida, A. (1391). The Relationship Between Servant Leadership And Employee Creativity (Case Study: Saveh Pars Aluminum Company), 4th National Conference On Engineering And Innovation Management, Tehran, Science Research Foundation Of Creativity, Triz Engineering And Innovation Management.

Spears, L. (1996). Reflections On Robert K. Greenleaf And Servant-Leadership. Leadership & Organization Development Journal, 17 (7), 33-35.

SousaLima, M., Michel, J. W., & Caetano, A. (2013). Clarifying The Importance Of Trust In Organizations As A Component Of Effective Work Relationships. Journal Of Applied Social Psychology, 43 (2), 418-427.

Sung, S. Y., & Choi, J. N. (2012). Effects Of Team Knowledge Management On The Creativity And Financial Performance Of Organizational Teams. Organizational Behavior And Human Decision Processes, 118 (1), 4-13.

Schneider, S. K., & George, W. M. (2011). Servant Leadership Versus Transformational Leadership In Voluntary Service Organizations. Leadership & Organization Development Journal, 32 (1), 60-77.

Top, M., Akdere, M., & Tarcan, M. (2015). Examining Transformational Leadership, Job Satisfaction, Organizational Commitment And Organizational Trust In Turkish Hospitals: Public Servants Versus Private Sector Employees. The International Journal Of Human Resource Management, 26 (9), 1259-1282.

Tuan, L. T. (2016). How Servant Leadership Nurtures Knowledge Sharing: The Mediating Role Of Public Service Motivation. International Journal Of Public Sector Management, 29 (1), 91-108.

Tyler, T. R. (2003). Trust Within Organisations. Personnel Review, 32 (5), 556-568.

Vélez, M. L., Sánchez, J. M., & Álvarez-Dardet, C. (2008). Management Control Systems As Inter-Organizational Trust Builders In Evolving Relationships: Evidence From A Longitudinal Case Study. Accounting, Organizations And Society, 33 (7), 968-994.

Von Krogh, G., Nonaka, I., & Rechsteiner, L. (2012). Leadership In Organizational Knowledge Creation: A Review And Framework. Journal Of Management Studies, 49 (1), 240-277.

Zamani-Babgohari, S And Zamani-Babgohari, Z. (1392). The Impact Of Culture On Knowledge Management And Organizational Climate (Case Study: The Private Hospitals In Kerman), 2nd International Conference On Management, Entrepreneurship And Economic Development, Qom, Pnu.