رابطه رهبری تحول‌آفرین و تعهد سازمانی در سازمان‌ آموزش ‌و پرورش شهر تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیک، تهران، ایران

2 دکتری مدیریت آموزشی، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیک، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی «بررسی رابطه رهبری تحول‌آفرین و تعهد سازمانی در سازمان‌ آموزش‌وپرورش شهر تهران» بود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و روش آن توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری مورد نظر در این تحقیق کلیه کارکنان اداره کل آموزش پرورش شهر تهران در سال 1394 بودند که حجم آنها طبق آخرین آمار در سال مذکور مجموعاً 460  نفر برآورد شده بود. بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده، 210 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور سنجش متغیرهای مورد استفاده در پژوهش از دو پرسشنامه استاندارد رهبری باس و آوالیو (2000) و پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و میر (1990) استفاده گردید. در این پژوهش جهت اطمینان از پایایی پرسشنامه ها بر اساس ضریب آلفای کرونباخ، پایایی پرسشنامه رهبری باس و آوالیو ، 85/0 و پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و میر، 88/0  برآورد گردید. در بخش آمار استنباطی داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند، و نتایج به دست آمده نشان داد که همبستگی بین رهبری تحول آفرین با تعهد سازمانی 521/0 است که این مقدار در سطح اطمینان 99/0 معنادار است. همچنین نتایج نشان می‌دهد که بین رهبری تحول آفرین و تمامی ابعاد تعهد سازمانی- تعهد هنجاری، مستمر و عاطفی – رابطه مثبت و معناداری وجود دارد

کلیدواژه‌ها


علاقه بند، علی (1387). اصول و مقدمات مدیریت آموزشی. تهران: انتشارات آگاه.

علاقه بند، علی، (1389)، مدیریت عمومی، نشر روان، تهران، چاپ 21.

جهانگیر، فریدون؛ پازارگاردی، مهرنوش و باغبان، علیرضا (1386). بررسی رابطه بین تعهد سازمانی، رضایت شغلی و عوامل فردی پرستاران در بخش‌های داخلی جراحی بیمارستان‌های وابسته به علوم پزشکی شهید بهشتی. مجله پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 12(5): 407-416.

 

چوپانی، حیدر (1390). بررسی رابطه بین رهبری تحول‌آفرین با گرایش به نوآوری سازمانی در شرکت سهامی بیمه البرز. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه تهران.

سیادت، سید علی. (1387)، مباحثی در سازمان و مدیریت آموزشی. انتشارات آوای نور، چاپ دوم.

شیروانی، علیرضا؛ معمارمنتظرین، الهام. (1389). بررسی رابطه بین رهبری تحول‌آفرین و کارآفرینی درون سازمانی کارکنان (مطالعه موردی: شرکت‌های اقماری ذوب آهن اصفهان)، اولین همایش ملی چالش‌های مدیریت و رهبری در سازمان‌های ایرانی، اصفهان: دانشگاه آزاد خوراسگان.

سیدجوادین،سیدرضا. (1386).مدیریترفتارسازمانی.تهران:نشرنگاهدانش.

قادری، اسماعیل (1388). رهبری تحول آفرین رکن اصلى در توسعه و ارتقای هوش سازمانی. مجله عصر مدیریت، 4(12 و 13): 86-91.

مدنی، حسین و زاهدی، محمد جواد (1384). تعیین اولویتهای عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی کارکنان مطالعه موردی در شرکتهای پالایش گاز فجر و بید بلند، مجله جامعه شناسی ایران، 6(1):3-33.

میرکمالی، سید محمد (1385). رهبری و مدیریت آموزشی، چاپ هفدهم، تهران: انتشارات یسطرون.

موغلی، علی رضا؛ حسن پور، اکبر و حسن پور، محمد (1388). بررسی ارتباط بین توانمند سازی و تعهد سازمانی کارکنان در مناطق نوزده گانه سازمان آموزش و پرورش شهر تهران. نشریه مدیریت دولتی، 1(2):119-132.

موغلی، علیرضا (1382). طرح الگوی رهبری تحول‌آفرین در سازمان‌های اداری ایران. فصلنامه دانش مدیریت، شماره 62: 77-100.

موغلی، علیرضا.(1383). رهبری تحول آفرین و ابزار سنجش آن(MLQ). مطالعات مدیریت، شماره 43-44، ص : 126-96.

غفوری، فرزاد؛ گنجوی، فریده اشرف؛ دهقان، آیات الله؛ حسینی، سیده مهسا. (1388). ارتباط بین رهبری مدیران با خلاقیت معلمان تربیت بدنی. مجله مدیریت ورزشی، شماره 2، ص:144-159.

مقیمی. سید محمد (1385). سازمان و مدیریت (رویکردی پژوهشی). تهران: انتشارات ترمه.

 هرسی و بلانچارد؛ مدیریت رفتار سازمانی(ترجمه‌ی دکتر علی علاقه بند). تهران امیر کبیر، 1385ص85.

Mäkilouko M. (2004). Coping with multicultural projects: the leadership styles of Finnish project managers.

Int J Project Manage. 22:387-96.

 Johnsen E.J., Johnsen, B.H., Bartone, P.T., & Odd A.N (2008). Growing transformational leaders: exploring the role of personality hardiness. Leadership & Organization Development Journal, 29(1): 4-23.

Minett D, Yaman H, Denizci B. (2009). [Leadership styles and ethical decision-making in hospitality management]. Int J Hospital Manage; 39:214-9.

Aydin, A., Sarier, Y., & Uysal, S. (2013). The Effect of School Principals' Leadership Styles on Teachers' Organizational Commitment and Job Satisfaction. Educational sciences: Theory and practice, 13(2), 806-811.

Batool, B. F. (2013). An Empirical Stuady on Effect of Transformational Leadership on Organizational Commitment in the Banking Sector of Pakistan.Journal of Business and Management.Vol.8. Issue.2, Pp 38-44.

Braun, S. Peus. C. Weis-Weiler, S. Frey, D. (2013). Transformational Leadership, Job Satisfaction, and Team Performance; A multilevel Mediation Model of Trust. The Leadership Quarterly. Vol.24.Issue.1.pp:270-283.

Khasawneh, S., Omari, A., & Abu-Tineh, A. M. (2012). The relationship between transformational leadership and organizational commitment: The case for vocational teachers in Jordan. Educational Management Administration & Leadership, 1741143212438217.

Raman, A., Mey, C. H., Don, Y., Daud, Y., & Khalid, R. (2015). Relationship between Principals’ Transformational Leadership Style and Secondary School Teachers’ Commitment. Asian Social Science, 11(15), p221.

Ryan, C. j, Tipu, A. S. (2013).Leadership Effects on Innovation Propensity; A Two Factor Full Range Leadership Model. Journal of Business Research. Vol.13, Issue.2.

Selamat, N., Nordin, N., & Adnan, A. A. (2013). Rekindle Teacher's Organizational Commitment: The Effect of Transformational Leadership Behavior. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 90, 566-574.