آسیب‫شناسی اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری ‬‬‬با رویکرد توانمندسازی کارکنان دستگاه‫های اجرایی دولت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‫آموخته دکتری، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران،

2 استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران،

چکیده

هدف: ارائه پیشنهادهایی برای اصلاح فصل نهم قانون مدیریت خدمات کشوری با عنوان «توانمندسازی کارکنان» و سایر فصول قانون مذکور در راستای مدل توانمندسازی کارکنان دستگاههای اجرایی دولت.
روش: روش پژوهش به لحاظ استراتژی، کیفی؛ به لحاظ هدف، اکتشافی؛ به لحاظ مخاطب، کاربردی؛ به لحاظ نوع داده، کیفی و به لحاظ روش جمعآوری دادهها پیمایشی است. جامعه آماری شامل خبرگان اداری و دانشگاهی که دارای یکی از دو شرط دکتری مدیریت دولتی و سابقه تدریس و پژوهش در حوزه مدیریت منابع انسانی یا سابقه فعالیت در حوزه مدیریت منابع انسانی در سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و مرکز آموزش مدیریت دولتی بودند؛ است که 23 نفر از آنها که برای شرکت در پژوهش اعلام آمادگی نمودند به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند. ابزار جمعآوری دادهها پرسشنامه، با استفاده از تکنیک دلفی است.
یافتهها: پس از انجام سه دور دلفی بین خبرگان اجماع حاصل شد و مدل مفهومی توانمندسازی کارکنان دستگاههای اجرایی دولت با 2 بعد، 6 مولفه و 27 شاخص ارائه شد.
نتیجهگیری: براساس شاخصهای مدل مفهومی، پیشنهادهایی برای اصلاح فصل نهم و سایر فصول قانون مدیریت خدمات کشوری در راستای توانمندسازی کارکنان دستگاههای اجرایی دولت، ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


اسکندری، مجتبی؛1381؛ طراحی و تبیین الگوی توانمندسازی مدیران بررسی مورد مدیران کاروانهای حج جمهوری اسلامی ایران سازمان حج و زیارت، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

اقدسی، سمانه و نوروززاده، رضا؛ 1392؛ عوامل موثر بر بر توانمندسازی منابع انسانی، پژوهشهای مدیریت منابع انسانی، شماره پنجم، دانشگاه امام حسین.

انصاری، منوچهر؛ رحمانی یوشانلویی، حسین؛ اسکویی و وحیدحسینی، احد؛ 1390؛ شناسایی عوامل و طراحی مدل مفهومی توانمندسازی نیروی انسانی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (مطالعه موردی) ، مدیریت دولتی، دوره 3، شماره 7، صص40-23.

بختیاری1، حسن، 1390؛ کلیات توانمندسازی کارکنان، نشر به آموز، تهران.

بختیاری2، حسن، 1390؛ مدلهای توانمندسازی کارکنان، نشر به آموز، تهران.

جزینی، علیرضا؛ 1385؛ عوامل موثر بر توانمندسازی افسران ستاد ناجا، فصلنامه دانش انتظامی، دانشگاه علوم انتظامی، سال 8، شماره 4، زمستان، 9-25.

حلاجیان، ابراهیم؛ ثریایی، علی و حسینزاده احمدی، فرشته؛ 1391؛ بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران با روش AHP، فصلنامه مدیریت، سال نهم.

سلیمیان، معصومعلی؛ 1381؛ طراحی و تبیین الگوی مناسب توانمندسازی منابع انسانی سماجا، رساله دکتری رشته مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران.

سیدجوادین، سید رضا؛ حیدری، حامد و مرادی، سعید شهباز ؛ 1388؛ بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی نیروی انسانی در خدمات (نظام بانکی)، نشریه مدیریت دولتی، دوره 1، شماره 2، صص 75-88

شکوهی، اکبر و تقی اکبری، حسین؛ 1387؛ اظهار نظر پیرامون آئیننامه اجرایی فصل نهم قانون مدیریت خدمات کشوری (توانمندسازی کارکنان)، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات برنامه و بودجه.

صدری نوش آبادی، سیدصدرالدین، 1389؛ شرحی بر قانون مدیریت خدمات کشوری، انتشارات شورا، تهران، ص186.

عابسی، سعید و کرد، باقر؛ 1388؛ شناسایی و تبیین مدل توانمندسازی کارکنان در سازمانهای دولتی ایران (مطالعه موردی استان یزد، پژوهشهای مدیریت، شماره سوم، بهار1388، صص 94-75.

عبداللهی، بیژن؛ 1382؛ طراحی الگوی توانمندسازی روانشناختی کارشناسان حوزه ستادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پایاننامه دکتری، دانشگاه تربیت معلم، تهران.

قانون مدیریت خدمات کشوری؛ 1389؛ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری، چاپ هشتم، انتشارات فرمنش، تهران

کینلا، دنیس،1383؛ توانمندسازی منابع انسانی، ترجمه ایراننژاد پاریزی، مهدی؛ سلیمیان، معصومعلی؛ نشر مدیران، تهران.

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری، نظام آموزش کارمندان دستگاههای اجرایی، بخشنامه شماره 1834/200، تاریخ 30/1/90).

معمارزاده، غلامرضا؛ طاهرپور کلانتری، حبیباله و مرادی، محمد؛ 1389؛ شناسایی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان در شرکت مجتمع پارس جنوبی، فرایند مدیریت و توسعه، شماره 73.

میرآقایی، سیدمجتبی و شعبانی، وحید؛ 1393؛ طراحی الگوی توانمندسازی روانشناختی کارکنان و رابطه آن با فاکتورهای سازمانی، اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری، علوم اجتماعی، تهران.

منوریان، عباس؛ نیازی، حمیدرضا؛ 1385؛ عوامل مؤثر بر توانمندسازی کارکنان سازمان مدیریت و برنامهریزی، سومین کنفرانس توسعه منابع انسانی، تهران.

نوبخت، محمدباقر؛ مظاهری، محمدمهدی و اصفهانی، مینا؛ 1392؛ ارائه الگوی توانمندسازی منابع انسانی در سازمانهای فرهنگی، مدیریت فرهنگی، سال هفتم، شماره نوزدهم.

واعظی، رضا؛ سبزیکاران، اسماعیل؛ 1386؛ نگرشی تلفیقی به تئوریهای توانمندسازی نخستین کنفرانس توانمندسازی منابع انسانی، تهران.

هداوند، سعید؛ صادقیان، شهره؛ 1386؛ سازههای اثربخشی در توانافزایی کارکنان، ماهنامه تدبیر، شماره 180.

 

Armstrong, Micheal. 1994. Handbook Personnel Management Practice. Fourth edition. Kurgan Page

Avolio, B. J. Zhu, W. Koh, W & Bhatia, p. 2004. Transformational Leadership & Organizational Commitment, Mediating Role Of psychological Empowerment, Journal of Organizational Behavior. Vol. 25. pp. 951-968.

Bandura, A.1986.Social Foundation of Though & Action: A Social Cognitive Theory. Englewood Cliffs, N, J: prentice-Hall.

Bandura, A.1977. Self-Efficacy: Towaed a Unifying Theory of Behavioral Change. psychological Review, Vol. 84. pp. 191-215.

Baruch Yehuda, 1998, Applying Empowerment: organizational model International journal of career Development, Vol 3. No. 2. pp. 82-87.

Blanchard, K.,Zigarmi, P.& Zigarmi D. 1986. Leadership & the one Minite Manager. Increasing Effectiveness throught Situational Leadership. New York, William Morrow.

Bowen, D. E & Lawler, E. E. 1992. the Empowerment of Service Workers. What, Why, Who, When, Sloan Management Review.

Bridge, William. 2003. Managing Transition: Making the Most of Change peruses publishing  New York , pp.1-9.

Carrol, 1995. Teamwork vs. Team talk:Lets Get Real About Teamwork & past the Hype :Team Excellence, Interction Design Inc.

Conger, J. A. 1989. Leadership:The Art of Empowerment Others. Academy of Management Executive, Vol.3.No.1.

Conger, Jay .A & kanungo Rabinda. N, 1988. The Empowerment Process: Intergrating Theory & Practice , Academy of Management Review, Vol .13. No.3. pp.471-482.

Cox, E. Q. & R. Parsons, 1994. Empowerment Oriented Social Work Practice: I Morton Late life

Ford, R.C. ; Fottler, M. D. 1995.  Empowerment: a Matter of Degree. Academy of Management Executive, Vol. 9, No. 3, pp. 9-21.

Fox John. 1998. Employee Empowerment: an Apprenticeship Model, University of Hartford.

GAO. 2001. Human Resource management in the Hospitality Industry , Wiley

Geroy, Gary. D. Wright Philip. C. & Anderson, Joan, 1998, Strategic performance Empowerment model. Empowerment in organazations journal Vol.6.No.2.pp.57-64.

Harley, B. 1995. The Myth of Empowerment: Work Organization Hierarchy 7 Employee Autonomy in contemporary Australian Work places, The University, The University of Melbourne, Australia.

Koberg, Christine S. Boss R. Wayme, Senjem Janson C. & Goodman, Erich A. Mar 1999. Antecedents & Out Comes of Empowerment Group 7 Organization Management, Vol. 34. Issue.1.

Konczak, L.J. Stelly, D.J & Trasty, M.L. 2000. Defining & Measuring Empowering Leader Behaviors: Development of an Upward Feedback Instrument Educational & Psychological Measurement , Vol. 60. No. 2. pp. 301-313.

Laverack, G. 2003, Buiding Capable Communities :Experiences in a Rural Fijian Context Health promotion International, Vol. 18. No. 2 . England.

Mallak, L.A & Kurstedt, H.A.JR. Nov/Dec 1996. Understanding & Using Empowerment to change Organizatioal Culture Industrial Management. Vol. 38. No .6 .pp: 8-40.

Matthews Russell. A. Michell Diza Wendy & Cole  Steven. G. 2003. The Organization Empowerment Scale. Personnel Review. Vol. 32. N.3. pp: 297-318.

Mc Lagan, P. & Nel, C. 1997. The Age of Participation: New Governance for the Workplace & the world, Edition. 2. Beret Koehler Sanfrancis co, CA.

Melhem, y. 2004. The Antecedents of Customer Contact Employees Empowerment. Employee Relation.Vol.26. N. 1. pp : 72-93.

Noller, D. 1997. Beyond a Buzzword: An Empowered perspective in Andrews et al, pp.372-378.

Quinn Robert E & Spreitzer Gretchen M, Autumn. 1997. The Road To Empowerment: Seven Questions Every Leader Should Consider organizational Dynamic, Journal of Quality Management Vol. 26. No. 2.

Randolph, W. 2001. A Navigating Journey to Empowerment, Organizational Dynamics Journal. Vol.3.

Reily, Richard R. Bently, A & Lynn G.S. 2003. Empowerment in New product Development Teams: More Is Not Always Better, Howe School of Technologiy Management.

Robbins, T.L. Crino, M.D. Fredendal, L.D. 2002. An Integrative Model of the Empowerment process, Human Resource Management Review. Vol. 12.

Seibert, SE, Silver, SR, Randolph, WA. 2004. Taking Empowerment to the next level: A multiple level model of Empowerment, Performance, and Satisfaction. Academy of Management Jurnals, 47(3). 332- 349

Spreitzer, G. Oct 1995. An Empirical Test Of a Comprehensive Model of Interpersonal Empowerment in the workplace. American Journal of Community Psychology, Vol. 23. No. 5. pp. 601-629.

Spreitzer, G.M. 1995. psychologacal Empowerment in The workplace: Dimension , Measurement & Validation. Academy of Management Journal. Vol. 3. No. 1. pp.1372-1445.

Thomas, Kenneth, W & Velthouse, A.  Betty. 1990. Cognitive Elements of Empowerment: An Interpretive Model of Intrinsic Task Motivation, Academy of Management

Vogt, J.F. Murrel .K.L. 1990. Empowerment In Organization How To Spark Exceptional performance Unoversity Associated, San Diego, CA.

Wallace, M. & Storm, j. 2003. Organizational Change in a Regional Local council, Australian Journal of Business & Sicial inquiry Vol. 1. No. 2. pp. 51-64.

Wetten, Daivid & Kim, S . Cameron. 1988. Developing management skills. New York: Wesly.

Wilson, Terry. 1996. The Empowerment Manual, USA, Government, pp. 155-165