تاثیرفناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سازمانی در سیستم‌های هوشمند بانکداری (مطالعه موردی :بانک صادرات شعب تهران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، گروه مدیریت، قزوین، ایران

چکیده

 پژوهش حاضر با هدف بررسیتاثیر نقش فناوری اطلاعات در بهبود عملکرد سازمانی در سیستم­های بانکداری هوشمند صورت گرفته است.روش تحقیق پژوهش حاضر از نوع توصیفی –پیمایشیوازنظرهدفازنوعکاربردیمی­باشد،جامعه آماری شامل کلیه مدیران، کارشناسان و کارکنان بخش فناوری اطلاعات شعب بانک صادرات شهر تهران به تعداد 150نفر می‌باشد که از میان آنها با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه­گیری خوشه ای 108 نفر به­ عنوان حجم ­نمونه در نظر گرفته شد. برای جمع آوری داده­ها از پرسشنامه استاندارد که روایی و پایایی آن مورد تأیید خبرگان بانک می­باشد، استفاده گردیده است. پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای تمامی ابعاد پرسشنامه استاندارد بیش از 0.7 بدست آمد که نشان از پایایی مناسب ابزار پژوهش داشت.داده­ها با روش مدل­سازی معادلات ساختاری و استفاده از نرم افزار SmartPLS تحلیل و مدل نهایی ارائه گردیده است.نتایج پژوهش حاکی از برازش مناسب مدل مفهومیبر مبنای شاخص­های مقادیر قابل قبول و معنادار ضرایب مسیر، بارهای عاملی، واریانس تبیین شده و شاخصGOF بود. نتایجنشاندهندهتاثیرمعنادار و مثبتشاخصه­های؛کارایی عملیات، اثربخشی در هزینه، قابلیت اطمینان (پایایی)، قابلیت انتخاب (تنوع) و دقت بر بهبود عملکرد سازمانی در چهار بُعد مالی، مشتریان، فرایندهای داخلی و رشد و یادگیری در سیستم­های بانکداریهوشمند است.

کلیدواژه‌ها


ابراهیمی، شاهد. (1382). موانع بانکداری الکترونیک در ایران. نشریه دانش مدیریت و حسابداری دانشکده علامه طباطبایی، 25-48.

کهزادی، نادر (1380). “بانکداری الکترونیکی در ایران و جهان”، مجموعه مقالات همایش تجارت الکترونیکی، صفحات 180-191.

فعال قیومی، افسانه؛ ترک نژاد، احمد. (1390). بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر کاهش هزینه خدمات بانکی واندازه گیری میزان آن در صنعت بانکداری مطالعه موردی: بانک دی. پایانامه کارشناسی ارشد دانشگاه علم و فرهنگ تهران.

کبوتری، جمال الدین. (1391). بکارگیری مدل E-S-Qual و ANP در ارزیابی و رتبه بندی عوامل موثر بر کیفیت خدمات الکترونیک. پایانامه کارشناسی ارشد دانشگاه خلیج فارس بوشهر.

شریفی رنانی، حسین؛ حاجی پور، مرضیه. (1393). نقش فناوری اطلاعات در بهبود پاسخگویی به مشتریان از دیدگاه مدیران و کارکنان بانک. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، تهران.

باورصاد، بلقیس؛ شجاعی، احسان؛ طاهری، مهدی. (1393). بررسی تاثیر فناوری اطلاعات وارتباطات (ICT) برعملکرد شرکت پتروشیمی فجر با استفاده از الگوی کارت امتیازی متوازن (BSC). پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران.

فرهنگی، علی اکبر؛ عباس پور، عباس؛ عباچیان قاسمی، رضا. (1392). بررسی تأثیر فناوری های نوین ارتباطی و اطلاعاتی بر ساختار سازمانی و عملکرد شرکت های خدماتی. مجله مدیرت فناوری اطلاعات، دوره 5، شماره 3، 123-146.

اسدزاده، احمد؛ کیانی، هیوا. (1392). تأثیر به کارگیری دستگاه های خودپرداز، پایانه فروش و شعب بر سودآوری بانکهای منتخب ایران. فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، شماره های 29 و 30، صفحات 181-206.

مقیمی، سیدمحمد؛ حسین زاده ماشااله. (1392). ارائه مدلی برای بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر بهره وری سازمانی با رویکرد فرایندگرا (مطالعه در صنایع استان فارس).مدیریت فناوری اطلاعات؛ دوره 5، شماره 4؛245-266.

دانایی‌فرد، حسن؛ الوانی، سید مهدی؛ آذر، عادل. (1389). روش شناسی پژوهش کمی در مدیریت: رویکردی جامع. تهران: انتشارات صفار.

هومن، حیدرعلی. (1389). مدل‌یابی معادلات فرهنگی با کاربرد نرم افزار لیزرل. تهران: نشر سمت.

رضائیان، علی؛ تقی زاده، ابراهیم. (1386).بررسی تأثیر سیستم فناوری اطلاعات بر ارائه خدمات مطلوب درسازمان کتابخانه‌ها. موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی؛ کتابداری و اطلاع رسانی دوره دهم زمستان 1386 شماره 4 (پیاپی 40).

Baninajarian, N. Abdullah, Z. and Bolong, J. (2011). The role of email in improving task performance among the executives in Malaysia, Australian Journal of Business and Management Research,1 (4) : 52-62.

Bloom, N. Sadun, R. and van Reenen, J. (2010). Americans Do I.T. Better: US Multinationals and the Productivity Miracle.

Bezweek, S. & Egbu, C. (2010). The Impact of Information Technology to FacilitateCommunicationCollaboration in Libyan Public Organisations, in: 'CIB World Congress 2010', school of built environment, the university of salford, Salford, Greater Manchester, UK. Conference details: CIB World Congress, Building A Better World, 10-13 May, The Lowry, Salford Quays, United Kingdom

Ou, C. S. Hung, S. Y. Yen, D. C. & Liu, F. C. (2009). Impact of ATM intensity on cost efficiency: An empirical evaluation in Taiwan. Information & Management, 46 (8) , 442-447.

Jean, R. Sinkovics, R. Kim, D. (2008). Informationtechnologyandorganizationalperformancewithin international businesstobusinessrelationships:areviewandanintegratedconceptualframework.International Marketing Review, 25 (5) : 563-83.

Siam, A. Z. (2006). Role of the electronic banking services on the profits of Jordanian banks. American Journal of Applied Sciences, 3 (9) , 1999-2004.

Beccalli, E. (2006). Information technology and economic performance: some evidence from the EU banking industry. Elena Beccalli London School of Economics and Università di Macerata.

Beccalli, E. (2006). Information technology and economic performance: some evidence from the EU banking industry. Elena Beccalli London School of Economics and Università di Macerata.

Hulland, J. (1999). ‘Use of partial least squares (PLS) in strategic management research: A review of four recent studies. Strategic Management Journal, 20 (2) , Pp:195–204.