شناسایی و اولویتبندی مولفه‌های ‌کار آفرینی سازمانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی (مورد مطالعه:ساختمان ستادی شهر تهران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول، علی آباد کتول، ایران.

2 عضو هیات علمی گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار، ایران

چکیده

 تحقیق حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر کارآفرینی سازمانی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهران انجام گرفته است. این تحقیق از بعد هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی– پیمایشی می‌باشد. به منظور جمع آوری اطلاعات آمیزهای از روشهای تحقیق کتابخانهای و میدانی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 63 نفر ازکارشناسان و مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهران می‌باشند. پرسشنامه تحقیق حاضر به صورت مقایسه جفتی جهت اندازه گیری شاخص‌های ‌تحقیق طراحی شده است. داده‌ها ‌به کمک نرم افزار EXPERT CHOISE مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاکی از این بود که در تحقیق حاضر، از میان 3 عامل اصلی مؤثر بر کارآفرینی سازمانی که مورد مقایسه قرار گرفته‌اند معیار عوامل ساختاری با وزن 0.439 در رتبه اول اهمیت و بعد از آن معیار عوامل محیطی با وزن 0. 343 در رتبه دوم اهمیت و معیار عوامل رفتاری با وزن 0.219 در رتبه سوم اهمیت قرار گرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها


- احمدپور داریانی، محمود (1380) کارآفرینی (نظریات، تعاریف، الگوها)، تهران، انتشارات پردیس.

- احمدپور داریانی، محمود (1378)، کارآفرینی ضرورت توسعه، تدبیر، شماره 95.

- احمد پور داریانی، محمود و دیگران (1383)، تجارب کارآفرینی در کشورهای منتخب، تهران، مؤسسه انتشارات امیرکبیر.

احمدپور داریانی، محمود. مقیمی، سید محمد، (1385)، مبانی کارآفرینی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ پنجم

- پرداختچی، محمد حسنو شفیع زاده، حمید (۱۳۸۵)، درآمدی بر کارآفرینی، انتشارات ارسباران، تهران.

- پورقاسم محمد، علی بیگی، حامد (1390)، مبانی سرمایهگذاری موفق، تهران، انتشارات مازیار.

-تسلیمی، محمد سعید، منوریان، عباس، آشنا، مصطفی (1385)، بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و کارآفرینی درون سازمانی، فرهنگ مدیریت، شماره 14، 27- 65

-رضایی، روح الله (1393)، تاثیر مولفه‌های ‌سرمایه فکری بر کارآفرینی سازمانی شرکت‌های ‌خدمات مشاوره ای، فنی و مهندسی کشاورزی استان زنجان، مدیریت فرهنگ سازمانی، شماره 1، 125- 147

-رضوانی، م. ، یدالهی فارسی، ج. واحد وحدتکار، م. (1387). طراحی مدل مفهومی کارآفرینی سازمانی فناورانه:مطالعۀ موردی سیستمهای هوشمند حمل و نقل سازمان شهرداری تهران. فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، شماره 1.

سعیدی کیا، مهدی، (1382)، اصول و مبانی کارآفرینی، تهران، انتشارات کیا، چاپ شانزدهم.

- سهیلی، بیژن (1389)، کارآفرینی، مدیریت، توسعه، تهران، فصلنامه تدبیر، شماره 11.

- صالحی، سعید و برادران، مسعود (1385)، راهکارهای بکارگیری کارآفرینی در آموزش کشاورزی، جهاد، شماره 274، آذر و دی، صص205- 183.

- صمدآقایی، جلیل (1385) تکنیکهای خلاقیت فردی و گروهی، مدیریت دولتی، چاپ اول.

-صمدآقایی، ج. (1382). سازمانهای کارآفرین. تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی.

-علم بیگی، ا. ، ملک محمدی، ا. ، مقیمی، م. (1388). بررسی عوامل سازمانی موثر بر توسعه کارآفرینی سازمانی در سازمان ترویج کشاورزی. مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره ۴۰، شماره1.

- کوراتکو، دانلد اف. و هاجتس، ریچارد ام (1383)، کارآفرینی، ترجمه ابراهیم عامل محرابی و محسن تبرائی، مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد.

لامعی بهزاد، 1378، آموزش کارآفرینی در ایران و بررسی موانع قانونی رشد کارآفرینان در صنایع کوچک ایران، موسسه کار و تامین اجتماعی.

مبارکی، محمد حسن؛ رضائیان، علی؛ مهرابی، روزا و کلابی، امیرمحمد، (1391)، مفهوم سازی عوامل زمینه ساز در بکارگیری گزینه‌های ‌ابتکاری در فرایند تصمیم گیری کارآفرینان برتر ایران (راهبرد تحقیقی گروه کانونی) فصلنامه توسعه کارآفرینی، شماره 15، 7-24

- مصطفایی، مهریار (1390)، مدیریت کارآفرینی، تهران، مرکزآماروبرنامه ریزی پژوهشهای فرهنگی و هنری.

-مقیمی، م. (1383). عوامل موثر بر کارآفرینی سازمانی در سازمان­های بخش خدمات اجتماعی و فرهنگی دولتی ایران، مدیریت فرهنگ سازمانی، شماره 7.

-مومنی، مصطفی (1387)، کارآفرینی سازمانی؛ سازمانهای کار آفرین، ماهنامه صنعت خودرو

-هادی زاده مقدم، اکرم رحیمی فیل آبادی، فرج الله (1384)، کارآفرینی سازمانی، تهران: جانان، چاپ اول، ص 23.

-Alvarez, S. A. and Barney, J. B. (2005) , “How do entrepreneurs organize firms under conditions ofuncertainty?”,Journal of Management, Vol. 31 No. 5, pp. 776-93

-Covin, J. G., & Kuratko, D. F. (2002). ”The concept of corporate entrepreneurship”. In V. Narayanan & G. O’Connor (Eds. ) , The Blackwell encyclopedia of technology and innovation management. Oxford, UK: Blackwell Publishers.

-Das, S. R., Joshi, M. P., 2007. Process innovativeness in technology services organizations: Roles of differentiation strategy, operational autonomy and risk-takingpropensity. Journal of Operations Management 25 (3) , 643660

-Dess, G. G., Lumpkin, G. T. and Eisner, A. B. (2008) ,Strategic Management – Creating Competitive Advantage, 4th ed., McGraw-Hill/Irwin, New York, NY.

-Pardakhtchi,M. H. & Shafiezade, H. (2005). Introduction to intrapreneurship. Arasbaran publication. 1st ed. (P. 128).

-Getz, G., Tuttle, E. G., 2001. A comprehensive approach to corporate venturing. Handbook of Business Strategy 2 (1) , 277–279

-Gundry, L. K. and Kickul, J. R. (2007) ,Entrepreneurship Strategy: Changing Patterns in NewVentureCreation, Growth and Reinvention, Sage, Thousand Oaks, CA

-Hadizade, M., & Rahimi, F. (2005). Intrapreneurship. Janan Pub. Irantehran. p. 120. -Hurley, A., (1999) , Incorporating feminist theories into sociological theories of entrepreneurship, Woman in Management Review, (14)