شناسایی تاثیر سرمایه فکری بر ابعاد هوش سازمانی (از دیدگاه کارل آلبرخت) در واحد مالی شرکت ارتباطات سیار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات˓دانشکده مدیریت و اقتصاد˓دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات˓تهران˓ایران

2 دانشیارمدیریت صنعتی دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی اثر سرمایه فکری بر هوش سازمانی در واحد مالی شرکت ارتباطات سیار انجام شد. این پژوهش در حیطه پژوهش توصیفی پیمایشی می‌باشد. روش محاسبه حجم نمونه از جدول مورگان بوده است. شیوه نمونه گیری تصادفی در دسترس بوده است. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت و پرسشنامه سرمایه فکری بود. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها به توصیف متغیرها نظیر سرمایه فکری، هوش سازمانی و مؤلفه‌های آنها براساس شاخص‌های مرکزی و پراکندگی نظیر میانگین و انحراف معیار پرداخته شده است. برای بررسی وضعیت متغیرها از آزمون میانگین یک جامعه استفاده شده است. به منظور بررسی روایی سازه نیز از مدل تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده که نشان از تائید روایی ابزار تحقیق دارد و آزمودن معناداری میان متغیرهای مشاهده‌گر[i] و متغیرهای مکنون[ii] و همچنین برازش مدل‌های اندازه‌گیری به دست آمده از تحلیل عاملی تأییدی[iii] و به منظور بررسی پایایی از آلفای کرانباخ و در نهایت نیز به منظور بررسی روابط علّی بین متغیرهای تحقیق از مدل معادلات ساختاری[iv] با استفاده از نرم‌افزار لیزرل[v] استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین سرمایه فکری و هفت مؤلفه هوش سازمانی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.[i]Observer Variable


[ii]Latent Variable


[iii]Confirmatory factor analysis


[iv]Structural  Equation Modeling


[v] LISREL Software

کلیدواژه‌ها


دستگیر، محسن‌؛ محمدی، کامران (1388). سرمایه فکری، گنج تمام نشدنی سازمان. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پرتال جامع علوم انسانی، تدبیر، شماره 214.

 • الهیان، علی و زواری؛ محمد ابراهیم (1388). هوش سازمانی خاستگاه هوش کسب و کار. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پرتال جامع علوم انسانی، تدبیر. شماره 208.

 • فقیهی، علیرضا‌؛ جعفری، پریوش (1388). بررسی هوش سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و ارائه چارچوب مفهومی مناسب. فصلنامه تعلیم و تربیت. شماره 100.

 • مومنی، عصمت؛ سهرابی، حمزه‌؛ اکبری محله لائی، محمد (1391). راهبردهای هوش سازمانی و کیفیت خدمات‌. مطالعات مدیریت راهبردی، شماره 9، ص 71-51.

 • زارعی متین، حسن‌؛ حمیدی زاده، علی و رهبر، امیر حسین (1387). ارایه یک چهارچوب کمی تعدیل شده جهت ارزیابی هوش سازمانی‌. نشریه مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره 6، شماره 18، ص 78-51.

 • بیک زاده، جعفر؛ علائی، ‌محمد باقرو اسکندری، کریم (1389). بررسی رابطه هوش سازمانی مدیران با عملکرد آنان در سازمانهای دولتی استان آذربایجان شرقی. پژوهش‌های مدیریت عمومی، سال سوم، شماره هشتم.

 • طبرسا، غلامعلی؛ حاتمی، سکینه و ابدالی، رقیه (1391). تبیین ارتباط هوش سازمانی و خلق دانش (مورد مطالعه: کارکنان یک شرکت صنعتی). پژوهش نامه مدیریت تحول، سال چهارم، شماره 7، ص 132-110.

 • خدادادی، محمد رسول؛ کاشف، میرمحمد و سید عامری، میرحسن (1389). رابطه بین مولفه‌های هوش سازمانی و فرهنگ سازمانی در اداره کل و ادارات تربیت بدنی آذربایجان شرقی. مدیریت ورزشی، دوره 5، شماره 3، ص 78-51.

 • سلاسل، ماهان؛ کامکار، منوچهرو گلیرور، محسن (1388). رابطه هوش سازمانی و مولفه‌های آن با رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان شرکت احیاء گستران اسپادان. دانش و پژ وهش در روانشناسی کاربردی، دوره 11، شماره 40، ص 37-26.

 • چوپانی، حیدر؛ زارع خلیلی، مجتبی؛ قاسمی، عقیل و غلام زاده، حجت (1391). بررسی رابطه بین سرمایه فکری با نوآوری سازمانی (مطالعه موردی: شرکت سهامی بیمه توسعه). ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، دوره 2، شماره 1، ص 58-27.

 • بشیری، رحیم (1392). بررسی تاثیر هوش سازمانی رؤسای شعب بر کیفیت خدمات بانک مسکن. فصلنامه علمی و کاربردی بانک مسکن‌. سال دوم.

 • همتی، حسن؛کرامتی فرهود، علی و شیپوران، سعید. مدل‌ها و روشهای حسابداری سرمایه‌های فکری. فصلنامه علمی پژوهشی فراسوی مدیریت، شماره پیاپی 17.

 • اخوان، آفرین؛ اولیاء، محمدصالح؛ جعفری، مصطفی و زارع مهرجردی، یحیی (1391). ارائه مدلی جهت بررسی تاثیر راهبردهای مدیریت دانش بر عملکرد دانشگاه ها. فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال هفتم، شماره 27.

 • حسنعلیزاده، صابر؛ سعادت، مهدی (2011). آشنایی با مفاهیم سرمایه انسانی. پایگاه مقالات علمی مدیریت، (http://system. parsiblog. com/Posts/979/-22/06/94)

 • نیازی، عیسی‌؛ ابونوری، اسمائیل (1390). رتبه بندی شاخصهای سرمایه فکری (مطالعه چند موردی: کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع رسانی دانشگاههای مازندران دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دانشگاه جامع گلستان و علوم پزشکی گرگان. فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی، شماره 55، ص 192-163.

 • فطرس، محمدحسن؛ بیگی، تورج (2009). الگوهای اندازه گیری سرمایه فکری با نگاهی به بخش خدمات. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پرتال جامع علوم انسانی، ماهنامه تدبیر، سال بیستم، شماره 203، ص 33-27.

 • بهرامی، سوسن؛ رجایی پور، سعید و یارمحمدیان، محمد حسین (1391). بررسی اجزا و مدل‌های متداول سنجش دارایی‌های فکری. مدیریت اطلاعات سلامت، دوره 9، شماره 5، شماره پیاپی 27.

 • غلامی، شهرام؛ غفوریان، هما و معنوی پور، داود (1390). رابطه هوش سازمانی و عملکرد مدیران. فصلنامه تازه‌های روانشناسی صنعتی/سازمانی، سال دوم، شماره ششم، ص 99-89.

 • جعفری، پریوش؛ فقیهی، علیرضا (1388). میزان مولفه‌های هوش سازمانی در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی. پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، دوره 23، شماره 23، ص 66-45.

 • میرسپاسی، ناصر؛ افقهی، بابک (1391). مقایسه تحلیلی هوش سازمانی در آموزش عالی: مطالعه‌ای موردی. فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره 3، سال 18.

 • انواری رستمی، علی اصغر؛ رستمی، محمد رضا (۱۳۸۲). ارزیابی مدل‌ها و روش‌های سنجش و ارزشگذاری سرمایه‌های فکری شرکت ها. مجله بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، شماره ۳۴. ص۵۱-۷۵.

 •  انواری رستمی، علی اصغر؛ سراجی، حسن (۱۳۸۴). سنجش سرمایه فکری و بررسی رابطه میان سرمایه فکری و ارزش بازار سهام شرکت‌های بازار بورس اوراق بهادار تهران. مجله بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، شماره ۳۹. ص ۴۹-۶۲.

 •  قلیچ لی، بهروز؛ مشبکی، اصغر (۱۳۸۵). نقش سرمایه اجتماعی در ایجاد سرمایه فکری سازمان (مطالعه دو شرکت خودرو سازی ایرانی). فصلنامه دانش مدیریت، شماره ۷۵. ص۱۲۵-۱۴۷.

 • Glynn, M. A. (1996), « innovation genius:A framework for relating individual and organizational intelligence to innovation», Academy of management review. 21 (4). p21-37

 • Chang, M. Y. , Hung, Y. C. , Yen, D. C. , Tseng, P. T. Y. (2009). The Research on the Critical Success Factors of Knowledge Management and Classification Framework Project in the Executive Yuan of Taiwan Government. Expert Systems with Applications, 36,5376–5322

 • Talukdar, Abhijit (2008) What is Intellectual Capital? And why it should be measured? , available at WWW. ATTAINIX. COM.

 • Vasile, Bogdan (2008) Factors Of The Earning Functions And Their Influence On The Intellectual Capital Of An Organization, Journal of applied Quantitative methods, Vol. 3 ,No. 4,2008.

 • Bontis, N. (1998) Intellectual capital: an exploratory study that develops measures and models. Managing Decision, Vol. 36, No. 2, pp. 63-76.

 • Jurczak, Jolanta (2008) Intellectual Capital Measurement Methods, Copyright by Institute of Organization and Managment in Industry,Vol 1 (1); p. 37 – 45.