ارزیابی شاخص توسعه انسانی در روستاهای استان کهگیلویه و بویراحمد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گچساران، گچساران، ایران

چکیده

هدف از این مطالعه ، بررسی شاخص‌های توسعه انسانی در روستاهای استان کهگیلویه و بویراحمد می‌باشدکه خود متشکل از سه زیرشاخص امید به زندگی، آموزش و درآمد است . روش مورد استفاده تحقیق توصیفی- تحلیلی است که داده‌های تحقیق با استفاده از آمار و اطلاعات برگرفته از سالنامه‌های آماری، مراکز آموزشی و بهداشتی، سازمان آموزش و پرورش و سایر ادارات و سازمانهای زیربط استان صورت گرفته است.نتایج نشان می‌دهد که وضعیت توسعه انسانی در روستاهای استان نسبت به سالهای گذشته بهبود یافته و از 446/0 در سال 1375، به 703/0 در سال 1390 افزایش یافته است یعنی از توسعه انسانی پایین به توسعه انسانی میانه یا متوسط رسیده است. همچنین نتایج نشان می‌دهد شاخص درآمد نتوانسته سهم قابل قبولی در روند شاخص توسعه انسانی مناطق روستایی استان داشته باشد. لذا توجه به سیاستها و راهکارهایی جهت افزایش درآمد سرانه خانوارها ضروری است.

کلیدواژه‌ها


آسایش، حسین (1371)، «توسعه انسانی و چشم انداز آن در کشورهای اسلامی»، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، ش 24.

آمار اخذ شده از سازمان آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد (1390).

آمار اخذ شده از شبکه بهداشت و درمان استان کهگیلویه و بویراحمد در مورد شاخصه‌های بهداشتی    (1390).

آمار نهضت سوادآموزی استان در مورد آموزش دیدگان (1390).

افشانی، علیرضا، ابراهیم پور، صدیقه و عسکری ندوشن، عباس (1390)، مقایسه نقاط روستایی کشور بر اساس شاخص‌های توسعه انسانی در سالهای 1375و 1385 ، فصلنامه روستا و توسعه، سال 14، شماره 3.

استانداری استان کهگیلویه و بویراحمد (1390).

سالنامه آماری کشور (1385 و 1390).

سازمان ملل متحد (1990): گزارش توسعه انسانی.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی (1378)، اولین گزارش ملی توسعه انسانی جمهوری اسلامی ایران، تهران: سازمام مدیریت و برنامه ریزی.

صادقی، حسین و عبدالهی حقی، سولماز (1386)، «توسعه انسانی در ایران»، فصلنامه پژوهشی رفاه اجتماعی، سال ششم.

گزارش اجتماعی اقتصادی استان کهگیلویه و بویراحمد، (1389).

مرکز آمار ایران، سرشماری جمعیت و نفوس و مسکن(1385 و 1390).

مرکز آمار ایران، نتایج آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی (1385و1390).

Anand, S & Sen, A. (2000), Human Development and Economic Sustainability, World Development, Vol,28,No.12.

Human development Report (2003): Millennium Development Goals: a compact among nations to end human poverty.

UNDP, Human Development report (1999): New York, oxford university press.

UNDP,Human Development Report (2007)): New York, oxford university press.

Anand, S. and Sen, A.k. (1996), Sustainable human development: concepts and priorities. Office of development studies discussion paper, No. 1. New York: UNDP.