رابطه توانمندسازی روانشناختی و تعهد سازمانی (مطالعه موردی: شرکت برق منطقه‌ای خراسان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی دکتری رشته مدیریت منابع انسانی، دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

با توجه به اهمیت تعهد سازمانی و تاثیر آن بر عملکرد سازمان، این مقاله، به بررسی رابطه توانمندسازی روانشناختی و نقش آن در بهبود تعهد سازمانی کارکنان می‌پردازد. تحقیق حاضر بر حسب هدف از جمله تحقیقات کاربردی و بر حسب روش، توصیفی پیمایشی می‌باشد.جامعه مورد مطالعه تمامی کارکنان رده کارشناسی شرکت برق منطقه‌ای خراسان به تعداد 166 نفر می‌باشد و نمونه مورد بررسی از طریق فرمول کوکران به تعداد 116 نفر محاسبه گردیده است. گویه‌های سنجش توانمندسازی روانشناختی از پرسشنامه اسپیرتزر (1995) و گویه‌های سنجش تعهد سازمانی از پرسشنامه آلن و می‌یر (1990) استخراج شده است جهت سنجش پایایی و روایی از آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی استفاده گردیده است. ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی 0.90 و برای پرسشنامه تعهد سازمانی 0.89 محاسبه گردیده است. برای بررسی فرضیات پژوهش از روش ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده گردیده است. طبق نتایج به دست آمده، توانمندسازی روانشناختی بر تعهد سازمانی تأثیر دارد. به عبارتی توانمندسازی روانشناختی یک پیشگوی قوی برای تعهد سازمانی کارکنان است. از میان ابعاد توانمندسازی روانشناختی به ترتیب ابعاد معناداری، خودمختاری، تأثیرگذاری و شایستگی بیشترین همبستگی را با تعهد سازمانی دارند.

کلیدواژه‌ها


سرمد، ز، بازرگان، عباس، حجازی، الهه (1386). روشهای تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارات آگه، چاپ چهاردهم.

سکاران، اوما (1380). روشهای تحقیق در مدیریت (ترجمه م. صائبی و م. شیرازی). تهران: مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‏ریزی.

Ahmad n. & oranye n.o. (2010),” Empowerment, job satisfaction and organizational commitment: a comparative analysis of nurses working in Malaysia and England.” Journal of Nursing Management 18, 582–591

Allen, N. J. & Meyer, J. P. (1990). The Measurement and Antecedents of Affective,Continuance, and Normative Commitment to the Organization. Journal of Occupational Psychology, 63, 1–18. 17

Avram. E, Priescu.I," Access To Information And Empowerment Perspectives In Health Services", Social And Behavioral Sciences 33 (2012) 949 – 953.

Bektas. C, Sohrabifard. N," Terms Of Organizational Psychology, Personnel Empowerment And Team Working: A Case Study", Social And Behavioral Sciences 82 ( 2013

Bitmis. G.M, Ergeneli.A," Contingency Approach To Strategic Management: A Test Of The Mediating Effect Of Leader Member Exchange On The Relationship Between Psychological Empowerment And Job Satisfaction In 21st Century Workpl", Social And Behavioral Sciences 24 (2011) 1143–1153.

Boonyarit, I., Chomphupart, S., & Arin.N,"Leadership, Empowerment, And Attitude Outcomes.",The Journal Of Behavioral Science, (2010), 5 (1), 1-14.

Buchen, I. H. (1998). Servant leadership: A model for future faculty and future institutions. Journal of Leadership Studies, 5 (1), 125-134.

Conger. A.J, Kanungo.N.R.,"The Empowerment Process :Integrating Theory And Practice ", Academy Of Management Review, 13 (1988), 471-482.

Ertürk. A, Vurgun. L, " Retention Of IT Professionals: Examining The Influence Of Empowerment, Social Exchange, And Trust", Journal Of Business Research ,31 (2014) 215–228

Ferres, Natalie, Connell, Julia & Travaglione (2004). " Co-worker trust as a social catalyst for constructive employee attitudes", Journal of Managerial Psychology, Vol. 19, No. 6, pp. 608 – 622

Gazzoli. G, Hancer. M , Park. Y ," Employee Empowerment And Customer Orientation: Effects On Workers' Attitudes In Restaurant Organizations" , International Journal Of Hospitality & Tourism Administration, (2012), 13:1, 1-25.

Harari, O. (1994) ‘Stop Empowering Your People’, Small Business Reports, 19 (3): 53–5.

Hamid. F. S , Nordin. N, Adnan.A.A, Sirun. N, (2013) "A study on primary school teachers’ organizational commitment", Social and Behavioral Sciences 90 , pp: 782 – 787

and psychological empowerment in the district of klang

Irvine, D., Leatt, P., Evans, M.G., Baker, R.G. (1999). Measurement of staff empowerment within health service organizations. JNurs Meas, 1, 79-96.

Iverson, Roderick D. & Buttigieg, Donna M. (1999). " Affective, normative and continuance commitment: can the 'right kind' of commitment be managed?", Journal of management studies, Vol. 36, No. 3, pp. 307-333

Kanter, R.M., 1993. Men and Women of the Corporation. Basic Books,New York.

Kelloway, E. K., Barling, J. (2000). "Knowledge work as organizational behavior", International Journal of Management Reviews Volume 2, Issue 3, pp. 287–304

Laschinger H.K. , Leiter M. , Day a. & Gilin D. " Workplace Mpowerment, Incivility, And Burnout: Impact On Staff Nurse Recruitment And Retention Outcomes " , Journal Of Nursing Management, 2009, 17 (1), 302–311.

Mathieu, J., & Zajac, D. (1990). A review and meta analysis of the antecedents, correlates, and consequences of organizational commitment. Psychological Bulletin, 108, 171–194.

Menon. T.S, "Employee Empowerment: An Integrative Psychological Approach", Applied Psychology: An International Review, 2001, 50 (1), 153±180

Mowday, R. R., Steers, R. M., & Porter, L. W. (1979). The measurement of organizational commitment. Journal of Vocational Behavior, 14, 224–247.

Spreitzer, G. M. (1996). Social Structural Characteristics Of Psychological Empowerment.Academy Of Management Journal, 39,Pp 483–504.

Spreitzer, G. M. (1995). Psychological Empowerment In The Workplace: Dimensions,Measurement And Validation. Academy Of Management Journal, 38, Pp 1442–1465

Seibert.S.E, Wang.G, Courtright.H.S," Antecedents And Consequences Of Psychological And Team Empowerment In Organizations: A Meta-Analytic Review", Journal Of Applied Psychology , 96 (2011), 981-1003

Thomas. W.K, Velthous. A.B, "Cognitive Elements Of Empowerment: An Interpretive Model Of Intrinsic Task Motivation", Academy Of Management Review, 1990, Vol. 15, No. 4, 666-681.

Wilkinson, A. (1997). Empowerment: Theory and practice. Personnel Review, 27 (1), 40–56.