بررسی و تبیین رهبری اخلاقی و ابعاد آن (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه تهران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استاد، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: با توجه به اینکه در سال­های اخیر رسوایی­های اخلاقی رهبران، تبعیض، باند­بازی و تحریف مسایل در همه جا از سازمان­های تجاری و دولتی گرفته تا کلیسا در صدر اخبار سرتاسر دنیا قرار گرفته است.، سعی نمودیم با بررسی و تبیین رهبری اخلاقی و ابعاد آن، شناخت بیشتری نسبت به این نوع از رهبری ایجاد کنیم. هدف پژوهش حاضر، باهدف بررسی و تبیین رهبری­اخلاقی و ابعاد آن در کارکنان دانشگاه تهران صورت گرفته است.
روش پژوهش: ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری داده­ها توصیفی از نوع پیمایشی می­باشد. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان اداری و آموزشی پردیس و دانشکده­های دانشگاه تهران در سال تحصیلی 94 - 1395 می‌باشد، که بر اساس آخرین آمار و اطلاعات موجود 1419 (160 زن و 171 مرد) نفر اعلام شده است؛ که با استفاده از فرمول نمونه‌گیری کوکران تعداد 302 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شد. جهت گردآوری داده­ها از  پرسشنامه محقق ساخته رهبری اخلاقی استفاده ‌شده است.
یافته­ها: کلیه مؤلفه‌های رهبری اخلاقی بالاتر از میانگین فرضی پژوهش قرار دارند، به‌غیراز مؤلفه‌های جهت­گیری­مردمی، نگرانی برای پایداری (ثبات)، تسهیم­نقش و عصبیت که پایین­تر از میانگین فرضی پژوهش می­باشند. نتایج آزمون t مستقل نشان داد کارکنان زن و مرد ادراک یکسانی از رهبری اخلاقی دارند. همچنین نتایج آزمون وایانس یک­راهه (f) نشان داد بین ادراک کارکنان از رهبری اخلاقی از نظر متغیرهای جمعیت­شناختی (سن، سابقه­خدمت، محل خدمت، تحصیلات و رشته تحصیلی) تفاوتی وجود ندارد. نتایج آزمون فریدمن حاکی از این است که هدایت اخلاقی از بیشترین اولویت و وضوح نقش از کمترین اولویت برخوردارند.
نتیجه­گیری: با توجه به پیامدهای مثبت رهبری اخلاقی برای سازمان­ها و جوامع لازم است مدیران این نوع از رهبری را در خود تقویت کنند.

کلیدواژه‌ها