تأثیر تجارت خارجی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی اقتصادی دولتهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی: با تاکید بر مدیریت صادرات و واردات

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور استادیار گروه اقتصاد و مدیریت پیام نور ایران

2 کارشناس ارشد اقتصاد. وزارت صنعت معدن و تجارت

3 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

4 کارشناس ارشد استراتژیک. وزارت صنعت ، معدن و تجارت

چکیده

  این پژوهش با هدف بررسی اثرات تجارت خارجی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر روی رشد اقتصادی کشورهای عضو کنفرانس اسلامی انجام گرفته است. مطالعه بر اساس  الگوی باگواتی رشد اقتصادی متأثر از سرمایه گذاری مستقیم خارجی تحت راهبردهای (استراتژی‌های) تجاری ، در بازه زمانی 2000-2012 صورت پذیرفته است. بر اساس منابع به دست آمده، متغیر بازبودن اقتصاد در تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر صادرات این کشورها نقش مثبت و معنا داری را ایفا می‌کند. از این رو به کشورهای در حال توسعه عضو کنفرانس اسلامی توصیه می‌شود که به منظور اثرگذاری بیشتر این نوع سرمایه گذاری‌ها و بهره‌برداری بیشتر از منافع آن، راهبرد برون گرایی را در تجارت خارجی خود اتخاذ نمایند و شرایط را برای صادرات تسهیل نمایند.

کلیدواژه‌ها


آذربایجانی، ک. و شاه‌محمدی، ز.1387، بررسی رابطه بلندمدت صادرات سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی در ایران مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان (علوم انسانی)، 3: 54-41.

2- آذربایجانی، ک.اشراقی، ع. و رنجبر، ه. 1392، تأثیر متنوعسازی صادرات، توسعه مالی و آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی (مورد کشورهای D8). اولین همایش الکترونیکی ملی چشم‌انداز اقتصاد ایران، 28 آزارماه 1392.

3- خسروی، م. مهرجو، س. و محسنی، ر.1393، نقش بازار ملی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی، رهیافت داده‌های ترکیبی پویا، مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی، 1: 130-103.

4- رحیم‌زاده، و.1392، رابطه علیت میان تولید ناخالص داخلی، صادرات و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، مطالعه مورد کشورهای در حال توسعه منتخب، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، رشته علوم اقتصادی، دانشگاه شیراز.

5- متفکر آزاد، م. و سجودی، س. 1391. بررسی تأثیر هم‌زمان تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی، پژوهش نامه اقتصاد کلان، 13: 97-120.

6- مهدوی، ا. 1383، تحلیلی بر نقش سرمایه‌گذاری خارجی در رشد اقتصادی، مجله تحقیقات اقتصادی. 66: 208-181.

7-Adhikari,B.2011,Impact of foreign Direct Investment, Trade openness, domestic damand, and Excgange rate on the exportperformance of Bangladesh:A VEC Approach.economic research International,Vol,2012

8-Granger,C,W,J.1981. Some properties of time series data and their use in economic model specification.Jornal of economics. 16.1:121-130

9-Jayachndran,G. and seilan,A.2010.A causal Relationship betweenTrade,foreign direct investment and economic Growth for india.internatinal research journal of finance and economics.issue 42.

10-Kohpiboon,A.2003.Foreign Trade Regims and the FDI Growth Nexus:A case study of Thailand. Journal of development studies.5:78-93

11-Nourzad,F. 2008.Openness and the efficiency of FDI: A panel Stochastic production Frontier study.international advances in Economic research,14:25-35.

12-Rivera-Batiz,F and Rivera-Batiz, L.A. 1994. International finance and open economy, macro economics ,Newyork:macmillan publishing.seccond edition.

13-Ray,S. 2012.impact of foreign Direct investment on Economic Growth in india: A co integration analaysis. Advance in information Technology and management.2.1:2167-6372.