اولویت‌بندی شاخص‌های حکمرانی خوب در سازمانهای کارا (مطالعه موردی: شعب بانک رفاه استان قزوین)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی،واحد قزوین،گروه مدیریت،قزوین، ایران

2 استاد دانشگاه آزاد اسلامی، ایران، قزوین، دانشکده مدیریت و حسابداری

3 دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، ایران، قزوین، دانشکده مدیریت و حسابداری

چکیده

 حکمرانی خوب از جمله مباحث تازه ایست که در دو دهه اخیر توجه محافل علمی و بین المللی جهان را به خود معطوف نموده است.برای تحقق حکمرانی خوب مشخصه‌هایی عنوان شده اند.بی شک وزن و اهمیت هر یک از مشخصه‌ها برای دست یافتن به حاکمیت مطلوب با هم تفاوت دارند.سوال اصلی این تحقیق این است که درجه اهمیت هر شاخص برای رسیدن به کارایی واحدها و سازمانها به چه ترتیب بوده و اولویت بندی شاخص‌ها چگونه است؟ در این مقاله که به دست آمده از تحقیقات میدانی است سعی شده شاخص‌های حکمرانی خوب، به صورت ریشه ای مطالعه شوند، سپس با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) واحد‌های کارا را از بین واحد‌های دیگر مشخص نموده و در نهایت با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) اولویت بندی بین شاخص‌ها در سازمان‌های کارا انجام شود.جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کاکنان شعب بانک رفاه استان قزوین (N=41) می‌باشد.در پایان نتایج مطالعه حاکی از آن است که از میان 6 شاخص مطرح شده حکمرانی خوب، به ترتیب: پاسخگویی، قانون گرایی و ارزش گرایی در اولویت‌های اول تا سوم قرار می‌گیرند.

کلیدواژه‌ها


اصغرپور، محمد جواد، 1377، تصمیم گیری چند معیاره، انتشارات دانشگاه تهران

توفیق، علی اصغر، 1378، تصمیم سازی برای مدیران، تهران، سازمان مدیریت صنعتی.

جمشیدی، محمدحسین، 1386، ویژگیهای حکومت مطلوب از منظر امام خمینی قدس سره، فصلنامه متین، شماره 9

دباغ، سروش، نفری، ندا، 1388، تبیین مفهوم خوبی در حکمرانی خوب، نشریه مدیریت دولتی، سال اول، شماره 3

رهنورد، فرج الله، 1390، الگوی مدیریت دولتی برای تحقق حاکمیت تراز چشم انداز 1404، نشریه چشم انداز مدیریت دولتی، شماره 6

رهنورد، فرج الله، عباسپور، باقر، 1386، حاکمیت خوب و امکان پیاده سازی آن در ایران، مجله مطالعات مدیریت، شماره 55

زارعی، محمد حسین، 1383، حکمرانی خوب، حاکمیت وحکومت درایران، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 40

سامتی، مرتضی، رنجبر، همایون، محسنی، فضیلت، 1390، تحلیل تأثیر حکمرانی خوب بر شاخص توسعه انسانی، مطالعه موردی: کشورهای جنوب شرقی آسیا، فصلنامه پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی، سال اول، شماره چهارم

صانعی، مهدی، 1385، حکمرانی خوب مفهومی نو درمدیریت دولتی، ماهنامه تدبیر، سال هفدهم، شماره 178

کتابی، سعید، انصاری، محمد اسماعیل، ناصری طاهری، مظفر، 1384، انتخاب آمیخته بازاریابی مناسب با استفاده از تکنیک AHP با رویکرد برنامه ریزی استرتژیک بازاریابی.مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، شماره 36

مقیمی، سید محمد، اعلایی اردکانی، مصطفی، 1390، سنجش شاخص‌های حکمرانی خوب ونقش دولت الکترونیک درارتقای آن، مجله مدیریت فناوری اطلاعات، دوره سوم، شماره 8

مکارم شیرازی، ناصر، 1386، حکومت جهانی مهدی (عج)، انتشارات نسل جوان، جلد اول

میدری، احمد، 1385، مقدمه ای بر نظریه حکمرانی خوب، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال ششم، شماره 22

میرشجاعیان حسینی.حسین، رهبر، فرهاد، 1390، شناخت روابط علّی میان مولفه‌های حکمرانی خوب در کشورهای در مخاطره نفرین منابع طبیعی، مجله سیاست‌های اقتصادی، سال هفتم، شماره 2

Farazmand Ali, (1999), Globalization and Public Adminiatration, Public AdminiatrationReviw , Vol.59, No.6

Feng, Y. (2003), Democracy, Governance and Economic performance: Theory and Evidence, Camdridge: MA, MIT press.

Knack, Stephan and Philip Keefers, (1997), "why don’t poor countries catch up?", A cross-national test of on institutional explanation, EconomicInquiry, volume 35, page 590-602

Knack S. (Ed.) (2003), Democracy, Governance and Growth, Ann Arbor: The university of Michigan press.

Rudra P.Pradhan and Sanyal G.S. (2011), Good Governance and Human Development: Evidence from Indian States, Journal of Socialand Development Sciences, 1 (1), pp.1-8.

Saaty, T. (2007).Time dependent decision-making; dynamic priorities in the AHP/ANP: Generalizing from points to functions and from real to complex variables, Mathematical and Computer Modeling vol 46, pp.860–891.

Stowe, Keneth, (1992), Good Piano Won't Play Bad Music: Administrative Reform and Good Governance, Public Administration, 70, , pp.387-394.

Taylor, D.W, (2000), Facts, myths and monsters: understanding the principles of good governance.The International Journal of Public Sector Management, vol.13, no.2, pp.108-124

UNDP, (1999),”GovernanceFor Sustainable Growth And Aquity” report of international conference, united nations, NewYork